Financiële verordening gemeente Heemstede

advertisement
Financiële verordening gemeente Heemstede
Titel 1. Inleidende bepalingen
Artikel 1. Definities
In deze verordening wordt verstaan onder:
Administratie
Het systematisch verzamelen, vastleggen, verwerken en verstrekken van
informatie voor het besturen, functioneren en beheersen van (onderdelen van) de
organisatie van de gemeente Heemstede en de verantwoording die daarover
moet worden afgelegd.
Administratieve organisatie
Het geheel van organisatorische maatregelen gericht op het tot stand brengen en
het in stand houden van de goede werking van de bestuurlijke en ambtelijke
informatieverzorging ten behoeve van de verantwoordelijke leiding.
Doelmatigheid
Het realiseren van bepaalde prestaties met een zo beperkt mogelijke inzet van
middelen.
Doeltreffendheid
De mate waarin de beoogde maatschappelijke effecten van het beleid ook
daadwerkelijk worden behaald.
Financiële administratie
Het onderdeel van de administratie dat het systematisch vastleggen van
financiële feiten omvat van (onderdelen van) de organisatie van de gemeente
Heemstede, om zo te komen tot:
1. inzicht in de financieel-economische positie;
2. het (dagelijks) financieel beheer;
3. de uitvoering van de begroting;
4. het afwikkelen van vorderingen en schulden;
5. alsmede tot het afleggen van rekening en verantwoording daarover.
Financieel beheer
Het uitoefenen van bestuur over en toezicht op het beheer van middelen en het
uitoefenen van de rechten van de gemeente Heemstede.
Materiële vaste activa met een economisch nut
Dit zijn activa die verhandelbaar zijn of een opbrengst kunnen genereren.
Voorbeelden hiervan zijn gebouwen (verhandelbaar) of riolering (opbrengst in de
vorm van rioolrecht),
Materiële vaste activa in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut
Dit zijn investeringen in activa die geen middelen genereren en die niet
verhandelbaar zijn (er is geen markt voor). Het gaat hierbij om bruggen, wegen,
openbaar groen etc.
2006/20389
Rechtmatigheid
Het in overeenstemming zijn met geldende wet- en regelgeving, waaronder
gemeentelijke verordeningen en raadsbesluiten.
Sector
Iedere organisatorische eenheid binnen de gemeentelijke organisatie met een
eigen rechtstreekse verantwoordelijkheid aan het college.
Titel 2. Begroting en verantwoording
Artikel 2. Programma-indeling
1. De raad stelt bij aanvang van een nieuwe raadsperiode een programmaindeling voor de komende raadsperiode vast.
2. De raad stelt per programma vast:
a. wat het programma omvat;
b. wat de doelstellingen zijn;
c. wat de voorgenomen activiteiten zijn;
d. wat de begrote baten en lasten zijn.
3. Het college stelt door het SMART maken van de programma’s relevante
indicatoren voor met betrekking tot het meten van en het afleggen van
verantwoording over de gemeentelijke productie van goederen en diensten en
de maatschappelijke effecten van het gemeentelijke beleid (SMART=
Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Reëel en Tijdgebonden).
4. De raad stelt de indicatoren waarmee het programma SMART is gemaakt
vast.
5. De vastgestelde indicatoren zullen in zowel in de begroting als in de
jaarstukken opgenomen worden.
Artikel 2A. Overgangsbepaling
1. In tegenstelling tot het bepaalde in artikel 28 treedt artikel 2 lid 3 gefaseerd in
werking. Met ingang van de begroting 2008 zullen jaarlijks programma’s uit het
begrotingsjaar SMART worden gemaakt totdat alle programma’s smart
geformuleerd zijn en voorzien zijn van relevante indicatoren.
Artikel 3. Uitgangspunten van de begroting
1. Het college biedt uiterlijk 1 juni van het lopende jaar een kadernota aan met
daarin de begrotingsuitgangspunten voor het komende begrotingsjaar. De
kadernota bevat tevens een investeringsprogramma van nieuwe investeringen
voor het lopend jaar, het komend begrotingsjaar en de drie daaropvolgende
jaren. Tevens wordt een meerjarenbegroting voor de komende vier
begrotingsjaren opgenomen.
Artikel 4. Inrichting begroting en jaarstukken
1. Met de programma-begroting wordt een overzicht gegeven van de
productenraming overeenkomstig de vastgestelde programma-indeling. In het
jaarverslag wordt een overzicht gegeven van de productrealisatie
overeenkomstig de vastgestelde programma-indeling.
