Brief - Gemeente Leiden

advertisement
B en W-nummer 15.0682;
Onderwerp
besluit d.d. 21-7-2015
Positioneren Piëzomethodiek in Leiden
Besluiten:
1. bijgevoegde Opdrachtformulering, waarin wordt voorgesteld om de Piëzomethodiek in Leiden
in te voeren, vast te stellen.
Perssamenvatting:
Het college heeft besloten om de Piëzomethodiek in Leiden in voeren. Zoveel mogelijk
verschillende organisaties in de stad zullen bij dit proces betrokken worden. De Piëzomethodiek
is ontwikkeld in Zoetermeer en richt zich op participatie van mensen die geen of nauwelijks deel
uitmaken van de samenleving. De methodiek kent vijf fasen waarbinnen de deelnemers onder
begeleiding steeds meer gaan participeren in verschillende vormen van vrijwilligerswerk en
uiteindelijk betaald werk (indien gewenst). Leiden kent sinds 1 oktober 2014 een Piëzocentrum in
de Slaaghwijk.
Piëzo Zoetermeer wordt door het Oranjefonds gefaciliteerd om andere organisaties te begeleiden
bij de invoering van deze methodiek.
Opdrachtformulering
project
Positioneren Piëzomethodiek in Leiden
datum
13 juli 2015
opdrachtgever
bestuurlijk:
Roos van Gelderen
projectleider
Nynke Zwierstra
opsteller
Nynke Zwierstra
startdatum
1 juni 2015
einddatum
1 januari 2016
versie
3.0
status
Besluitvormend in college
gevraagd besluit
ambtelijk:
Irene Baard
Bestuurlijke goedkeuring voor onderstaand plan:
De start op 1 januari 2016 van enkele nieuwe plekken (naast het EpiCentrum
Slaaghwijk) waar wordt gewerkt volgens de Piëzomethodiek. In deze methodiek
staat de ontwikkeling van de deelnemers centraal.
Dit betekent dat gewerkt wordt volgens de uitgangspunten van Piëzo:
 uitgaan van de talenten van mensen: deelnemers en vrijwilligers

