beroepscompetentieprofiel medewerker groothandel en

advertisement
Beroepscompetentieprofiel Basismedewerker groothandel en logistiek voedsel en groen
Algemene informatie
datum: 01-06-2004
Onder regie van
Kenniscentrum
beroepsonderwijs
bedrijfsleven
Ontwikkeld door:
Aequor
Brondocument(en)
versie: 1 (definitief)
Afdeling Ontwikkeling en Innovatie
Sector Plantenteelt
1. Sectorbeleidsplan plantenteelt 2004-2007 ‘Continu leren door
werken’
2. Kwalificatiestructuur KS 2000+, september 2003
3. Discussiestuk ‘Clustervorming en competentievelden in de
groene sectoren’, Cob Aequor, november 2001
4. Handboek Functiewaardering Groothandel Bloemen en Planten
Legitimering
Beroepscompetentieprofiel
door:
-
op format vereisten
op de inhoud
Aequor
d.d. 21-12-2004
Bedrijfseenheid plantenteelt
d.d. 01-06 2004
Hoofdbedrijfschap voor de agrarische groothandel
CNV BedrijvenBond en FNV Bondgenoten
Mogelijke functiebenamingen
Medewerker groothandel voedsel en groen
Medewerker veiling/groothandel
Boxmedewerker
Inpakker
Verdeler
Medewerker binnendienst
Logistiek medewerker groothandel voedsel en groen
Medewerker groothandel en logistiek
Expeditiemedewerker
Medewerker orderverwerking
Productiemedewerker
Productiemedewerker groothandel
Vorkheftruckchauffeur veiling/groothandel
Beroepsbeschrijving
Beroepscontext/
De basismedewerker groothandel en logistiek voedsel en groen
werkzaamheden
werkt bij groothandelsbedrijf dat zich bezig houdt met handel en
verwerking van voedsel- en groenproducten. Hiertoe behoren de
handel in en verwerking van bloemen, planten, aardappelen,
groenten, fruit en overige agrarische producten. Hij verricht
uitvoerende werkzaamheden bij de aanvoer en opslag, bij ver- en
bewerking en bij het verzendklaar maken van producten. De kwaliteit
van de producten moet hierbij behouden blijven. Hij meldt duidelijk
herkenbare afwijkingen. Tijdens de uitvoering maakt hij gebruik van
apparaten, werktuigen, machines en transportwerktuigen.
Rol en
De basismedewerker groothandel en logistiek voedsel en groen
verantwoordelijkheden
heeft een uitvoerende en signalerende rol. Hij is verantwoordelijk
voor het, na instructie, zelfstandig uitvoeren van routinematige
werkzaamheden en het onder toezicht uitvoeren van complexere
werkzaamheden. Hij onderkent de belangrijkste factoren die de
bedrijfsuitvoering kunnen verstoren en meldt deze. Hij is
verantwoordelijk voor de bewerkingen die hij aan het product
verricht. Hij is tevens verantwoordelijk voor de apparatuur die hij
gebruikt. Hij maakt veelal deel uit van een team.
Complexiteit
Het beroep wordt gekenmerkt door veelal verschillende
werkzaamheden van reproductieve en gestandaardiseerde aard.
Datum: 01-06-2004, Basismedewerker groothandel en logistiek voedsel en groen
1
Typerende beroepshouding
Trends/innovaties
Marktontwikkelingen
Wetgeving/
overheidsregulering
Technologische
ontwikkelingen
Bedrijfsorganisatorische
ontwikkelingen
Een deel bestaat uit routinematige werkzaamheden, die een grote
mate van zelfdiscipline vereisen. Van de medewerker kan worden
verlangd dat de werkzaamheden in een redelijk hoog tempo worden
uitgevoerd.
