geredja indjili maluku

advertisement
GEREDJA INDJILI MALUKU
(Molukse Evangelische Kerk)
__________________________________________________________________________
CLASSIS SELATAN
Sekr.:
Tel.:
De Houten Hoek 11
5801 ED VENRAY
0478-582747
Aan:
Belijdende lidmaten GIM Venray
Venray, januari 2016
Onderwerp: Contributie / Persembahan Tetap (P.T.) verhoging per 1 januari 2016
Op de Synodale jaarvergadering van November 2014 heeft het Synodebestuur zich over de begroting
voor het jaar 2016 gebogen. Na heel veel rekenwerk is men tot de conclusie gekomen dat, zonder een
verhoging van de maandelijkse P.T., het onmogelijk is de begroting sluitend te krijgen om de salarissen
van onze predikanten in de toekomst te garanderen. Na uitleg over de noodzaak van contributie verhoging
is in deze Synodale vergadering besloten de maandelijkse contributie met ingang van 1 januari 2016 te
verhogen van €10,00 naar € 20,00 = besluit no. SK 48.07.
Om zo transparant mogelijk te zijn over de nodige verhoging volgt hier een uiteenzetting waar deze op is
gebaseerd. De verhoging is het gevolg van een aantal zeer verschillende feiten:
1. Te beginnen met gestegen kosten, dit spreekt voor zich. Omdat niet elk voorafgaand jaar de
contributie hierop werd aangepast, wordt dit nu hoognodig tijd.
2. Een belangrijk onderdeel van de inkomsten van een kerkgenootschap wordt gevormd door de
giften/kerkbijdragen van de leden. De jaarlijkse kerkbijdragen zijn van groot belang voor een
financieel gezonde kerkgenootschap. U staat hier misschien niet dagelijks bij stil maar waarschijnlijk
wel bij bijzondere momenten in uw leven. Denk daarbij aan doop, belijdenis, huwelijk en wanneer
iemand gestorven is.
3. De volgende reden is beslist een lastige. Ondanks uiterste inspanningen van het Synodebestuur is het
nog niet helemaal gelukt om een groot bedrag aan achterstallige P.T. te incasseren. Zolang deze
gelden nog niet geïncasseerd zijn, hebben we te maken met een tekort om aan de verplichtingen te
voldoen om onze predikanten tijdig hun salarissen uit te betalen. Het is nu eenmaal een feit dat, als
elk lid zijn of haar P.T. op tijd betaalt, er ook geen tekorten zijn.
Op dit moment bedraagt de P.T. € 10,00/maand per belijdend lid en dit is al vele jaren zo. Als we zelf
onze eigen rekeningen nakijken, merken we ook dat in de huishouding de prijzen zijn gestegen en dat ook
hier de prijs van gas, water, licht e.d. is verhoogd. Met al deze zaken hebben wij als kerk ook te maken.
Als we alle prijsverhogingen die we zelf thuis ook dienen te betalen bezien, dan is het wel heel duidelijk
dat we als kerk ook deze verhogingen dienen door te voeren. Niet omdat de kerk er beter van wordt, maar
wel omdat toch alle rekeningen betaald dienen te worden. U zou toch ook graag aan het eind van de
maand uw salaris gestort willen zien op uw bankrekening? Zo ook onze predikanten.
Helaas moeten wij constateren dat bij de GIM Venray ook leden zijn die een achterstand hebben in het
betalen van hun kerkbijdrage of zelfs hun P.T. helemaal niet betalen. Uiteraard realiseren wij ons als
bestuur dat een contributie-achterstand een reden kan hebben die verder gaat dan vergeten. In dit geval is
het altijd mogelijk met ons in gesprek te gaan. Maak een afspraak met B.M.G. Venray zodat we met
elkaar tot een oplossing kunnen komen want B.M.G. Venray heeft nu de verplichting om de namen van
hen die hun P.T. betalen, door te geven aan de Synode. Leden die hun P.T. NIET (meer) betalen worden
geacht geen lid meer te willen zijn van de GIM en zij zullen van de leden lijst worden verwijderd. Dit
heeft verregaande consequenties want volgens de GIM regels zullen zij dus ook niet aan de Avondmaal
kunnen aanzitten of evt. bij dopen geen peetoom/peettante kunnen zijn.
Per 1 januari 2016 zal de maandelijkse P.T. dus worden verhoogd naar € 20,00/maand per belijdend lid.
Let wel, per belijdend lid, dus uw partner, indien hij/zij belijdenis heeft gedaan en dus een belijdend lid is
van de G.I.M., heeft ook de verplichting deze bijdrage te voldoen. Wij verzoeken u dan ook uw
maandelijkse automatische betaling bij de bank aan te passen van € 10,00 naar € 20,00 per belijdend lid
of € 40,00/maand voor een (echt)paar. GIM leden die in het verleden hun P.T. cash of per jaar betaalden,
verzoeken wij vriendelijk dit nu automatisch maandelijks via de bank te regelen..
Met vriendelijke groet,
B.M.G. Venray
Tn. W. Kiriwenno
Bendahara (orig. getekend)
Nj. C. de Fretes-Kiriwenno
Secretaris (orig, getekend)
Tn. Ds. Th. Pattinasarany
Ketua (orig. getekend)
Tn. D. Berhitu
Wakil Ketua (orig. getekend)
Nj. A. Sörensen-Telussa
Sjemaset (orig. getekend)
Bijlagen:
1. Surat pergembalaan dd. 7 okt. 2015
2. Toelichting financiële uitwerking “van Persbahan Tetap
naar Persembahan Sjukur” dd. 26 sept, 2015
Download