[NAAM WERKGEVER] [ADRES WERKGEVER] [POSTCODE +

advertisement
[NAAM WERKGEVER]
[ADRES WERKGEVER]
[POSTCODE + WOONPLAATS WERKGEVER]
[PLAATS, DATUM]
Belastingdienst
[ADRES BELASTINGDIENST]
[POSTCODE + WOONPLAATS BELASTINGDIENST]
Betreft: bezwaar aangifte en afdracht loonheffingen over het tijdvak [TIJDVAK] van 2017 namens
[NAAM WERKGEVER], loonheffingsnummer [LOONHEFFINGSNUMMER WERKGEVER].
Geachte heer, mevrouw,
Door middel van dit schrijven maak ik namens [NAAM WERKGEVER] bezwaar tegen de aangifte en
afdracht loonheffingen over het tijdvak [TIJDVAK] van 2017. Ter toelichting dient het volgende.
Het bezwaar richt zicht tegen het bijtellingspercentage van 25% over de in de bijlage genoemde
(bestel)auto’s. Het betreft auto’s met een Datum Eerste Toelating (DET) van vóór 01-01-2017,
waarvoor het sinds 1 januari 2017 geldende percentage van 22% niet van toepassing is, terwijl dat
wel van toepassing is voor auto’s met een DET vanaf 01-01-2017 of later. Naar mijn mening is hierbij
sprake van ongeoorloofde discriminatie, omdat gelijke gevallen zonder rechtvaardiging ongelijk
worden behandeld. In zoverre is dan ook sprake van strijdigheid met artikel 14 van het EVRM en
artikel 26 van het BUPO.
Op grond van het bovengenoemde verzoek ik u de bijtelling voor de in de bijlage opgenomen
(bestel)auto’s te bepalen op basis van een percentage van 22%. Indien u dit verzoek heeft
ingewilligd, zal ik u nader informeren over het verschil in loonheffing ten opzichte van de aangifte en
afdracht.
Daarnaast heb ik nog twee aanvullende verzoeken:
-
-
Ik heb vernomen dat een of meerdere belangenverenigingen inmiddels een (proef)procedure
is gestart met dezelfde rechtsvraag. Ik verzoek u dan ook vriendelijk dit bezwaarschrift aan te
houden totdat de uitkomst van de (proef)procedure(s) vaststaat.
Ik ben voornemens soortgelijke bezwaarschriften in te dienen tegen komende tijdvakken. Ter
voorkoming van een stroom van bezwaarschriften kan dit mijns inziens achterwege worden
gelaten indien u schriftelijk toezegt de afdracht te restitueren conform de argumenten in dit
bezwaarschrift indien de ongeldigheid van de wettelijke bepaling komt vast te staan (zowel
voor de (bestel)auto’s in de bijlage als voor (bestel)auto’s die in latere tijdvakken leiden tot
een bijtelling van 25%)
Ten slotte verzoek ik u een vergoeding voor de kosten van dit bezwaarschrift toe te kennen en maak
ik aanspraak op een vergoeding van immateriële schade.
Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd, doch verklaar mij tot het
verstrekken van nadere inlichtingen gaarne bereid.
Met vriendelijke groet
[NAAM WERKGEVER]
[NAAM ONDERTEKENAAR]
[FUNCTIE ONDERTEKENAAR]
Bijlage bij het bezwaarschrift tegen de afdracht loonheffingen van [NAAM WERKGEVER],
loonheffingsnummer [LOONHEFFINGSNUMMER WERKGEVER] over het tijdvak [TIJDVAK] van 2017.
Werknemer/berijder
Merk, type
Kenteken Cataloguswaarde
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

Rekenen

3 Cards Patricia van Oirschot

Test

2 Cards oauth2_google_0682e24b-4e3a-44be-9bca-59ad7a2e66a4

Create flashcards