zondag 02-10-2016 - Protestantse gemeente te Etten

advertisement
GEMEENTEBRIEF
Informatie ter plaatsing in de gemeentebrief dient uiterlijk
woensdagavond om 20.00 uur ingeleverd te worden bij
de heer Wiert Wiertsema
ZONDAG 2 OKTOBER 2016
LITURGIE 2 oktober 2016
OvD A
Zingen:
Ps 122
Lied 867
Kinderlied Lied 165
Psalm 135:1, 3 en 7
na 2e lezing Halleluja (3x)
na 3e lezing zie tekst
Lied 320
Lied 342
Lied 416
Respons 3e lezing
U komt de lof toe, U het gezang,
U alle glorie, o Vader, o Zoon, o Heilige Geest,
in alle eeuwen der eeuwen.
Lezingen:
Ezechiël 34:20-31
1 Kor. 1:4-9
Math. 22:34-40
VOORGANGER
Vandaag zal voorgaan mevrouw ds. M.J.A. Schulz, voorganger Lutherse Kerk Breda.
Zij schrijft bij deze dienst: " Beste gemeentegeleden, voor het eerst ben ik te gast bij u in de Baai in Etten-Leur. Zelf
werk ik in de evangelisch-lutherse wijkgemeente van bijzondere aard van de PG Breda. Ik wil u deze zondag
meenemen in de wereld van het Luthers leesrooster. Omdat ik in uw orde A best wel wat ‘Lutherse trekjes’ heb
kunnen ontdekken heb ik gekozen voor deze orde van dienst. De vraag naar het grootste gebod zoals Mattheüs
die beschrijft staat centraal (Mt. 22,34-40). Hoewel dit een overbekende tekst is ligt er het toch telkens weer de
uitdaging om je deze woorden in deze tijd eigen te maken. Dat wil ik dan ook in mijn preek proberen: hoe klinken
deze woorden anno 2016? Welk appel richten Jezu’ woorden aan ons? En wat vinden wij eigenlijk daarvan? Stof
genoeg om na te denken, lijkt mij. Ik verheug me op deze dienst bij u! Hartelijke groet, Marlies Schulz.
KINDERNEVENDIENST
Er is kindernevendienst voor alle groepen van de basisschool in één groep. De kinderen verlaten de kerkzaal na
aankondiging van de voorganger.
COLLECTES
De eerste collecte is bestemd voor Kerk in Actie.
Zondag 2 oktober is het Israëlzondag. De Protestantse Kerk viert die dag al sinds 1949, op de eerste zondag van
oktober. Op deze zondag staan we stil bij de bron van ons christelijk geloof, de Joodse traditie. De collecte is
bestemd voor het werk van Kerk en Israël.
Om het gesprek over de joodse wortels van de kerk te stimuleren, organiseert Kerk en Israël tal van activiteiten.
Ieder jaar is er een landelijke ontmoetingsdag en dit jaar bovendien een internationaal symposium op 7 en 8
november. Vooraanstaande wetenschappers zullen tijdens dit symposium de jongste inzichten rond Jezus en
Paulus als joodse hervormers uiteenzetten en toelichten.
Lokale Kerk en Israëlgroepen organiseren cursussen en bijeenkomsten over de Joodse traditie en de relatie kerk
en Israël. Met de opbrengst van de collecte worden ook andere (landelijke) initiatieven en organisaties gesteund,
die de dialoog en uitwisseling tussen joden en christenen bevorderen.
De tweede collecte is bestemd voor het eigen kerkenwerk.
OVERIGE MEDEDELINGEN
BLOEMEN
De bloemen gaan als groet van de gemeente naar mevrouw De Mooij-Kiers i.v.m. het overlijden van haar dochter
uit Tholen. Iets waar zij het logischerwijze heel erg moeilijk mee heeft. Een bloemetje is op zijn plaats.
WEL EN WEE
Mevrouw Dekker is deze week een echte pechvogel. Deze week heeft zij een ongeluk gehad toen ze op de fiets
door de Lage Vaartkant reed en een auto haar niet zag. Een gecompliceerde kniebreuk en flinke rugpijn werd haar
deel. Op dit moment ligt ze in het Amphia, loc. Molengracht. Waarschijnlijk moet ze daar ook geopereerd worden.
We wensen ons aller Jo veel sterkte toe en hopen dat ze snel mag opknappen.
Ook denken we aan onze koster Jan Kamm, die komende week een hersteloperatie zal moeten ondergaan in het
Amphia; loc. Molengracht. Dat de operatie mag slagen en dat hij in tegenstelling tot de vorige keer niet hoeft te
kampen met allerhande onverwachte complicaties. Ook beterschap voor hem.
Er zijn nog al wat zieken op dit moment. We leven met hen mee en ze blijven in onze gedachten en gebeden.
