1. Definities In deze Algemene Voorwaarden

advertisement
1. Definities
In deze Algemene Voorwaarden worden de hiernavolgende begrippen in de volgende betekenis
gebruikt, tenzij expliciet anders is aangegeven:
A. Hollandse Hoogte: Hollandse Hoogte B.V., kantoorhoudende Danzigerkade 9-C, 1013 AP Amsterdam
geregistreerd bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer 33180162.
B. Klant: De afnemer van de producten en/of diensten van Hollandse Hoogte B.V., al dan niet handelend
in de uitoefening van een beroep of bedrijf, die de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden
op enigerlei wijze heeft aanvaard.
C. Licentiegever: De leverancier van de Foto, waaronder fotografen, agentschappen en collecties,
namens welke Hollandse Hoogte optreedt als tussenpersoon.
D. De Foto: een fotografisch werk in de zin van de Auteurswet, dan wel een ander werk in de zin van die
wet, welk werk met een fotografisch werk op één lijn kan worden gesteld, en waarvan een bestand
en gebruikslicentie door Hollandse Hoogte aan de Klant wordt geleverd.
E. Werkzaamheden: al hetgeen Hollandse Hoogte, naast de levering van Foto’s, op verzoek van de Klant
verricht, maakt, uitvoert, (doet) verrichten, (doet) maken en/of (doet) uitvoeren, alles in de ruimste
zin van het woord. Waaronder, maar niet uitsluitend, het fotograferen in opdracht, commerciële
exploitatie, redactiediensten, het ontwerpen en vervaardigen van een Foto, het geven van advies en
het verrichten van diensten op locatie.
F. Opdracht: het verzoek van de Klant aan Hollandse Hoogte om tegen betaling een of meerdere Foto’s
te leveren en/of werkzaamheden te (doen) verrichten.
G. Offerte: een aanbieding van Hollandse Hoogte aan de Klant tot het leveren van een Foto en/of het
verrichten van Werkzaamheden.
H. Overeenkomst: de rechten en verplichtingen van Hollandse Hoogte en de Klant, voortvloeiende uit de
Offerte en de Opdracht.
2.
Toepasselijkheid
2.1
Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen Hollandse
Hoogte en de Klant, ook na het beëindigen van een Overeenkomst, tenzij partijen schriftelijk en
uitdrukkelijk van deze Algemene Voorwaarden zijn afgeweken. De Overeenkomst komt tot stand door
Opdracht van de Klant en aanvaarding daarvan van Hollandse Hoogte.
2.2
Algemene voorwaarden die door de Klant worden gehanteerd worden door Hollandse
Hoogte uitdrukkelijk van de hand gewezen.
3.
Offerte, Levering en Betaling
3.1
Foto's van Hollandse Hoogte worden ter beschikking gesteld via internet en/of via digitale
transmissie. Hollandse Hoogte beheert, voor het openbaar maken van Foto’s, diverse websites,
waaronder www.hollandse-hoogte.nl.
3.2
Offertes van Hollandse Hoogte zijn geheel vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.
Een Offerte van Hollandse Hoogte verplicht Hollandse Hoogte nooit tot nakoming van een deel van
de geoffreerde prestatie tegen een evenredig deel van de prijs.
3.3
Indien geen andere vergoeding schriftelijk is overeengekomen zal Hollandse Hoogte de
daarvoor gebruikelijke vergoedingen hanteren. Prijzen zijn opvraagbaar bij Hollandse Hoogte.
Hollandse Hoogte is gerechtigd om tussentijdse wijzigingen in de Overeenkomst, uitgevoerd op
verzoek van de Klant, door te berekenen aan de Klant. Alle door de Klant aan Hollandse Hoogte te
betalen vergoedingen zijn exclusief omzetbelasting.
3.4
Alle Werkzaamheden kunnen aan de Klant worden gefactureerd. Betaling dient te
geschieden binnen dertig (30) dagen na factuurdatum. Na het verstrijken van deze termijn is de Klant
in verzuim en is hij de wettelijke rente, vermeerderd met 2%, verschuldigd. Indien Hollandse Hoogte
tot incasso van vorderingen moet overgaan zullen de incassokosten aan de Klant in rekening worden
gebracht. Deze kosten bedragen 15% van het gefactureerde bedrag, met een minimum van € 250,00.
3.5
Klachten zullen uiterlijk [10] dagen na levering schriftelijk aan Hollandse Hoogte worden
gemeld.
4.
(Intellectuele) Eigendom en Gebruik
4.1
De (intellectuele) eigendom dat rust op de Foto, blijft bij Hollandse Hoogte en/of diens
Licentiegevers, tenzij dit uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.
