Volledige actievoorwaarden nieuwe klanten

advertisement
Voorwaarden transferactie: Word klant, breng effecten/cash over naar Bolero en
ontvang 2% in gratis makelaarsloon op de eerste 10 000 euro
Organisator
Deze actie wordt georganiseerd door Bolero – KBC Securities NV, Havenlaan 12, 1080 Brussel, hierna
ook KBC Securities - Bolero of de organisator genoemd.
Alle hieronder vermelde voorwaarden zijn van toepassing op de actie:
Als een natuurlijke of rechtspersoon een gratis Bolero-rekening opent tussen 3 oktober 2016 tot en
met 15 maart 2017 en tijdens deze periode een aanvraag indient om effecten te transfereren naar zijn
Bolero-rekening of cash overschrijft naar zijn Bolero-rekening zoals hieronder beschreven, dan biedt
KBC Securities - Bolero de klant een vergoeding in gratis makelaarsloon aan ten belope van 2% van
de tegenwaarde van de getransfereerde effecten/cash. De 2%-vergoeding wordt enkel toegepast tot
de eerste € 10 000 aan getransfereerde effecten/cash. De klant kan dus maximaal € 200 gratis
makelaarsloon ontvangen. Brengt de klant effecten over met een tegenwaarde van € 5 000 bijvoorbeeld
en stort hij € 2 000 in cash, dan ontvangt de klant 2% op dit bedrag (in totaliteit € 7 000): namelijk
€ 140 in gratis makelaarsloon. Brengt de klant effecten over met een tegenwaarde van € 20 000, dan
krijgt hij enkel 2 % op de eerste schijf van € 10 000 en dus € 200 in gratis makelaarsloon.
Een Bolero-rekening is een geldrekening met een effectenrekening (hierna “Bolero-rekening”
genoemd). Op een Bolero-rekening wordt geen bewaarloon aangerekend.
De effecten/cash moeten getransfereerd worden van een rekening van de titularis(sen) van de Bolerorekening die hij/zij aanhoudt bij een andere financiële instelling dan KBC Securities. Effecten- en
cashtransfers van KBC Bank of CBC Banque komen eveneens in aanmerking.
Deze actie geldt enkel voor natuurlijke personen en rechtspersonen die nieuwe klant worden bij Bolero
en niet voor reeds bestaande Bolero-klanten, noch voor reeds bestaande Bolero-klanten die een
bijkomende rekening openen, noch voor oude Bolero-klanten die minder dan drie maanden voor het
openen van een nieuwe rekening onder deze actievoorwaarden, hun klantenrelatie met KBC
Securities - Bolero hadden beëindigd. Enkel natuurlijke of rechtspersonen die aanvaard worden
volgens het klantenadministratiebeleid van KBC Securities - Bolero kunnen klant worden.
Personeelsleden van KBC Securities NV, Havenlaan 12, 1080 Brussel, KBC Bank NV, Havenlaan 2,
1080 Brussel en van KBC Groep NV, Havenlaan 2, 1080 Brussel en al hun respectievelijke
dochtervennootschappen komen ook in aanmerking voor de actie.
De nieuwe Bolero-klanten kunnen enkel in aanmerking komen voor deze actie als ze aan alle
voorwaarden voldaan hebben en de juiste procedure (zie hieronder bij “Procedure opening rekening”)
hebben gevolgd.
Deze actie houdt geen verplichting in om een effectenportefeuille met een bepaalde minimale
tegenwaarde over te brengen, een minimaal bedrag aan cash over te schrijven noch om enige transacties
te verrichten.
De dienstverlening van KBC Securities - Bolero omvat geen diensten van beleggingsadvies of
vermogensbeheer. Bolero beoordeelt dus niet de geschiktheid van de verrichting m.b.t. de financiële
instrumenten voor de klant. De dienstverlening van KBC Securities - Bolero ten aanzien van de klant
beperkt zich tot het louter uitvoeren en/of ontvangen en doorgeven van orders gegeven door de klant.
