Reglement en algemene voorwaarden voor openbare en

advertisement
Reglement en
algemene voorwaarden
voor openbare
en onderhandse verkoop
van Hobaho b.v.
ALGEMEEN
Artikel 1
a. Onder Hobaho wordt verstaan: de besloten vennootschap Hobaho B.V., gevestigd te Lisse.
b. Onder goederen wordt verstaan: droge en te velde staande bloembollen en aanverwante
artikelen, vaste planten, boomkwekerijproducten en andere (sier)teeltproducten, inventarissen en andere roerende en onroerende zaken alsmede vermogensrechten.
c. Onder opdrachtgever wordt verstaan: hij die te kennen heeft gegeven gebruik te willen
maken van de tussenkomst en bemiddeling van Hobaho dan wel een door Hobaho te
organiseren openbare verkoop.
d. Onder vaste planten dienen te worden verstaan de siergewassen, waarvan door Hobaho
bindend is vastgesteld dat zij de hoedanigheid van een vaste plant hebben en waarop
de Handelsvoorwaarden voor de Boomkwekerij in Nederland met inachtneming van de
daarop in artikel 23 van dit reglement vermelde uitzonderingen van toepassing zijn.
e. Door openbare veilingen verkoopt Hobaho in opdracht van haar opdrachtgevers goederen. Hobaho treedt bij deze veilingtransacties zelf als verkoopster op.
f. Hobaho verleent tussenkomst en bemiddeling bij totstandkoming van onderhandse overeenkomsten met betrekking tot goederen, zowel in opdracht van hen die goederen aanbieden als van hen die deze wensen te verwerven.
g. Op alle opdrachten tot openbare verkoop en tot tussenkomst en bemiddeling alsmede
op alle door veiling of door tussenkomst en bemiddeling tot stand gekomen overeenkomsten zijn van toepassing de bepalingen van dit reglement en algemene voorwaarden en mogelijk schriftelijk gemaakte aanvullende bepalingen, nog in het bijzonder
opgenomen in catalogi, processen-verbaal en koopbevestigingen. Het Handelsreglement voor de Bloembollenhandel, voor zover dit niet afwijkt van dit reglement en
algemene voorwaarden, is van toepassing op alle overeenkomsten met uitzondering
van de overeenkomsten met betrekking tot vaste planten en boomkwekerijproducten.
Op de overeenkomsten met betrekking tot vaste planten en boomkwekerijproducten
zijn de Handelsvoorwaarden voor de Boomkwekerij in Nederland van toepassing, voor
zover deze niet afwijken van dit reglement en algemene voorwaarden. Exemplaren van
het Handelsreglement voor de Bloembollenhandel en de Handelsvoorwaarden voor de
Boomkwekerij in Nederland zijn voor belanghebbenden kosteloos bij het kantoor van
Hobaho te Lisse verkrijgbaar. Het Handelsreglement voor de Bloembollenhandel is
tevens gepubliceerd op de website van de Koninklijke Algemeene Vereeniging voor
Bloembollencultuur ( K.A.V.B.).
De Handelsvoorwaarden voor de Boomkwekerij in Nederland (HBN-voorwaarden) zijn
ter inzage beschikbaar op de website van de Raad voor de Boomkwekerij.
h. Onder pondspondsgewijze omslag wordt verstaan de verdeling van het risico van wanbetaling bij een uit artikel 8 van dit reglement voortvloeiende betaaldatum en de wijze van
berekening van de vorderingen van de gezamenlijke bij diezelfde betaaldatum betrokken
crediteuren.
i. Alle mededelingen en adviezen van Hobaho worden te goeder trouw en naar beste weten
verstrekt. Opdrachtgevers blijven verantwoordelijk voor de juistheid van de door hen aan
Hobaho verstrekte gegevens met betrekking tot de inhoud van tot stand te brengen transacties en afwikkeling van administratieve verplichtingen jegens derden. Hobaho is daarvoor
niet aansprakelijk, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld. Tevens wordt de hiervoor
omschreven aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat Hobaho op grond van een ter dekking van in dit artikel bedoelde aansprakelijkheid gesloten verzekering zal ontvangen.
j. Indien Hobaho ingevolge dit reglement provisie en een kostentoeslag vaststelt of wijzigt zal zij de betreffende besluiten openbaar maken in de daarvoor naar haar oordeel
in aanmerking komende vakbladen. Deze besluiten treden in werking op de vijftiende
kalenderdag na publicatie, tenzij in de publicatie een andere, latere ingangsdatum van de
provisiewijziging of kostentoeslag wordt vermeld.
k. Dit reglement en deze algemene voorwaarden kunnen worden aangehaald als het "Hobaho Reglement".
l. Een exemplaar van dit reglement en algemene voorwaarden is gepubliceerd op de website van Hobaho namelijk www.hobaho.nl. Een exemplaar van dit reglement ligt voor
eenieder ter inzage ten kantore van Hobaho te Lisse. Tevens wordt een exemplaar van dit
reglement en algemene voorwaarden op verzoek kosteloos aan belanghebbenden toegezonden.
OPDRACHTEN
Artikel 2
Hobaho heeft het recht om:
a. opdrachten tot veilen geheel of gedeeltelijk te aanvaarden en/of te weigeren;
b. personen te weigeren als koper aan de openbare veilingen te laten deelnemen;
c. aan personen de toegang te ontzeggen tot de plaatsen waar openbaar wordt geveild;
d. opdrachten tot tussenkomst en/of bemiddeling geheel of gedeeltelijk te aanvaarden en/of
te weigeren.
Artikel 3
a. Opdrachten tot openbare verkoop en/of tot tussenkomst en bemiddeling zijn niet aan
enige vorm gebonden. Schriftelijke bevestiging van de opdracht of annulering daarvan
door Hobaho strekt tot volledig bewijs. Bij gebreke hiervan is ieder ander bewijs toegelaten. Een opdracht tot openbare verkoop wordt geacht te zijn verstrekt indien de goederen
in de veilinggebouwen of op het terrein van Hobaho zijn aangevoerd of indien de directie
of de gemachtigde van Hobaho op de terreinen van een opdrachtgever wordt toegelaten
voor het nummeren van de goederen.
b. Een opdracht tot openbare verkoop en/of tot tussenkomst en bemiddeling houdt in dat
Hobaho met uitsluiting van de opdrachtgever en ieder ander de bij de opdracht aangegeven of bedoelde goederen zal mogen verkopen of kopen dan wel andere overeenkomsten
met die goederen tot stand brengen.
c. Door Hobaho aanvaarde opdrachten kunnen worden gesplitst bij de uitvoering, zowel
wat soorten als hoeveelheden betreft.
d. Een opdracht tot tussenkomst en bemiddeling houdt tevens in, dat Hobaho uitsluitend ter
voorkoming van een pondspondsgewijze omslag bij gebreke van tijdige zekerheidsstelling door een opdrachtgever overeenkomsten zal mogen ontbinden of opschorten dan wel
terzake van die overeenkomsten nadere regelingen treffen.
e. Bij het aanvaarden van een opdracht kan door Hobaho geen zekerheid worden gegeven
dat de opdracht kan worden uitgevoerd. Aansprakelijkheid van Hobaho daarvoor is uitgesloten, tenzij het niet totstandkomen van een overeenkomst een gevolg is van opzet
dan wel grove nalatigheid aan de zijde van Hobaho. Opdrachtgever(s) vrijwaren Hobaho
volledig tegen alle aansprakelijkheid die derden op haar verkrijgen terzake van verplichtingen, die ingevolge de verstrekte opdracht door Hobaho zijn of worden aangegaan of
voortvloeien uit voorschriften opgelegd door enige instantie.
Artikel 4
Opdrachten tot openbare verkoop en tot tussenkomst en bemiddeling eindigen door:
a. annulering door Hobaho;
b. schriftelijke annulering van de opdracht door een opdrachtgever;
c. het ontbreken van toestemming van de directie van Hobaho als opschortende voorwaarde voor de totstandkoming van overeenkomsten na een opdracht tot tussenkomst
en bemiddeling;
d. uitvoering van de opdracht.
