BANK Stichting Gezondheidscentrum Krimpen a/d IJssel Postbus

advertisement
BANK
Retouradres: Postbus 3 0 3 0 5 , 2 5 0 0 GH Den Haag
Koninginnegracht 2
2 5 1 4 AA Den Haag
Stichting Gezondheidscentrum
Krimpen a/d IJssel
Postbus 434
2920 AK KRIMPEN AAN DEN IJSSEL
T 070 3 7 5 0 750
www.bngbank.nl
Betreft
Datum
Overeenkomst tot geldlening met BNG-leningnummer 40.110840 (in tweevoud)
23 n o v e m b e r 2 0 1 6
Geachte heer, mevrouw,
Onze referentie
Het doet ons genoegen hierbij de Overeenkomst tot geldlening aan te bieden die N.V.
Bank Nederlandse Gemeenten (hierna te noemen de "Bank") met Stichting
Gezondheidscentrum Krimpen ad IJssel, statutair gevestigd te Krimpen aan den
IJssel en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 41127026,
(hierna te noemen de "Cliënt") wil aangaan onder de in deze b r i e f e n bijbehorende
termsheet aangegeven voorwaarden en bedingen.
De Overeenkomst tot geldlening tussen de Bank en de Cliënt komt tot stand door
volledige en rechtsgeldige ondertekening van de b r i e f e n termsheet. De
overeenkomst treedt in werking per 2 januari 2017 en geldt voor bepaalde tijd tot 2
april 2030.
De Cliënt verklaart door ondertekening van de Overeenkomst tot geldlening en door
acceptatie van de op de rechtsverhouding tussen de Bank en de Cliënt van
toepassing verklaarde voorwaarden uitdrukkelijk dat daarmee geen bestaande
verplichtingen jegens respectievelijk rechten van derden geschonden worden. Tevens
verklaart de Cliënt dat het uitvoeren van de verplichtingen door de Cliënt uit hoofde
van de Overeenkomst tot geldlening niet in strijd is en zal zijn met enige van
toepassing zijnde wet- en/of regelgeving of met de statuten of interne reglementen
van de Cliënt.
Paraaf Bank:
Behoudens voor zover tussen partijen anders is overeengekomen, kan de Cliënt na
inwerkingtreding van de Overeenkomst tot geldlening pas over de Vaste Geldlening
u/g beschikken en zal de Bank de Vaste Geldlening u/g pas aan de Cliënt uitbetalen
Paraaf Cliënt:
nadat binnen 14 dagen na dagtekening van deze brief:
één rechtsgeldig door een daartoe wettelijk bevoegd persoon geparafeerd en
ondertekend e x e m p l a a r v a n de O v e r e e n k o m s t tot geldlening waarop de
naam en functie van de ondertekenaar en de datum van ondertekening zijn
ingevuld, in het bezit is van de Bank;
BNG Bank is een
kopie v a n e e n geldig identiteitsbewijs (paspoort, rijbewijs of gemeentelijke
handelsnaam v a n N.V.
identiteitskaart) van de ondertekenaar(s) van deze overeenkomst in het bezit is
Bank Nederlandse
van de Bank;
Gemeenten, statutair
alle in de Overeenkomst tot geldlening vermelde zekerheden ten behoeve van de
gevestigd te Den Haag.
Bank te harer genoegen zijn gevestigd of gesteld;
KvK-nummer 27008387
BANK
alle verklaringen, documenten en inlichtingen aan de Bank zijn verstrekt en aan
Datum
de overige in de Overeenkomst tot geldlening gestelde voorwaarden is voldaan;
23 n o v e m b e r 2 0 1 6
en
zich geen gronden van onmiddellijke opzegbaar- en/of opeisbaarheid als bedoeld
in de artikelen 3.27 en/of 3.29 van de Algemene Kredietvoorwaarden voordoen.