2. De programma-begroting bevat een investeringsprogramma van nieuwe
investeringen voor het begrotingsjaar en de hierop volgende drie jaren. Hierin
wordt per investering het benodigde investeringskrediet weergegeven. Het
jaarverslag bevat een overzicht van lopende investeringen met daarbij het
geautoriseerde investeringskrediet en de uitputting van het krediet.
3. De programma-begroting bevat tevens een meerjarenraming voor de eerste
drie jaren volgend op het begrotingsjaar
4. Het jaarverslag waarvan de jaarrekening onderdeel uitmaakt bevat de
programmaverantwoording en de paragrafen genoemd in lid 5. De
jaarrekening bevat de balans met toelichting, de programmarekening met
toelichting en een analyse van het rekeningsresultaat met
bestemmingsvoorstel.
5. Zowel de programma-begroting als het jaarverslag bevatten in ieder geval de
volgende paragrafen:
a. lokale heffingen;
b. weerstandsvermogen;
c. onderhoud kapitaalgoederen;
d. financieringsparagraaf;
e. bedrijfsvoering;
f. verbonden partijen;
g. grondbeleid.
Artikel 5. Autorisatie (begroting), investeringskredieten en
begrotingswijzigingen
1. De raad autoriseert met het vaststellen van de begroting de totale baten en de
totale lasten per programma.
2. Het college is bevoegd overschrijdingen van de geautoriseerde lasten en
onderschrijdingen van de geautoriseerde baten te dekken uit het in de
begroting onder onvoorzien opgenomen bedrag. Bij de aanwending van de
post onvoorzien wordt aan de hand van een collegebesluit een
begrotingswijziging gemaakt.
3. Bij de begrotingsbehandeling geeft de raad aan van welke nieuwe
investeringen uit het investeringsprogramma voor het desbetreffende
begrotingsjaar hij op een later tijdstip een apart voorstel voor autorisatie wil
ontvangen. De overige nieuwe investeringen uit het investeringsprogramma
van het desbetreffende begrotingsjaar worden bij de begrotingsbehandeling
met het vaststellen van de begroting geautoriseerd.
4. Voor investeringen in de loop van het begrotingsjaar die niet in de begroting
zijn opgenomen legt het college voor het aangaan van de verplichting een
investeringsvoorstel en een voorstel voor het autoriseren van een
investeringskrediet aan de raad voor.
5. Het college informeert vooraf de raad en neemt pas een besluit nadat de raad
in de gelegenheid is gesteld zijn wensen en bedenkingen ter kennis van het
college te brengen indien het college privaatrechtelijke rechtshandelingen
(investeringen, garantstellingen, aan- /verkoop onroerend goed ed.) aangaat
die ingrijpende gevolgen (maatschappelijke aandacht voor het onderwerp of
politieke gevoeligheid) kunnen hebben voor de gemeente. Indien het college
een dergelijk besluit neemt op basis van, en overeenkomstig met een eerder
door de raad vastgestelde en van toepassing zijnde gemeenschappelijke
regeling, maakt dit besluit onderdeel uit van de bedrijfsvoering en is dit lid niet
van toepassing.
Artikel 6. Tussentijdse rapportage
1. Het college informeert de raad door middel van tussentijdse rapportages over
de realisatie van de begroting van de gemeente over de eerste vier maanden
en de eerste acht maanden van het lopend boekjaar middels respectievelijk de
kadernota en de najaarsnota.
2. De kadernota wordt de raad aangeboden voor 1 juni van het lopend boekjaar;
de najaarsnota wordt voor 1 november van het lopend boekjaar aangeboden.
3. De inrichting van de rapportages komt overeen met de programma-indeling uit
de programma-begroting van het lopend boekjaar met uitzondering van de
financiële rapportage rond de bedrijfsvoering dat als apart onderdeel wordt
gepresenteerd.
4. De rapportages gaan in op significante afwijkingen in de baten en lasten.
Titel 3. Financieel beleid
Artikel 7. Waardering en afschrijving vaste activa
1. Er wordt uitsluitend op vaste activa afgeschreven.
2. Activa met een aanschafwaarde lager dan € 10.000 worden ineens ten laste
van de exploitatie gebracht. Dit geldt niet voor gronden en terreinen: deze
worden altijd geactiveerd maar er wordt niet op afgeschreven
3. Afschrijving vindt lineair plaats op basis van de aanschafwaarde (historische
kostprijs) exclusief verrekenbare BTW maar inclusief toegerekende uren.
