Het Parool, 16 december 1995

advertisement
Waarom zou de relatie tussen gehechtheid aan muziek en intimiteitsproblemen alleen voor musici gelden?
Geblekenis dat musici meer dan gemiddeld last hebben van angst. Misschien
moeten we de sleutel daarom zoeken in
de ve,ilige afstand die een abstracte
M
ENSEN MET een bijzondere
voorkunstvorm als muziek tot mensen
liefde voor muziek hebben meer
heeft, aldus de onderzoekers.Die veilige
dan anderen moeite met intie, afstand zou mensen die bang zijn voor
me relaties. Ald~ twee Engelsepsycho- sociale contacten, gemakkelijker toelogen, Babbage en Valentine, in het
gang geven tot emoties die in andere
jongste nummer van de British journal
omstandigheden geblokkeerd zijn. Een
of medical psychology(dl. 68. p. 269).
andere mogelijkheid, door de onderzoeDe psychologen onderzochten hun
kers over het hoofd gezien, is dat de
idee dat luisteren naar muziek wel eens
psychologiestudenten onderling te weiemotionele behoeften zou kunnen comnig verschillen in intimiteit.
penseren bij twee groepen proefpersoEerdér hebben psychologen al gewenen, muziek- en psychologiestudenten.
zen op de waarde van muziek voor schiVoorliefde en gevoeligheid voor muziek
zoïde personen. Schizoïde personen
werd gemeten aan de hand van oordezijn weinig gezellige, afstandelijke,
len van de studenten over verschillende
maar vaak originele mensendie nauwemuzikale genres. De kwaliteit van hun
lijks in staat zijn tot warme gevoelens
persoonlijke relaties (intimiteit) rapvoor anderen. Muziek kan voor hen een
porteerden de studenten door het invulpassiebetekenen. Ze vinden het fantaslen van vragenlijsten. Intimiteit in relatisch om te ontdekken dat er een maties bleek gemiddeld voor beide groenier is om op onpersoonlijke wijze emopen studenten ongeveer gelijk, ~aar
tie te ervaren. Dezemensen zoeken hun
muziekstudenten verschilden onderheil vaak in creativiteit, op zoek naar
ling veel meer. Bij de musici bleek dat
iets wat anderen vooral in menselijke
wie sterker reageerde op muzikale inrelaties vinden. Ook voor niet-schizoïde
drukken, duidelijk meer problemen
mensen, zou dat kunnen gelden.
had met intimiteit in menselijke conSommige mensen lijken in hun getacten. Voor de andere studenten was
voel voor kunst eenbelangrijke manier
dat verband niet aanwezig. Er was geen
te vinden om met emotionele probleverschil tussen mannen en vrouwen.
men om te gaan. Zo kan een sociaal
Niet iedereen laat zich op dezelfde
geïsoleerd persoontotaal opgaan in een
manier door muziek meeslepen. De gekunstwerk. Dat muziek daarbij bijzonvoelige snaar die muziek bij musici
dere eigenschappenheeft,laat muziekraakt, lijkt een alternatief voor de emotherapie bij dementiepatiënten zien.
tionele band die mensen normaal in
Bij hen is muziek een krachtig middel
het contact met anderenvinden. Musici
om lang vervlogen tijden weer eventjes
voor wie emoties in de omgang met
tot leven te roepen.
mensen een probleem vormen, ervaren~m~~n~j~
EDITH DAS
wel via muziek.
Download