Duurtijd
Om in aanmerking te komen voor deze actie wordt uitsluitend rekening gehouden met openingen van
rekeningen, cashoverschrijvingen en/of transferaanvragen van effecten tussen 3 oktober 2016 en 15
maart 2017 inclusief. Hiertoe wordt enkel rekening gehouden met de datum van de opening van de
rekening, de valutadatum van de overschrijving naar KBC Securities en de datum van de
Bolero is een dienst van KBC Securities NV.
Zetel van de vennootschap: KBC Securities NV – Havenlaan 12 – 1080 Brussel – België
BTW BE 0437.060.521 RPR Brussel – IBAN BE77 4096 5474 0142 BIC KREDBE BB
Een onderneming van de KBC-groep
transferaanvraag die KBC Securities - Bolero ontvangt van de klant.
Procedure opening rekening
De actie begint te lopen voor de nieuwe Bolero-klant zodra zijn Bolero-rekening op correcte wijze
geopend werd en hij deze geactiveerd heeft vóór 15 maart 2017 en eveneens voor die datum een
aanvraag van transfer van effecten van een andere financiële instelling naar KBC Securities - Bolero
ingediend heeft of een cashoverschrijving naar de Bolero-rekening verricht heeft.
De nieuwe Bolero-klanten kunnen de openingsdocumenten online invullen op www.bolero.be. KBC
Bank- en CBC Banque-klanten kunnen ook in hun KBC- of CBC-bankkantoor terecht om een Bolerorekening aan te vragen of kunnen bellen naar Bolero Orderdesk (0800/628.16).
Als de klant de online registratieprocedure volgt, verzoekt KBC Securities – Bolero de klant de Bolero
openingsdocumenten in te vullen en samen met een recto-verso kopie van zijn/haar identiteitskaart en
een bewijs van woonst te bezorgen aan KBC Securities NV Bolero – BOL – Havenlaan 12 – 1080
Brussel. KBC Securities – Bolero aanvaardt een bewijs van woonst onder de vorm van een document
afgeleverd door het gemeentehuis of andere documenten waaruit de verblijfplaats van de klant blijkt
(zoals een kleefbriefje van het ziekenfonds of een elektriciteitsfactuur). Na ontvangst en aanvaarding
van de openingsdocumenten kan KBC Securities – Bolero een Bolero-rekening openen voor de klant.
De rekening wordt correct geactiveerd door een identificatieoverschrijving (= een overschrijving van
een bedrag van minstens € 1 op de nieuwe rekening).
Voorwaarden gratis makelaarsloon
Berekening van de vergoeding:
De vergoeding die de klant met deze actie kan ontvangen bedraagt 2% in gratis makelaarsloon
op de eerste schijf van € 10.000, zal dus maximaal € 200 gratis makelaarsloon per klant bedragen.
De klant is niet verplicht om minstens een effectenportefeuille met een tegenwaarde van € 10.000
over te brengen, noch een cashoverschrijving voor minstens € 10.000 te verrichten. De klant kan de
effecten/cashtransfer in verschillende delen verrichten, de vergoeding van 2% in gratis makelaarsloon
zal echter enkel van toepassing zijn tot een totale tegenwaarde van € 10 000 aan getransfereerde
effecten/cash bereikt is tijdens de actieperiode.
De vergoeding ten belope van 2% van de tegenwaarde van de getransfereerde effecten wordt
berekend als volgt:
- waarde van beursgenoteerde financiële instrumenten, zoals aandelen, volgens de slotkoers
op de datum van inboeking van de effecten in de Bolero-rekening;
- nominale bedrag voor obligaties, staatsbons en kasbons.
Voor de berekening van de vergoeding voor effecten/cash in een andere munt dan de euro wordt de
slotwisselkoers op datum van inboeking van de effecten/cash in de Bolero-rekening gebruikt.