Indien Hobaho tussenkomst en bemiddeling verleent komt een overeenkomst tussen op-
drachtgevers pas tot stand nadat de directie voor de betrokken overeenkomst toestemming
heeft verleend. Deze toestemming wordt geacht te zijn gegeven indien de directie van Hobaho niet binnen zeven werkdagen na de datum vermeld op een koopbevestiging in de zin
van artikel 23 van dit reglement schriftelijk aan de opdrachtgevers heeft kenbaar gemaakt dat
de betrokken overeenkomst geen doorgang kan vinden.
Partijen kunnen opdrachten gedeeltelijk annuleren. Indien van deze mogelijkheid gebruik
wordt gemaakt blijft de opdracht van het niet-geannuleerde deel tussen Hobaho en haar
opdrachtgever(s) van kracht. Indien de opdracht wordt geannuleerd op grond van aan de
opdrachtgever toe te rekenen omstandigheden wordt de opdrachtgever door het enkele feit
van de annulering een onmiddellijk opeisbare boete verschuldigd aan Hobaho ter grootte van
5% van de in geld uitgedrukte waarde van de geannuleerde opdracht onverminderd het recht
van Hobaho en/of derden om volledige schadeloosstelling te vorderen. Alle rechtshandelingen van Hobaho ter uitvoering van opdrachten voordat de schriftelijke annulering haar heeft
bereikt binden de opdrachtgever ten volle.
Artikel 5
Hobaho is bevoegd opdrachten verstrekt door twee of meer samenwerkende natuurlijke en/of
rechtspersonen naar eigen keuze af te wikkelen, afrekening te zenden en betaling te doen
(verrekening daaronder begrepen) aan elk der samenwerkende personen voor een deel of
aan een van hen voor het geheel, in welke gevallen van afwikkeling en betaling Hobaho aan
al haar verplichtingen zal hebben voldaan en jegens alle opdrachtgevers deugdelijk zal zijn
gekweten.
Indien opdrachten worden verstrekt door samenwerkende natuurlijke en/of rechtspersonen en
dit samenwerkingsverband na het verstrekken van opdrachten wordt omgezet in een nieuwe
rechtspersoon blijven de oorspronkelijke opdrachtgevers naast de nieuw opgerichte rechtspersoon hoofdelijk aansprakelijk voor de verplichtingen welke door voornoemde rechtspersoon zijn overgenomen en/of bekrachtigd. Zij die zich gezamenlijk jegens Hobaho hebben
verplicht zijn ieder hoofdelijk aansprakelijk voor de door hen aangegane verplichtingen zowel hoofd- als nevenverplichtingen, zowel tegenover Hobaho als tegenover derden voor zover die enig recht mochten hebben. Hij die als vertegenwoordiger van een derde op een door
Hobaho georganiseerde openbare verkoop koopt en/of opdracht aan Hobaho verstrekt tot
tussenkomst en bemiddeling, staat in voor en is hoofdelijk met diens principaal aansprakelijk
voor de verplichtingen jegens Hobaho aangegaan.
PROVISIE EN KOSTENTOESLAG
Artikel 6
Hobaho komt provisie toe over de opbrengst van alle door haar te organiseren openbare
verkopen of door haar tussenkomst en bemiddeling tot stand gebrachte overeenkomsten,
waarbij elke bij een totstandgekomen overeenkomst betrokken opdrachtgever afzonderlijk en
uit eigen hoofde de volledige provisie verschuldigd is, welke op basis van het door Hobaho
ingevolge artikel 1 sub j. van dit reglement gepubliceerde percentage berekend wordt.
Onder de opbrengst waarover provisie wordt berekend wordt verstaan de bruto tegenprestatie
van hetgeen krachtens de opdracht openbaar moet worden verkocht dan wel waarover blijkens de in dit reglement in artikel 23 genoemde schriftelijke bevestiging tussen partijen een
overeenkomst tot stand is gebracht, met dien verstande dat wanneer in feite meer geleverd
wordt dan in een onderhandse overeenkomst tussen daarbij betrokken partijen is vastgelegd
ook over dat meerdere provisie verschuldigd is. Naast provisie zijn opdrachtgevers bij het tot
stand brengen van een overeenkomst een door Hobaho vast te stellen kostentoeslag verschuldigd, waarvan de hoogte op grond van artikel 1 sub j van dit reglement in een of meer naar
het oordeel van Hobaho in aanmerking komende vakbladen zal worden gepubliceerd.
Wanneer ten gevolge van enig verschil bij de uitvoering van een overeenkomst het door de
opdrachtgever(s) uiteindelijk te betalen bedrag in verhouding tot de waarde van de krachtens
die overeenkomst oorspronkelijk te leveren prestatie een verandering ondergaat, zal de provisie over het verschil verschuldigd blijven aan Hobaho. Provisie blijft ook verschuldigd indien
een opdracht tot openbare verkoop of een door tussenkomst en bemiddeling totstandgekomen onderhandse overeenkomst niet wordt nagekomen dan wel een tot stand gebrachte overeenkomst ontbonden wordt verklaard. Hobaho is gerechtigd bij het niet ten uitvoer brengen
van een overeenkomst het totaal van de door haar ten gevolge van het niet doorgaan van de
overeenkomst gederfde provisie in rekening te brengen bij de opdrachtgever aan wie het niet
doorgaan van de overeenkomst verweten kan worden dan wel voor wiens risico de gevolgen
van het niet doorgaan van de overeenkomst zijn.
Voor definitief opgegeven, doch niet aangevoerde of teruggehaalde goederen of tijdens een
door Hobaho georganiseerde openbare verkoop opgehouden goederen, worden door de opdrachtgevers kosten verschuldigd berekend naar de door Hobaho vast te stellen percentages
van de waarde der goederen. Voor de goederen, die niet bij een door Hobaho georganiseerde
openbare verkoop in bod komen, wordt de waarde door Hobaho voor de opdrachtgever(s)
bindend getaxeerd.
De hiervoor omschreven niet in bod gekomen goederen mogen door de opdrachtgever niet uit
de hand worden verkocht, zolang zij zich bevinden in de gebouwen of op de terreinen waar
de door Hobaho georganiseerde openbare verkoop wordt gehouden. Indien de opdrachtgever
inbreuk maakt op het hiervoor omschreven verbod is hij de volle provisie over de waarden
van de betrokken goederen verschuldigd.
OMZETBELASTING EN ANDERE VERPLICHTINGEN
JEGENS DE OVERHEID
Artikel 7
Alle prijzen, provisie en dergelijke worden vastgesteld exclusief omzetbelasting. Opdrachtgevers zijn verplicht de voor de administratieve verwerking en berekening van de omzetbelasting over door Hobaho totstandgebrachte overeenkomsten benodigde gegevens tijdig
te verstrekken aan Hobaho. Hobaho is uit hoofde van de door haar voor opdrachtgevers
totstandgebrachte koop- of contractteeltovereenkomsten dan wel andersoortige overeenkomsten zelf geen BTW verschuldigd en verzorgt slechts de facturering inclusief BTW voor
opdrachtgevers. Hobaho is nimmer aansprakelijk jegens opdrachtgevers voor de administratieve verwerking van hun BTW-verplichtingen, tenzij er aan de zijde van Hobaho sprake is
van grove schuld of nalatigheid. Opdrachtgevers garanderen de juistheid van de door hen
aan Hobaho verstrekte gegevens welke nodig zijn voor de administratieve berekening van
de door de opdrachtgevers te betalen of terug te vorderen BTW en vrijwaren Hobaho voor
aansprakelijkheid jegens derden en de fiscus. Opdrachtgevers verplichten zich op grond van
deze algemene voorwaarden om op eerste verzoek van Hobaho die bedragen te voldoen, die
Hobaho in het kader van BTW-heffing ten behoeve van die opdrachtgevers heeft moeten
afdragen. Indien door Hobaho BTW wordt uitbetaald geschiedt deze uitbetaling uitsluitend
als voorschot met het recht, dit voorschot te allen tijde terug te vorderen indien blijkt, dat de
desbetreffende BTW ten onrechte door Hobaho is uitbetaald.