Uitzondering hierop vormt de afschrijvingsmethodiek bij sportaccommodaties,
sportvelden en hieraan gerelateerde activa. Deze afschrijving vindt annuïtair
plaats omdat de kapitaallasten veelal worden gedekt door huuropbrengsten.
Vervroegde afschrijving op vaste activa met een economisch nut is uitsluitend
toegestaan indien het goed teniet gaat of vervreemd wordt; de raad kan
besluiten op vaste activa met een maatschappelijk nut die geactiveerd zijn
vervroegd af te schrijven.
4. Vervroegde afschrijving op vaste activa met een economisch nut is uitsluitend
toegestaan indien het goed teniet gaat of vervreemd wordt; de raad kan
besluiten op vaste activa met een maatschappelijk nut die geactiveerd zijn
vervroegd af te schrijven.
5. Afschrijving vindt voor het eerst plaats in het jaar na aanschaf.
6. Kosten voor het afsluiten van geldleningen worden niet geactiveerd.
7. Kosten van onderzoek en ontwikkeling en het saldo van agio en disagio
kunnen worden geactiveerd en in maximaal vijf jaar afgeschreven.
8. Investeringen in materiële vaste activa met een economisch nut (activa die
verhandelbaar zijn of middelen kunnen genereren) worden geactiveerd.
9. De onttrekking aan bestemmingsreserves ten behoeve van investeringen
genoemd onder 8 van dit artikel worden niet verrekend met het
investeringsbedrag (er wordt bruto geactiveerd). Bijdragen van derden die een
rechtstreekse relatie hebben met de investering genoemd onder 7 worden wel
op de investering in mindering worden gebracht.
10. Investeringen in materiële vaste activa met een maatschappelijk nut in de
openbare ruimte (niet verhandelbare activa die ook geen middelen genereren)
worden geactiveerd behoudens:
a. Wegen, openbare verlichting, verkeersborden en –tekens etc. waarvan de
investeringswaarde maximaal € 100.000 bedraagt;
b. Groenvoorzieningen waarvan de investeringswaarde maximaal € 50.000
bedraagt.
11. Bijdragen van derden of de onttrekking aan bestemmingsreserves ten
behoeve van investeringen vallend onder punt 10 van dit artikel worden
verrekend met het investeringsbedrag (er wordt netto geactiveerd).
12. Groot onderhoud wordt niet geactiveerd.
13. Voor de afschrijvingstermijnen wordt verwezen naar bijgevoegde tabel
“afschrijvingstermijnen vaste activa”.
Artikel 8. Voorziening voor oninbare vorderingen
1. Voor openstaande vorderingen wordt een voorziening wegens oninbaarheid
gevormd ter grootte van het historische percentage van oninbaarheid of op basis
van een beoordeling op inbaarheid van de openstaande vorderingen ouder dan
drie maanden.
Artikel 9. Reserves en voorzieningen
1. Het college biedt tenminste eenmaal per raadsperiode een nota reserves en
voorzieningen aan en rapporteert bij de begroting en jaarrekening over de
ontwikkelingen met betrekking tot de reserves en voorzieningen. De nota
behandelt:
a. de vorming en besteding van reserves;
b. de vorming en besteding voorzieningen;
c. de toerekening en verwerking van rente over de reserves en de
voorzieningen.
2. Bij een voorstel voor de instelling van een bestemmingsreserve wordt minimaal
aangegeven:
a. het specifieke doel van de reserve;
b. de voeding van de reserve.
Artikel 10. Kostprijsberekening
1. Voor het bepalen van de geraamde kostprijs van producten en diensten van
de gemeente Heemstede wordt een systeem van kostentoerekening
gehanteerd. Bij de kostentoerekening worden naast de directe kosten alleen
die indirecte kosten betrokken, die rechtstreeks samenhangen met de door de
gemeente verleende diensten.
2. Bij de indirecte kosten worden betrokken de bijdragen aan en onttrekkingen
van reserves en voorzieningen voor de noodzakelijke vervanging van de
betrokken activa, de kapitaallasten van de in gebruik zijnde activa en voor
rioolrechten en afvalstoffenheffing, de compensabele BTW.
