algemene voorwaarden boekingsovereenkomsten dyon caractere

advertisement
ALGEMENE VOORWAARDEN BOEKINGSOVEREENKOMSTEN DC MODELS
Art. 1:
De onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod en elke transactie die door
DC Models wordt gesloten met een derden, nader te noemen `opdrachtgever`. Een overeenkomst tot
afwijking van die voorwaarden kan tegenover DC Models alleen worden ingeroepen indien deze door
middel van een akte als bedoeld in art. 183 lid 1 Rv. wordt bewezen.
DE BOEKINGSOVEREENKOMST / BEVESTIGING
Art. 2:
Een met DC Models gesloten en als zodanig aangeduide boekingsovereenkomst/bevestiging behelst;
a. het verrichten van enkele diensten - van welke aard dan ook - door een in de overeenkomst
aangeduide of bij gebreke daarvan door DC Models aan te wijzen derde, nader te noemen
`model` in de zin van de onderhavige voorwaarden behelst in geen enkel opzicht een
beperking van de aard van de door de derden te verrichten diensten, of
b. het verrichten van diensten en/of het leveren van goederen - van welke aard dan ook - door
DC Models, of een in de overeenkomst aangeduide of bij gebreke daarvan door DC Models
aan te wijzen derde, betrekking hebbende op het (gedeeltelijk) organiseren van modeshows in
opdracht van opdrachtgever.
De boekingsovereenkomst strekt zich uit tot;
a. alle door het model, hetzij in opdracht van DC Models hetzij in opdracht van de opdrachtgever,
verrichte of te verrichte diensten.
b. alle werkzaamheden die enig verband houden met het (gedeeltelijk) organiseren van
modeshows door DC Models. Hierbij kan gedacht worden aan het verzorgen van de modellen,
presentatie en coördinatie, techniek en podium (geen limitatieve opsomming).
Een offerte tot een boekingsovereenkomst is wat DC Models betreft steeds geheel vrijblijvend.
Aan een door DC Models aan een opdrachtgever verleende optie tot voortzetting van een
boekingsovereenkomst of het opnieuw aangaan daarvan kunnen geen rechten worden ontleend dan
wanneer deze optie binnen uiterlijk zeven dagen na verlening daarvan door de opdrachtgever in een
boeking c.q. boekingsovereenkomst conform de voorwaarden der optie is omgezet.
Art. 3:
Indien een boekingsovereenkomst door verhindering van een model - op grond van welke reden dan
ook - niet of niet-tijdig uitgevoerd kan worden geldt zulks ten opzichte van DC Models als
niet-toerekenbaar in de zin van art. 6:75 B.W.
Bij verhindering van een model is DC Models te alle tijde gerechtigd een ander model voor de uitvoering
van de boekingsovereenkomst in de plaats te stellen, tenzij in de boekingsovereenkomst deze
mogelijkheid uitdrukkelijk is uitgesloten. Is een zodanige in de plaatsstelling naar het oordeel van DC
Models redelijkerwijs niet mogelijk dan is de boekingsovereenkomst daardoor ontbonden en zijn partijen
wederzijds ontslagen van hun verplichtingen uit die overeenkomst.
Art. 4:
Annulering en kosten.
1.
Bij annulering van de opdracht door de opdrachtgever gelden de volgende voorwaarden: Bij
annulering van de opdracht binnen 60 dagen voor de eerste projectdag zal DC Models 50%
van het totaalbedrag in rekening brengen. Bij annulering van de opdracht binnen 14 dagen
voor de eerste projectdag zal DC Models 75% van het totaalbedrag in rekening brengen. Bij
annulering van de opdracht binnen 48 uur voor of op de eerste projectdag zal DC Models de
volledige kosten van de bevestiging in rekening brengen. Eventuele trainingsdagen worden ook
gerekend onder projectdagen. Het risico van het al dan niet toereikend zijn der
DC MODELS BAZUINLAAN 4 4876 AE ETTEN -LEUR TEL. +31(76) 503 88 03 FAX +31(76) 501 80 89
E-MAIL [email protected] ABN AMRO BANK 54.41.06.989 KVK BREDA NR. 60517069 BTW-NR. NL 853944520B01
ALG. VOORWAARDEN GEDEP. BIJ DE K.V.K. TE BREDA ONDER NR. 2473
2.
weersomstandigheden voor de uitvoering van de boekingsovereenkomst rust bij de
opdrachtgever tenzij een “mooi-weer-boeking” in de opdrachtbevestiging is meegenomen.