Hobaho is jegens opdrachtgevers niet aansprakelijk voor afdracht van in het kader van totstandgekomen overeenkomsten ingehouden gelden aan publiekrechtelijke lichamen, welke
inhoudingen door Hobaho zijn geschied ingevolge van overheidswege gegeven voorschriften, ook indien achteraf mocht blijken dat die voorschriften niet rechtsgeldig of verbindend
zijn.
BETALINGEN
Artikel 8
Alle betalingen ter zake van overeenkomsten met of door tussenkomst en bemiddeling van
Hobaho totstandgebracht, kunnen bij uitsluiting, ook van de opdrachtgevers, slechts rechtsgeldig worden gedaan zonder opschorting of verrekening aan Hobaho, die alleen gerechtigd
is tot het verlenen van kwijting. Rechtstreekse betaling aan een opdrachtgever bevrijdt de
betalende partij niet en Hobaho behoudt haar recht de betrokken debiteur/opdrachtgever tot
betaling aan te spreken.
Betalingen zullen in de eerste plaats strekken tot voldoening van provisie en andere aan
Hobaho toekomende bedragen zoals vergoeding voor gebruik van emballage, vervolgens tot
voldoening van boeten, kosten en rente en ten slotte tot voldoening van schulden, waarbij de
oudste geacht wordt de eerste te zijn.
Al hetgeen Hobaho te vorderen krijgt ter zake van koopsommen of op grond van overeenkomsten onder een andere titel, provisie, boete, kosten en rente is opeisbaar en dient, tenzij
Hobaho anders bepaalt of blijkens de schriftelijke bevestigingen als genoemd in artikel 23
van dit reglement anders is overeengekomen, te worden voldaan uiterlijk op de navolgende
data volgens onderstaand schema:
I a.Voor bloembollen en aanverwante artikelen:
indien feitelijke levering heeft plaatsgehad:
van 1 juni t/m 14 augustus: op 1 november eerstkomend met dien verstande, dat een in het
Handelsreglement voor de Bloembollenhandel genoemd percentage van het verschuldigde als opeisbaar voorschot betaald moet worden op 15 september voor de betaaldatum;
van 15 augustus t/m 30 september: op 1 november eerstkomend;
van 1 oktober t/m 14 december: op 15 januari eerstkomend;
van 15 december t/m 31 januari: op 1 maart eerstkomend;
van 1 februari t/m 31 maart: op 1 mei eerstkomend;
van 1 april t/m 31 mei: op 1 juli eerstkomend.
I b.Voor boomkwekerijproducten en vaste planten:
indien feitelijke levering heeft plaatsgehad:
van 1 juni t/m 14 augustus: op 15 september eerstkomend;
van 15 augustus t/m 30 september: op 1 november eerstkomend;
van 1 oktober t/m 14 december: op 15 januari eerstkomend;
van 15 december t/m 31 januari: op 1 maart eerstkomend;
van 1 februari t/m 31 maart: op 1 mei eerstkomend;
van 1 april t/m 31 mei: op 1 juli eerstkomend.
II. Bij openbare verkoop van te velde staande gewassen en van materialen wordt de betaaldatum per veiling bepaald. Indien geen betaaldatum bij de veiling is vastgesteld is de
betaaldatum 1 november van het jaar, waarin de desbetreffende veiling is gehouden.
III.Opdrachtgevers kunnen in overleg met Hobaho bij het tot stand brengen van een onderhandse transactie een andere betaaldatum vaststellen dan genoemd in I a. en I b. van dit
artikel. Indien Hobaho en opdrachtgevers een afwijkende betaaldatum in de zin als hiervoor omschreven zijn overeengekomen, missen de artikelen 10 leden a, b en c alsmede
artikel 11 van dit reglement toepassing en dragen de betrokken opdrachtgevers zelf het
risico van wanbetaling zonder dat zij aanspraak kunnen maken op een uitkering krachtens
de omslagregeling.
IV.Indien opdrachtgevers contractteelt overeenkomen zijn de artikelen 10, leden a, b en c
alsmede artikel 11 van dit reglement alleen van toepassing indien in het kader van die
contractteeltovereenkomst uitdrukkelijk is overeengekomen, dat de door de opdrachtgever/contractgever te betalen vergoeding wordt betaald in meerdere termijnen, waarvan de
laatste termijn niet groter mag zijn dan de daaraan voorafgaande termijn(en) samen.
Indien een contractteeltovereenkomst aan de hiervoor omschreven voorwaarden van betaling in meerdere termijnen en een maximale omvang van de laatste betalingstermijn
zoals hiervoor omschreven voldoet, is de omslagregeling ex artikel 10 van dit reglement
en algemene voorwaarden uitsluitend van toepassing op de betaaldatum van de laatste
termijnbetaling en heeft die omslag betrekking op de gehele oorspronkelijk overeengekomen contractteeltvergoeding.
V. Voor betaling gedaan voor de betaaldatum kan een door Hobaho van geval tot geval te
bepalen rentevergoeding worden toegestaan.
De overeengekomen betaaldata kunnen niet worden gewijzigd zonder medewerking of goedkeuring van Hobaho.
UITBETALINGEN
Artikel 9
a. Vijftien dagen na een in artikel 8 genoemde betaaldatum verkrijgen de gezamenlijke
crediteuren op Hobaho een vordering tot uitbetaling ten bedrage van de op diezelfde
betaaldatum van de gezamenlijke debiteuren te ontvangen bedragen, met dien verstande,
dat het risico van wanbetaling wordt verdeeld als in artikel 10 van dit Reglement omschreven.
Hobaho heeft het recht uitbetaling te doen vóór een datum, waarop de vordering van de
(gezamenlijke) crediteuren opeisbaar wordt onder aftrek van een rentevergoeding wegens vervroegde betaling op basis van een door haar vast te stellen percentage per maand
of gedeelte daarvan. De vorderingen van een crediteur als bedoeld in dit artikel worden
geacht een geheel uit te maken van alle verplichtingen, die hij uit welken hoofde ook
ten opzichte van Hobaho heeft of aangaat. Hobaho heeft het recht de uit haar administratie blijkende schuldvorderingen steeds te verrekenen, ook al zijn deze op verschillende betaaldata opeisbaar onverminderd het recht van de crediteur op vergoeding van
rente. Overdracht van bestaande en toekomstige vorderingen op Hobaho kan niet anders
plaatsvinden, dan als onderhevig aan verrekening met en onder handhaving van alle rechten van Hobaho, die uit dit Reglement of nader gemaakte bedingen voortvloeien. Bij
geschillen met betrekking tot tussen opdrachtgevers totstandgekomen overeenkomsten
en/of de uitvoering daarvan kan uitbetaling door Hobaho worden opgeschort, totdat bij
(scheids)rechterlijke uitspraak definitief over het betrokken geschil is beslist, dan wel
partijen daarover een vaststellingsovereenkomst tot stand hebben gebracht en Hobaho
schriftelijk van de inhoud van die betrokken vaststellingsovereenkomst op de hoogte
hebben gebracht. Hetgeen door opdrachtgevers aan Hobaho is voldaan, zal gedurende de
periode dat een geschil niet is afgewikkeld of opgelost in de zin als hiervoor omschreven
onder berusting van Hobaho blijven.
Indien door Hobaho BTW wordt uitbetaald geschiedt deze uitbetaling uitsluitend als
voorschot met het recht, dit voorschot te allen tijde terug te vorderen indien blijkt, dat de
desbetreffende BTW ten onrechte door Hobaho is uitbetaald.
b. Indien een opdrachtgever/verkoper in gebreke is gebleven binnen acht dagen nadat feitelijke levering van de (verkochte) goederen heeft plaatsgevonden, daarvan aan Hobaho
schriftelijk mededeling te doen, kan Hobaho in afwijking van hetgeen hierboven sub a is
bepaald, het recht op uitbetaling van de desbetreffende opdrachtgever/verkoper opschorten tot vijftien dagen na de eerstkomende betaaldatum volgende op de betaaldatum, welke
krachtens de feitelijke leverantie van de verkochte goederen op grond van artikel 8 van dit
Reglement van toepassing zou zijn. Hobaho is niet aansprakelijk voor een ten gevolge van
de in dit artikel omschreven opgeschorte uitbetaling door de opdrachtgever/verkoper geleden schade. Indien opschorting van uitbetaling in de zin van dit artikel plaatsvindt, is voor
de verdeling van het risico van wanbetaling als omschreven in artikel 10 van dit Reglement
en het plaatsvinden van een pondspondsgewijze omslag als bedoeld in artikel 11 slechts de
opgeschorte en uit dit Reglement voortvloeiende betaaldatum van toepassing.
c. De opdrachtgever/crediteur wiens vordering door Hobaho wordt voldaan, is verplicht
Hobaho op eerste verzoek te subrogeren in alle rechten, die hij jegens de koper c.q. wederpartij geldend kan maken.