Boeking van de vergoeding:
De 2% gratis makelaarsloonvergoeding wordt op de Bolero-rekening geactiveerd binnen de 14
werkdagen nadat de effecten/cash effectief getransfereerd zijn en definitief ingeboekt zijn op de
Bolero-rekening. Zodra de vergoeding aan gratis makelaarsloon geactiveerd wordt op de Bolerorekening, wordt de klant hiervan per e-mail op de hoogte gebracht. Een effectentransfer kan enkele
weken in beslag nemen vanaf het ogenblik van aanvraag van de transfer van effecten bij de financiële
instelling waar de klant de effecten aanhoudt. Pas als de 2%-vergoeding minstens € 1 bedraagt,
wordt het gratis makelaarsloon op rekening van de klant geactiveerd.
Gebruik tegoed gratis makelaarsloon:
Het tegoed van gratis makelaarsloon heeft betrekking op het resultaat van de aan- of verkoop van
alle beursgenoteerde financiële instrumenten binnen het aanbod van KBC Securities - Bolero met
uitzondering van opties, ongeacht de markt waarop deze instrumenten noteren. Voor alle orders die
de klant plaatst, gelden de Algemene voorwaarden van KBC Securities en de Gebruiksvoorwaarden
van KBC Securities Bolero, alsook het Orderuitvoeringsbeleid van KBC Securities.
Per order dat de klant plaatst op om het even welke markt die KBC Securities - Bolero aanbiedt voor
beursgenoteerde financiële instrumenten binnen het aanbod van KBC Securities - Bolero met
uitzondering van opties ongeacht de markt waarop deze instrumenten noteren, wordt de rekening
Bolero is een dienst van KBC Securities NV.
Zetel van de vennootschap: KBC Securities NV – Havenlaan 12 – 1080 Brussel – België
BTW BE 0437.060.521 RPR Brussel – IBAN BE77 4096 5474 0142 BIC KREDBE BB
Een onderneming van de KBC-groep
van de klant zoals gebruikelijk na uitvoering van het order gedebiteerd met het makelaarsloon voor
dit order. Onmiddellijk erna wordt het betaalde makelaarsloon teruggeboekt door KBC Securities Bolero op rekening van de klant. Deze procedure wordt herhaald tot het volledige saldo aan gratis
makelaarsloon werd vergoed.
Zodra de klant dit bedrag aan gratis makelaarsloon bereikt heeft, dient de klant zelf opnieuw het
makelaarsloon te betalen. Het tegoed van gratis makelaarsloon is slechts geldig tot drie maanden
na de datum van activering op de Bolero-rekening.
De beurstaks, de speculatietaks, eventuele buitenlandse taksen en andere kosten in verband met de
aankoop, de inschrijving op of de verkoop van financiële instrumenten binnen het aanbod van KBC
Securities - Bolero, zijn geen onderdeel van het makelaarsloon. Deze vergoedingen blijven dan ook
volledig voor rekening van de klant.
Alle details met betrekking tot de tarieven voor de dienstverlening van KBC Securities - Bolero zijn te
raadplegen op de website www.bolero.be.
Het staat de klant vrij om op ieder ogenblik zijn Bolero-rekening kosteloos op te zeggen
overeenkomstig artikel 12 van de Algemene voorwaarden en de Gebruiksvoorwaarden van KBC
Securities - Bolero. De klant dient er evenwel rekening mee te houden dat KBC Securities - Bolero
het gratis makelaarsloon activeert op de Bolero-rekening en niet op een andere rekening, zodat als de
klant de rekening afsluit alvorens het bedrag op die rekening geboekt is, hij het tegoed aan gratis
makelaarsloon niet langer kan ontvangen.