DC Models behoud zich het recht om in de bevestiging 50% vooruitbetaling van het
totaalbedrag overeen te komen. De overige 50% dient binnen 14 dagen na afloop van het
project te worden voldaan.
“Mooi-weer-boekingen”
a. Indien de opdrachtgever bij zijn boeking duidelijk te kennen heeft gegeven, dat deze alleen geldt
onder de voorwaarde dat het weer goed is (verder “mooi-weer-boeking”), dan kan een dergelijke
boeking, mits 12 uren voor aanvang van de opnamen gemeld, eenmaal kosteloos worden gewijzigd
naar een andere datum. Bij een tweede wijziging van dezelfde boeking wordt 50% van het
factuurbedrag in rekening gebracht. Voor een derde wijziging geldt dat 100% van het factuurbedrag
verschuldigd is, ongeacht de tijd die verstreken is na de laatste wijziging.
b. Mooi-weerboekingen voor modeshows zijn mogelijk, mits dat duidelijk bij de boeking van de show te
kennen wordt gegeven. Bij annulering 1, 2, 3 en 4 dagen voor de boekingsdatum, wordt respectievelijk
100%, 75%, 50% en 25% van het bevestigde bedrag in rekening gebracht. Een en ander zoals vastgelegd
in de bevestiging.
Art. 5 :
Een met DC Models op enig moment gesloten boekingsovereenkomst zal - ook na uitvoering ervan worden geacht zich uit te strekken tot alle door de opdrachtgever binnen een jaar na sluiting van de
boekingsovereenkomst rechtstreeks met het bij DC Models aangesloten model gesloten
overeenkomsten en door dat model verrichte of te verrichten diensten. DC Models zal op basis van de
door haar gehanteerde tarieven aanspraak hebben op vergoeding van de door het model verrichte
diensten.
Voor de toepassing van deze bepaling wordt een model geacht te zijn aangesloten bij DC Models
indien het model als zodanig bij DC Models is ingeschreven ofwel niet langer dan zes maanden geleden
ingeschreven is geweest. Een model wordt geacht bij DC Models te zijn ingeschreven indien het model
via DC Models diensten aan derden heeft verricht en de relatie met DC Models niet schriftelijk heeft
beëindigd.
TARIEVEN
Art. 6 :
Voor de bij DC Models aangesloten modellen gelden tarieven die periodiek worden aangepast. Indien
een boekingsovereenkomst reeds is afgesloten ondergaat deze door een tariefsaanpassing geen
wijziging, tenzij de boekingsovereenkomst voor onbepaalde duur is aangegaan, in welk geval een
tariefsaanpassing ingaat per het moment genoemd in de aankondiging daarvan aan de
opdrachtgever.
In geval van een boekingsovereenkomst voor onbepaalde duur is bij tariefsaanpassing binnen 3
maanden na het sluiten daarvan de opdrachtgever gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, mits hij
zulks doet per aangetekend schrijven door DC Models ontvangen binnen 14 dagen na mededeling der
tariefsaanpassing.
Art. 7 :
De door DC Models gehanteerde tarieven met betrekking tot een boekingsovereenkomst zijn op die
overeenkomst van toepassing. Deze tarieven kunnen periodiek worden aangepast.
Zodanige aanpassingen zijn, voor zover niet anders is vermeld in de boekingsovereenkomst, op de
boekingsovereenkomst van toepassing. Periodieke aanpassingen worden van kracht met ingang van
de datum van mededeling daarvan aan de opdrachtgever.
