DOC - Technisch beheer

advertisement
ZON EN CARBOLINEUM
Naam :
School :
Locatie van uitvoering :
Datum van uitvoering :
Uitgevoerd door :
Tijdsduur van de Toolboxmeeting :
VRAGENLIJST

Zijn er onveilige situaties / handelingen voorgevallen in de afgelopen periode?
Zo ja, omschrijf dit op de achterzijde.

Zijn er bijna-ongevallen voorgevallen in de afgelopen periode?
Ja / Nee
Zo ja, omschrijf dit op de achterzijde.

Zijn er ongevallen voorgevallen in de afgelopen periode?
Ja / Nee
Zo ja, omschrijf dit op de achterzijde.

Ja / Nee
Zijn er vragen / opmerkingen betreffende de veiligheid op de werklocatie?
Ja / Nee
(Orde, netheid, organisatie, materiaal etc.)
Zo ja, omschrijf dit op de achterzijde.

Zijn er nog overige vragen c.q. opmerkingen?
Ja / Nee
Zo ja, omschrijf dit op de achterzijde.

Zijn er medewerkers die nog geen veiligheidsinstructies hebben ontvangen?
Zo ja, omschrijf dit op de achterzijde.

Beschikken alle medewerkers over de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen?
Zo neen, omschrijf dit op de achterzijde.
Ja / Nee
Ja / Nee
VOLGENDE VERGADERING
Datum :
Uur :
TOOLBOXMEETING ZON EN CARBOLINEUM
Plaats :
Pagina 1 van 3
ZON EN CARBOLINEUM : RISICO OP BRANDWONDEN
Wanneer men met carbolineum werkt, moet
men vermijden dat dit product met de huid in
aanraking komt: bedekkende kleding,
handschoenen en veiligheidsbril. Na het werk
moet de huid zorgvuldig gereinigd worden met
water en zeep. Indien de huid toch wordt
blootgesteld aan carbolineum, wordt zij
overgevoelig aan zonlicht en dit gedurende
enkele dagen. Blootstelling aan de zon kan dan
pijnlijke brandwonden veroorzaken. De
blootgestelde delen moeten gedurende één
week met kleding bedekt blijven of ingewreven
worden met een zonnecrème met hoge
beschermingsfactor.
INLEIDING
De eerste lentedagen, de zon schijnt. Ideaal weer om in de tuin te werken en het tuinhuisje
of een houten hek te behandelen met carbolineum.
Groot is de verwondering wanneer ‘s avonds een pijnlijke eruptie verschijnt op die plaatsen
die aan de zon waren blootgesteld.
Het Antigifcentrum krijgt jaarlijks een honderdtal vragen van personen die huidletsels kregen
na gebruik van carbolineum.
WAT IS CARBOLINEUM?
Carbolineum ( carbo = kool en oleum=olie) is een roodbruine, olieachtige, ontvlambare vloeistof
afkomstig uit steenkooldestillatie.
Het heeft een heel ingewikkelde samenstelling met derivaten van naftaleen, fenol en polycyclische
aromatische koolwaterstoffen.
Carbolineum wordt in verschillende vormen op de markt gebracht als een goedkoop
houtbeschermingsmiddel voor de behandeling van hout buitenshuis.
Gebruik carbolineum ook niet voor een houten dakgeraamte. Wij ontraden het ook voor houten
kinderspeeltuigen buitenshuis en eveneens voor houtenomheiningen bij kleuterscholen of
kinderdagverblijven.
TOOLBOXMEETING ZON EN CARBOLINEUM
Pagina 2 van 3
WELKE INVLOED HEEFT CARBOLINEUM OP DE HUID?
Carbolineum kan bij iedereen die er aan
blootgesteld wordt, lokale fototoxiciteit
veroorzaken. Alle personen die er worden aan
blootgesteld kunnen huidletsels vertonen. Deze
letsels blijven scherp beperkt tot de
blootgestelde huid.
Wat gebeurt er?
Een fototoxische stof maakt de huid
overgevoekig voor de ultraviolette stralen van
de zon. Tijdens het werken kunnen druppeltjes
carbolineum op de huid terechtkomen. Bij
blootstelling aan zonlicht ontstaat dan een
pijnlijke huiduitslag : de huid jeukt ,wordt rood
met een lichte zwelling, er ontstaan kleine
blaasjes die later groter kunnen worden. De
letsels hebben het uitzicht van een
brandwonde.
De polycyclische aromatische koolwaterstoffen
in carbolineum zijn ook kankerverwekkend. Het
zijn dezelfde stoffen die men inademt bij het
roken van een sigaret. Bij carbolineum kan er
gevaar zijn ter hoogte van de huid en dit vooral
bij mensen die er beroepsmatig mee werken.
De aanwezige fenolderivaten in carbolineum
kunnen bij gevoelige personen een allergische
reactie en urticaria uitlokken. In tegenstelling
tot de fototoxische reactie blijft deze niet
beperkt tot de blootgestelde huid.
HOE KAN U PROBLEMEN VOORKOMEN?
Vermijd elk contact met de huid, draag handschoenen, lange mouwen, een pantalon.
Na het werk de huid goed wassen met water en zeep en andere kleren aantrekken.
WAT MOET U DOEN IN GEVAL VAN HUIDCONTACT OF BIJ HUIDLETSTELS?
Bij huidcontact moet men de huid grondig wassen met water en zeep. Elke blootstelling aan het
zonlicht moet vermeden worden (lange mouwen, pantalon, zonnecreme met hoge
beschermingsfactor). Indien er toch huidletsels optreden moeten deze behandeld worden zoals
een brandwonde. Het is raadzaam advies te vragen aan de huisarts.
Opgelet: de dagen na de blootstelling blijft de huid gevoelig voor UV-stralen. Het is aan te raden
om bedekkende kledij te dragen of een zonnecrème type écran total (total sunblock) te gebruiken.
WANNEER KAN DEZE REACTIE ZICH NOG VOORDOEN?
Planten kunnen ook fototoxische eigenschappen hebben (bijv. de reuzenberenklauw)
Inname van sommige geneesmiddelen kan fototoxische reacties veroorzaken, lees daarvoor
de bijsluiter of vraag raad aan arts of apotheker.
TOOLBOXMEETING ZON EN CARBOLINEUM
Pagina 3 van 3
Download