Opdrachtgevers machtigen Hobaho onherroepelijk om van subrogatie zoals hiervoor omschreven in de zin van artikel 6.150 lid d BW aan derden kennis te geven.
RISICO VAN WANBETALING
Artikel 10
Van wanbetaling in de zin van dit Reglement is sprake indien een deel van al hetgeen krachtens artikel 8 op een in voornoemd artikel genoemde datum aan Hobaho moet worden betaald
niet of niet-tijdig door Hobaho is ontvangen zodat door Hobaho voor dat gedeelte geen kwijting kan worden verleend.
Hobaho is niet aansprakelijk voor wanbetaling en deelt daarin niet mede. Het risico van wan10
betaling wordt door de in artikel 9 genoemde crediteuren per in artikel 8 van dit Reglement
genoemde betaaldatum gedragen en op de volgende wijze verdeeld:
a. Crediteuren uit veilingen en uit onderhandse verkoop van droge en te velde staande
bloembollen en aanverwante artikelen en crediteuren uit contractteeltovereenkomsten
met betrekking tot bloembollen met uitzondering van de hierna onder b, c en d genoemde
goederen en crediteuren, die een overeenkomst hebben gesloten onder de voorwaarden
zoals vermeld in lid e van dit artikel, dragen onderling pondspondsgewijs het risico van
wanbetaling van bedragen, waarvoor eenzelfde betaaldatum is vastgesteld zoals genoemd
in artikel 8.I en II.
b. Crediteuren uit veilingen en uit onderhandse verkoop dan wel contractteelt van boomkwekerijproducten en vaste planten dragen onderling pondspondsgewijs het risico van
wanbetaling van koopsommen dan wel contractteeltvergoedingen, waarvoor eenzelfde
betaaldatum is vastgesteld, zoals genoemd in artikel 8.Ib.
c. Crediteuren uit veilingen en uit onderhandse verkoop dan wel contractteelt van agrarische
niet-sierteeltproducten als bijvoorbeeld consumptie-uien, zilveruien, plantuien, pootaardappelen, consumptieaardappelen en witlofwortelen, dragen onderling pondspondsgewijze
het risico van wanbetaling van koopsommen dan wel contractteeltvergoedingen, waarvoor
eenzelfde betaaldatum is vastgesteld, zoals genoemde in artikel 8.Ia en b.
d. Crediteuren uit veilingen en uit onderhandse verkoop van andere gewassen en goederen,
dan hierboven in de leden a, b en c van dit artikel genoemd, alsmede crediteuren uit
andere overeenkomsten dan koop- en contractteeltovereenkomsten dragen zelf het risico
van wanbetaling en kunnen geen aanspraak maken op de omslagregeling zoals omschreven in artikel 11 van dit Reglement.
e. Het risico van wanbetaling van een vordering van een crediteur, die een overeenkomst
heeft gesloten op grond waarvan leverings- en betaaldatum niet op elkaar aansluiten en
samenhangen, zoals in artikel 8.Ia en b van dit Reglement omschreven, wordt door de
betrokken crediteur zelf gedragen zelfs indien een betaaldatum is overeengekomen zoals
genoemd in artikel 8 van dit Reglement.
Bij vorderingen als bedoeld in deze alinea e overschrijdt de tijdsperiode tussen levering
en betaaldatum de maximale termijnen zoals genoemd in artikel 8.Ia en b, zodat de omslagregeling bedoeld in artikel 11 van dit Reglement toepassing mist.
11
OMSLAG
Artikel 11
Indien naar het oordeel van Hobaho vaststaat, dat wanbetaling een pondspondsgewijze omslag noodzakelijk maakt, zal de financiële afwikkeling als volgt plaatsvinden:
1. Hobaho zal aan de risicodragende crediteuren zo spoedig mogelijk kennis geven, dat een
omslag zal moeten plaatsvinden. Een zodanige mededeling kan worden gedaan ook nadat
een volledige uitbetaling van een valuta heeft plaatsgevonden.
2. Het ten gevolge van wanbetaling op een in artikel 8 genoemde datum niet door Hobaho
ontvangen bedrag wordt omgeslagen op basis van de niet-betaalde koopsom van de verkochte en geleverde goederen dan wel bij contractteelt het onbetaald gebleven gedeelte
van de overeengekomen contractsvergoeding, vóór aftrek van kosten verminderd met
BTW en vakheffing. Koopsommen van goederen dan wel vergoedingen uit contractteeltovereenkomsten, welke ten goede zouden komen aan opdrachtgevers die in hun verplichtingen jegens Hobaho tekort zijn geschoten, blijven bij de bepaling van de omslagbasis
buiten beschouwing. Bij de bepaling van de omslagbasis kan door de risicodragende crediteuren geen beroep op verrekening dan wel opschorting met een vordering op Hobaho
en/of andere risicodragende crediteuren worden gedaan.
3. Hobaho zal zo spoedig mogelijk het percentage van de omslag vaststellen en aan de risicodragende crediteuren mededelen.
4. Indien door Hobaho betalingen zijn gedaan, welke achteraf hoger blijken te zijn dan
waarop een crediteur na toepassing van een omslagregeling als bedoeld in dit artikel recht
heeft, zal de betrokken crediteur het teveel ontvangen bedrag op eerste aanmaning van
Hobaho moeten terugbetalen onder verplichting tot vergoeding van een percentage rente,
gelijk aan de wettelijke rente over het teveel betaalde vanaf de achtste dag na terugvordering door Hobaho.
5. Hobaho zal, indien een omslagregeling in de zin van dit artikel, naar haar oordeel toepassing moet vinden de bepaling van de in geld uitgedrukte omvang der wanbetaling en de
afwikkeling van de omslag door haar registeraccountant doen controleren, die het resultaat van zijn bevindingen in een schriftelijk rapport zal vastleggen.
12
ONTBINDING
Artikel 12
Hobaho is ter voorkoming van een omslagregeling als bedoeld in artikel 11 bevoegd om in
alle gevallen, waarin de opdrachtgever of degene met wie zij krachtens de haar verstrekte
opdracht een overeenkomst tot stand heeft gebracht ten aanzien van enige verplichting uit
die overeenkomst of uit dit Reglement voortvloeiende in verzuim is, de desbetreffende overeenkomst middels een schriftelijke verklaring te ontbinden dan wel zelf bij wege van schuldoverneming in de plaats te treden van de oorspronkelijke opdrachtgever, zonder tot enige
schadevergoeding aan de bij de ontbonden c.q. overgenomen -overeenkomst betrokken partijen gehouden te zijn. Indien er sprake is van ontbinding van een overeenkomst in de zin van
dit artikel kan Hobaho ten aanzien van de daarbij betrokken goederen of een deel daarvan een
nieuwe naar haar keuze openbare of onderhandse overeenkomst tot stand brengen. In geval
van schuldoverneming neemt Hobaho zelf de rechten en verplichtingen van de in verzuim
zijnde opdrachtgever over, terwijl de andere bij de overeenkomst betrokken opdrachtgever
gebonden blijft alle verplichtingen die hij tegenover de oorspronkelijke opdrachtgever had
ten opzichte van Hobaho na te komen.