4.2
De Klant zal Hollandse Hoogte vooraf informeren van het voorgenomen gebruik, het doel,
medium, duur, wijze en oplage. Bij gebruik op internet zal de Klant Hollandse Hoogte informeren van
iedere website waarvoor zij de Foto wenst te gebruiken.
4.3
Geen enkel gebruik van het Fotobestand en/of de Foto door de Klant is toegestaan, zolang de
Klant nog niet volledig heeft voldaan aan iedere afgesproken en/of vastgelegde verplichting, zoals het
voldoen van de vergoeding, voortvloeiende uit welke overeenkomst met Hollandse Hoogte dan ook.
4.4
Een door Hollandse Hoogte aan de Klant verstrekte licentie omvat een niet-exclusieve
toestemming tot eenmalig gebruik op de overeengekomen wijze voor een bepaald doel.
Toestemming voor gebruik in een medium houdt geen toestemming voor openbaarmaking op een
ander medium in. De licentie wordt beperkt uitgelegd, in het voordeel van Licentiegever en Hollandse
Hoogte.
4.5
a.
De Klant mag:
b.
4.6
a.
een kopie van de Foto maken voorzover dat nodig is voor het overeengekomen gebruik.
b.
Foto’s te herpubliceren, doorverkopen, kopen ten behoeve van een ander, of over te dragen
of te distribueren;
c.
de Foto te publiceren zonder naamsvermelding, als hierna omschreven;
de Foto eenmalig publiceren, in ongewijzigde vorm, uitsluitend volgens de met Hollandse
Hoogte overeengekomen publicatiecriteria;
de Klant is niet bevoegd:
sublicenties met betrekking tot de Foto te verlenen aan derden of de verleende rechten over
te dragen;
d.
van de Foto andere kopieën te maken – digitaal of anderszins – dan die welke strikt
noodzakelijk zijn voor het overeengekomen gebruik;
e.
de Foto op te slaan in een databank, archief of andere mogelijke vorm van digitale opslag, die
verder gaat dan het gebruik van de Foto volgens de Overeenkomst;
f.
g.
de Foto te gebruiken in een downloadbaar of printbaar format bedoeld voor distributie;
4.7
a.
De Klant heeft de volgende verplichtingen:
de Foto in zodanige context te gebruiken dat dit schadelijk is voor Hollandse Hoogte of haar
Licentiegevers, of een recht van een geportretteerde schendt, zoals maar niet beperkt tot een
wijze die afbreuk doet aan de eer en goede naam, de privacy schendt, van sexuele aard is,
een ernstige beschuldiging inhoudt, of anderszins onrechtmatig is.
de Klant draagt ervoor zorg dat bij het (doen) openbaar maken en het (doen)
verveelvoudigen van de Foto, in welke vorm dan ook, de naam van de bron van de Foto te allen tijde
duidelijk bij de Foto, dat wil zeggen tenminste onder of op de Foto of in het colofon waarin naar de
Foto wordt verwezen, wordt vermeld, middels de navolgende vermelding: “<Naam fotograaf>, <naam
Licentiegever>, “Hollandse Hoogte”, of middels een andere met Hollandse Hoogte overeengekomen
verwijzing naar/vermelding van de Foto in de publicatie;
b.
in het geval van digitale/elektronische openbaarmaking/verveelvoudiging is de Klant tevens
gehouden ervoor zorg te dragen dat de volledige metadata - zoals ze door Hollandse Hoogte tot
onderdeel van het digitale bestand zijn gemaakt - behouden blijven; het gaat daarbij om informatie
volgens de EXIF-, de IPTC-, de XMP- en de ICC-standaards. Bij niet-nakoming van het voorgaande komt
Hollandse Hoogte een vergoeding toe van tenminste 100% van de door Hollandse Hoogte gebruikelijk
gehanteerde licentievergoeding, zonder enig recht te verliezen op vergoeding van overige geleden
schade (waaronder het recht op vergoeding van alle directe en indirecte schade en alle
daadwerkelijke gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten van rechtsbijstand);
c.
de Klant en/of elke eindgebruiker die de Foto openbaar maakt of doet openbaar maken, is
volledig verantwoordelijk voor het verkrijgen van de (voorzover vereiste) toestemming van de
geportretteerde(n) en/of andere rechthebbende(n), indien de portretrechten of intellectuele
eigendomsrechten, waaronder maar niet uitsluitend portret-, auteurs-, model- en/of merkrechten,
niet expliciet en schriftelijk door Hollandse Hoogte gewaarborgd zijn. De Klant vrijwaart Hollandse
Hoogte, en diens Licentiegever en enige andere betrokken rechthebbende van alle aanspraken te dier
zake;
d.