DC MODELS BAZUINLAAN 4 4876 AE ETTEN -LEUR TEL. +31(76) 503 88 03 FAX +31(76) 501 80 89
E-MAIL [email protected] ABN AMRO BANK 54.41.06.989 KVK BREDA NR. 60517069 BTW-NR. NL 853944520B01
ALG. VOORWAARDEN GEDEP. BIJ DE K.V.K. TE BREDA ONDER NR. 2473
De navolgende uurtarieven worden onderscheiden. Zij gelden in de navolgende gevallen:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
dagtarief : bij een boeking van acht uren gelegen tussen 9.00 uur en 19.00 uur;
halve dagtarief : bij een boeking van vier uren gelegen tussen 9.00 uur en 13.00 uur of tussen
13.00 uur en 19.00 uur;
overwerk tarief : bij een boeking van uren gelegen tussen 19.00 uur en 24.00 uur en van 1.00 uur
tot 9.00 uur;
doorpas- en repetitietarief : bij een boeking waarvan doorpassen en repetities deel uitmaken
welke meer dan 2 uur in totaal in beslag nemen;
lingerie- ondergoed- en foundationtarief : bij een boeking waarbij het model haar
werkzaamheden geheel of gedeeltelijk in lingerie, ondergoed of foundation dient uit te voeren
of heeft uitgevoerd;
naakttarief : bij een boeking waarbij het model haar werkzaamheden geheel ontbloot dient te
verrichten of heeft verricht.
Voor een casting vanaf drie personen zijn boven het uurtarief castingkosten door de opdrachtgever
verschuldigd.
De door een model te maken reiskosten zijn niet in het uurtarief begrepen en dienen door de
opdrachtgever te worden vergoed. Treinkosten worden door de opdrachtgever vergoed op basis van
de geldende kosten van het reizen eerste klasse. Autokosten worden vergoed op basis van het
geldende DC Models-kilometertarief. Andersoortige reiskosten worden door de opdrachtgever vergoed
op basis van de door het model gemaakte kosten volgens de specificatie van DC Models. Bij een
boeking van een minderjarige tot 16 jaar dienen door de opdrachtgever de reiskosten van een
begeleider van de minderjarige te worden vergoed.
De door het model gemaakte verblijfskosten zijn niet in het uurtarief begrepen en dienen door de
opdrachtgever te worden vergoed.
De reiskosten van een buiten Nederland verblijf houdend model worden door de opdrachtgever
vergoed volgens de door DC Models verstrekte specificatie.
Alle opgegeven tarieven zijn exclusief omzetbelasting alsmede exclusief alle door of ten behoeve van
het model in verband met uitvoering van de opdracht te maken kosten. De opdrachtgever is te allen
tijde verplicht die kosten aan DC Models te voldoen.
REPRODUCTIE-MATERIAAL-AUTEURSRECHTEN
Art 8 :
de opdrachtgever is niet gerechtigd tot gebruik van voor publicatie geschikt materiaal verkregen uit
een boekingsovereenkomst dan met toestemming van en op voorwaarden gesteld door DC Models. De
reproductie- en auteursrechten met betrekking tot dergelijk materiaal blijven te allen tijde berusten bij
DC Models en worden dor deze voorbehouden.
Heeft een opdrachtgever uit hoofde van een afzonderlijke overeenkomst het recht verkregen tot
publicatie van fotomateriaal dan strekt dat recht zich uit tot publicatie binnen Nederland gedurende
één jaar na tijdstip bedoeld in art. 4 in een of meer media met een gezamenlijke oplage van niet meer
dan 1.000.000 gedrukte exemplaren zulks onder de beperkingen als aangegeven bij of krachtens de
Auteurswet, onder meer de beperkingen inzake het portretrecht.
DC MODELS BAZUINLAAN 4 4876 AE ETTEN -LEUR TEL. +31(76) 503 88 03 FAX +31(76) 501 80 89
E-MAIL [email protected] ABN AMRO BANK 54.41.06.989 KVK BREDA NR. 60517069 BTW-NR. NL 853944520B01
ALG. VOORWAARDEN GEDEP. BIJ DE K.V.K. TE BREDA ONDER NR. 2473
BETALING EN INVORDERING
Art. 9 :
Hetgeen krachtens een boekingsovereenkomst of enig andere met DC Models gesloten
overeenkomst verschuldigd is dient te worden betaald binnen 14 dagen na de factuurdatum.
Opschorting van of verrekening met het aan DC Models verschuldigde is niet toegestaan.
Bij niet tijdige betaling van het verschuldigde is opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Een
ingebrekestelling is daartoe derhalve niet noodzakelijk. Gedurende het verzuim van de opdrachtgever is
deze aan DC Models een rente verschuldigd van 2 % per maand of een gedeelte daarvan.