Onze referentie
De in deze Overeenkomst tot geldlening met een hoofdletter geschreven begrippen
Pagina
zijn, tenzij hierin anders omschreven, de begrippen zoals gedefinieerd in de
2 van 4
Algemene Kredietvoorwaarden van de N.V. Bank Nederlandse Gemeenten en in het
onderdeel Aanvullende definities dat, indien van toepassing, is opgenomen aan het
einde van deze Overeenkomst tot geldlening.
Voor vragen of nadere informatie over de Overeenkomst tot geldlening kunt u zich
wenden tot uw accountmanager.
Aldus overeengekomen, in tweevoud opgemaakt en namens de Bank en de Cliënt
geparafeerd en getekend.
Den Haag, 23 november 2016
N.V. Bank Nederlandse Gemeenten
Krimpen aan den IJssel,
2016
Stichting Gezondheidscentrum Krimpen ad IJssel,
te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door:
Naam:
Functie:
Bijlagen:
Algemene Kredietvoorwaarden
betaalschema
Akte van Borgtocht
Paraaf Bank:
P a r a a f Cliënt:
Ml.
BANK
Termsheet
Datum
V o o r w a a r d e n V a s t e Geldlening u / g :
23 n o v e m b e r 2 0 1 6
V a s t e Geldlening u / g
Onze referentie
leningnummer
40.110840
Hoofdsom
EUR 2.100.000,00
koers
lOOo/o
Pagina
looptijd
13 jaar en 90 dagen vanaf 2 januari 2017
3 van 4
opnamedatum
2 januari 2017
rente
0,65
berekening rente conform
Act/ActICMA, Unadjusted
o/o
Dagtellingsconventie
rentevervaldata conform
per kwartaal, voor het eerst op en te
Betaaldagconventie
rekenen vanaf 2 april 2017 (Following)
renteherzieningsdatum I data
per 2 januari 2022
aflossingsdatum I data
zie bijgaand betaalschema
vervroegde aflossing toegestaan
nee
bankrekeningnummer uitbetaling
NL26ABNA0503731277
lening
incassovolmacht
nee, geen gebruik van de incassovolmacht
als bedoeld in artikel 3.21 van de Algemene
Kredietvoorwaarden.
Provisie:
Afsluitprovisie
: niet van toepassing
Bereidstellingsprovisie
: niet van toepassing
Toepasselijke voorwaarden:
Op de rechtsverhouding tussen de Bank en de Cliënt en de hieruit voorvloeiende
verstrekking van de Vaste Geldlening u/g zijn mede van toepassing de Algemene
Kredietvoorwaarden van N.V. Bank Nederlandse Gemeenten ("Algemene
Kredietvoorwaarden") en de Algemene Voorwaarden van N.V. Bank Nederlandse
Gemeenten ("Algemene Voorwaarden"), waarvan de tekst is gedeponeerd bij de
Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Haaglanden te Den Haag. De tekst
van de Algemene Voorwaarden is tevens gepubliceerd op en te downloaden van
de website van de Bank.
Door ondertekening van deze Overeenkomst tot geldlening verklaart de Cliënt
dat hij alle voornoemde toepasselijke voorwaarden heeft ontvangen, dan wel
hiervan heeft kennis genomen via de website van de Bank, met de inhoud
daarvan volledig bekend is en daarmee akkoord gaat.
Voor zover de bepalingen en/of definities van de Overeenkomst tot geldlening
afwijken van en/of tegenstrijdig zijn met een of meer bepalingen en/of definities
van de Algemene Kredietvoorwaarden en/of de Algemene Voorwaarden,
prevaleren de bepalingen en/of definities van de Overeenkomst tot geldlening.
Voor zover de bepalingen van de Algemene Kredietvoorwaarden afwijken van
Paraaf Bank:
en/of tegenstrijdig zijn met een of meer bepalingen van de Algemene
Voorwaarden, prevaleren de bepalingen van de Algemene Kredietvoorwaarden.