De basismedewerker groothandel en logistiek verricht de
werkzaamheden veelal in teamverband. Soms werkt de medewerker
alleen. Een deel van de werkzaamheden kan uit routinematige
arbeid bestaan en vereist een grote mate van zelfdiscipline. De
medewerker werkt zorgvuldig en productiegericht met respect voor
het product, het bedrijf, de collega’s en de klant. Hij realiseert zich
dat het bedrijf een schakel vormt in de keten van (voedsel-)productie
en respecteert, waar het groenten en fruit betreft, het belang van
voedselveiligheid.
De belangrijkste ontwikkelingen bij groothandel in voedsel en groen
is dat de groothandel steeds meer inspeelt op de markt en op de
wijzigingen in het consumentengedrag. Ook neemt de invloed van
supermarktketens op het product en het productieproces toe.
Supermarkten nemen bij de afzet van bloemen en planten en
groenten en fruit in betekenis toe. Van bloemen en planten wordt
thans meer dan 20% via de supermarkten afgezet. De verwachting
is dat binnen enkele jaren 70% van de Nederlandse groente- en
fruitproductie op contractbasis wordt afgezet. Het aantal exporteurs
bij bloemen en planten is de afgelopen vijf jaar afgenomen, met
name het aantal kleinere exporteurs. De daling is het gevolg van een
voortgaande schaalvergroting bij de groothandel bloemen en
planten. Bij de cash-and-carrybedrijven valt bij zowel binnen- als
buitenland een uitbreiding te constateren. In toenemende mate
wordt door groothandelsbedrijven rechtstreeks ingekocht bij de
telers; de transacties verlopen daarbij wel via de veiling. Bij de
groothandel in tuinbouwzaden is in toenemende mate sprake van
ketensamenwerking. Ook neemt de aandacht voor maatschappelijk
verantwoord ondernemen toe.
Voor de groothandelsbedrijven in het algemeen geldt dat men
steeds meer aandacht moet schenken, indien het groenten en fruit
betreft, aan voedselveiligheid en aan de veiligheid van de
medewerkers bij het gebruik van machines en werktuigen. In
toenemende mate spelen de wet- en regelgeving omtrent
ketenbeheer (“tracing en tracking”), de milieuwetgeving, Europese
richtlijnen en voedselveiligheid een belangrijke rol bij de verwerking
van de producten.
Door het scheiden van goederen- en informatiestroom en het
inkopen buiten de veiling om verandert het karakter van de in- en
verkoop in de richting van 'papieren transacties'. In- en
verkoopactiviteiten veranderen door de voortschrijdende
automatisering. 'Kopen op afstand', waarbij de koper uit eigen
kantoor via eigen computer op de veilingklok drukt en 'tele-veilen',
waarbij de klokken van verschillende veilingen gekoppeld zijn
waardoor een groter aanbod ontstaat, zijn trends.
Bij de groothandel in bloemen en planten is de omzet de afgelopen
jaren fors toegenomen, vooral bij de grote en middelgrote
exporteurs, ook de productiviteit is gestegen. Voor de groothandel in
groenten en fruit geldt dat de oprichting van The Greenery een extra
concurrentie voor de groothandel inhoudt. Anderzijds biedt The
Greenery mogelijkheden voor de groothandel, daar ze kan worden
ingezet als logistieke dienstverlener bij rechtstreekse leveranties aan
grootwinkelbedrijven. Verwacht wordt dat het proces van
schaalvergroting en concentratie zich voortzet. Handelshuizen die
Datum: 01-06-2004, Basismedewerker groothandel en logistiek voedsel en groen
2
Internationale
ontwikkelingen
Loopbaanmogelijkheden
veelal in handen zijn van een telersvereniging leveren in
toenemende mate een totaalpakket aan het grootwinkelbedrijf.
Er is sprake van toenemende ontwikkeling op internationaal gebied.
Bij de groothandel in bloemkwekerijproducten bedraagt het aantal
exporteurs ruim duizend bedrijven. Naast de exporteurs is er ook
sprake van handelskwekers en grossiers/lijnrijders.