INVORDERING EN ZEKERHEID
Artikel 13
Indien de opdrachtgever niet aan enige verplichting voldoet krachtens dit Reglement en deze
Algemene Voorwaarden of bij nadere overeenkomst aan hem opgelegd, heeft Hobaho het
recht al hetgeen de opdrachtgever uit welken hoofde ook aan haar verschuldigd is, terstond
en voor het geheel op te eisen. Hobaho is bevoegd ter voorkoming van een omslagregeling
als bedoeld in artikel 11 van dit Reglement van haar opdrachtgevers/debiteuren inzage te verlangen in alle relevante financiële bescheiden, zoals financieringsovereenkomsten, financiële
jaarstukken en liquiditeitsprognoses, tot welke inzage opdrachtgevers verplicht zijn medewerking te verlenen. Tevens is Hobaho ter voorkoming van een omslagregeling bevoegd om
van opdrachtgevers/debiteuren naar haar oordeel voldoende zekerheid voor de nakoming
van hun verplichtingen te verlangen, waartegenover deze opdrachtgevers op vordering van
Hobaho tot het stellen van zekerheid verplicht zijn. Kosten aan het stellen van zekerheid
verbonden zijn voor rekening van de opdrachtgever.
Ook nadat zekerheid is gesteld zijn opdrachtgevers/debiteuren verplicht op de eerste vordering van Hobaho aanvullende zekerheid te stellen, waardoor nakoming van aangegane
verplichtingen gewaarborgd wordt. Indien naar aanleiding van een verstrekte opdracht door
Hobaho een openbare verkoop tot stand wordt gebracht behoudt Hobaho zich uitdrukkelijk
de eigendom van de betrokken goederen voor, totdat de koopprijs daarvan, te vermeerderen
met kosten, rente en boete, volledig door de koper(s) is voldaan.
13
Indien naar aanleiding van een aan Hobaho verstrekte opdracht tot tussenkomst en bemiddeling
tot stand wordt gebracht behouden de opdrachtgever/verkoper en/of de opdrachtgever/contractteler zich uitdrukkelijk de eigendom van de te leveren goederen voor en zal overdracht van de
goederen slechts plaatsvinden onder de voorwaarde, dat de daarvoor te leveren financiële contraprestatie inclusief eventuele kosten, boete en rente volledig aan Hobaho is voldaan. Totdat
de voorwaarde van betaling aan Hobaho is vervuld, is het risico van waardevermindering van
de goederen, ziekte, tenietgaan alsmede het risico van schade in de meest ruime zin des woords
voor de partij aan wie overdracht van de betrokken goederen na vervulling van de in dit artikel
omschreven voorwaarde van betaling zal plaatsvinden.
Zolang de eigendom van de afgeleverde goederen niet op de opdrachtgever/koper en/of de
opdrachtgever/contractgever is overgegaan, mag deze de goederen niet verpanden of aan een
derde enig ander recht daarop verlenen. Op afgeleverde goederen die door betaling in de eigendom van de opdrachtgever/koper en/of de opdrachtgever/contractgever zijn overgegaan en
zich nog in handen van laatstgenoemden bevinden, behoudt de opdrachtgever/verkoper c.q. de
opdrachtgever/contractteler zich hierbij reeds nu voor alsdan alle rechten voor als bedoeld in artikel 3.237 BW tot meerdere zekerheid van vorderingen, anders dan de in artikel 3.92 lid 2 BW
opgenoemde, die de opdrachtgever/verkoper en/of de opdrachtgever/contractteler uit welken
hoofde dan ook tegen de opdrachtgever/koper c.q. contractgever mocht hebben.
De opdracht aan Hobaho tot tussenkomst en bemiddeling houdt in een onherroepelijke volmacht aan Hobaho van de opdrachtgever/verkoper om onverwijld alle maatregelen te nemen
-rechtsmaatregelen daaronder begrepen- om niet overeenkomstig artikel 8 van dit Reglement betaalde goederen terug te vorderen, onverminderd de verplichting van de opdrachtgever/verkoper zelf om zijn eigendomsrechten geldend te maken. Indien Hobaho bij een door
tussenkomst en bemiddeling totstandgekomen onderhandse overeenkomst de koopprijs c.q.
financiële tegenprestatie op grond van artikel 9 van dit Reglement heeft uitbetaald houdt de
opdracht tot tussenkomst en bemiddeling tevens in een onherroepelijke lastgeving en volmacht om de door de opdrachtgever/verkoper op grond van zijn eigendomsvoorbehoud teruggenomen goederen opnieuw te verkopen en de opbrengst daarvan in mindering te doen
strekken op de vordering, die Hobaho uit hoofde van de tot stand gebrachte transactie tussen
de betrokken opdrachtgever/verkoper en opdrachtgever/koper volgens de artikelen 8 en 15
van dit Reglement heeft.
Indien de opdrachtgever/koper c.q. contractgever met de nakoming van zijn betalingsverplichting jegens Hobaho tekort schiet of de opdrachtgever/verkoper grond geeft te vrezen,
dat hij in die verplichtingen tekort zal schieten, is de verkoper/contractnemer gerechtigd
de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde zaken terug te nemen. Na terugneming zal de
opdrachtgever/koper c.q. contractgever worden gecrediteerd voor de marktwaarde van de
teruggenomen goederen, welke in geen geval hoger zal zijn dan de oorspronkelijke koopprijs
c.q. contractprijs, verminderd met de op de terugneming te vallen kosten.
14
FUST
Artikel 14
Vervallen
RENTE, BOETE EN KOSTEN
Artikel 15
Indien opdrachtgevers hetgeen zij aan Hobaho dienen te betalen niet op de dag van opeisbaarheid van de betrokken vordering voortvloeiende uit artikel 8 van dit Reglement voldoen,
zijn zij in verzuim zonder dat een bevel of enige andere vorm van ingebrekestelling is vereist. Vanaf het moment van de opeisbaarheid van het door de opdrachtgever aan Hobaho
verschuldigde bedrag is aan Hobaho een rente verschuldigd gelijk aan het percentage van de
wettelijke handelsrente zoals omschreven in artikel 6.119a BW over het niet voldane bedrag
tot aan de dag van betaling. Daarnaast wordt de in verzuim zijnde opdrachtgever aan Hobaho
een boete verschuldigd van 15 % over het op de betrokken betaaldatum niet overeenkomstig
artikel 8 van dit Reglement aan Hobaho betaalde bedrag.
Indien Hobaho het nodig acht rechtskundige bijstand in te roepen ter zake van incasso van
haar vordering of met betrekking tot een geschil met of tussen haar opdrachtgevers, is zij
bevoegd de kosten daarvan ten laste van haar opdrachtgever/wederpartij te brengen.
Indien het in het kader van een financiële afwikkeling door Hobaho noodzakelijk wordt geacht
enig geschil tussen opdrachtgevers ter beslechting voor te leggen aan een (scheids)rechterlijk
college is Hobaho bevoegd de door haar gemaakte kosten van rechtsbijstand en griffiegelden
ten laste te brengen van die opdrachtgever, die middels een (scheids)rechterlijke uitspraak
definitief in het ongelijk wordt gesteld.
De in dit artikel door Hobaho te maken kosten van rechtskundige bijstand bedragen minimaal
15 % van een te incasseren hoofdsom beneden € 10.000,00 en 10 % van het te incasseren
bedrag indien de hoofdsom hoger is dan € 10.000,00, met dien verstande dat te allen tijde een
minimum van € 1.000,00 aan kosten verschuldigd wordt.
GESCHILLEN
Artikel 16
Alle geschillen -met uitzondering van geschillen met betrekking tot vaste planten en boomkwekerijproducten- die naar aanleiding van aan haar verstrekte opdrachten ten gevolge van
door of door tussenkomst van Hobaho gesloten overeenkomsten mochten ontstaan tussen
15
Hobaho en haar wederpartijen of tussen opdrachtgevers onderling, zullen worden beslecht
door het Scheidsgerecht ingesteld door de Koninklijke Algemeene Vereeniging voor Bloembollencultuur te Hillegom, mits:
a. één van de opdrachtgevers ten tijde van het aangaan van de in geschil zijnde overeenkomst lid van de Koninklijke Algemeene Vereeniging voor Bloembollencultuur was;
b. indien een niet-lid van de hierboven sub a omschreven vereniging partij is bij een in geschil zijnde overeenkomst, dat niet-lid ten tijde van het aangaan van deze overeenkomst
in Nederland woonachtig of gevestigd was;
c. indien een niet-lid partij is bij een in geschil zijnde overeenkomst, de vordering wordt ingesteld door het lid als eiser, tegen het niet-lid, behalve wanneer het betreft een vordering
in reconventie, die in rechtstreeks verband staat tot een door een lid tegen een niet-lid ingestelde vordering, in welk geval een zodanige vordering in reconventie door een niet-lid
ingesteld door het Scheidsgerecht evenzeer wordt berecht;
d. niet het vermogen voor beroep is voorbehouden.
