Folder Eemshaven

advertisement
Naar een duurzame
industriewatervoorziening
in de Eemshaven
Verwachte groei vraagt
‘In totaal nemen de bedrijven in de Eems­haven nu 300.000 m3 drinkwater af voor industriële
activiteiten.’
Waterbedrijf Groningen wil industriewater gemaakt uit lokaal oppervlaktewater gaan leveren aan de grote bedrijven in de Eemshaven. Nu maken
de meeste bedrijven nog gebruik van drinkwater terwijl een duurzaam en
economisch aantrekkelijk alternatief voorhanden is: oppervlaktewater
uit het nabij gelegen Damsterdiep. Om dit te kunnen realiseren zijn we op
zoek naar partijen die dit initiatief mede financieel willen ondersteunen.
Als die externe bijdrage er komt, zal waterbedrijf Groningen de rest van
de investering dragen en het hele systeem gaan realiseren. Op deze
manier kan een belangrijke bijdrage geleverd worden aan de duurzame,
economische ontwikkeling van de regio.
Met de verwachte groei van de bedrijvigheid in de Eemshaven neemt ook de vraag naar water aanzienlijk toe. Voor industriële processen maken ‘Op termijn is het beter
het drinkwatersysteem
niet onnodig te belasten
met de vraag naar
industrieel water.’
de bedrijven in deze regio nu bijna uitsluitend gebruik van drinkwater. Op termijn is het beter het drinkwatersysteem niet onnodig te belasten met de vraag naar industrieel water. Gebruik van drinkwater voor indu­
striële processen is bovendien niet bepaald duurzaam, stelt Waterbedrijf
Groningen in haar visie op de regionale watercyclus.
om nieuwe oplossingen
Drinkwater is afkomstig uit bronnen aan de Drents-Groningse grens. Als er teveel grondwater wordt onttrokken aan dit gebied, heeft dit ver­
drogingsrisico’s voor het toch al kwetsbare landschap. Mede daarom geeft Waterbedrijf Groningen de voorkeur aan hergebruik van water of het
gebruik van lokaal (oppervlakte-) water voor industriële processen in
plaats van drinkwater. Ook bedrijven hechten groot belang aan het verduur­
zamen van hun watervraag door hergebruik en het beperken van de inzet
van drinkwater.
Waterbedrijf Groningen heeft een plan opgesteld om een geschikte, lokale bron van oppervlaktewater te gaan gebruiken voor de aanvoer van
industriewater aan de Eemshaven. Op deze manier kunnen we de verdere
economische groei van de Eemshaven faciliteren en de bedrijven verder
vergroenen. Realisatie van dit plan zal het vestigingsklimaat in het gebied
zeker ten goede komen. Om dit plan te kunnen realiseren zijn we op zoek
naar partijen die dit initiatief mede financieel willen ondersteunen.
Huidige situatie
Vanwege het ontbreken van een geschikt alternatief zetten de meeste
bedrijven in de Eemshaven nu drinkwater in als industriewater. Dit drink­
water is afkomstig uit bronnen langs de grens van Groningen en Drenthe en wordt over een grote afstand aangevoerd naar de Eemshaven. Bij een
‘Ons plan behelst de
realisatie van een
industriewaterbron in het nabijgelegen
Damsterdiep.’
groeiende vraag naar drinkwater door nieuwe vraag voor de Eemshaven zijn
er ook extra risico’s voor verdroging van het kwetsbare landschap rond de
winningen. Verder blijkt dat de bedrijven in dit gebied andere eisen hebben
met betrekking tot de leveringszekerheid en de waterkwaliteit. Met de ontwikkeling van een alternatieve bron voor industriewater kan het huidige
drinkwatersysteem als back-up blijven dienen en kunnen we de leverings­
zekerheid naar de huidige en toekomstige bedrijven in de Eemshaven vergroten.
Ons plan
Ons plan behelst de realisatie van een industriewaterbron in het nabij­
gelegen Damsterdiep. We willen oppervlaktewater via een leidingsysteem
naar de Eemshaven transporteren en daar ‘op maat’ zuiveren tot een kwaliteit die voldoet aan de eisen die de industrie stelt. Met de aanleg van dit systeem kunnen we de totale leveringscapaciteit van water naar de Eemshaven vergroten.
Daarmee kunnen we de groei in dit gebied faciliteren en het vestigings­
klimaat verbeteren. Het bestaande drinkwatersysteem levert voor nood­
gevallen een back-up mogelijkheid. Zo dragen we bij aan de dringende wens van de industrie om een robuuste aanvoer van zoet water naar de
Eemshaven te realiseren. Verder voorkomen we het risico van verdroging
van het landschap rondom de drinkwaterbronnen langs de Gronings- Drentse grens.
Met de huidige afzetprognoses komt Waterbedrijf Groningen op een totaal
planinvestering van 13 miljoen euro maar 4 miljoen euro tekort om dit plan
te realiseren en uit te voeren. Deze investering is essentieel om de ontwik­
keling van de bedrijvigheid in de Eemshaven de komende jaren op duur­
zame wijze te faciliteren.
Lopende initiatieven in de Eemshaven
Via ons dochterbedrijf North Water hebben we onlangs in de Eemshaven
een industriewaternetwerk aangelegd, inclusief een buffervoorraad, dat we
nu nog voeden vanuit het drinkwaternet. Dit industriewaternetwerk willen
we in de toekomst gebruiken om het gezuiverde oppervlaktewater uit het
Damsterdiep naar onze afnemers te transporteren.