P a r a a f Cliënt:
mm
1
BANK
Aanvullende voorwaarden
Datum
23 n o v e m b e r 2 0 1 6
Zekerheden
Onze referentie
1.1
Borgtocht
De Cliënt verbindt zich jegens de Bank om tot zekerheid voor de voldoening van al
Pagina
hetgeen de Cliënt aan de Bank uit hoofde van de Overeenkomst aan de Bank
4 van 4
verschuldigd is e n / o f t e eniger tijd zal worden, aan de Bank de volgende de Bank
conveniërende zekerheid/zekerheden te verstrekken en reeds verstrekte zekerheden
en nog te verstrekken zekerheden in stand te houden:
Borgtocht:
Een onherroepelijke en onvoorwaardelijke borgstelling ten bedragen van EUR
bedrag in cijfers (zegge: bedrag in letters) vermeerderd met rente, boeten en
kosten ingeval van niet nakoming van de voorwaarden van de Overeenkomst
door de Cliënt, te stellen door Gemeente Krimpen aan den IJssel , statutair
gevestigd te Krimpen a/d IJssel en kantoorhoudende te (2922 AD) aan [de/het]
Raadhuisplein 2;
Door ondertekening van de Overeenkomst aanvaardt de Cliënt, voor zover nodig, dat
de borg ten behoeve van de Bank zijn vorderingen op de Cliënt uit hoofde van (i) de
akte van borgtocht en (ii) de, door gehele of gedeeltelijke betaling van de schuld van
de Cliënt aan de Bank, aan de borg gesubrogeerde rechten zal achterstellen bij alle
vorderingen van de Bank op de Cliënt, en verbindt de Cliënt zich jegens de Bank om
geen betalingen ter zake van deze achtergestelde vorderingen aan de borg te zullen
verrichten zolang de Bank nog een vordering op de Cliënt heeft of kan verkrijgen.
Paraaf Bank:
Paraaf Cliënt:
mm
BANK
Betaalschema BNG-nummer: 40.110840
Datum
Munt
02-04-2017
02-07-2017
02-10-2017
02-01-2018
02-04-2018
02-07-2018
02-10-2018
02-01-2019
02-04-2019
02-07-2019
02-10-2019
02-01-2020
02-04-2020
02-07-2020
02-10-2020
02-01-2021
02-04-2021
02-07-2021
02-10-2021
02-01-2022
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
nader
overeen
Contractueel
verschuldigde
rente
3.412,50
3.347,50
3.282,50
3.217,50
3.152,50
3.087,50
3.022,50
2.957,50
2.892,50
2.827,50
2.762,50
2.697,50
2.632,50
2.567,50
2.502,50
2.437,50
2.372,50
2.307,50
2.242,50
2.177,50
te komen
Contractueel
verschuldigde
aflossing
40.000,00
40.000,00
40.000,00
40.000,00
40.000,00
40.000,00
40.000,00
40.000,00
40.000,00
40.000,00
40.000,00
40.000,00
40.000,00
40.000,00
40.000,00
40.000,00
40.000,00
40.000,00
40.000,00
40.000,00
Contractueel
te betalen
bedrag
43.412,50
43.347,50
43.282,50
43.217,50
43.152,50
43.087,50
43.022,50
42.957,50
42.892,50
42.827,50
42.762,50
42.697,50
42.632,50
42.567,50
42.502,50
42.437,50
42.372,50
42.307,50
42.242,50
42.177,50
Restant schuld
na aflossing
2 060
2 020
1 980
1 940
1 900
1 860
1 820
1 780
1 740
1 700
1 660
1 620
1 580
1 540
1 500
1 460
1 420
1 380
1 340
1 340
000,00
000,00
000,00
000,00
000,00
000,00
000,00
000,00
000,00
000,00
000,00
000,00
000,00
000,00
000,00
000,00
000,00
000,00
000,00
000,00
Download