Een opdrachtgever die geen lid is van de Koninklijke Algemeene Vereeniging voor Bloembollencultuur kan een vordering ter zake van een in geschil zijnde overeenkomst of nadere
overeenkomst tegen een lid van de Koninklijke Algemeene Vereeniging voor Bloembollencultuur instellen bij de gewone rechter, die tot de berechting daarvan bevoegd is, tenzij het
lid voordien een vordering ter zake van die overeenkomst of nadere overeenkomst bij het
Scheidsgerecht voor de Bloembollenhandel heeft ingesteld. De burgerlijk rechter is evenzeer
bevoegd tot berechting van een door het lid in te stellen vordering in reconventie, die in
rechtstreeks verband staat tot de door het niet-lid ingestelde vordering.
Geschillen die voortvloeien uit overeenkomsten met betrekking tot vaste planten en boomkwekerijproducten zullen met uitsluiting van de burgerlijk rechter worden beslecht door het
Nederlands Scheidsgerecht voor de Boomkwekerij, zetelend te 's-Gravenhage.
Artikel 17
Indien het hierboven in artikel 16 genoemde Scheidsgerecht voor de Bloembollenhandel
in een geschil tussen Hobaho en haar contractuele wederpartij dan wel opdrachtgevers onderling niet bevoegd is, zal uitsluitend de absoluut bevoegde rechter in het arrondissement
Haarlem van het betrokken geschil kennisnemen. Zolang het geschil niet definitief is beslist,
hetzij in het minne, hetzij door een (Scheids)rechterlijke uitspraak, is Hobaho bevoegd betaling op te schorten en/of door haar gedane betalingen terug te vorderen, onverminderd de
verplichting van de debiteur tot betaling.
16
OPENBARE VERKOPEN
Artikel 18
Hobaho veilt op eigen naam als verkoopster bij opbod en afslag of één van beide.
Artikel 19
De te veilen goederen worden zoveel mogelijk in een catalogus opgenomen onder nummer.
Hobaho heeft het recht twee of meer nummers in veiling te combineren of nummers te splitsen.
Artikel 20
De opdrachtgevers tot veilen zijn verplicht ervoor zorg te dragen dat alle voor de organisatie
van de veiling benodigde gegevens vóór een door Hobaho te bepalen datum aan Hobaho ter
beschikking zijn gesteld.
Artikel 21
Geveild wordt onder de navolgende bedingen:
a. Hobaho behoudt zich het recht van eerste en tweede woord van de afslag voor.
b. Hobaho heeft het recht ieder bod of iedere mijning te weigeren, het geveilde aan de hoogste bieder of mijner niet te gunnen zelfs indien aan deze reeds een nota of koopbewijs
is afgegeven en nummers op te houden of onverkocht te laten, alles zonder opgave van
redenen en zonder tot enige schadevergoeding verplicht te zijn.
c. Indien de veilingmeester of afslager zich vergist of meerdere personen tegelijkertijd
mochten bieden of mijnen of door mechanische of elektronische storingen of op enige
andere wijze naar het oordeel van Hobaho omtrent de toewijzing onzekerheid mocht bestaan, komt er geen transactie tot stand en kunnen de desbetreffende nummers opnieuw
in veiling worden gebracht, alles op de wijze te bepalen door Hobaho en zonder dat zij in
enig opzicht aansprakelijk kan worden gesteld, ook al zouden de goederen de gebouwen
van de bedrijven reeds hebben verlaten.
d. Indien een koper terstond en ten genoegen van de veilingmeester kan aantonen, dat hij
zich in het nummer van het geveilde heeft vergist, kan de veilingmeester de tot stand
gebrachte overeenkomst annuleren en het nummer opnieuw in veiling brengen.
e. Zodra de goederen zijn aangevoerd heeft Hobaho het recht deze naar haar keuze openbaar
of onderhands te verkopen.
17
f. Hobaho aanvaardt -behoudens in geval van grove schuld en nalatigheid aan haar zijde- geen
aansprakelijkheid voor de op haar terreinen of in haar gebouwen aangevoerde of opgeslagen goederen, noch voor de behandeling daarvan door haar personeel, blijvende alle schaden, die aan c.q. door die goederen mochten ontstaan voor risico van de opdrachtgever om
te veilen c.q. koper voor zover Hobaho dit risico niet heeft overgenomen.
Overneming van enig risico vindt plaats doordat Hobaho voor dat risico een verzekeringsovereenkomst aangaat en strekt niet verder dan tot de dekking die die overeenkomst
geeft.
Het afgeven van goederen welke zich bevinden in de gebouwen of op de terreinen van
Hobaho geschiedt uitsluitend door het personeel van Hobaho.
g. Indien een opdracht door Hobaho wordt geannuleerd of door de opdrachtgever wordt
ingetrokken, is die opdrachtgever verplicht de bij Hobaho aangevoerde goederen binnen
24 uur na annulering of intrekking weg te halen, onverminderd het recht van Hobaho om
deze goederen na verloop van bedoelde termijn op kosten van de opdrachtgever bij hem
te doen terugbezorgen.
h. Behoudens bijzondere bedingen als in de catalogus vermeld of mondeling door de veilingmeester voor de inzet van een nummer kenbaar gemaakt, wordt voetstoots geveild.
i. Hobaho behoudt zich tegenover opdrachtgevers het recht voor om ook dan wanneer zij
krachtens de bepalingen van dit Reglement of uit hoofde van aanvullende bijzondere
bepalingen -waaronder begrepen het door Hobaho zelve gestelde beding dat voetstoots
wordt geveild en de bedingen die de opdrachtgever om te veilen zelf bij de aanvoer heeft
gesteld- hiertoe niet gehouden is, toch op gronden van billijkheid waarvan de beoordeling uitsluitend aan Hobaho staat van een beroep op de desbetreffende voorwaarden of
bepalingen af te zien en reclames te aanvaarden.
18
Indien Hobaho termen aanwezig acht de vorige alinea van dit lid toe te passen, zal hetgeen Hobaho mocht beslissen bindend zijn voor de opdrachtgever in zijn verhouding tot
Hobaho en de wederpartij ook indien Hobaho besluit de koop geheel of gedeeltelijk te
ontbinden en/of schadevergoeding te bepalen of enige regeling te treffen. De opdrachtgever is gehouden het bedrag der schadevergoeding en de reeds ontvangen kooppenningen
of andere vergoeding aan Hobaho te restitueren.
Indien een koper op een door Hobaho georganiseerde openbare verkoop waaronder begrepen een veiling van te velde staande gewassen ter zake van een koop een arbitraal
of ander vonnis tegen Hobaho mocht verkrijgen, zal de opdrachtgever om openbaar te
verkopen en/of te veilen Hobaho volledig vrijwaren voor de financiële verplichtingen die
voor Hobaho uit een dergelijk vonnis zullen voortvloeien.
j. Hobaho zal eventuele reclames zo spoedig mogelijk afwikkelen zonder echter aan enige
termijn gebonden te zijn. Indien de reclame resulteert in een terugzending van goederen aan
Hobaho, geeft deze van de ontvangst zo spoedig mogelijk kennis aan de opdrachtgever.
Hobaho is gerechtigd de betrokken goederen opnieuw in veiling te brengen of te vernietigen tenzij de opdrachtgever om te veilen binnen drie dagen na kennisgeving de goederen
bij Hobaho heeft weggehaald.
k. Hobaho is niet aansprakelijk voor afwijkingen tussen de geveilde hoeveelheden, maten,
gewichten en de werkelijke hoeveelheden, maten en gewichten van de aanwezige goederen.