Bij gebleken geschiktheid is in beperkte mate doorgroei, door middel
van ervaring en/of scholing, mogelijk naar vakbekwaam medewerker
groothandel en logistiek, inkoper voedsel en groen of verkoper
voedsel en groen
Datum: 01-06-2004, Basismedewerker groothandel en logistiek voedsel en groen
3
Kerntaken van het beroep
1. Controleert de aangeleverde producten en slaat deze op
2. Bewerkt en verwerkt de producten
3. Maakt de producten verzendklaar
Kerntaak 1 Controleert de aangeleverde producten en slaat deze op
Proces
De basismedewerker groothandel en logistiek voedsel en groen
controleert de aangeleverde producten bij aankomst. Hij verzamelt,
sorteert en verwerkt de producten. Hij verplaatst de producten
binnen het bedrijf. Hij slaat de producten op en neemt maatregelen
voor kwaliteitshandhaving en, bij groenten en fruit, in het kader van
voedselveiligheid. Hij controleert de producten en de
bewaaromstandigheden. Hij voert eenvoudige administratie uit en
houdt de voorraad bij.
Rol/verantwoordelijkheden
De basismedewerker groothandel en logistiek voedsel en groen
heeft een uitvoerende rol. Hij is, na instructie en onder toezicht
verantwoordelijk voor de controle van producten bij aankomst en in
het verdere traject door het bedrijf.
Complexiteit
Over het algemeen zijn de werkzaamheden van de medewerker
groothandel en logistiek voedsel en groen routinematig van aard. Bij
vervoer van de producten kiest hij een logische route en wijze van
vervoer. Complicerende factor is de kwetsbaarheid van het product.
Het product moet steeds in een optimale staat blijven.
Betrokkenen
De basismedewerker groothandel en logistiek voedsel en groen legt
verantwoording af aan zijn leidinggevende en werkt samen met
collega’s. Hij is dienstverlenend aan de inkoper en de verkoper.
(Hulp-) middelen
De basismedewerker groothandel voedsel en groen gebruikt voor de
controle en registratie inkoop- en aanvoerdocumenten
(veilingbonnen en inkoopbrieven) en voor het vervoer van de
producten gebruikt hij transportwerktuigen. Hij gebruikt een
automatisch voorraadbeheersysteem. Hij bedient de computer en
eenvoudige klimaatbeheersingsapparatuur.
Kwaliteit van proces en
Van de basismedewerker groothandel en logistiek voedsel en groen
resultaat
wordt verwacht dat hij producten zodanig verplaatst en
opslaat/bewaart dat de kwaliteit (en voedselveiligheid) gehandhaafd
blijven. Hij wordt geacht nauwkeurig te registreren en afwijkingen te
signaleren en te melden.
Keuzes en dilemma’s
De basismedewerker groothandel en logistiek voedsel en groen
maakt tijdens het controleren van de producten afwegingen in relatie
tot kwaliteit, behandeling en bewaaromstandigheden. Hij kiest het
moment en de wijze van intern transport. Al deze afwegingen maakt
hij om een optimale doorstroming van een optimaal product door het
bedrijf te bewerkstelligen. Hij is zich bewust dat zijn handelen van
grote invloed is op de kwaliteitshandhaving van de producten.
Kerntaak 2 Bewerkt en verwerkt de producten
Proces
De basismedewerker groothandel en logistiek voedsel en groen
bewerkt de producten ten behoeve van de verkoop. Hij brengt
documenten die de zending begeleiden bijeen en gebruikt daarbij
logistieke informatie. Hij verpakt de producten of pakt ze om. Hij
bedient verpakkings- en verwerkingsapparatuur en gebruikt en
verwerkt emballagemateriaal. Hij scheidt en verwijdert het afval.
Rol/verantwoordelijkheden
De basismedewerker groothandel en logistiek voedsel en groen
heeft een uitvoerende rol. Hij is na instructie en/of onder toezicht
verantwoordelijk voor de uitvoering van bewerking en verwerking
van het product. Hij heeft de verantwoordelijkheid zijn werk zodanig
uit te voeren dat de productkwaliteit zoveel mogelijk gehandhaafd
blijft en dat het uitvoeren veilig en milieubewust gebeurt. Hij heeft
Datum: 01-06-2004, Basismedewerker groothandel en logistiek voedsel en groen
4
ook een signalerende rol en informeert zijn leidinggevende als er
afwijkingen zijn of zich problemen voordoen.