De buitengewone kosten als bedoeld in art. 6:96 lid 2 sub c B.W. bedragen 15 % van de hoofdsom te
vermeerderen met omzetbelasting.
EXONERATIE EN VRIJWARING
Art. 10 :
DC Models is niet aansprakelijk voor schade die door het model aan de opdrachtgever wordt
toegebracht bij de uitvoering boekingsovereenkomst. Opdrachtgever vrijwaart DC Models voor
vorderingen van derden - waaronder te dezen begrepen het model - in verband met de
boekingsovereenkomsten de uitvoering daarvan. Opdrachtgever is gehouden ter zake van de
uitvoering van een boekingsovereenkomst een verzekering te sluiten aangaande de verzekerbare
risico’s die aan de uitvoering daarvan voor het model verbonden kunnen zijn.
DC Models is evenmin aansprakelijk voor enige al dan niet toerekenbare tekortkoming van het model in
de uitvoering van de boekingsovereenkomst.
Indien DC Models ter zake van een boekingsovereenkomst aansprakelijk mocht zijn jegens een
opdrachtgever dan is de uit die aansprakelijkheid eventueel voortvloeiende verplichtingen tot
vergoeding van kosten, schaden en interesse beperkt tot ten hoogste een bedrag gelijk aan het bedrag
gelijk aan het bedrag aan DC Models verschuldigd uit hoofde van de boekingsovereenkomst.
De opdrachtgever vrijwaart DC Models voor alle aanspraken die door belastingsdienst en sociale
verzekeringsorganen tot DC Models mochten worden gericht ter zake van de uitvoering van een
boekingsovereenkomst met die opdrachtgever.
Art. 11 :
Eventuele aanspraken en reclames van de opdrachtgever jegens DC Models betreffende de door het
model verrichte diensten bij aangetekend schrijven te worden meegedeeld binnen 14 dagen na de
dag dat de desbetreffende diensten door het model zijn verricht, zulks op straffe van verval van die
afspraken.
Onverminderd het vorenstaande vervalt elke aanspraak van de opdrachtgever jegens DC Models
indien deze niet binnen 14 dagen na factuurdatum betreffende de diensten waarop die factuur
betrekking heeft bij aangetekend schrijven aan DC Models is kenbaar gemaakt.
Bij geschillen tussen opdrachtgever en DC Models aangaande de door het model verrichte diensten zal
de verklaring van het model binnen de grenzen van art. 189 Rv. gelden als dwingend bewijs.
DC MODELS BAZUINLAAN 4 4876 AE ETTEN -LEUR TEL. +31(76) 503 88 03 FAX +31(76) 501 80 89
E-MAIL [email protected] ABN AMRO BANK 54.41.06.989 KVK BREDA NR. 60517069 BTW-NR. NL 853944520B01
ALG. VOORWAARDEN GEDEP. BIJ DE K.V.K. TE BREDA ONDER NR. 2473
SLOTBEPALINGEN
Art. 12 :
Op de door DC Models gesloten overeenkomsten alsmede op offertes is van toepassing het Nederlands
recht. Ter zake van geschillen tussen DC Models en een opdrachtgever is uitsluitend bevoegd de rechter
van de vestigingsplaats of van het kantoor van DC Models.
Art. 13 :
Waar één of meer van de bepalingen in deze algemene voorwaarden krachtens het bepaalde in art.
6:235 en 236 B.W. in verband met een overeenkomst als bedoeld in de aanhef van dat artikel onredelijk
bezwarend mochten zijn dan worden die bepalingen in de zin van art. 3:42 B.W. geconverteerd naar
een volgens art. 6:235 en 236 B.W. niet onredelijk bezwarend beding.
Behoudens bewijs van het tegendeel wordt een opdrachtgever geacht een overeenkomst met DC
Models te hebben gesloten in de uitoefening van diens beroep of bedrijf.
DC MODELS BAZUINLAAN 4 4876 AE ETTEN -LEUR TEL. +31(76) 503 88 03 FAX +31(76) 501 80 89
E-MAIL [email protected] ABN AMRO BANK 54.41.06.989 KVK BREDA NR. 60517069 BTW-NR. NL 853944520B01
ALG. VOORWAARDEN GEDEP. BIJ DE K.V.K. TE BREDA ONDER NR. 2473
Download