daarbij vraag en behoefte van mensen centraal stellen

werken volgens de fase-indeling van Piëzo

Leids element: fase 4 richting werk wordt uitgevoerd door DZB (Reintegratie Leiden). Reden hiervan is de regionale afspraak dat alleen DZB
en UWV aan werkgeversbenadering doen.
De doelgroep bestaat uit inwoners van Leiden die gedeeltelijk of geheel buiten de
samenleving staan of dreigen te komen.
Eind 2016 wordt geëvalueerd of de gestelde doelen gehaald worden. Op grond
daarvan zal het aantal centra mogelijk uitgebreid worden. Voorlopig ligt de focus op
enkele nieuwe plekken, waarbij gelijktijdig het gesprek aangegaan zal worden met
andere organisaties uit de stad over de manier waarop zij betrokken kunnen
worden bij dit project. Radius en JES Rijnland hebben zich al enthousiast getoond
over dit project. Het uiteindelijke doel is om in 2018, mits de gekozen aanpak werkt,
te komen tot een stadsdekkend en gespreid aanbod waarbinnen gewerkt wordt
volgens de Piëzomethodiek..
De inbreng van de verschillende organisaties kan variëren van het algeheel
overnemen van de methodiek tot het leveren van vrijwilligersplekken en andere
vormen van gedeeltelijke samenwerking.
Aanvankelijk zal de gemeente de leiding hebben in dit proces, maar op termijn zal
dit overgedragen worden aan de uitvoerende organisaties, mits het door hen
gepresenteerde plan voldoet. Er wordt een kerngroep ingesteld met
vertegenwoordigers van verschillende organisaties in de stad. De uitvoering
gebeurt budgetneutraal, er is wel een implementatiebudget nodig.
Knelpunt hierbij is de vraag in hoeverre de bestaande activiteiten van de
deelnemende organisaties zullen worden geïntegreerd met de Piëzo-activiteiten of
dat deze los van elkaar worden gepositioneerd. Dit moet nog verder worden
uitgewerkt.
vraag
achtergrond
probleemstelling
doelstelling
Hoe gaan we de Piëzomethodiek in Leiden positioneren?
Er is bestuurlijke wil om voor elkaar te krijgen dat organisaties in Leiden gaan
werken met de Piëzo-methodiek. Deze methodiek is bewezen effectief in
Zoetermeer en richt zich op de persoonlijke ontwikkeling van bewoners die geheel
of gedeeltelijk in isolement leven, met als doel participatie. De methodiek sluit aan
bij ander gemeentelijk beleid op dit gebied, zoals wijkgericht werken, de nieuwe
vormen van participatie en uitgaan van de eigen kracht van bewoners in de stad.
Het is de bedoeling dat de Piëzomethodiek wordt ingevoerd in plaats van
bestaande methodieken en dat deze niet gestapeld worden.
In bestaande projecten gericht op participatie wordt onvoldoende aandacht
geschonken aan de ontwikkeling van de individuele deelnemers. We gunnen hen te
weinig tijd om hun doel te bereiken. Bovendien richten deze projecten zich vaak op
een deel van het ontwikkelingsproces. In de Piëzomethodiek komt het hele proces
integraal aan bod. Ook biedt Piëzo de mogelijkheid om kleine stappen te zetten,
waardoor het een goed instrument is voor mensen met een grote afstand tot de
arbeidsmarkt. De laatste stap richting betaald werk zal in nauwe samenwerking met
DZB gezet worden. Door het inzetten van de methodiek ontstaat meer samenhang,
wat een positieve invloed heeft op de mate van participatie.
Onderdeel van het plan is ook de positionering van het EpiCentrum, dat in 2015
onder de vleugels van Piëzo Zoetermeer functioneert. Samen met Piëzo
Zoetermeer zal de toekomstige positie van dit centrum en haar coördinator moeten
worden bekeken en uitgewerkt.
Meer mensen participeren in de samenleving, waarbij gebruik wordt gemaakt van
de Piëzomethodiek. Voorwaarde hierbij is, dat de gehele methodiek
geïmplementeerd wordt en niet een gedeelte daarvan. Wel zal deze worden
aangepast aan de Leidse situatie en welzijns-infrastructuur.
Eind 2016 zal een evaluatiemoment plaatsvinden, waarop gekeken wordt of de
gestelde doelen gehaald worden. Criteria hiervoor zijn:
1. het aantal deelnemers
2. doorstroming van de deelnemers
3. de mate van participatie van de deelnemers (door middel van onderzoek
door Universiteit van Maastricht)
4. de mate van samenwerking met andere organisaties
5. de implementatie van de Piëzomethodiek
6. de kwalitatieve resultaten: de ervaringen van de deelnemers (vertellen)
resultaat
afbakening
Op 1 januari 2016 zijn er in Leiden enkele plekken waar gewerkt wordt met de
Piëzomethodiek. Het is de bedoeling dat deze plekken verspreid worden over de
stad. Buurtcentrum de Vogelvlucht is een mogelijke tweede plek voor een
Piëzocentrum.
Gestreefd wordt naar een samenhangend netwerk van organisaties die werken met
de Piëzomethodiek, waartussen een onderlinge uitwisseling van kennis en
deelnemers plaatsvindt.
geld
Kosten voorbereidende fase:
Formatie ambtelijke ondersteuning:
- projectleider: 20 uur per week (half jaar) - € 20.000
-
deelname kerngroep 3 personen: 10 uur per maand
Dekking: transformatiebudget, budget programma 9B 2015
organisatie
tijd
Bestuurlijk betrokken zijn Roos van Gelderen en Marleen Damen, opdrachtgever is
Roos van Gelderen, ambtelijk opdrachtgever is Irene Baard. Het voorstel is te gaan
werken met een projectstructuur, geleid door een ambtelijk projectleider die
ondersteund wordt door een kerngroep, met deelnemers vanuit de gemeente en de
verschillende betrokken organisaties. Wanneer de methode voldoende
geïmplementeerd is in de stad, is de functie van projectleider overbodig geworden.
1.
Opstellen opdrachtformulering – mei 2015
2.
Uitwerken opdrachtformulering – juni en juli 2015
3.
Opstellen collegevoorstel – juli 2015
4.
Vaststellen collegevoorstel – juli 2015
5.
Hierin wordt het besluit tot de invoering van de Piëzomethodiek en de
financiering van de voorbereidende fase aan het college voorgelegd.
Vervolgens wordt de raad door middel van een brief geïnformeerd.
Start invoering Piëzomethodiek– september t/m december 2015
6.
akkoord
opdrachtgevers
plaats
datum
akkoord projectleider
plaats
datum
Opstellen Plan van Aanpak met bijbehorende financiering – november
2015
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

Rekenen

3 Cards Patricia van Oirschot

Create flashcards