Complexiteit
De basismedewerker groothandel en logistiek voedsel en groen
voert in het algemeen routinematige handelingen uit, maar stemt de
bewerkingen steeds af op het specifieke product en de bestemming.
Hij scheidt en verwijdert afval overeenkomstig de regels. Hij handelt
steeds veilig, milieubewust en met respect voor het product.
Betrokkenen
De basismedewerker groothandel en logistiek voedsel en groen legt
verantwoording af aan de leidinggevende, werkt samen met
collega’s, en is dienstverlenend aan de in- en verkoper.
(Hulp-) middelen
De basismedewerker groothandel en logistiek voedsel en groen
gebruikt verpakkingsapparatuur, registratiehulpmiddelen en
transportmiddelen.
Kwaliteit van proces en
Van de basismedewerker groothandel en logistiek wordt verwacht
resultaat
dat hij de be- en verwerkingen overeenkomstig de afspraken,
zorgvuldig, veilig en milieubewust uitvoert, zodat het product in
optimale conditie blijft.
Keuzes en dilemma’s
De be- en verwerkingen van de producten kunnen leiden tot
kwaliteitsverlies dat door de medewerker moet worden voorkomen.
De be- en verwerking moet zo gekozen worden dat het
kwaliteitsverlies beperkt blijft. Dit vraagt een voorzichtige bewerking,
die wel met enige snelheid wordt uitgevoerd.
Kerntaak 3 Maakt de producten verzendklaar
Proces
De basismedewerker groothandel en logistiek voedsel en groen
controleert de producten en maakt ze transportklaar. Hij verplaatst
de producten door het complex en laadt de producten in een extern
transportmiddel. Hij verzamelt daarbij de nodige logistieke informatie
en assisteert bij de afstemming van de distributie. Hij voert
maatregelen uit om de kwaliteit van de producten te handhaven.
Rol/verantwoordelijkheden
De basismedewerker groothandel en logistiek voedsel en groen
heeft een uitvoerende rol en is daarbij verantwoordelijk voor het
uitvoeren van de opgedragen werkzaamheden ten behoeve van de
distributie. Hij heeft een signalerende rol en wordt geacht afwijkingen
te signaleren en te melden.
Complexiteit
De basismedewerker groothandel en logistiek voedsel en groen
voert doorgaans terugkerende handelingen uit, maar houdt bij het
transportklaar maken steeds rekening met de soort producten, de
transportsystemen en de transportcondities.
Betrokkenen
De basismedewerker groothandel en logistiek voedsel en groen legt
verantwoordelijkheid af aan de leidinggevende, werkt samen met
collega’s en is dienstverlenend naar de in- en verkoper. Hij staat de
transporteur adequaat te woord en assisteert deze bij het inladen
van het product.
(Hulp-) middelen
De basismedewerker groothandel en logistiek voedsel en groen
gebruikt transportmiddelen en registratiehulpmiddelen, bijvoorbeeld
een computer.
Kwaliteit van proces en
Van de basismedewerker groothandel en logistiek voedsel en groen
resultaat
wordt verwacht dat hij de werkzaamheden ten behoeve van de
distributie zorgvuldig uitvoert, zodat de kwaliteit van het product
optimaal blijft. Hij houdt voortdurend rekening met de kwetsbaarheid
van het product en de (voedsel-)veiligheid.
Keuzes en dilemma’s
Bij het verzendklaar maken van producten kunnen problemen
ontstaan, die leiden tot kwaliteitsverlies of totaal verlies van
producten. De medewerker dient bij het verzendklaar maken het
werk snel uit te uitvoeren, maar gelijktijdig ook zorgvuldig. Hij kiest
bij de interne verplaatsingen het juiste transportmiddel.
