Par. 4.3 Handel, investeringen en migratie. Wat is het verband hier

advertisement
Par. 4.3 Handel, investeringen en migratie.
Wat is het verband hier tussen?
Wat houdt het proces van economische
en sociaal-culturele globalisering in?
HetDeaandeel
VS
opvallend
is de
vangrootste
grote
de Aziatische
Westproducent
goederenhandel,
ter
Europese
wereld,
cirkel
maar
zowel
is de
vooral
intern
omvang
tealsvan
extern,
de
danken
handel
zalaan
sterk
valt
de tegen.
interne,
groeienDit
door
is de
te
sterke
verklaren
grensoverschrijdende,
opkomst
vanuit
van de
China
grote
handel
en India
in
als thuismarkt
deze
economische
regio, van
dus
grootmachten.
de
binnen
VS. de EU.
Het aandeel van West-Europa in de
wereldhandel zal dalen als gevolg
van global shift.
Blz 106: figuur 4.20  De
triade !
Noord-Zuidhandel.
Beeld: westerse landen ‘ruilen’
goedkope grondstoffen en
energiebronnen van de
ontwikkelingslanden tegen
hoogwaardige industrieproducten.
Ruilvoet: de verhouding tussen
het prijspeil van de import en de
export.
Ruilvoetverslechtering: om
dezelfde hoeveelheid import te
kunnen bepalen moet er steeds
meer worden geëxporteerd.
De ontwikkelingslanden moeten
steeds meer producten verkopen
om dezelfde hoeveelheid
importproducten te kunnen
betalen.
Veranderend beeld:
Delen van de derde wereld
ontwikkelen zich in hoog tempo 
N.I.C.’s. (Newly Industrialized
Countries)
BRIC (Brazilie / India / China)
42-In welke schakel van het productieproces / de
productieketen
a+bvindt de grootste waardetoevoeging
Opdracht 42 d+e+f
plaats?
-Bij 1995
het maken
vanvoorbehouden
papier uit pulpaan
wordt
de meeste
-In
was R&D
de ontwikkelde
waarde omdat
toegevoegd
hetbeschikten
meeste geld
verdiend.
landen,
alleen/zij
over
voldoende
Grondstoffen
halffabrikaten
leveren
veel op.
geld en kennis /om
een nieuw product
te niet
ontwikkelen.
Het gaat er om dat je waarde kan toevoegen!
-Veel (semi-)perifere landen halen snel de
-Niet iedere in
schakel
productieproces
is nog
achterstand
kennisinin.het
Het
geld komt meestal
plaatsgebonden
de vindplaats
van zijn
de grondstof
uit
het centrum.(aan
In een
land als India
inmiddels
en/of
aan de
nabijheid van werknemers
de afzetmarkt)
voldoende
hooggeschoolde
die tegen een
De Research
& Development
is in dit
laag
salaris harder
en langer afdeling
willen werken
dangeval
footloose werknemers.
(niet grondstofof marktgebonden)
Europese
De informatie
kan snel en
Maar met digitaal
de huidige
globalisatie
-het verbeteren van
goedkoop
worden
verzonden.
de transporttechnologie- geldt dit voor steeds meer
schakels
Opdracht 43.
Opdracht 43
43-Een belangrijk motief om internationaal uit te
breiden is het vergroten van de afzetmarkt.
-Door te internationaliseren kan een bedrijf de
productiekosten (m.n. loonkosten!!!!) verlagen.
-Schaalvoordeel = het financiële voordeel dat
bereikt wordt door een economische activiteit in een
grotere omvang uit te voeren. De kosten per eenheid
product worden dan lager.
De interactietheorie van Ullman: (Zie WB blz 50 )
Verklaart verplaatsing van mensen (migratie) en de verplaatsing
van goederen m.b.v. de begrippen:
-Complementariteit = aanvullend zijn….
Het ene gebied heeft een bepaald kenmerk wel , dat
het andere gebied niet heeft  uitwisseling.
-Transferability = verplaatsbaarheid.
Interactie / verplaatsing tussen 2 gebieden is
niet altijd even eenvoudig. (kosten,
vervoermiddelen, infrastructuur, grenzen, ???)
-Intervening opportunity = tussen liggende mogelijkheid.
Een mogelijke verplaatsing tussen A en C komt niet tot stand,
omdat plaats B ook complementair (en dichterbij) blijkt te zijn, of
omdat er problemen zijn met de verplaatsbaarheid. Dan is er eerder
sprake van een ‘tussenliggende hindernis’.
Globalisering veroorzaakt global shift
Voorwaarden / mogelijk door:
-Economische voorwaarden
1-vrijhandel i.p.v. protectionisme
2-mondiale welvaartsgroei  grotere afzetmarkt.
-Technische voorwaarden
1-betere transporttechnologie
2-betere communicatietechnologie
-Politieke veranderingen
1-uiteenvallen van politiek-militaire machtsblokken
(1989 Oost-west tegenstelling)
2-economische eenwording (EU, NAFTA, ASEAN)
Gevolgen:
-Internationale arbeidsverdeling / regionale specialisatie.
-Migratie
Antiglobalisten
Download