DIVERSEN - Stichting Elbrimale Fonds

advertisement
Lokaal
STATUTEN
STICHTING ELBRIMALE FONDS
VUGHT
notarieel verleden op
8 maart 2002
Lokaal - 2
STATUTEN
STICHTING ELBRIMALE FONDS - VUGHT
Artikel 1. Naam, zetel, duur
1. De Stichting draagt de naam: Stichting ELBRIMALE FONDS.
2. De Stichting is gevestigd in Nederland te Vught.
3. De Stichting is opgericht voor onbepaalde tijd
Artikel 2. Definities
1. In deze statuten wordt, tenzij nadrukkelijk anders is vermeld of uit het zinsverband
blijkt, verstaan onder:
 de musici: diegenen die met hun instrument en/of met hun stem muziek beoefenen,
dat van een goed kwalitatief niveau is, en zich voornamelijk beweegt op het terrein
van de klassieke en (traditionele) lichte muziek en daarmede verwant zijnde dan wel
daaraan gelijk te stellen muzikale uitingen.
 de Stichting: Stichting ELBRIMALE FONDS te Vught.
 podium; de gelegenheid en/of de locatie waar de musici hun muzikale uitingen ten
gehore kunnen brengen.
Artikel 3. Doel
1. Stichting heeft een ideële/culturele doelstelling te weten: het verlenen van ondersteuning aan amateur- en/of beroepsmusici ten behoeve van het kunnen uitoefenen van
hun muzikale vrijetijdsbesteding en/of hun muzikaal beroep, een en ander in de ruimste
zin van het woord. De musici kunnen zowel nationale als internationale status hebben,
waarbij het Brabantse cultuurgoed bij voorkeur een belangrijk aandachtpunt is.
2. De Stichting tracht dit doel te bereiken door fondsen bijeen te brengen tot het verlenen
van steun als hiervoor vermeld, alsmede door alle organisatorische activiteiten en
wettige middelen welk het doel van de stichting kunnen bevorderen.
Artikel 4. Middelen
 De middelen van de stichting bestaan uit: donaties, giften, sponsor-gelden, subsidies en
overige bijdragen en hetgeen de Stichting door erfstelling, legaat, schenking of op
andere wijze verkrijgt.
Artikel 5. Ondersteuning
De ondersteuning omvat:
1. primair: het bieden van een podium aan de musici; dit geschiedt door middel van het
(doen) organiseren van muzikale evenementen waaraan de musici kunnen deelnemen
2. het stimuleren van de muziekbeoefening van de musici middels het verstrekken van
financiële bijdragen ten behoeve van hun opleiding en/of vergoeding van de aan het
uitoefenen van hun muzikale vrijetijdsbesteding en/of hun muzikaal beroep verbonden
kosten
3. het opbouwen en in stand houden van een netwerk, waardoor de musici in contact
kunnen komen met voor hen relevante personen en instellingen
4. andere vormen van ondersteuning die voor de musici ten aanzien van hun muzikale
vrijetijdsbesteding en/of voor hun muzikaal beroep van belang kan zijn.
lokaal - 3
Artikel 6. Bestuur
1. Het bestuur van de stichting bestaat uit minimaal 3 en maximaal 5 personen.
2. Het bestuur van de stichting wordt gevormd door personen die onvoorwaardelijk de
doelstelling van de stichting onderschrijven en (doen) uitvoeren.
3. Bestuursleden worden geworven en benoemd door de zittende bestuursleden.
4. Bestuursleden worden benoemd voor onbepaalde tijd.
5. De eerste voorzitter van de Stichting is de heer L.G.P.J.M. Willemen, oprichter van de
Stichting. Het voorzitterschap zal slechts eindigen in de gevallen als in lid 9 onder a, b
en c vermeld. Bij beëindiging van zijn voorzitterschap zal de heer Willemen de
opvolgend voorzitter benoemen.
6. Met in achtname van artikel 7. lid 5 kiest het bestuur van de Stichting uit haar midden
een voorzitter, een secretaris en een penningmeester; de functies van secretaris en
penningmeester kunnen door één persoon worden vervuld.