Adres Amphia Molengracht: Postbus 90158, 4800 RK Breda
Onze gedachten gaan naar mevrouw Ans v.d. Berg-IJland. Zij heeft deze week moeten ervaren dat haar dochter
Ieke geheel onverwachts is overleden. Mevrouw V.d. Berg is heel verdrietig en verward hier over. Als gemeente
staan we om haar en haar familie heen.
DOPEN.
Op zondag 9 oktober zal in de kapel van de instelling, waar hij woont, gedoopt worden Johannes Marinus
Dikmans. Meneer heeft de wens aangegeven om gedoopt te worden. Echter gezien zijn leeftijd lukt dat niet meer in
een gangbare kerkdienst. Na de gangbare kerkdienst zondag a.s. ga ik samen met een ouderling en diaken naar
Hoeven om meneer in een korte kerkdienst te dopen. We hopen op een mooie, inspirerende doopdienst.
SENIORENGESPREKSGROEP
Op woensdag 5 oktober a.s. zal er weer een seniorengespreksgroep zijn in de Baai. Net als vorige keer mag U een
doopbewijs, een geboorteaangifte , een belijdeniskaart, een foto etc. van U zelf of een gezinslid meenemen. Op die
wijze delen we het leven. Ook als U nog niet bij de gespreksgroep geweest bent, bent U van harte welkom om een
keer te komen kijken, meepraten of gewoon luisteren. WE beginnen om 10.00 uur en om 11.30 uur sluiten we de
ochtend af. De praktische leiding is in handen van Mevr. Wil Hoogers. De gespreksleiding is in handen van Ds.
Ellen van Sluijs
VERKENDAG IN DE BAAI: Woensdag 5 oktober
De Protestantse Kerk in Nederland maakt ruimte voor pioniersplekken: experimentele vormen van kerk zijn voor
mensen die niets (meer) met de kerk hebben. Op deze avond worden de huidige ontwikkelingen in Nederland met
ons gedeeld. Tevens wordt naar voren gebracht wat dit alles voor ons in de Baai kan betekenen. Immers kent
pionieren in elke streek een eigen dynamiek en aanpak. De vraag aan ons als kerk is dan ook hoe wij in de regio
West-Brabant en in en rondom de Baai kunnen pionieren. Waar liggen kansen en waar zijn de valkuilen?
Vanuit het landelijk projectteam “pionieren”begeleidt Erik Verwoerd deze middag en avond in de Baai op woensdag
5 oktober a.s.. Natuurlijk is er ruimte om te bespreken hoe pionieren in onze context er uit zou kunnen zien. Pionier
Walter Willigenburg van het project “Buurtvrij”is aanwezig om met zijn verhaal te inspireren. ’s Avonds is er om
19.30 uur tot uiterlijk 21.30 uur een bijeenkomst voor alle gemeenteleden. Als U mee wilt doen, dan graag nog een
berichtje aan ondergetekende.
GEMEENTEAVOND
Op woensdag 12 oktober zal er weer een gemeenteavond zijn in de Baai. We beginnen om 20.00 uur. Het
onderwerp betreft het gebruik van de kerkzaal. Zo maar een paar voorbeelden: Sommige gemeenteleden zouden
graag (nog) meer van de beamer gebruik willen maken. Andere gemeenteleden vinden dat daardoor de stijl van de
kerk en het zicht op het schilderij op het liturgisch centrum verstoord wordt. Er zijn gemeenteleden die het liefst de
stoelen in een kring willen; weer anderen willen dat er niets aan de inrichting veranderd wordt. Sommigen willen
koste wat kost de stijl vast houden;anderen willen een speelser gebruik van de kerkzaal. Hoe deze avond verder
zal verlopen ligt op dit moment van schrijven nog niet vast. U hoort er spoedig meer over in de volgende
gemeentebrief. Noteert U echter de datum alvast.
AMUSE: GESPREKSAVONDEN
Op 31 oktober 2017 zal het 500 jaar geleden zijn dat Luther zijn beroemde stellingen aan de kerkdeur van
Wittenberg bevestigde. De Hervorming was een feit. Velen van ons hebben mee gemaakt dat 31 oktober als een
bijzondere dag ervaren werd. Tegenwoordig hoor je in onze gemeente niet of nauwelijks meer over
Hervormingsdag. 31 oktober speelt wel een rol. Vooral bij jongeren. Zij vieren Halloween. Op een drietal avonden
kijken we vooruit naar het Lutherjaar, dat volgend jaar gehouden wordt. Een smaakmaker. Een amuse. Met elkaar
gaan we in op de theologische impact van bv. Maarten Luther, Calvijn en andere belangrijke mensen uit onze
Protestantse traditie. Dit alles ter voorbereiding op het aankomende Lutherjaar. Wilt U meer weten over onze
Protestantse geschiedenis of over de betekenis van deze beroemde (en soms ook zeer beruchte) kerkhervormers,
dan bent U van harte uitgenodigd om mee te doen. We komen bij elkaar op dinsdagavonden van 20.00 uur tot
21.30 uur in de Baai. Data: 18 oktober; 22 november en 13 december. Omdat het belangrijk is om met meerdere
van gedachten te kunnen wisselen zou het fijn zijn als U zich opgeeft voor deze cyclus. Bij voorkeur voor 10
oktober. Bij 5 of meer deelnemers gaan de avonden door. Gespreksleider: Ds. Ellen van Sluijs
TOT SLOT
Vrede en alle goeds van Ds. Ellen van Sluijs
EETCAFÉ
Morgen is er weer eetcafé voor gemeenteleden die alleen zijn. U bent welkom van 17.30 tot ca 20.00 uur in een
zaal van de Baai. Opgeven kan door uw naam te schrijven op de intekenlijst in de foyer of aanmelden bij Mieke
Boekhold, tel. 076-5429425.