Transferkosten
Deze actie is cumuleerbaar met een terugbetaling door KBC Securities - Bolero van de transferkosten
die andere financiële instellingen aanrekenen voor het transfereren van effecten. Deze terugbetaling
bedraagt € 20 cash per getransfereerde lijn met een minimum tegenwaarde van € 500 (begrensd tot
20 lijnen en dus een maximum van € 400). Deze transferkosten worden terugbetaald op de Bolerorekening zodra KBC Securities - Bolero een bewijs van de aanrekening van die kosten van de klant
ontvangen heeft per e-mail via [email protected]. Ook hier dient de klant er rekening
mee te houden dat KBC Securities - Bolero het bedrag stort op de Bolero-rekening en niet op een
andere rekening.
Voorwaarden correcte transfer
De nieuwe Bolero-klant kan enkel aanspraak maken op de 2 % - vergoeding in het geval van een
correcte transfer van zijn effecten zoals beschreven in de procedure van de Algemene voorwaarden
KBC Securities. Alle beursgenoteerde financiële instrumenten zoals aandelen, certificaten, trackers
worden aanvaard. Daarnaast worden ook niet-beursgenoteerde obligaties, kasbons en staatsbons
aanvaard. Deze actie geldt niet voor de transfer van KBC-fondsen, andere niet-genoteerde
financiële instrumenten dan obligaties, kasbons en staatsbons, materiële effecten, effecten die OTC
verhandeld worden of op de openbare veiling noteren, Amerikaanse penny stocks die noteren aan
een koers lager dan 1,00 USD en effecten waarvan de handel (tijdelijk) is opgeschort. Effecten die
minder dan twee maanden voor de eindvervaldag getransfereerd worden, geven evenmin recht op de
2%-vergoeding. Effectentransfers van KBC Bank/CBC Banque naar een Bolero-rekening komen ook in
aanmerking voor deze actie.
Het transfereren van effecten gebeurt door een aanvraag van transfer te richten aan KBC Securities Bolero door middel van het formulier “Aanvraag transfer effecten”. KBC Securities - Bolero neemt
vervolgens contact op met de financiële instelling waar de klant de effecten op dat ogenblik aanhoudt
om de effectentransfer in te laten zetten. KBC- en CBC-klanten kunnen voor een effectentransfer ook
terecht in hun KBC- of CBC-kantoor. De eigenlijke inboeking van de effecten op de Bolero-rekening
geschiedt onder voorbehoud van aanvaarding van de effecten door KBC Securities, Euroclear Belgium,
de Nationale Bank van België of de onderbewaarnemer. Om cash naar zijn Bolero-rekening over te
schrijven, schrijft de klant het bedrag over naar het algemeen rekeningnummer van KBC Securities
IBAN BE77 4096 5474 0142 met vermelding van zijn persoonlijke gestructureerde mededeling. De
eerste overschrijving moet verplicht afkomstig zijn van de zichtrekening die de klant vermeld heeft in de
openingsdocumenten; latere overschrijvingen kunnen van een andere rekening gebeuren. Zodra de
effecten ingeboekt zijn in de Bolero-rekening of de cash naar de Bolero-rekening overgeschreven werd,
wordt het tegoed aan gratis makelaarsloon binnen de veertien werkdagen op de Bolero-rekening
Bolero is een dienst van KBC Securities NV.
Zetel van de vennootschap: KBC Securities NV – Havenlaan 12 – 1080 Brussel – België
BTW BE 0437.060.521 RPR Brussel – IBAN BE77 4096 5474 0142 BIC KREDBE BB
Een onderneming van de KBC-groep
geactiveerd.
Privacy
KBC Securities NV, Havenlaan 12, 1080 Brussel is verantwoordelijk voor de verwerking van de
persoonsgegevens van al haar klanten. KBC Securities - Bolero’s dienstverlening, alsook de
gegevens verworven in het kader van deze actie zijn volledig onderworpen aan de wetgeving over de
bescherming van de persoonsgegevens. Meer details over het recht van verzet voor direct marketing,
over het recht op rechtzetting van foutieve gegevens van de klant in dit kader en over het
privacybeleid van KBC Securities in het algemeen vindt men in artikel 6 van de Algemene Voorwaarden
van KBC Securities en de Gebruiksvoorwaarden van KBC Securities – Bolero.