3. De omslagrente voor de rentetoerekening van de kapitaallasten wordt
bepaald door het rentetotaal van de uitstaande leningen en de bij begroting
vastgestelde gecalculeerde rente over het eigen vermogen en voorzieningen.
4. De rekenrente voor nieuwe investeringen wordt door de raad bepaald op
voorstel van het college.
Artikel 11. Vaststelling hoogte belastingen, rechten, heffingen en prijzen.
1. De hoogte van de tarieven, rechten, heffingen en prijzen worden uiterlijk in
december voorafgaand aan het begrotingsjaar door de raad vastgesteld.
2. In de paragraaf “lokale heffingen” als bedoeld in artikel 4, lid 5 biedt het
college jaarlijks bij de begroting en de jaarrekening inzicht in de tarieven van
de onroerende zaakbelasting, rioolrecht en afvalstoffenheffing.
Artikel 12. Financieringsfunctie
1. Het college draagt bij de uitoefening van de financieringsfunctie zorg voor het
aantrekken van voldoende financiële middelen en het uitzetten van overtollige
gelden om de programma’s binnen de door de raad vastgestelde kaders van de
begroting uit te kunnen voeren:
a. het beheersen van de risico’s verbonden aan de financieringsfunctie zoals
renterisico’s, koersrisico’s en kredietrisico’s;
b. het beperken van de kosten van de leningen en het bereiken van een
voldoende rendement op de uitzettingen;
c. het beperken van de interne verwerkingskosten en externe kosten bij het
beheren van de geldstromen en financiële posities.
2. Het college neemt bij de uitvoering van de financieringsfunctie de volgende
richtlijnen in acht:
a. het uitzetten van overtollige geldmiddelen gebeurt uitsluitend bij financiële
instellingen met minimaal een Aa-rating afgegeven door tenminste één
gezaghebbende rating-agency;
b. overtollige geldmiddelen worden uitsluitend uitgezet tegen vastrentende
waarden, dan wel in producten waarbij de hoofdsom tenminste aan het eind
van de looptijd intact is;
c. voor het aantrekken van financieringen voor langer dan 1 jaar worden
tenminste 3 prijsopgaven bij verschillende financiële instellingen gevraagd;
d. overeenkomsten voor het aangaan van leningen, het uitzetten van middelen of
het verlenen van garanties luiden in euro’s;
e. voor de kasgeldlimiet en de renterisiconorm gelden de wettelijke waarden. Het
college informeert de raad indien de kasgeldlimiet of de renterisiconorm
dreigen te worden overschreden.
3. Verstrekken van leningen en garanties en het aangaan van financiële
participaties anders dan genoemd in het tweede lid worden uitsluitend gedaan uit
hoofde van de publieke taak. Bij het uitzetten van middelen, het verstrekken van
garanties en het aangaan van financiële participaties uit hoofde van de publieke
taak bedingt het college indien mogelijk zekerheden. Het college motiveert in zijn
besluit het openbaar belang van dergelijke uitzettingen van middelen,
verstrekkingen van garanties en financiële participaties.
4. Het college stelt regels op ter uitvoering van het gestelde onder het eerste tot en
met derde lid en legt deze regels alsmede de regels voor taken en
bevoegdheden, de verantwoordingsrelaties en de bijbehorende
informatievoorziening vast in een besluit treasurystatuut. Het college zendt het
treasury-statuut ter kennisgeving aan de raad.
Artikel 13. Registratie activa en vermogen
1. Het college draagt zorgt voor een actuele registratie van alle geactiveerde
activa.
2. Het college draagt er zorg voor, dat de registratie en de ontwikkeling van de
geactiveerde activa en het vermogen van de gemeente systematisch worden
gecontroleerd, met dien verstande dat de waardepapieren, de voorraden, de
uitstaande leningen, de (debiteuren-)vorderingen, de liquiditeiten, de
opgenomen leningen en de (crediteuren-)schulden jaarlijks worden
gecontroleerd.
3. Bij afwijkingen in de registratie van activa of vermogen neemt het college
maatregelen voor herstel van de tekortkomingen.