Toekomstperspectief bij verdere groei
Volgens de huidige afzetprognose is met een externe bijdrage van 4 miljoen
euro het ontsluiten van een bron in het Damsterdiep mogelijk. Als de afzet
in de toekomst verder toeneemt overwegen wij deze leiding door te trekken
naar het Eemskanaal. Het innamepunt in het Damsterdiep wordt dan ver­
plaatst naar Garmerwolde aan het Eemskanaal. Het voordeel van inname
ter hoogte van Garmerwolde is dat het oppervlaktewater van het Eems­
kanaal daar kwalitatief beter is dan dat van het Damsterdiep, waardoor er minder verbruik is en er een geringere zuiveringsinspanning nodig is.
Gefaseerde ontwikkeling industriewatervoorziening:
1
1. Industriewaternet en industriewater (IW) pomp­
station (IPS), doorleveren drinkwater (deels in realisatie en deels gereed)
2. Tussenstap oppervlaktewaterbron Damsterdiep?
(Dit plan)
3. Einddoel: vanuit Eemskanaal
4. Garmerwolde: optie hergebruik effluent
2?
4
3
Hergebruik gezuiverd afvalwater
Doortrekken van de industriewaterinfrastructuur naar Garmerwolde heeft
een bijkomend voordeel: hier is namelijk de rioolwaterzuivering van het
rioolwater uit de stad Groningen gevestigd. In onze visie is een duurzame
industriewatervoorziening gebaat bij hergebruik van gezuiverd rioolwater.
Technisch is dit nu al haalbaar en diverse ontwikkelingen op dit gebied zijn
gaande. Economisch is het echter nog niet zo ver: eerst moeten er kosten-
efficiënte zuiveringstechnieken beschikbaar komen. De realisatie van ons huidige plan Damsterdiep is mede duurzaam omdat het als een eerste
fase-investering kan worden gezien voor een echt duurzame watervoor­
ziening door hergebruik van het rioolwater van de stad Groningen door de
industrie. De industriewatervoorziening van de Eemshaven heeft dan geen
negatieve invloed op de ecologie van de regio. Bovendien kan er zodoende
effectief worden samengewerkt in de waterketen.
Combinatie met condenswaterleiding
Als we een leiding aanleggen tussen het Damsterdiep en de Eemshaven,
willen we ook onderzoeken of deze deels gecombineerd kan worden met de aanleg van een leiding voor gedemineraliseerd condenswater tussen
Delfzijl en de Eemshaven. Dit water wordt momenteel geproduceerd door
de zoutfabriek van Akzo en kan heel goed als grondstof worden gebruikt
voor de productie van stoom. Ook naar deze mogelijkheid doen we samen
met de bedrijven nader onderzoek.
Voordelen op een rij
Waterbedrijf Groningen is van plan het industriewaternetwerk in de
Eemshaven te voorzien van gezuiverd oppervlaktewater uit het Damster­
diep. Om dit plan te realiseren zijn zowel nieuwe afnemers als een extra
investering van 4 miljoen euro nodig.
Dit project draagt bij aan
• de duurzame economische groei van de Eemshaven;
• de verbetering van het vestigingsklimaat in Noord-Nederland;
• het versterken van de watertoevoer naar de Eemshaven;
• het beperken van verdroging van het kwetsbare landschap rondom de drinkwaterbronnen;
• de verbetering van de leveringszekerheid van zowel drinkwater als industriewater in de Eemshaven.
Bedrijven in de Eemshaven
• kunnen rekenen op een eigen toevoer van industriewater en een gegarandeerde back-up met drinkwater;
• hoeven minder te betalen voor industriewater op maat dan voor drinkwater;
• hoeven zelf geen actie te ondernemen en kosten te maken om koel- of proces water uit de bodem of de zee te halen en te zuiveren;
• verbeteren hiermee hun eigen groene imago;
• een lokale, goedkope zoete bron kan de aanzet zijn voor onverwachte
nieuwe activiteiten.
Meer weten?
Meer informatie over dit project kunt u opvragen bij Antoine Freijters, sectormanager Ingenieursbureau. Tel: 050- 368 8621 of [email protected]
‘Om dit plan te realiseren zijn zowel
nieuwe afnemers als
een extra investering
van 4 miljoen euro
nodig.’
Over Waterbedrijf Groningen
U kent Waterbedrijf Groningen van oorsprong als dé drinkwaterleverancier
in de provincie Groningen. Zorgen voor gezond, lekker en betaalbaar drink­
water kunnen wij immers als geen ander. Maar Waterbedrijf Groningen is
meer dan alleen drinkwaterleverancier. Door verbinding te maken tussen
onze traditionele, door de overheid opgelegde, nutstaak en in te spelen op
vragen vanuit klanten en markten komen we tot nieuwe ontwikkelingen op
watergebied.
Naast drinkwater levert Waterbedrijf Groningen industriewater via North
Water en watertechnologie via WLN. Op het gebied van Energie & Water zijn tal van projecten in voorbereiding en uitvoering; aardwarmte, WKO
(warmte-koudeopslag), warmtenetten en geothermie, waarbij water als
transportmiddel wordt gebruikt voor warmte. Kijk voor meer informatie op www.waterbedrijfgroningen.nl
Over North Water
North Water is een samenwerkingsverband van Waterbedrijf Groningen en
Evides Industriewater dat gespecialiseerd is in het leveren van industrie­
water en afvalwaterzuivering op basis van op maat gesneden installaties.
North Water is partner voor bedrijven in onder andere de (petro-)chemische
industrie, de metaalindustrie, de voedingsmiddelenindustrie, de agro­
business en de energiesector. De organisatie is actief in Noord-Nederland
en Noord-Duitsland. Kijk voor meer informatie op www.northwater.nl.
N.V. Waterbedrijf Groningen
Postbus 24
9700 AA Groningen
Tel: 050-368 86 88
Fax: 050-312 25 34
[email protected]
twitter.com/waterbedrijf
Download