Stopzetting en wijziging van de actie en uitsluiting
KBC Securities - Bolero behoudt zich het recht voor om de looptijd van de actie te wijzigen, de invulling
van de actie te wijzigen of zelfs de actie volledig te annuleren, wanneer overmacht of om het even welke
andere omstandigheid buiten haar wil, dat rechtvaardigen. De organisator behoudt zich eveneens het
recht voor de actie vroegtijdig stop te zetten of de invulling van de actie voor de toekomst te wijzigen
zonder dat hierbij afbreuk kan worden gedaan aan de rechten en plichten die golden voor de organisator
en voor de klanten die reeds hadden deelgenomen voorafgaand aan het ogenblik van deze vroegtijdige
stopzetting of wijzigingen. Alle wijzigingen met betrekking tot deze actie zullen steeds aangekondigd
worden via de website www.bolero.be. Noch de organisator, noch de door haar bij de actie betrokken
derden noch hun aangestelden of medewerkers kunnen aansprakelijk worden gesteld voor stopzetting
of wijziging van de actie, behoudens voor schade die een rechtstreeks gevolg is van opzet of grove
schuld van de organisator, de betrokken derden of een van hun aangestelden of medewerkers.
In geval van misbruik van de actie behoudt de organisator zich het recht voor de klant uit te sluiten van
de actie, zonder dat de klant enige aanspraak kan doen gelden jegens de organisator, noch de door
haar bij de actie betrokken derden noch hun aangestelden of medewerkers. Tegen de in dit punt
genomen beslissingen van de organisator is geen beroep mogelijk.
Aansprakelijkheid
De organisator, de door haar bij de actie betrokken derden, hun aangestelden of medewerkers kunnen
in geen enkel geval en op geen enkele juridische grondslag door een deelnemer aan de actie
aansprakelijk worden gesteld voor een geleden nadeel of schade van welke aard ook, ook niet voor
technische onderbrekingen of gebreken, vertragingen in het internetverkeer, of verlies of beschadiging
van verstuurde gegevens, behoudens voor schade die een rechtstreeks gevolg is van opzet of grove
schuld van de organisator, de betrokken derden of een van hun aangestelden of medewerkers.
Ongeldige of onafdwingbare bepalingen
Als een bepaling van dit reglement ongeldig of onafdwingbaar zou worden verklaard, zal dat geen
invloed hebben op de geldigheid of afdwingbaarheid van de andere bepalingen. Indien nodig wordt
voorzien in een geldige, inhoudelijk vergelijkbare vervangende bepaling.
E-mail
De deelnemers aan deze actie aanvaarden dat e-mailberichten kracht van bewijs hebben.
Toepasselijk recht en bevoegde rechter
Op deze actie is het Belgisch recht van toepassing en bij betwisting zijn de Belgische rechtbanken
bevoegd.
Aanvaarding van de actievoorwaarden
Door deel te nemen aan deze actie, erkent de klant kennis te hebben genomen van deze
actievoorwaarden, ze te hebben gelezen, te begrijpen en te aanvaarden. Als de klant graag een
gedrukt exemplaar van deze actievoorwaarden ontvangt, kan hij de Bolero Orderdesk contacteren op
0800/628.16 of een e-mail sturen naar [email protected].
Bolero is een dienst van KBC Securities NV.
Zetel van de vennootschap: KBC Securities NV – Havenlaan 12 – 1080 Brussel – België
BTW BE 0437.060.521 RPR Brussel – IBAN BE77 4096 5474 0142 BIC KREDBE BB
Een onderneming van de KBC-groep
Download