Titel 3A. Paragrafen
Artikel 14. Lokale heffingen
1. Het college biedt jaarlijks bij de begroting en de jaarrekening in de paragraaf
lokale heffingen inzicht in:
a. de geraamde inkomsten lokale heffingen;
b. de tarieven van de belangrijkste lokale heffingen (ozb, rioolrecht en
afvalstoffenheffing);
c. het beleid ten aanzien van de lokale heffingen;
d. een overzicht op hoofdlijnen van de belangrijkste lokale heffingen (ozb,
rioolrecht en afvalstoffenheffing);
e. een aanduiding van de lokale lastendruk voor een woning met een
gemiddelde Heemsteedse woz-waarde;
f. een beschrijving van het lokale kwijtscheldingsbeleid;
g. de kostendekkendheid van de belangrijkste lokale heffingen.
Artikel 15. Weerstandsvermogen en risicomanagement
1. Het college biedt jaarlijks bij de begroting en de jaarrekening in de paragraaf
weerstandsvermogen inzicht in het risicomanagement, het opvangen van
risico’s door verzekeringen, voorzieningen, het weerstandsvermogen of
anderszins. Tevens wordt de gewenste weerstandscapaciteit bepaald.
2. Het college geeft aan in de paragraaf weerstandsvermogen van de begroting
en van de jaarstukken de risico’s van materieel belang en een inschatting van
de kans dat deze risico’s zich voordoen. Het college brengt hierbij in elk geval
de risico’s in beeld en actualiseert de risico’s.
3. Het college geeft de beschikbare weerstandscapaciteit aan in de begroting en
de jaarstukken.
Artikel 16. Onderhoud kapitaalgoederen
1. Het college geeft bij de begroting en de jaarrekening in de paragraaf
onderhoud kapitaalgoederen inzicht in het beheer van de kapitaalgoederen,
bestaande uit:
a. Wegen en bruggen;
b. openbare verlichting;
c. watergangen;
d. verkeersregelinstallaties;
e. gemeentelijke woningen en gebouwen;
f. wandelplaatsen en plantsoenen;
g. wandelbos Groenendaal;
h. begraafplaats;
i. riolering;
j. wagenpark.
In deze paragraaf komt tevens tot uitdrukking op basis van de welke
beleidsmatige kaders de hiervoor genoemde kapitaalgoederen beheerd
worden.
2. Bij de begroting en de jaarstukken doet het college in de paragraaf onderhoud
kapitaalgoederen verslag over de voortgang van het geplande onderhoud en
het eventuele achterstallig onderhoud aan de hiervoor genoemde
kapitaalgoederen in lid 1.
Artikel 17. Financiering
1. Bij de begroting en de jaarstukken rapporteert het college in de paragraaf
financiering in ieder geval over:
a. de kasgeldlimiet;
b. de renterisico norm;
c. de liquiditeitsplanning en de financieringsbehoefte;
d. de rentevisie en
e. de rentekosten en rente-opbrengsten verbonden aan de financieringsfunctie.
Artikel 18. Bedrijfsvoering
1. Het college biedt jaarlijks in de paragraaf bedrijfsvoering inzicht in de stand
van zaken en beleidsvoornemens ten aanzien van de bedrijfsvoering.
2. Het college rapporteert in de bedrijfsvoeringsparagraaf van de begroting en
jaarstukken over de voortgang van de onderzoeken naar de doelmatigheid en
doeltreffendheid, bedoeld in artikel 213a Gemeentewet.
Artikel 19. Verbonden partijen
1. Het college biedt jaarlijks bij de begroting en de jaarrekening in de paragraaf
verbonden partijen inzicht in de stand van zaken en beleidsvoornemens ten
aanzien van de verbonden partijen.
2. Van elk van de verbonden partijen wordt weergegeven:
a. vestigingsplaats;
b. rechtsvorm;
c. activiteiten;
d. financieel belang;
e. bestuurlijk belang;
f. kerncijfers verbonden partij (indien van toepassing: eigen vermogen,
jaarresultaat voorgaand jaar, dividenduitkering voorgaand en komend jaar,
gemeentelijke bijdrage komend jaar).
3. In de begroting en de jaarstukken wordt in de paragraaf verbonden partijen in
elk geval ingegaan op nieuwe verbonden partijen, het beëindigen van
bestaande verbonden partijen en het wijzigen van bestaande verbonden
partijen.
Artikel 20. Grondbeleid
1. Het college biedt jaarlijks bij de begroting en de jaarrekening in de paragraaf
grondbeleid inzicht in de stand van zaken en beleidsvoornemens met
betrekking tot het in hoofdzaak faciliterende grondbeleid van de gemeente
Heemstede.
Artikel 21. Subsidies
1. Het college geeft jaarlijks een overzicht van de subsidies aan instellingen en
ondernemingen.
