Volledige tekst inzending

advertisement
SIMH2O
‘Wie kent het PC-simulatieprogramma SIMCITY niet, waarbij men als planoloog,
bestuurskundige en burgemeester een stad opbouwt, onderhoudt en groot maakt in de
vaart der volkeren. Waarbij men moet laveren tussen de wensen en problemen van de
stad met haar bewoners en werkgevers, waarbij men zelfs te maken krijgt met
catastrofes, ondertussen besluiten nemend over de bestemming van de jaarlijkse
geldstromen. Of je het als burgemeester goed doet, weet je pas na de jaarlijkse
beoordeling wanneer je om de oren geslagen wordt met statistieken en lovende of
neersabelende mededelingen uit de media.’
(Probleem)stellingen:
1: Watermanagement is niet sexy en leeft nauwelijks bij de maatschappij
en politiek. Het is vanzelfsprekend dat we droge voeten hebben, er
schoon water is en veilig kunnen recreëren.
2: Kennis blijft zitten waar deze zit en is moeilijk toegankelijk.
3: Integratie kennis verloopt moeizaam.
4: Nieuwe inzichten in watermanagement verstarren door bestaande
inzichten en aannames.
5: Opleiding en training voor watermanagement is droge kost.
Het idee
Rijkswaterstaat integreert kennis en stelt deze beschikbaar om SIMH2O te realiseren in
samenwerking met de makers van SIMCITY.
SIMH2O is een softwaresimulatie(spel) dat waarheidsgetrouw de keuzes van een
WATERMANAGER uitvoert en de gevolgen simuleert in de tijd. Met andere woorden:
‘In SIMH2O wordt de burgemeester WATERMANAGER van een land. Waterinfrastructuur
moet worden opgezet, dijken worden aangelegd en onderhouden, water moet worden
gezuiverd voor drinkwater, gebieden worden drooggelegd voor extra bebouwing, een
eiland wordt in zee gebouwd, keringen worden aangelegd en zoveel meer opties zijn
mogelijk. Overwegingen tussen verschillende belangen moeten worden gedaan, voordat
een keuze gemaakt wordt. Maar ook treden calamiteiten op zoals zeespiegelrijzing, extra
neerslag, een olietanker die zinkt of dijken die dreigen te bezwijken. De WATERMANAGER
dient telkens weer keuzes te maken met als beperking een bepaalde hoeveelheid te besteden
geld.’
Bestaande RWS-softwaremodellen en kennis worden zo waarheidsgetrouw mogelijk
gesimuleerd aangestuurd door keuzes en maatregelen en de effecten daarvan in de tijd. Ook
worden de gevolgen van natuurfenomenen gesimuleerd (bijvoorbeeld extra neerslag,
zeespiegelrijzing, broeikas), dagelijkse aspecten van de mens (bijv. giftige lozingen) of grote
ingrepen door de mens (eiland in zee, windmolenpark, slecht onderhoud dijken).
Waarom dit idee?
SIMH2O vervult een brugfunctie: Een brug tussen twee werelden die van overheid en
publiek, een brug tussen inhoud en presentatie, een brug tussen ontoegankelijke modellen en
zeer toegankelijke simulatiesoftware, een brug tussen wetenschappelijke kennis (RWS) en
toegepaste kennis (makers van SIMCITY). Het geeft inzicht in leemtes in kennis, maar ook
teveel herkauwde kennis. Het motiveert mensen eraan mee te werken, omdat het onderwerp
laagdrempelig, concreet en erg ‘aaibaar’is.
SIMH2O legt kennis vast, is persoonsonafhankelijk.
Waarom is dit een innovatie?
Het idee is nieuw. De samenwerkingspartner is verrassend!
De integratie van twee werelden zal nieuwe informatie en inzichten kunnen geven. Een
voorbeeld: ‘Een oneindig aantal scenario’s kan gesimuleerd worden afhankelijk van de
gemaakte keuzes van de speler. Een grote spelersgroep, die uit duizenden personen kan
bestaan, kan in een korte tijd vele scenario’s bewandelen, waarbij ingebouwde functies
waarschuwen wanneer een bewandeld scenario voor RWS interessant is (automatisch
verzoek om scenario per e-mail op te sturen).’
Een simulatieprogramma is nooit af. Het nodigt uit verdere optimalisties (meer kennis) door
te voeren in nieuwere versies. Bijvoorbeeld internationalisering van toegevoegde kennis over
watermanagement. Voorbeeld: ‘Welke effecten zijn met gelijksoortige ingrepen in het
buitenland geconstateerd (bijv. eiland in zee)?’
De visualisering van maatregelen en de effecten ervan met betrekking tot Watermanagement
is innovatief.
Is het kinderachtig?
Het is een simulatie(spel) en toegankelijk voor jong en oud. Volwassenenen houden ook van
spelletjes. Eigenlijk is het geen spel, maar een simulatiemodel. Het ‘spel’idee klinkt
misschien kinderachtig, echter is een paard van Troje.
‘Ooit schreef een journalist over SIMCITY dat het eigenlijk verplichte kost moest zijn voor
stadsbestuurders. De vonk van ‘een goed bestuurder te willen zijn’ was overgeslagen op de
journalist. Hij kreeg inzicht in de beslissingen die bestuurders moesten nemen en de gevolgen
daarvan. Educatief wordt SIMCITY ook gebruikt bij diverse opleidingen.’
Thema’s (voor ideevorming) waaraan gedacht wordt voor integratie:
Water en Veiligheid:
overstromingsgevaar, zeespiegelrijzing, getij, springtij/storm, duinen,
duinbekleding, dijken, dijkbekleding, onderhoud, zeewering, zand
suppletie etc., extra afvoer door neerslag, dijken, vaargeulen,
uiterwaarden, overstromings-gebieden
Waterbeweging:
stroming, bodemstabiliteit, hoog-laag waterstandenstanden
Water en Milieu :
Waterkwaliteit, normen, kosten, effecten, risico, wat bij calamiteit,
drinkwater kwantiteit
Water en Leven in water: effecten op leven in het water en naast het water zoals
fytoplankton, zooplankton, bodemdieren, vissen, zeezoogdieren,
vogels, Begrippen hanteren als aantallen, biodiversiteit, gezond
ecosysteem
Water en Economie: transport over water, koeling, electriciteit, visserij, drinkwaterprijs,
schaarste drinkwater
Water en Recreatie: gezondheid mens en water, intensiteit recreatie op water, verstoring
leven in water, veiligheid
Water en Wet:
Milieueffectrapportage, Wet opppervlakte water, Kaderrichtlijn,
Internationale afspraken
Kortom:
 SIMH2O integreert, visualeert en simuleert watermanagement.
 SIMH2O zal leiden tot nieuwe inzichten
 SIMH2O legt kennis vast en bevordert contact tussen overheid en burger
 De route naar SIMH2O is uitdagend en heeft een verassende samenwerkingspartner,
namelijk de makers van SimCity, het wordt een commerciëel product en levert dus geld
op voor verdere optimalisatie.
 SIMH2O zal steeds beter en professioneler worden en kan leidraad worden voor vragen
over watermanagement.
Thomas Rutten / RIKZ / 17 september 2002
Download