7. In een vacature in het bestuur moet worden voorzien binnen drie maanden na het
ontstaan daarvan. Mochten in het bestuur om welke reden dan ook één of meer leden
ontbreken dan vormen de overige bestuursleden of vormt het overblijvende bestuurslid
niettemin een wettig bestuur.
8. De uitvoerende taken van de bestuursleden voor het realiseren van de in artikel 4.
beschreven doel worden in onderling overleg met elkaar gedeeld; in geval van
calamiteiten beslist de voorzitter; de taken kunnen desgewenst worden omschreven in
een Reglement
9. Het bestuurslidmaatschap eindigt:
a) door overlijden
b) door schriftelijk of mondeling bedanken, hetgeen in de notulen van de
eerstvolgende bestuursvergadering wordt vastgelegd
c) in geval van faillissement, insolventie of onder curatele stelling
d) indien hij/zij niet meer in staat is de belangen van de stichting naar behoren de
behartigen
e) een bestuurslid kan te allen tijde worden geschorst of ontslagen wegens
gedragingen waardoor de goede naam en/of de belangen van de Stichting en/of
van de musici worden geschaad
Artikel 7. De bestuursbesluiten
1. Het bestuur is belast met het besturen van de stichting; zij kan zich daar toe laten
bijstaan/adviseren door derde deskundigen.
2. Het bestuur vergadert 3 x per jaar en voorts zodra de voorzitter dan wel twee andere
bestuursleden zulks wenselijk achten.
3. Bestuursbesluiten mogen niet in strijd zijn met de statuten van de stichting
4. Bestuursbesluiten worden genomen met volstrekte meerderheid van stemmen in een
vergadering waarin tenminste tweederde van het aantal bestuursleden aanwezig is zijn;
bij het staken van de stemmen beslist de voorzitter
5. Besluitvorming kan ook buiten de vergadering geschieden, mits schriftelijk, per fax of
per e-mail.
Lokaal - 4
Artikel 8. Boekjaar
 Het eerste boekjaar van de Stichting loopt vanaf de oprichtingsdatum tot en met
éénendertig december daaropvolgend; elk volgend boekjaar loopt van één januari tot en
met éénendertig december
Artikel 9. Financiële Baten en Lasten
1. De Stichting is een professionele organisatie; dit laat onverlet dat vrijwilligers deel
kunnen nemen aan de activiteiten van de Stichting.
2. De Stichting is een non-profitorganisatie en derhalve niet gericht op het maken van
winst.
3. De financiële Baten van de Stichting zijn ten minste de in artikel 4. genoemde middelen
4. De financiële Lasten van de Stichting zijn:
a) de kosten die de Stichting moet maken om te kunnen functioneren,
b) de vacatiegelden van de bestuursleden,
c) alle kosten van welke aard ook voor het uitvoeren van de activiteiten om de
doelstelling van de Stichting te kunnen verwezenlijken, waarbij marktconforme
tarieven worden gehanteerd,
d) de kosten voortvloeidende uit de in Artikel 5. genoemde ondersteuning,
e) kosten m.b.t. de bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering,
f) overige bureau- en organisatie- en activiteitenkosten,
g) eventueel fiscale lasten.
5. Een mogelijk voordelig overschot tussen de baten en lasten in enig jaar wordt als een
bestemmingsreserve gereserveerd voor de activiteiten in het volgende boekjaar en als
zodanig als een balansschuld aangemerkt.
Artikel 10. Jaarstukken en verslag van de activiteiten
1. Tweemaal jaarlijks doet de penningmeester in de bestuursvergadering verslag omtrent
de stand van zaken van het lopende boekjaar ten aanzien van de baten en de lasten
alsmede van de beschikbare geldmiddelen; tevens wordt verslag gedaan van de gedane
en onderhanden zijnde activiteiten van de Stichting, waarbij zoveel als mogelijk ook de
financiële bemoeienis en de lopende verplichtingen in beeld worden gebracht.
