GEBRUIKELIJKE ORDE VAN DIENST

advertisement
GEBRUIKELIJKE ORDE VAN DIENST
Deze gebruikelijke orde van dienst is bedoeld als leidraad voor predikanten, ambtsdragers,
organisten en kosters. In de vetgedrukte regels met blauwe hokjes is aangegeven waar we van de
voorganger een voorstel voor muziek verwachten. Het zou fijn zijn als u die invult en de orde van
dienst tijdig, uiterlijk vrijdag voorafgaand aan de dienst) retourneert aan mevr. Jolein
Schoenmaker ([email protected]), tel nr 0344-652054, mobiel 0317484380.
Wanneer u als (gast)predikant hier vanaf wilt wijken, wat natuurlijk altijd kan, is het prettig als
u dit duidelijk aangeeft.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Consistoriegebed door de ouderling van dienst.
De ouderling van dienst gaat de voorganger en de kerkenraad, onder orgelspel, voor de kerk
in waarna predikant en ambtsdragers plaatsnemen in de kerkenraadsbanken.
Afkondigingen door de ambtsdrager met mededeling wel/geen kindernevendienst en
aankondiging aanvangslied
Zingen aanvangslied (staande):
Ouderling van dienst brengt voorganger naar de kansel.
Stil gebed, votum en groet
Zingen:
Verootmoediging,
lezing
van
de
wet,
schuldbelijdenis
en
genadeverkondiging, afgewisseld of afgesloten met lied(eren).
Zingen:
Kinderen zingen in de bank, met de gemeente een kinderlied uit de bundel (in de kerk voor
handen, predikant geeft aan welk nummer:... ) Kinderen steken een kaars aan en vertrekken
met de leiding naar de kindernevendienst.
Indien er geen kinderen aanwezig zijn, vervalt dit hele item.
Gebed om verlichting door de Heilige Geest bij de opening van de Schrift.
Schriftlezingen uit het Oude Testament en/of de Evangeliën en/of de brieven
Zingen:
Verkondiging (we volgen het oecumenisch leesrooster), waarna lied, de aankondiging van het
lied kan voor of na de prediking.
Zingen:
Danken en voorbeden eventueel afgesloten met stilgebed en/of gezamenlijk gebeden onze
vader. Wanneer er bijzondere gevallen zijn wordt u daarover voor het consistorie gebed
geïnformeerd.
Aankondiging collecten en slotlied.
Inzameling der gaven in het voorspel van het slotlied, de kinderen komen terug in de kerk
zodat zij ook de zegen kunnen ontvangen.
Wanneer de predikant gaan staan zet de organist het slotlied in.
Zingen slotlied (staande):
Zegen waarna organist gezang 456 vers 3 inzet (gezongen Amen)
Gz 456 vers 3
Ouderling van dienst geeft predikant een hand en begeleidt onder orgelspel naar de uitgang
waar zij alle gemeenteleden bij het verlaten van de kerk de hand drukken.
Afsluitend consistoriegebed door de ouderling van dienst.
De kerk van Varik is gelegen aan de Kerkstraat te Varik, de kerk van Heesselt is gelegen aan de
Kerklaan te Heesselt.
1
Download