Datum: 01-06-2004, Basismedewerker groothandel en logistiek voedsel en groen
5
Kernopgaven van het beroep
Kernopgave 1 Veiligheid versus uitvoeringspraktijk
De basismedewerker groothandel en logistiek voedsel en groen staat voor de opgave om de wet- en
regelgeving af te wegen ten opzichte van de uitvoeringspraktijk. Bij alle werkzaamheden dient de hij
de wet- en regelgeving te respecteren, maar komt situaties tegen waarin het niet volgen van de
regels verleidelijk is. Het volgen van de regels kost meestal extra tijd en inzet, waardoor de
werkzaamheden minder snel of minder efficiënt kunnen worden uitgevoerd. Van de
basismedewerker groothandel en logistiek voedsel en groen wordt verwacht dat hij de wet- en
regelgeving naleeft, terwijl hij tegelijkertijd zo efficiënt mogelijk probeert te werken. Hij probeert
hiermee een veilige werksituatie met gunstige arbeidsomstandigheden te creëren. Veiligheid en
arbeidsomstandigheden hebben een hoog afbreukrisico.
Kernopgave 2 Milieu versus productie
De basismedewerker groothandel en logistiek voedsel en groen staat voor de opgave om alle
werkzaamheden uit te voeren met zorg voor het milieu. Van de basismedewerker wordt verwacht dat
hij werkt volgens de milieuregels die de organisatie/het bedrijf hanteert ook al kost dit wat meer tijd
en moeite. Wanneer de medewerker producten moet uitpakken of ompakken neemt hij de moeite om
het afval (verpakkingen) zorgvuldig te scheiden. Dit kost meer inspanning, maar de medewerker
draagt bij aan een verantwoord milieu.
Kernopgave 3 Kwaliteit versus kwantiteit
De basismedewerker groothandel en logistiek voedsel en groen staat voor de opgave om alle
werkzaamheden uit te voeren binnen de gestelde kwaliteitseisen. Van de basismedewerker wordt
verwacht dat hij werkt volgens de afspraken die in het bedrijf gelden over productkwaliteit en
productiecapaciteit, ook al kost dit wat meer tijd en moeite. Wanneer hij door het complex rijdt met
een vracht verse producten zorgt hij dat de producten zo snel mogelijk op de plaats van bestemming
zijn, zonder dat er enige beschadiging is opgetreden. Hij neemt geen risico door te hard te rijden. De
medewerker levert binnen de afgesproken productiecapaciteit een kwalitatief goed product.
Datum: 01-06-2004, Basismedewerker groothandel en logistiek voedsel en groen
6
OVERZICHTSSCHEMA BEROEPSCOMPETENTIES
Beroepscompetenties
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Controleren producten
Verdelen producten
Verwerken
Verplaatsen
Informatie gebruiken en vastleggen
Transportklaar maken
Werken volgens veiligheids-, arbo- en milieueisen
Plannen eigen werkzaamheden
Communiceren
Inspelen op onverwachte omstandigheden
Functioneren in een team
Bewaren
Verantwoordelijkheid dragen
Kerntaken
2
3
X
1
Kernopgaven
2
3
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Kerntaken van het beroep
1. Controleert de aangeleverde producten en slaat ze op
2. Bewerkt en verwerkt de producten
3. Maakt de producten verzendklaar
Kernopgaven van het beroep
1. Veiligheid versus uitvoeringspraktijk
2. Milieu versus productie
3. Kwaliteit versus kwantiteit
Datum: 01-06-2004, Basismedewerker groothandel en logistiek voedsel en groen
7
Beroepscompetenties met succescriteria
Controleren producten
Beroepscompetentie 1
Succescriteria
Proces
Resultaat
De basismedewerker groothandel en logistiek voedsel en groen is in
staat om op adequate wijze de levende producten te controleren.
Stelt vast of de producten voldoen aan eisen m.b.t. kwaliteit, soort
en kwantiteit.