In het geval van overeengekomen gebruik op internet zal de Klant ervoor zorg dragen dat de
afmetingen van het door haar op internet afgebeelde Foto niet groter zal zijn dan 800 bij 600 pixels.
e.
f.
Klant draagt ervoor zorg dat de Foto niet kan worden verveelvoudigd door derden.
na afloop van het overeengekomen gebruik zal de Klant alle bestanden van Foto wissen dan
wel vernietigen;
g.
bij openbaarmaking van de Foto in welke vorm dan ook dient de Klant terstond en zonder
kostenberekening tenminste één bewijsexemplaar (al dan niet in digitale vorm) met de publicatie van
de Foto aan Hollandse Hoogte te doen toekomen. De Klant zal Hollandse Hoogte vrijelijk en kosteloos
toegang verstrekken tot ieder gedeelte van de website waarop de Foto is afgebeeld of via welke deze
wordt getoond. Indien hiertoe speciale voorzieningen nodig zijn dan zal de Klant deze aan Hollandse
Hoogte verstrekken. Hollandse Hoogte behoudt zich het recht voor om uitgaven van de Klant waarin
de Foto is gepubliceerd te controleren.
4.8
a.
Wijzigingen
b.
c.
De Klant zal gewenste wijzigingen van de Foto eerst met Hollandse Hoogte bespreken.
d.
De auteursrechten op de gewijzigde Foto zullen bij Hollandse Hoogte rusten en de Klant zal
op eerste verzoek van Hollandse Hoogte kosteloos meewerken aan enige formaliteit om die
overdracht te effectueren.
De Klant is niet bevoegd de Foto zodanig te wijzigen, te manipuleren of te verminken dat dit
schadelijk is voor Hollandse Hoogte of haar Licentiegevers, of in strijd is met artikel 25
Auteurswet.
Indien de Klant van Hollandse Hoogte of Licentiegever toestemming heeft om de Foto te
manipuleren of sterk te bewerken, zal het resultaat daarvan pas gebruikt mogen worden na
uitdrukkelijke schriftelijke goedkeuring.
4.9
Elk gebruik door de Klant van de Foto dat niet expliciet is overeengekomen met Hollandse
Hoogte wordt aangemerkt als een inbreuk op de (Intellectuele) Eigendomsrechten van Hollandse
Hoogte en/of diens Licentiegevers. Alsdan is de Klant aan Hollandse Hoogte een vergoeding
verschuldigd van tenminste drie maal (3x) de bij Hollandse Hoogte gebruikelijke vergoeding voor (een
dergelijke vorm van) gebruik van de Foto, met een minimum van € 250,00, zonder dat Hollandse
Hoogte enig recht op vergoeding van overige geleden schade (waaronder het recht op vergoeding van
alle directe en indirecte schade en alle daadwerkelijke gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten),
dan wel enig ander uit de wet voortvloeiend recht verliest.
4.10
Als de Foto in strijd is gebruikt met hetgeen in de Overeenkomst is bepaald, dan zullen de bij
de Overeenkomst verleende rechten automatisch worden ingetrokken en zal de Klant op eerste
verzoek van Hollandse Hoogte de Foto van de websites en haar digitale systemen (doen) verwijderen.
4.11
Indien de Foto door derden wordt gebruikt, waarvan vermoed kan worden dat dit gebruik in
strijd is met de Overeenkomst, zal de Klant Hollandse Hoogte hiervan direct op de hoogte stellen.
4.12
De naam “Hollandse Hoogte” en het logo van “Hollandse Hoogte ” zijn geregistreerde
merken. Het is verboden deze naam of het logo te gebruiken, zonder de voorafgaande schriftelijke
toestemming van Hollandse Hoogte, of de verplichting tot naamsvermelding.
4.13
Hollandse Hoogte behoudt zich het recht voor bepaald gebruik van de Foto niet toe te staan
op welke grond dan ook. Hollandse Hoogte zal de Klant in zo’n geval informeren. Indien reeds een
licentie is verstrekt, zal die bij zo’n melding automatisch en direct zijn ingetrokken. Partijen treden
dan in overleg over een vervangende Foto of een financiële regeling.
