kerstmarktreglement

advertisement
KERSTMARKTREGLEMENT
_____________________________
Artikel 1
De kerstmarkt wordt jaarlijks ingericht tijdens het tweede of derde weekend van de maand
december.
Artikel 2
Iedere deelnemer-standhouder dient een waarborgsom van € 125 te betalen.
Artikel 3
Het standgeld en de waarborgsom dienen vóór 15 oktober van het desbetreffende jaar betaald
te worden, door middel van een overschrijving op het rekeningnummer 000-0025632-24 van
het gemeentebestuur Grimbergen of contant te betalen in de kas van de gemeentesecretaris,
Prinsenstraat 3 te 1850 Grimbergen, en dit enkel en alleen na ontvangst van een
bevestigingsbrief voor deelname.
Artikel 4
De standhouder is verplicht de organisator tijdig te verwittigen wanneer hij niet aanwezig kan
zijn, op het tel nummer 02/260.12.95 in de Gemeentewinkel. De organisator, bij middel van
het college van burgemeester en schepenen, oordeelt bij zitting over de gegrondheid van
aangehaalde rechtvaardiging voor de afwezigheid waarbij de inhouding van de waarborgsom
kan beslist worden, indien de organisator niet meer bij machte was de stand opnieuw te
verhuren of wanneer de rechtvaardiging niet als gegrond werd weerhouden.
Artikel 5
De reglementair ingeschreven standhouders worden schriftelijk op de hoogte gebracht van de
dag waarop de teruggave van de waarborg zal gebeuren of wanneer er een eventuele,
mogelijks gedeeltelijke, inhouding werd beslist.
Artikel 6
De huurprijs van de standen wordt vastgelegd als volgt :
- ambachtelijke standen :
€ 100
- drank- en eetstanden :
€ 175
- dubbele chalets :
€ 300
Artikel 7
De standhouder verbindt er zich toe de stand minimaal open te houden, op zaterdag van 13.30
uur tot 21.00 uur, en op zondag van 11.00 uur tot 20.00 uur.
Het verplichte sluitingsuur van de standen wordt voor zaterdag bepaald op 23.00 uur en voor
zondag op 21.00 uur.
Voertuigen van standhouders zijn enkel toegelaten op de markt vóór deze aanvangsuren en na
deze verplichte sluitingsuren.
Artikel 8
Het is verboden om andere dan Nederlandstalige publiciteit in en rond de stand te voeren en
anderstalige prijslijsten uit te hangen.
Artikel 9
Het is de standhouder verboden iets te wijzigen aan het fundamentele uitzicht van de chalet.
Artikel 10
Het is de standhouder principieel niet toegelaten om buiten de chalet producten te verkopen.
De organisator kan, na een uitdrukkelijke en gemotiveerde vraag van de standhouder, een
uitzonderlijke toelating verlenen.
Artikel 11
De standhouder staat in voor de netheid in en rond de chalet.
Artikel 12
Het is de standhouder verboden de standplaats geheel of gedeeltelijk onder te verhuren.
Artikel 13
Het verkopen van sterke drank in flessen in strikt verboden.
Artikel 14
Het is verboden om op het openbaar domein, in gebruik ten behoeve van de kerstmarkt,
andere sterke dranken te verbruiken dan diegene die door de op de markt toegelaten
standhouders worden verkocht.
Onverminderd andere straffen zal de lokale politie instaan voor de vernietiging van de in
beslag genomen bedoelde sterke dranken.
Artikel 15
Dranken mogen niet in glazen recipiënten aangeboden worden.
Artikel 16
Het gebruik van brandstoffen is onderworpen aan de volgende regels :
*
Alle gasflessen moeten buiten de chalet opgesteld worden.
*
Alle gasflessen moeten aangesloten worden op leidingen en ontspanners die in
perfecte staat van werking verkeren.
*
In geval er gebruik gemaakt wordt van gasbranders, onder gelijk welke vorm, dient
een poederbrandblusapparaat aanwezig te zijn van 6 kg (ABC poeder). Dit toestel
dient voorzien te zijn van een sticker waar de uiterste geldigheidsdatum is op
aangebracht, een jaarlijkse keuring door de leverancier is verplicht.
*
Het gebruik van petroleum is NIET toegelaten.
*
Waar olie en frituurvet gebruikt worden voor de bereiding van warme gerechten dient
een brandwerend deken aanwezig te zijn en een poederbrandblusapparaat van 6 kg
(ABC poeder).
Dit toestel dient voorzien te zijn van een sticker waar de uiterste geldigheidsdatum is
op aangebracht, een jaarlijkse keuring door de leverancier is verplicht.
*
Alle gastoestellen dienen uiterlijk tegen zaterdag 12.00 uur aangesloten te zijn, zoniet
dienen zij onmiddellijk verwijderd te worden door de standhouder.
*
De controle van de standen zal op zaterdag, bij opening van de kerstmarkt, gebeuren
door de afgevaardigde van de brandweer en de gemeentelijke veiligheidschef,
vergezeld door een lid van de lokale politie.
*
Alle apparatuur in de kerststalletjes moet beantwoorden aan de AREI (Algemeen
Reglement Elektrische Installaties).
Artikel 17
De maximaal toegelaten stroomsterkte per stand is bepaald op 16 ampère.
Artikel 18
Bij het niet naleven van de in dit kerstmarktreglement opgenomen bepalingen, kan de
waarborg ingehouden worden en kan er overgegaan worden tot onmiddellijke sluiting van de
stand en/of kan de standhouder uitgesloten worden van deelname aan de volgende
kerstmarkt(en).
Artikel 19
Elke standhouder dient zich te houden aan de richtlijnen, gegeven door de vertegenwoordiger
van de organisator, brandweer en/of lokale politie, inzonderheid wanneer deze tot doel hebben
de openbare veiligheid te vrijwaren of te herstellen.
Artikel 20
Door het aanvaarden van een standplaats en het storten van het standgeld en de waarborg
verklaart de standhouder zich akkoord met de bepalingen van dit kerstmarktreglement.
Artikel 21
Een aanvraag van een Grimbergse vereniging voor het huren van een standplaats mag enkel
en alleen door de voorzitter of de secretaris van de desbetreffende vereniging geschieden. De
voorzitter of secretaris van die vereniging dient een schriftelijke aanvraag te richten aan het
college van burgemeester en schepenen. De opbrengsten dienen ten goede te komen van de
aanvragende vereniging.
_____________________________
Download