Titel 4. Financieel beheer en interne controle
Artikel 22. Administratie
1. De administratie is zodanig van opzet en werking, dat zij in ieder geval
dienstbaar is voor:
a. het sturen en het beheersen van activiteiten en processen in de gemeente
als geheel, in de sectoren en de afdelingen/bureaus;
b. het afleggen van verantwoording over de rechtmatigheid, de doelmatigheid
en de doeltreffendheid van het gevoerde bestuur in relatie tot de gestelde
beleidsdoelen, de begroting en relevante wet- en regelgeving;
c. de controle van de registratie van gegevens als zodanig en van de daaraan
ontleende informatie alsmede voor de controle op de rechtmatigheid, de
doelmatigheid en de doeltreffendheid van het gevoerde bestuur in relatie
tot en de gestelde beleidsdoelen, de begroting en relevante wet- en
regelgeving;
d. het verschaffen van informatie over de indicatoren met betrekking tot de
gemeentelijke productie van goederen en diensten en de maatschappelijke
effecten van het gemeentelijke beleid.
Artikel 23. Financiële administratie
Het college draagt er zorg voor dat:
1. de inrichting en de werking van de financiële administratie voldoet aan het
Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten en andere
relevante wet- en regelgeving;
2. de financiële administratie de informatie bevat die nodig is voor het bepalen
van de omvang van de activa, vorderingen, schulden, balanspositie etc.;
3. de financiële administratie de budgethouders informatie verschaft over de
uitputting van budgetten en investeringskredieten en voor het maken van
kostencalculaties. Deze informatie wordt de budgethouders periodiek
verstrekt;
4. de voorgeschreven informatie verstrekt wordt aan het rijk, de provincie en de
Europese Unie, alsmede aan andere instellingen die de gemeenten specifieke
verantwoordingsverplichtingen opleggen.
Artikel 24. Interne controle
1. Het college zorgt ten behoeve van het getrouwe beeld van de jaarrekening, de
rechtmatigheid van de baten en lasten en de balansmutaties voor een jaarlijkse
interne toetsing. De toetsing richt zich op de getrouwheid van de
informatieverstrekking en de rechtmatigheid van de beheershandelingen.
2. Bij afwijkingen neemt het college maatregelen tot herstel.
Artikel 25. Misbruik en oneigenlijk gebruik
1. Het college zorgt voor het voorkomen van misbruik en oneigenlijk gebruik van
gemeentelijke regelingen en eigendommen en legt hiertoe regels vast.
Titel 5. Financiële organisatie
Artikel 26. Financiële organisatie
1. Het college draagt de zorg voor en legt vast:
a. een eenduidige indeling van de gemeentelijke organisatie en een
eenduidig toewijzing van de gemeentelijke taken aan de sectoren;
b. een adequate scheiding van taken, functies, bevoegdheden,
verantwoordelijkheden, zodat aan de eisen van interne controle wordt
voldaan en de betrouwbaarheid van de verstrekte informatie aan beleidsen beheersorganen is gewaarborgd;
c. de verlening van mandaten en volmachten voor het aangaan van
verplichtingen ten laste van de toegekende budgetten en
investeringskredieten;
d. de regels voor opdrachtverlening;
e. de te maken afspraken met de diensten over de te leveren prestaties, de
daarvoor beschikbare middelen en de wijze en frequentie van rapportage
over de voortgang van de activiteiten en uitputting van middelen.
Artikel 27. Aanbesteding en inkoop
1. Het college zorg voor en legt vast de interne regels voor de inkoop en de
aanbesteding van werken, goederen en diensten.
Titel 6. Slotbepalingen
Artikel 28. Inwerkingtreding
1. Deze verordening treedt in werking met ingang van 22 december 2006.
2. Deze verordening treedt in de plaats van de “Financiële verordening artikel
212 gemeente Heemstede”, vastgesteld in de raad van 30 oktober 2003 en in
de plaats van de nota “waardering en afschrijving” vastgesteld in de raad van
31 maart 2005.
3. Bij de opstelling van de jaarstukken 2006 zal overeenkomstig deze
verordening worden gewerkt.
Artikel 29. Citeertitel
Deze verordening kan worden aangehaald onder de naam “Financiële
verordening gemeente Heemstede”.
Afschrijvingstermijnen vaste activa.
Bijlage bij artikel 7, lid 13 van de “financiële verordening artikel 212 gemeente
Heemstede”.