Meldt beschadiging of ziekte van het product
Houdt beschadigd/ziek product apart
Controleert de documenten die bij het product behoren
Het binnenkomende product voldoet aan de kwaliteitseisen.
Het af te leveren product voldoet aan de kwaliteitseisen.
Verdelen producten
Beroepscompetentie 2
Succescriteria
Proces
Resultaat
De basismedewerker groothandel en logistiek voedsel en groen is in
staat om op adequate wijze de producten te verdelen.
Stelt zich op de hoogte van ‘het verdeelplan’
Sorteert de producten naar groep of afdeling
Verzamelt of verdeelt producten aan de hand van documenten
Transporteert de producten door de eigen bedrijfslocatie
Verdeelt de karren
De binnenkomende producten worden verdeeld in de gevraagde
partijen.
Het aantal verplaatsingen per product is minimaal.
Verwerken
Beroepscompetentie 3
Succescriteria
Proces
Resultaat
Verplaatsen
Beroepscompetentie 4
De basismedewerker groothandel en logistiek voedsel en groen is in
staat om op adequate wijze producten te verwerken.
Verpakt de producten voor bewaring en opslag volgens aflevereisen
Bewerkt de producten voor aflevering
Past de verwerking en verpakking aan aan het product
Bewerkt de producten voor opslag
De producten zijn gereed voor aflevering.
De basismedewerker groothandel en logistiek voedsel en groen is in
staat om op adequate wijze de producten door het bedrijf te
verplaatsen.
Succescriteria
Proces
Kiest het transportmiddel
Kiest de rijroute
Laadt en koppelt de karren efficiënt en voorzichtig
Transporteert de producten door de eigen bedrijfslocatie
Gebruikt diverse transportsystemen
Resultaat
Producten gaan efficiënt en zonder kwaliteitsverlies door het bedrijf.
Informatie gebruiken en vastleggen
Beroepscompetentie 5
De basismedewerker groothandel en logistiek voedsel en groen is in
staat om op adequate wijze administratie bij te houden en te
gebruiken.
Succescriteria
Datum: 01-06-2004, Basismedewerker groothandel en logistiek voedsel en groen
8
Proces
Resultaat
Transportklaar maken
Beroepscompetentie 6
Rapporteert gegevens over het product
Houdt de voorraad bij met behulp van een geautomatiseerd systeem
Verzamelt en gebruikt logistieke informatie
De administratie is compleet en toegankelijk.
De basismedewerker groothandel en logistiek voedsel en groen is in
staat om op adequate wijze de producten transportklaar te maken.
Succescriteria
Proces
Zorgt voor de juiste transportcondities voor het product
Zorgt voor minimaal kwaliteitsverlies tijdens het transport
Verzamelt de begeleidende documenten
Stelt de zending op voor efficiënt laden
Resultaat
De producten zijn gereed voor transport.
Werken volgens veiligheids-, arbo- en milieueisen
Beroepscompetentie 7
De basismedewerker groothandel en logistiek voedsel en groen is in
staat om op adequate wijze veilig, milieubewust en hygiënisch te
werken, zodat de werkzaamheden in een gezonde en veilige
omgeving kunnen worden uitgevoerd.
Succescriteria
Proces
Neemt maatregelen om aan de wet- en regelgeving te voldoen
Schat de veiligheid van situaties in
Reageert adequaat in onverwachte situaties
Werkt veilig
Werkt ergonomisch
Resultaat
Er wordt gezond en veilig gewerkt.
Een door de werkzaamheden minimaal belast milieu.
Plannen eigen werkzaamheden
Beroepscompetentie 8
Succescriteria
Proces
Resultaat
De basismedewerker groothandel en logistiek voedsel en groen is in
staat om op adequate wijze de eigen werkzaamheden te plannen,
zodat de voortgang van de werkzaamheden is gewaarborgd.