Bij verschil zal de koopsom naar evenredigheid worden vermeerderd of verminderd.
Verschillen moeten worden geconstateerd op het moment, dat de goederen de gebouwen
of terreinen verlaten waar zij zich ten tijde van de veiling bevonden. Bij later geconstateerde verschillen staat het Hobaho vrij al of niet op de reclame in te gaan. In alle gevallen
zijn partijen aan de beslissing van Hobaho gebonden.
l. Veilen op monster is toegelaten indien het aanwezige monster een duidelijk beeld van de
te veilen goederen kan opleveren, zulks ter beoordeling van de veilingmeester. Totdat het
verkochte is geaccepteerd door de koper blijft het monster ter beschikking van Hobaho.
Alle op monster gekochte goederen dienen binnen een door Hobaho telkenmale te bepalen termijn franco geleverd te worden op een door Hobaho aan te geven adres bij gebreke
waarvan Hobaho gerechtigd is alsnog nakoming dan wel ontbinding en schadevergoeding te vorderen. In geval de koper binnen drie dagen na ontvangst der goederen bij
Hobaho reclameert, dat het geleverde niet aan het monster voldoet, beslist Hobaho over
de gegrondheid van de reclame in hoogste instantie. Indien Hobaho de reclame gegrond
acht, kan zij de koop geheel of gedeeltelijk ontbinden of de koopprijs naar billijkheid
verminderen. Indien daartoe aanleiding bestaat kan Hobaho tevens aan de koper ten laste
van de opdrachtgever een door haar te bepalen schadevergoeding toekennen.
m. Tegenover Hobaho staan de opdrachtgevers om te veilen in voor de soortechtheid, gezondheid, hoeveelheid, maat en gewicht van de ten verkoop aangeboden goederen.
n. Al het verkochte is direct na toewijzing voor rekening en risico van de koper. De goederen
moeten in ontvangst worden genomen direct na afloop van de veilingen tegen overgave
van documenten en op tijdstippen als door Hobaho verlangd en aangegeven. Verzending
aan het adres van koper en verpakking kan vanwege Hobaho plaatsvinden niet franco
voor rekening en risico van de koper. Niet of naar het oordeel van Hobaho niet-tijdig afgehaalde goederen kunnen voor rekening van de koper door Hobaho openbaar en onderhands worden verkocht zonder dat enige waarschuwing of aanmaning nodig is, waarbij
de kopers worden geacht als opdrachtgevers tot verkoop op te treden.
o. Opdrachtgevers mogen bij de aanvoer ter veiling schriftelijk minimumprijzen opgeven.
Deze prijzen zullen slechts voor eenmaal veilen als richtprijzen worden beschouwd. Opge-
19
geven minimumprijzen die de marktwaarde te boven gaan zijn voor Hobaho niet bindend.
Hobaho zal zoveel mogelijk met de opgegeven prijzen rekening houden doch is niet aansprakelijk voor mindere opbrengst.
p. Indien zieke of naar het oordeel van Hobaho onverkoopbare goederen worden aangeboden om te veilen, is Hobaho gemachtigd deze namens en voor rekening en risico van de
opdrachtgever aan deze te retourneren of die goederen te vernietigen onverminderd de
aansprakelijkheid van de opdrachtgever voor schade ontstaan door besmetting door die
goederen van gebouwen, fust of andere goederen.
Artikel 22
Behalve de in artikel 18 tot en met 21 genoemde voorwaarden, voor zover toepasbaar, gelden
voor veilingen van te velde staande gewassen en andere goederen die zich niet in de gebouwen van Hobaho bevinden nog de volgende voorwaarden:
a. De opdrachtgevers zijn verplicht tot volledige medewerking tot het doen plaatsvinden
van de veiling op de door Hobaho te bepalen tijdstippen. Voorts zijn zij verplicht de
directie van Hobaho en de door haar aan te wijzen personen alsmede gegadigden op de
percelen en in de gebouwen waar de te verkopen goederen zich bevinden toe te laten.
b. In de gevallen waarin het de opdrachtgever tot veilen niet mogelijk is op grond van omstandigheden die naar het oordeel van Hobaho overmacht opleveren, zijn leveringsplicht geheel
of gedeeltelijk na te komen, kan Hobaho de gesloten overeenkomst geheel of gedeeltelijk
ontbinden en zal de koper voor zover de koop is ontbonden, geen nakoming of schadevergoeding kunnen vorderen. Bij gedeeltelijke ontbinding van een koopovereenkomst uit
dezen hoofde stelt Hobaho het door de koper te betalen bedrag vast aan de hand van de
gegevens, die haar ten dienste staan en bij gebreke daarvan naar billijkheid.
c. Al het verkochte is vanaf het ogenblik van toewijzing in de veiling voor rekening en
risico van de koper, zonder enig verhaal op Hobaho of de opdrachtgever om te veilen,
welke laatste zich evenwel verplicht, indien het te velde staande gewassen betreft, deze
gewassen als een goed kweker bij te houden en te verzorgen tot aan de opneming, welke
tijdig naar gelang van het gewas moet geschieden.
d. De eigendom van de gewassen gaat over op het moment van rooien, onverminderd het
bepaalde in artikel 13 van dit reglement.
e. Het rooien van de gewassen zal behoudens schriftelijke toestemming van Hobaho geschieden op de door Hobaho te bepalen dagen, die zullen worden gepubliceerd in de
vakbladen of aan de betrokkenen rechtstreeks schriftelijk zullen worden medegedeeld.
Indien de kopers van te velde staande gewassen op enigerlei wijze in gebreke blijven
20
met betrekking tot enige verplichting op grond van een koopovereenkomst of het in dit
Reglement bepaalde, heeft Hobaho het recht de bollen voor rekening en risico van kopers te laten rooien en op te slaan, dan wel de bollen tot zich te nemen onverminderd
de verplichting van de kopers tot betaling van de kooppenningen en kosten dan wel de
koopovereenkomsten te ontbinden en/of te vernietigen en/of als nietig te beschouwen,
zulks met de gevolgen als in dit reglement en voorwaarden voorzien.
f. Bij veilen van te velde staande gewassen is iedere reclame uitgesloten, behoudens de
mogelijkheid van toepassing van artikel 21 i.
g. Hobaho heeft het recht bij het rooien controle uit te oefenen.
ONDERHANDSE OVEREENKOMSTEN
Artikel 23
Van elke onderhandse overeenkomst die door tussenkomst en bemiddeling van Hobaho tot
stand wordt gebracht wordt als regel een schriftelijke bevestiging opgemaakt. Onder schriftelijke bevestiging in de zin van dit artikel dienen met de hand of machinaal geschreven alsmede langs elektronische weg verzonden bevestigingen te worden verstaan. Hobaho en haar
opdrachtgevers verklaren ieder voor zich en gezamenlijk, dat de artikelen 6:227 a en b BW
niet op de door dit Reglement beheerste rechtsverhouding tussen partijen van toepassing zijn
en voor zoveel nodig sluit Hobaho de werking van voormelde artikelen uit.
Deze bevestiging bevat ten minste:
a. de namen van de opdrachtgevers;
b. mededelingen van de op de overeenkomst toepasselijke reglementen en voorwaarden en
eventuele bijzondere voorwaarden;
c. de aard van de transactie;
d. de te verrichten prestaties;
e. leverings-en betalingscondities;
f. eventuele van het Handelsreglement voor de Bloembollenhandel afwijkende bedingen.
Indien de door Hobaho totstandgebrachte transactie betrekking heeft op vaste planten en/of
boomkwekerijproducten zijn op de desbetreffende transactie de Handelsvoorwaarden voor
de Boomkwekerij in Nederland (HBN-voorwaarden) van toepassing. Indien de transactie
sierteeltproducten betreft die niet alleen als vaste plant maar ook als bolgewas voorkomen is
de hoedanigheid waarin een dergelijk product is vermeld op een door Hobaho opgemaakte
koopbevestiging voor de opdrachtgever bindend. De bepaling in voormelde HBN-voorwaarden met betrekking tot de vrachtkosten, het voor de transactie te gebruiken fust en de betaling
van de koopprijs worden uitdrukkelijk uitgesloten.
