B en W nummer 11 - Gemeente Leiden

advertisement
RAADSVOORSTEL 12.0065
Rv. nr.: 12.0065
B en W-besluit d.d.: 29-5-2012
B en W-besluit nr.: 12.0550
Naam programma:
Bestuur en dienstverlening
Onderwerp:
Ontwerpbegroting Holland Rijnland 2013
Aanleiding:
Het Dagelijks Bestuur van Holland Rijnland stelt u met haar brief van 25 april 2012 in de
gelegenheid uw zienswijze over de ontwerpbegroting 2013 kenbaar te maken. Uw
commentaar zal worden betrokken bij de vaststelling van de ontwerpbegroting die op 20 juni
zal worden voorgelegd aan het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling
Holland Rijnland.
Doel:
Het college van B en W adviseert u over de aan u aangeboden ontwerpbegroting Holland
Rijnland 2013 op basis waarvan uw raad uw zienswijze kunt formuleren en deze aan het
Algemeen Bestuur van de gemeenschappelijke regeling Holland Rijnland kenbaar kunt
maken.
Kader:
Perspectiefnota 2013
Wet gemeenschappelijke regeling
GR Holland Rijnland
Overwegingen:
De gemeenschappelijke regeling Holland Rijnland heeft haar ontwerpbegroting 2013
aangeboden aan alle gemeenten die deelnemen aan deze regeling. Het college adviseert de
gemeenteraad over deze ontwerpbegroting met als doel dat de raad zijn zienswijze kenbaar
maakt aan het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling Holland Rijnland.
De ontwerpbegroting 2013 is anders ingericht dan voorgaande jaren. Op basis van
voorstellen van een regionale werkgroep heeft Holland Rijnland haar begroting SMARTER
gemaakt. De eerste stap, tekstueel, heeft plaatsgevonden. De financiële uitwerking moet nog
verder vorm krijgen.
Tegelijk met de ontwerpbegroting 2013 biedt Holland Rijnland de managementrapportage
2012, bevattende een aantal budgettair neutrale begrotingswijzigingen, en de jaarrekening
2011 aan. Met de jaarrekening en – verslag 2011 legt Holland Rijnland verantwoording af aan
het Algemeen Bestuur. Holland Rijnland heeft een positief rekeningresultaat over het jaar
2011 en deze bedraagt € 261.446,- Voordelig resultaat is ontstaan binnen de salarislasten,
per saldo € 180.000,- ,een vermindering van bedrijfskosten met € 49.000,- en de post
onvoorziene uitgaven zijnde € 32.000,- dat niet is benut. Het Leidse aandeel in het
rekeningoverschot is € 40.091.
1
Er zijn twee voorstellen voor bestemming van dit rekeningoverschot. Het ene voorstel betreft
de verrekening van dit overschot met de deelnemende gemeenten. Het tweede voorstel
betreft de storting van een deel van dit overschot, zijnde € 100.000,- in het nog in te stellen
Gebiedsfonds.
Financiën:
De totale inwonerbijdrage regiobreed stijgt met € 288.650,-.
Deze stijging van de inwonerbijdrage wordt veroorzaakt voor:
1. € 28.350,- door toename van aantal inwoners in de regio met 2342.
2. € 78.500,- door opname Jongerenloket in inwonerbijdrage in plaats van aparte factuur als
gevolg van de nieuw afgesloten samenwerkingsovereenkomst Jongerenloket Holland
Rijnland voor de periode 1-7-2011 tot 1-1-2013 (B&W.nr. 11.0836, d.d. 30 augustus 2011
BB.nr. 11.046);
3. € 181.800,- door de opname van de leerlingenadministratie in inwonerbijdrage.
In 2013 bedraagt de inwonerbijdrage € 6.646.660,-, de Leidse bijdrage daarin is € 1.563.270,Tot de sluiting van de nieuwe samenwerkingsovereenkomst Jongerenloket 2011-2013
ontving Leiden een aparte factuur voor het jongerenloket van € 110.000,- . Deze vervalt. Het
bedrag valt in de Leidse begroting vrij in programma 7 ten gunste van budget Holland
Rijnland in programma 1. De Leidse begroting dient hierop te worden aangepast. Dit gebeurt
bij de tweede bestuursrapportage van dit jaar. De kosten van gemeente Leiden voor het
Jongerenloket zijn dan vanaf 2012 conform overeenkomst opgenomen in de inwonerbijdrage.