2. Ieder jaar wordt binnen vier maanden na afloop van het boekjaar de Rekening van
Baten en Lasten en de Balans per 31 december, tezamen genoemd de jaarrekening,
opgemaakt en door het bestuur vastgesteld. Tevens wordt een Activiteitenverslag
opgemaakt van de in het boekjaar gedane activiteiten en de reeds aangegane
verplichtingen voor het komend boekjaar. Jaarrekening en Activiteitenverslag vormen
samen het Jaarverslag van de Stichting.
3. Het bestuur draagt er zorg voor dat de jaarrekening van de Stichting door een
accountant worden gecontroleerd.
4. De Jaarrekening wordt conform de wettelijke bepalingen bij de Kamer van Koophandel
gepubliceerd.
5. Het Jaarverslag van de Stichting wordt voor geïnteresseerden integraal beschikbaar
gesteld.
lokaal - 5
Artikel 11. Reglement
1. De bepalingen van deze statuten kunnen - voor zover nodig of gewenst - nader
uitgewerkt worden in een door het bestuur vast te stellen Reglement.
2. Het Reglement kan geen bepalingen bevatten welke strijdig zijn met de statuten en/of
de Nederlandse wetgeving.
3. Wijziging van het Reglement behoeven de goedkeuring van het bestuur conform het
gestelde in artikel 7.
Artikel 12. Statutenwijziging; ontbinding
1. Het bestluit tot statutenwijziging en ontbinding kan slechts worden genomen in een
speciaal daartoe belegde bestuursvergadering, waartoe wordt opgeroepen door middel
van een tenminste veertien dagen vóór de vergadering aan alle bestuursleden gezonden
convocatie.
2. Voor een dergelijk besluit is een meerderheid van tenminste tweederde van de geldig
uitgebrachte stemmen vereist in een vergadering waarin tenminste drievierde van het
totaal aantal bestuursleden aanwezig zijn. Voor de bepaling van het vereiste quorum
wordt het getal naar beneden afgerond.
3. Is in een bestuursvergadering het hiervoor bedoelde aantal leden niet aanwezig, dan
wordt binnen vier weken daarna, doch niet vroeger dan vijf dagen daarna, in een
volgende vergadering tot wijziging van de statuten of ontbinding besloten ongeacht het
aantal ter vergadering aanwezige leden met een meerderheid van tenminste tweederde
van de geldig uitgebrachte stemmen. Voor de bepaling van het vereiste quorum wordt
het getal naar beneden afgerond.
4. De wijziging van de statuten moet op straffe van nietigheid bij notariële akte tot stand
komen. Ieder bestuurslid is bevoegd tot het verlijden van de akte van wijziging, alsmede
tot het neerleggen van de gewijzigde statuten ten kantore van het Register, gehouden
door de Kamer van Koophandel, waaronder de vestigingsplaats van de Stichting
ressorteert.
Artikel 13. Vereffening
1. De vereffening geschiedt door het bestuur.
2. Indien het bestuur niet bij machte is de vereffening te realiseren, wordt de vereffening
uitgevoerd door de accountant van de Stichting die de laatste Jaarrekening van de
Stichting heeft gecontroleerd.
3. De Stichting blijft na haar ontbinding voortbestaan voor zover dit voor de vereffening
van haar zaken nodig is , waarbij de bepalingen van de statuten voor zoveel mogelijk en
nodig van kracht blijven.
4. Het bestuur bepaalt de bestemming van de overgebleven bezittingen, waaronder de
geldmiddelen, met dien verstande dat het overgebleven vermogen wordt bestemd voor
een cultureel doel in Brabant dat zoveel mogelijk het doel van de Stichting nabij komt.
5. Gedurende zeven jaar nadat de Stichting is opgehouden te bestaan blijven de boeken en
andere gegevens van de Stichting berusten bij de laatst in geweest zijnde voorzitter of indien zulks niet mogelijk blijkt - ten kantore van de laatste accountant van de Stichting.
Artikel 14. Slotbepaling
Lokaal - 6

In alle gevallen waarin door de statuten van de Stichting niet is voorzien, beslist het
bestuur
Download