ANNULERING AVOND "WAT BEZIELT JE?!?" .
Helaas zijn er te weinig aanmeldingen voor de geplande avonden van "Wat bezielt je?!?".
Daarom gaan deze bijeenkomsten, waarvan de eerste avond komende dinsdag zou plaatsvinden, niet door.
Anne-Mieke van Oost-Reiber
SAMEN DELEN: BOEKBESPREKING
Voor de eerste avond van de boekbesprekingen lijkt wel voldoende animo te zijn.
Deze is gepland op dinsdagavond 11 oktober
We bespreken dan - De onderwaterzwemmer van P.F. Thomése
Tijdens deze avonden kijken we naar de achtergronden van het gelezen boek en de schrijver.
Maar veel meer gaat het hierbij om wat het boek voor je zelf betekent.
Kortom het gaat erom waar het je eigen leven raakt, je eigen kijk op mens en God, je geloven en je twijfels. Het
blijken telkens weer verrassende ontmoetingen en gesprekken op te leveren.
Heb je het boek gelezen en wil je er over doorpraten dan ben je van harte welkom!
Aanvang 20.00 u in zaal 1 van "De Baai"
Graag opgave bij: Anne-Mieke van Oost-Reiber Mail: [email protected] ; Tel 06-349 06 745
DS. VAN ZWEEDEN
Vanuit de Protestantse Kerk in Zundert ontvingen wij het volgende bericht: op zondag 9 oktober a.s. is het precies
vijftig jaar geleden dat ds. Bram van Zweeden werd bevestigd als predikant van de protestantse gemeente Zundert
e.o.
Wij vinden het daarom bijzonder dat ds. Van Zweeden op 9 oktober bij ons voorgaat in de dienst om 10.00 uur.
Mocht er belangstelling uit uw gemeente zijn om de dienst bij te wonen, dan bent u van harte welkom in onze kerk,
Vincent van Goghplein 1 te Zundert.
Wij wilden u dit graag even laten weten.
Janny van Malsen
Scriba PKN Zundert
JUBILEUMVIERING
Op 15 augustus was het 40 jaar geleden dat ik in Beetsterzwaag bevestigd werd in het ambt van “Dienaar des
Woords”. We wilden dat jubileum in stilte voorbij laten gaan, maar tot onze verrassing besloot de Kerkenraad van
Almere om in de dienst op zondag 4 september aandacht te besteden aan deze mijlpaal. Het werd voor ons een
bijzondere en feestelijke dag. Allereerst de kerkdienst. Heel bijzonder de manier waarop ds Berends in zijn preek
psalm 40 verbond met de weg die Klazien en ik in die 40 jaar zijn gegaan. En na de dienst een lunch in de stijl van
het Kerkcafé en heel veel hartelijke mensen die ons de hand kwamen drukken. En dat allemaal gepaard met
goede en mooie woorden en vaak bijzondere attenties. Het deed ons heel goed dat ook uit Etten-Leur met een
flinke delegatie bij deze viering aanwezig was. Daarnaast kregen we heel veel reacties van mensen die iets anders
hadden maar ons toch wilden gelukwensen met dit jubileum. Wij – want ik schrijf dit ook namens Klazien - zien blij
en dankbaar terug op deze dag. En daarom willen wij iedereen bedanken voor de onvergetelijke viering van wat
toch een bijzondere mijlpaal is. En wij danken ook Hem die ons op heel die weg behoed en bewaard heeft.
Met een hartelijke groet, Pieter en Klazien ter Veen.
VOLGENDE KERKDIENST
Zondag 9 oktober zal voorgaan mevrouw ds. Ellen van Sluijs.
Bij de collectes besteden we weer speciale aandacht aan onze eigen projecten in Kameroen.
Voor de jongeren vanaf 12 jaar is er Basement.
DE KERKENRAAD WENST U EEN GOEDE DIENST
Download