Vanaf juli 2011 zijn de kosten verlaagd van € 229.000,- naar € 197.500,- . (zie ook
begrotingswijziging in de managementrapportage van Holland Rijnland per 1 april 2012).
Deze kosten worden over 12 gemeenten verdeeld op basis van het inwonertal.
In 2011 is geconstateerd dat door de Leidse wijze van boeken, het opnemen van netto
bedragen in plaats van de bruto bedragen, in de loop van jaren verschillen zijn ontstaan
tussen de Leidse boekhouding en die van Holland Rijnland. In de Leidse boekhouding staat
de inwonerbijdrage exclusief de nog te verrekenen btw, Holland Rijnland verrekent de
inwonerbijdrage inclusief de BTW. Bij de perspectiefnota 2013 stellen we voor om het nadelig
verschil tussen de Leidse boekhouding en Holland Rijnland op te lossen door verhoging van
het budget met € 154.000,-.
Om te voorkomen dat deze verschillen in de toekomst opnieuw zullen ontstaan, is
afgesproken om in het vervolg bruto bedragen te boeken, waardoor de inwonerbijdrage, zoals
Holland Rijnland deze met Leiden verrekent, gelijk is met die in onze boekhouding. De terug
te ontvangen BTW zal als baten herkenbaar zijn.
De ontwerpbegroting 2013 Holland Rijnland past binnen de gestelde financiële kaders
(perspectiefnota 2013 en zogenoemde Strijknorm).
De bijdrage in het Regionaal Investerings Fonds blijft € 3.076.652,Hiermee voldoet Holland Rijnland aan de afgesproken te realiseren taakstelling van verlaging
van de inwonerbijdrage met 10% ten opzichte van de inwonerbijdrage 2010, conform de
zogenoemde Strijknorm.
Alles overwegende adviseren we een positief advies uit te brengen over de ontwerpbegroting
2013 van Holland Rijnland.
2
Evaluatie:
Niet van toepassing
Bijgevoegde informatie:
Ontwerpbegroting Holland Rijnland 2013
Brief van het Dagelijks Bestuur van Holland Rijnland d.d. 25 april 2011 waarin u wordt
gevraagd uw gevoelen kenbaar te maken.
Jaarrekening Holland Rijnland 2011
Managementrapportage Holland Rijnland 2012
RAADSBESLUIT
De raad van de gemeente Leiden:
Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders (raadsvoorstel 12.0065 van 2012),
mede gezien het advies van de commissie,
BESLUIT:
1.
Een positief advies uit te brengen over de ontwerpbegroting 2013 van de
gemeenschappelijke Regeling Holland Rijnland
2.
Deze zienswijze kenbaar te maken aan het Algemeen Bestuur van Holland Rijnland.
Gedaan in de openbare raadsvergadering van 3 juli 2012,
de Griffier,
de Voorzitter,
Dit voorstel is op 3 juli 2012 ongewijzigd vastgesteld.
3
TECHNISCHE INFORMATIE
Opsteller:
Diana van den Berg
Organisatieonderdeel: Concernstaf
Telefoon:
071-5165072
E-mail:
Portefeuillehouder:
Bereikbaarheid, Financiën & Economie
4
B en W. nr. 12.0550 d.d. 29-5-2012
Onderwerp
Ontwerpbegroting 2013 Holland Rijnland
Besluiten:Behoudens
Da
1. De Raad voor te stellen:
a. een positief advies uit te brengen over de ontwerp begroting 2013 van de
Gemeenschappelijke Regeling Holland Rijnland;
b. deze zienswijze kenbaar te maken aan het algemeen bestuur van de
Gemeenschappelijke Regeling Holland Rijnland.
Perssamenvatting:
Het college adviseert de Raad om een positief advies uit te brengen over de
ontwerpbegroting 2013 van Holland Rijnland en dit aan het Algemeen Bestuur van de
Gemeenschappelijke Regeling Holland Rijnland kenbaar te maken.
5
Download