Social Media
4.14
Indien Hollandse Hoogte met de Klant een licentie voor gebruik op social mediaplatforms is
overeengekomen, gelden naast de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden de
onderhavige voorwaarden:
a. Hollandse Hoogte verstrekt de Klant een non-exclusieve licentie voor het gebruik van de Foto op
de overeengekomen websites, hierna ‘de Websites’. Onder toegestaan gebruik wordt verstaan
het eenmalig publiceren van de Foto op de Websites, voor de overeengekomen accounts.
b. De algemene voorwaarden die de aanbieder van de Website hanteert zijn niet op deze
Overeenkomst van toepassing. Voor zover vereist worden deze door Hollandse Hoogte
uitdrukkelijk van de hand gewezen.
c. Het is derden toegestaan de Foto enkel op de Website delen. Gebruik door derden buiten de
Website is een inbreuk op de auteursrechten. De Klant vrijwaart Hollandse Hoogte voor de
schade en kosten die daarmee verband houden.
5.
Aansprakelijkheid
5.1 Hollandse Hoogte spant zich ervoor in haar website met domeinnaam www.hollandse-hoogte.nl
regelmatig te actualiseren en aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de
inhoud onvolledig of onjuist is. Aan de inhoud van de website kunnen geen rechten worden ontleend.
Hollandse Hoogte is niet aansprakelijk voor schade die in enig opzicht verband houdt met het gebruik
van de website of de onmogelijkheid te website te kunnen raadplegen. Ongeautoriseerd of
oneigenlijk gebruik van de website of de inhoud daarvan kan inbreuk maken op de intellectuele
eigendomsrechten van Hollandse Hoogte in de breedste zin van het woord of onrechtmatig zijn
jegens haar.
5.2 Hollandse Hoogte respecteert de privacy van de Klant en stelt alles in het werk deze te
beschermen. Hollandse Hoogte stelt de persoonsgegevens van de Klant niet beschikbaar aan derden
zonder uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van de Klant, tenzij Hollandse Hoogte hiertoe
wettelijk verplicht is. Hollandse Hoogte maakt de Klant erop attent dat door de Klant aan Hollandse
Hoogte verstrekte gegevens, zoals naam, (e-mail)adres en telefoonnummer(s), worden opgenomen in
het gegevensbestand van Hollandse Hoogte. Dit bestand is aangemeld bij het College Bescherming
Persoonsgegevens. De klantgegevens worden slechts gebruikt voor de administratie van Hollandse
Hoogte, voor de uitvoering van de met Hollandse Hoogte gesloten overeenkomsten, voor verbetering
van haar dienstverlening en om de Klant op de hoogte te (laten) houden van interessante informatie
en aanbiedingen van producten en diensten van Hollandse Hoogte, eventueel ook na beëindiging van
de overeenkomst. De Klant kan zijn/haar eigen gegevens opvragen en Hollandse Hoogte schriftelijk
verzoeken om deze gegevens te laten corrigeren of te verwijderen, tenzij de wettelijke bewaarplicht
Hollandse Hoogte verplicht de gegevens te bewaren.
5.3 Hollandse Hoogte is niet aansprakelijk voor schade welke voor de Klant is ontstaan, tenzij sprake
is van grove schuld of opzet aan de zijde van Hollandse Hoogte of door haar ingeschakelde derden.
De aansprakelijkheid is alsdan in elk geval beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag.
5.4 De Klant verplicht zich iedere adreswijziging binnen redelijke termijn voorafgaand aan die
wijziging schriftelijk aan Hollandse Hoogte te melden. Bij gebreke van deze verplichting is de Klant
aansprakelijk voor alle schade die hieruit voortvloeit.
5.5 In geval van faillissement of van surseance van betaling, of staking van de onderneming van de
Klant, dient de Klant Hollandse Hoogte hiervan onverwijld op de hoogte te (doen) stellen en heeft
Hollandse Hoogte het recht de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen.
6.
Geschillen
6.1 Op deze Algemene Voorwaarden, alsmede op alle Offertes en anderszins tussen partijen gesloten
Overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing, ongeacht welke woonplaats en/of nationaliteit
de Opdrachtgever heeft en ongeacht de plaats waar de levering heeft plaatsgevonden. Het Weens
Koopverdrag (1980 CISG) is uitgesloten.
6.2 De Rechtbank in Amsterdam, Nederland, is bij uitsluiting bevoegd te oordelen over en kennis te
nemen van geschillen, ontstaan naar aanleiding van deze algemene voorwaarden en/of Offertes
en/of anderszins tussen partijen gesloten Overeenkomsten, tenzij een dwingend wettelijke bepaling
een andere Rechtbank bevoegd verklaart.
Deze Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder
nummer 33180162.
Download