Activa
Lineair
Sportterreinen
Voetbalvelden
Toplaag kunstgrasvelden
Onderbouw kunstgrasvelden
Hekwerken
Veldverlichting (excl.lampen)
Lampen veldverlichting
Gebouwen
Bouwkosten
Verbouwkosten: gebruiksduur verlengend
Verbouwkosten niet gebruiksduur
verlengend
Uitbreiding
x
x
x
x
x
x
15 jaar
10 jaar
20 jaar
20 jaar
20 jaar
10 jaar
x
x
40 jaar
40 jaar
x
x
25 jaar
40 jaar
Sportcomplex
Bouwkosten
Technische installatie
Warmtekrachtinstallatie
Dakbedekking
Zwembadfilters
Renovatie horeca-gedeelte
Weg- en waterbouw
Aanleg
Herinrichting
Reconstructie
Geluidwerende voorzieningen
Rioleringen
Renovatie vijzelgemalen
Verkeersinstallaties
Openbare verlichting
Damwanden/beschoeiingen
Gemeentelijk rioleringsplan
Voorzieningen grondwaterbeheer
Afschrijving
Annuïtair Termijn
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
40 jaar
20 jaar
10 jaar
10 jaar
10 jaar
10 jaar
50 jaar
30 jaar
30 jaar
10 jaar
60 jaar
30 jaar
15 jaar
30 jaar
30 jaar
5 jaar
30 jaar
Activa
Lineair
Afschrijving
Annuïtair Termijn
Groen/plantsoenen
Aanleg
Herinrichting/renovatie
Composteerinstallatie
x
x
x
50 jaar
30 jaar
20 jaar
Onderwijs
Schoolgebouw: bestaand
Schoolgebouw: nieuwbouw
Uitbreiding schoolgebouwen
Gymnastieklokalen: bestaand
Gymnastieklokalen: nieuwbouw
Gymnastieklokalen: verbouwing
Eerste inrichting, meubilair
Onderwijsleerpakket
Brandbeveiliging
Aanzienlijke delen schoolgebouw (1)
Tijdelijke uitbreiding huisvesting
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
60 jaar
40 jaar
40 jaar
60 jaar
40 jaar
25 jaar
15 jaar
15 jaar
10 jaar
25 jaar
15 jaar
Kantoorinrichting
Meubilair
Technische installaties
Telefooncentrale
x
x
x
10 jaar
8 jaar
8 jaar
Computers
pc’s en kantoorautomatisering
Servers
Software (excl.anti-virus en firewall)
Website
Contentmanagementsysteem website
Licenties
x
x
x
x
x
x
4 jaar
4 jaar
5 jaar
3 jaar
3 jaar
2 jaar
Bedrijfsmiddelen
Vracht- en bestelauto’s
Aanhangers
Tractoren
x
x
x
8 jaar
9 jaar
9 jaar
Activa
Afschrijving
Lineair
Annuïtair Termijn
Brandweer
Ladderwagen
Tankautospuit
personenauto Officier van dienst
C2000 apparatuur
Headsets
Kazerne
Brandweerlaarzen
Noodaggregaat
Uitrukkleding, helmen etc.
Persluchtapparatuur
Reduceerventielen persluchtapparatuur
Hulpverleningsmateriaal
Motorspuitaanhanger
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
15 jaar
12 jaar
8 jaar
8 jaar
5 jaar
40 jaar
5 jaar
10 jaar
8 jaar
10 jaar
8 jaar
8 jaar
10 jaar
Bibliotheek
Gebouw
Automatisering
Uitleenbalie, meubilair
Boekbeveiligingssysteem
Zelfbedieningsbalies
x
x
x
x
x
40 jaar
4 jaar
10 jaar
10 jaar
15 jaar
Het oude slot
Verbouwing
Dakbedekking
x
x
25 jaar
25 jaar
(1) op basis van raadsbesluit van 19-12-2002, nr.93
Op de volgende activa wordt niet afgeschreven:
Gronden
Software: firewall
Software: anti-virus
Onderhoud wegen en bruggen tot € 100.000
Onderhoud groen tot € 50.000
Koffie- en theeapparatuur
Brandkranen
Geen afschrijving
ineens ten laste van de exploitatie
ineens ten laste van de exploitatie
ten laste van voorziening
en/of exploitatie
ineens ten laste van de exploitatie
ineens ten laste van de exploitatie
ineens ten laste van de exploitatie
Download