PowerPoint-presentatie

advertisement
AB (BARIM), BLBI
en grondwater
[email protected]
Begin 21e eeuw
Wm
Wvo
Wbb
• amvb’s industrie en
diensten (12 !!!)
• amvb’s landbouw (2)
• lozing afvalwater
niet-inrichtingen
•
•
•
•
•
•
• Lozingenbesluit
bodembescherming
•
huishoudelijk
vaste objecten
bodemsanering
open teelt
(kleine lozingen)
(zeefdruk)
Besluit glastuinbouw
• Bouwstoffenbesluit
Eind 2010
Wm
act.
•
•
•
•
act./
wetten
• landbouw Wm
• lozing
afvalwater nietinrichtingen
Waterwet
Activiteitenbesluit
Besluit lozing afvalwater huishoudens
Besluit bodemkwaliteit
Scheepsafvalstoffenbesluit
•
•
•
•
huishoudelijk
vaste objecten
bodemsanering
open teelt
• Besluit glastuinbouw
comp.
Wbb
• Waterbesluit
• Lozingenbesluit
bodembescherming
2012
Wm
act.
comp.
•
•
•
•
•
Waterwet
Wbb
Activiteitenbesluit (incl. lozingen landbouwgronden)
Besluit lozen buiten inrichtingen
Besluit lozing afvalwater huishoudens
Besluit bodemkwaliteit (bodem en water)
Scheepsafvalstoffenbesluit
• Waterbesluit
3.8 Wtw
10.29a
Wm
Blbi
Zorgplichten
Wm/Wtw
GRP
Verordeningen provincie,
waterschap en gemeente
Barim, Bah,
Bla, Bbk
Activiteitenbesluit (inrichtingen)
•
•
•
•
algemene regels, tenzij (VP-lijst BOR)
alle milieuaspecten (ook grondwater)
regels per activiteit (H3 en H4)
ook niet genoemde activiteiten geregeld!
– tenzij expliciet uitgesloten (lozingen BBK,
landbouwactiviteiten)
– zorgplicht en maatwerk
Besluit lozen buiten inrichtingen
• algemene regels voor lozingen
- tenzij expliciet uitgesloten
• alleen lozingsaspecten
- lozing OW exclusief kwantiteit (keur)
- overige lozingen inclusief kwantiteit
Lozingen vuilwaterriool binnen en
buiten inrichtingen
Geen expliciete toestemming nodig
Wel expliciet genoemd:
• uitgewerkte voorschriften
• zorgplicht en maatwerk
Niet expliciet genoemd:
• zorgplicht en maatwerk
“Directe” lozingen binnen en buiten
inrichtingen
Wel expliciete toestemming om te lozen
• o.a. regenwater niet afkomstig van
bodembeschermende voorzieningen
– regenwater daken en wegen
– kunstgrasvelden
• uitgewerkte voorschriften
• zorgplicht en maatwerk
“Directe” lozingen binnen en buiten
inrichtingen
Geen expliciete toestemming om te lozen
– o.a. regenwater afkomstig van
bodembeschermende voorzieningen
– directe lozingen in grondwater
• lozingsverbod
• lozing kan worden toegestaan bij
watervergunning (OW) of maatwerk
(bodem, schoonwaterriolen)
Agenda Activiteitenbesluit (1)
Afvalgerelateerd (1-1-2011 ???)
-
“openbare werken”
autodemontage
autobanden en accu’s
kunststof, papier en metaalrecycling
bunkerstations
antieke en tweedehands bouwmaterialen
RWZI’s (exclusief lozing)
Agenda Activiteitenbesluit (2)
Derde tranche tweede fase (1-1-2012 ???)
-
textiel
kunststofverwerking
voedingsmiddelenindustrie
scheepswerven
schietinrichtingen
beton
metaal
zorginstellingen
Agenda Activiteitenbesluit (3)
Inbouw landbouwactiviteiten,
inclusief landbouwgronden (1-1-2012 ???),
-
Lozingenbesluit open teelt en veehouderij
Besluit glastuinbouw
Besluit landbouw milieubeheer
delen Lozingenbesluit bodembescherming
WKO binnen inrichtingen (1-1-2012 ???),
Grondwater en Activiteitenbesluit
“NRB” bodembescherming
bodemlozingen
-expliciete voorschriften, of
-verbod + ontheffing bij maatwerk (art. 2.2)
-directe lozing in grondwater altijd art. 2.2
lozingen van grondwater
-ontwatering (art. 3.2)
-bodemsanering (art. 3.1)
Agenda BLBI
Inwerkingtreding (1-7-2011 ???)
- advies RvS
- inbouw meldingen in OLO/AIM
Uitbreiding (1-1-2012 ???)
- WKO buiten inrichtingen
Agenda BLBI (2)
• lozingen activiteitenbesluit (+ vaste
obecten)
• wegen en ander openbaar gebied
• voorzieningen beheer van afvalwater
• vaartuigen
• handelingen in een lichaam
• overig (o.a. gevelreiniging)
Grondwater en BLBI
“NRB” bodembescherming
bodemlozingen
- expliciete voorschriften, of
- verbod + ontheffing bij maatwerk (art. 2.2)
- directe lozing in grondwater altijd art. 2.2
lozingen van grondwater
- ontwatering (art. 3.2)
- bodemsanering (art. 3.1)
WKO (AB en BLBI)
Open systemen – watervergunning
Gesloten systemen:
• grote systemen WABO vergunning (OBM) +
algemene regels
• kleine systemen:
- interferentiegebieden: OBM + AR
- buiten interferentiegebieden: AR
• bevoegd gezag: Wabo/Wm
2020 ???
Wm (Wabo)
Waterwet
???
- Wbb geïntegreerd
act.
• Activiteitenbesluit
– begrip inrichting niet meer relevant
– inclusief bouwstoffen, grond en bagger
comp. • Bodem, water en luchtbesluit
– procedures e.d., geen activiteiten
Download