Ontvangt werkinstructie/werkplan
Verzamelt alle benodigde materialen, gereedschappen
Bepaalt de optimale volgorde voor de uitvoering van de
werkzaamheden
Toont initiatief
Speelt in op onverwachte situaties
De werkzaamheden kunnen efficiënt worden uitgevoerd.
De werkzaamheden worden in de juiste volgorde, tijdig en volledig
uitgevoerd.
Communiceren
Beroepscompetentie 9
De basismedewerker groothandel en logistiek voedsel en groen is in
staat om op adequate wijze te communiceren over werkzaamheden,
zodat de leidinggevende en collega’s deskundig en vriendelijk zijn
geïnformeerd.
Succescriteria
Proces
Bespreekt de opdracht met de leidinggevende
Rapporteert over de uitgevoerde werkzaamheden aan de
leidinggevende
Communiceert met collega’s
Is correct en voorkomend in de communicatie
Resultaat
Betrokkenen zijn geïnformeerd.
Inspelen op onverwachte omstandigheden
Datum: 01-06-2004, Basismedewerker groothandel en logistiek voedsel en groen
9
Beroepscompetentie 10
Succescriteria
Proces
Resultaat
De basismedewerker groothandel en logistiek voedsel en groen is in
staat om op adequate wijze te in te spelen op onverwachte
omstandigheden, zodat het werk optimaal doorgang kan vinden.
Signaleert stagnaties
Signaleert verstoringen in de werkzaamheden
Signaleert gewijzigde omstandigheden
Signaleert afwijkingen aan het gewas of product
Weegt af of hij de leidinggevende moet waarschuwen
Waarschuwt leidinggevende of lost situatie zelf op
Onverwachte situaties worden adequaat opgelost.
Een optimale voortgang in de werkzaamheden.
Functioneren in een team
Beroepscompetentie 11
Succescriteria
Proces
Resultaat
Bewaren
Beroepscompetentie 12
Succescriteria
Proces
Resultaat
Dragen verantwoordelijkheid
Beroepscompetentie 13
Succescriteria
Proces
De basismedewerker groothandel en logistiek voedsel en groen is in
staat om op adequate wijze in een team te functioneren, zodat de
voortgang van de werkzaamheden is gewaarborgd.
Stelt zich sociaal op bij de uitvoering van de werkzaamheden
Stelt zich assertief op
Overlegt met collega’s over de uit te voeren werkzaamheden
De werkzaamheden kunnen efficiënt worden uitgevoerd.
De basismedewerker groothandel en logistiek voedsel en groen is in
staat om op adequate wijze de bewaaromstandigheden van het
product te bewaken.
Neemt maatregelen voor kwaliteitshandhaving van de producten
Controleert producten tijdens de bewaring
Controleert het bewaarklimaat
Corrigeert in opdracht bewaaromstandigheden
Meldt afwijkende omstandigheden aan de leidinggevende
De basismedewerker groothandel en logistiek voedsel en groen is in
staat om op adequate wijze verantwoordelijkheid te dragen voor een
juiste werkuitvoering, zodat een goede kwaliteit werk wordt geleverd.
Werkt volgens de verstrekte opdracht/instructie
Gaat efficiënt en kostenbewust om met tijd, materialen,
gereedschappen, producten en apparatuur
Draagt ideeën aan ter verbetering van het eigen werk
Controleert de eigen werkzaamheden
Toont initiatief
Neemt verantwoordelijkheid voor werkzaamheden, materiaal en
omgeving
Past werkzaamheden aan aan de omstandigheden
Datum: 01-06-2004, Basismedewerker groothandel en logistiek voedsel en groen
10
Resultaat
Speelt in op de schakels in de keten
Gebruikt (persoonlijke) veiligheidsvoorzieningen
Vraagt wanneer nodig hulp aan collega’s of leidinggevende
De medewerker stelt zich actief op.
De werkzaamheden worden efficiënt uitgevoerd.
De werkzaamheden worden in de juiste volgorde, tijdig en volledig
uitgevoerd.
Datum: 01-06-2004, Basismedewerker groothandel en logistiek voedsel en groen
11
Download