21
In afwijking van de HBN-voorwaarden komen opdrachtgevers in het kader van transacties
met vaste planten en boomkwekerijproducten ten aanzien van levering op afroep overeen dat
de wijze van verzending en het aflevertijdstip in onderling overleg tussen verkoper en koper
worden vastgesteld. Degene die voor verzending zorgdraagt, is verplicht hieraan de nodige
zorg te besteden. Bij het verladen dient hij maatregelen te nemen om uitdrogen, bevriezen en
andere beschadigingen te voorkomen.
Aan de opdrachtgevers wordt een exemplaar van de bevestiging uitgereikt of toegezonden.
Hobaho heeft te allen tijde het recht een door haar opgemaakte bevestiging die naar haar
oordeel een kennelijke vergissing bevat door een verbeterde te vervangen, of uitsluitend de
wijziging en/of aanvulling aan opdrachtgevers schriftelijk waaronder moet worden begrepen
langs elektronische weg te melden.
Indien één van de bij een door tussenkomst en bemiddeling van Hobaho tot stand gebrachte
overeenkomsten betrokken opdrachtgevers van mening is, dat de inhoud van de bevestiging niet
juist is, dient hij binnen zeven dagen na dagtekening van de volgens hem onjuiste bevestiging
schriftelijk van de geconstateerde onjuistheid mededeling te doen met een duidelijke vermelding van wat naar zijn mening die bevestiging wel had moeten inhouden. Bij akkoordbevinding
van een door een opdrachtgever verzochte rectificatie door Hobaho en de andere opdrachtgever
wordt de onjuiste bevestiging door Hobaho gecorrigeerd. Bij gebreke van een tijdig schriftelijk
verzochte rectificatie of bij niet-akkoordbevinding daarvan wordt de inhoud van de oorspronkelijke bevestiging als juist aangemerkt. Indien Hobaho bevestigingen heeft verzonden doch
één der opdrachtgevers de ontvangst daarvan betwist kan geen der in de betrokken bevestiging
genoemde partijen enig recht waaronder nadrukkelijk het recht op schadevergoeding jegens
Hobaho daaraan ontlenen en sluit Hobaho aansprakelijkheid van haarzelf en handelen of nalaten van haar medewerkers uit, tenzij het feit dat een bevestiging een opdrachtgever niet heeft
bereikt een gevolg is van grove nalatigheid aan de zijde van Hobaho.
Artikel 24
De door tussenkomst en bemiddeling van Hobaho met de opdrachtgevers tot stand gebrachte
overeenkomsten zullen tussen partijen worden uitgevoerd wat betreft de levering en acceptatie mede overeenkomstig de algemene regelen die te dien aanzien in de betrokken handelsreglementen -waaronder met name het Handelsreglement voor de Bloembollenhandel
alsmede de Handelsvoorwaarden voor de Boomkwekerij in Nederland- zijn gesteld, voor
zover voornoemde reglementen niet in strijd zijn met de bepalingen van dit Hobaho-reglement. Onverminderd het bepaalde in de artikelen 16 en 17 van dit Reglement zijn geschillen
met betrekking tot de kwaliteit van het geleverde en acceptatie van levering geschillen tussen
opdrachtgevers, welke door deze opdrachtgevers zelf met elkaar zullen moeten worden opgelost. Hobaho verleent zo mogelijk haar bemiddeling om een minnelijke oplossing tot stand
te brengen en in verband daarmede zullen bedoelde opdrachtgevers aan haar mededeling
moeten doen van mogelijke reclames of andere moeilijkheden, die zich bij de uitvoering van
een onderhandse overeenkomst voordoen.
22
Artikel 25
Indien Hobaho het ervoor houdt dat ter zake van een door haar bemiddeling tot stand gebrachte
overeenkomst één der partijen aan de andere partij enig bedrag schuldig is of wordt, is zij bevoegd om wanneer zij van eerstbedoelde partij enig bedrag onder zich heeft of krijgt dat bedrag
daarop in mindering te brengen en te reserveren totdat omtrent de verschuldigdheid daarvan
is beslist, hetzij in der minne, hetzij bij in kracht van gewijsde gegaan vonnis. Een mogelijke
vordering tot terugbetaling van kooppenningen of enig ander bedrag zal alleen tegen een opdrachtgever/verkoper kunnen worden ingesteld en niet tegen Hobaho.
Artikel 26
Nadat het geleverde is aanvaard en geaccepteerd of voor aanvaard en geaccepteerd moet
worden gehouden, wordt onverwijld door de betrokken partijen daarvan mededeling gedaan
aan Hobaho onder nauwkeurige opgave van hoeveelheden, soorten, gewichten en maten.
Indien niet binnen acht dagen na de overeengekomen leveringsdatum naar genoegen van Hobaho deze opgave schriftelijk is verstrekt, wordt de overeenkomst geacht te zijn uitgevoerd
conform de bevestiging en heeft Hobaho het recht dienovereenkomstig koopsom en provisie
te vorderen.
Artikel 27
Bij verkoop op monster is de verkoper tegenover de koper volledig aansprakelijk voor het monster dat hij bij het verstrekken van de opdracht aan Hobaho ter beschikking stelt. Hobaho is niet
verplicht de monsters in bewaring te nemen. Hobaho is op geen enkele wijze aansprakelijk voor
de getrokken monsters noch voor het behoud van de in bewaring genomen monsters.
23
PACHT VAN LAND EN ANDERE
AGRARISCHE ONROERENDE ZAKEN
Artikel 28
Indien door tussenkomst en bemiddeling van Hobaho pachtovereenkomsten tot stand gebracht worden, blijven opdrachtgevers zelf verantwoordelijk voor het vervullen van de wettelijk verplichte formaliteiten als pachter en verpachter waaronder begrepen de aanvraag tot
goedkeuring van de pachtovereenkomst door de Grondkamer. Uit het niet, onjuist of onvolledig vervullen van deze formaliteiten zal en kan voor Hobaho geen aansprakelijkheid voortvloeien. Opdrachtgevers staan jegens Hobaho in voor de juistheid van door hen in het kader
van het totstandbrengen van pachtovereenkomsten verstrekte gegevens en vrijwaren Hobaho
volledig tegen aansprakelijkheid.
Het risico van wanbetaling is voor de in dit artikel bedoelde opdrachtgevers geregeld conform het bepaalde in artikel 10 d. van dit Reglement.
KWEKERSRECHTEN
Artikel 29
Indien door tussenkomst en bemiddeling van Hobaho koopovereenkomsten tot stand worden gebracht betreffende goederen onderworpen aan kwekersrechten zal -conform artikel 8
eerste alinea- betaling van de koopsom aan Hobaho plaatsvinden, die uitsluitend gerechtigd
blijft tot het verlenen van kwijting. Hobaho is niet aansprakelijk voor het tot stand komen
en naleven van licentiecontracten enz. De betaling van licentievergoeding zal, tenzij nadrukkelijk anders overeengekomen, rechtstreeks tussen partijen plaatsvinden. In alle gevallen
dragen partijen zelf het risico van wanbetaling voor deze licentievergoeding.
SLOTBEPALING
Dit reglement treedt in werking met ingang van 1 augustus 2006. Door inwerkingtreding van
dit reglement zijn alle vorige reglementen -onverminderd hun gelding voor overeenkomsten
gesloten vóór 1 augustus 2006- vervallen.
Auteursrecht voorbehouden.
Dit reglement is gedeponeerd ter griffie van de rechtbank te Haarlem. Een exemplaar van dit
reglement is tevens toegankelijk en beschikbaar op de website van Hobaho: www.hobaho.nl
24
Postbus 6 • 2160 AA Lisse • Telefoon (0252) 43 47 77 • Fax (0252) 43 46 77 • www.hobaho.nl • [email protected]
25
Download
Random flashcards
Rekenen

3 Cards Patricia van Oirschot

kinderdagverblijf Wiekwijs

2 Cards oauth2_google_7b80f232-43ab-4a38-be6e-61287e4cdb0a

Create flashcards