2015-67 01 Notitie sociale kernteams in de

advertisement
Notitie
Sociale kernteams
In de gemeenten Cuijk, Grave en Mill en Sint Hubert
Versie 4 november 2015
Inhoudsopgave
Inleiding ................................................................................................................................................................... 3
Uitwerking sociale kernteams .................................................................................................................................. 5
Groeimodel .............................................................................................................................................................. 6
Werkwijze ................................................................................................................................................................ 7
Omvang en samenstelling ....................................................................................................................................... 9
Randvoorwaarden ................................................................................................................................................. 11
Planning................................................................................................................................................................. 15
Bijlage 1:
Dorps- en wijkanalyse
Bijlage 2:
(Start)notitie sociale wijknetwerken Land van Cuijk, januari 2015
Bijlage 3:
Richtinggevende notitie sociale wijknetwerken Land van Cuijk, juli 2015
Bijlage 4:
Sociale wijkteams, wat vinden RMC, Radius en MEE in het Land van Cuijk ervan, februari 2014
Notitie sociale kernteams in de gemeenten Cuijk, Grave en Mill en Sint Hubert
2
Inleiding
Aanleiding
Vanaf 2015 zijn de gemeenten verantwoordelijk geworden voor drie transities in het sociaal domein. De daarmee
gepaard gaande ontwikkelingen vereisen een transformatie. In de veranderende maatschappelijke context
verandert de rol van de overheid, van professionals en van inwoners. Om deze transformatie te realiseren zetten
de gemeenten diverse instrumenten in. Zij wijzen inwoners op hun eigen verantwoordelijkheden en stimuleren en
faciliteren hierin. Bijvoorbeeld via het subsidiëren van burgerinitiatieven in het kader van zorg en algemene
voorzieningen en leefbaarheid. Inwoners zijn in de eerste plaats zelf aan zet, daar waar het kan. De gemeenten,
maar ook bijvoorbeeld zorgverzekeraars, bieden aanvullend een vangnet aan ondersteuning en zorg, daar waar
het nodig is. Om ook professionals te transformeren zetten wij in op het verbeteren van de samenwerking en
verbindingen tussen professionals onderling en met vrijwilligers. Niet omdat het op dit moment niet goed gaat.
Maar het kan beter én anders.
Sociale kernteams als instrument
1
In het beleidsplan Transformatie van AWBZ naar Wmo deel 2 is opgenomen dat er sociale (wijk)teams worden
opgezet. Dit is één van de instrumenten die wij inzetten om de transformatie te realiseren. De gemeenten Cuijk,
2
Grave en Mill en Sint Hubert zetten samen met RMC Radius, Pantein, MEE en RIGOM sociale kernteams op in
de gemeenten Cuijk, Grave en Mill en Sint Hubert. Er zijn veel professionals en vrijwilligers actief in de
3
maatschappelijke ondersteuning. Door anders te gaan werken en de hulpvraag van inwoners centraal te stellen,
verwachten wij sneller de juiste zorg en ondersteuning te kunnen inzetten.
De context waarbinnen deze kernteams worden geformeerd is breder. Het gaat dan over professionele
netwerken, informele netwerken (vrijwilligers), met daarin een rol van de overheid in het geheel. In deze notitie
concentreren wij ons echter op de uitwerking van de sociale kernteams.
De uitwerking van de sociale kernteams is onder regie van de gemeenten Cuijk, Grave en Mill en Sint Hubert in
4
overleg met bovengenoemde organisaties tot stand gekomen . RMC Radius, Pantein, MEE en RIGOM hebben
zich gecommitteerd aan het gekozen concept en bouwen mee aan de kernteams.
Ervaringen tot nu toe
Wij beginnen niet vanaf nul. RMC Radius, MEE (en in een later stadium Pantein) hebben al geëxperimenteerd
met een voorloper op het sociaal kernteam in de gemeenten Cuijk, Grave en Mill en Sint Hubert. Hiervoor vormt
5
het boekje “Sociale wijkteams, wat vinden RMC, Radius en MEE in het Land van Cuijk ervan?” de basis, welke is
opgenomen in bijlage 4. De in de pilots opgedane ervaringen hebben wij meegenomen in de uitwerking van deze
notitie. Daarnaast hebben RMC Radius, MEE en RIGOM gezamenlijk een groeidocument ontwikkeld, om te
komen tot een integraal jaarplan voor 2016. Het doel van het integraal jaarplan 2016 is om dienstverlening af te
stemmen en de onderlinge samenwerking te intensiveren.
Ook hebben wij een dorps- en wijkanalyse gemaakt met relevante informatie over de dorpen en wijken in de
gemeenten Cuijk, Grave en Mill en Sint Hubert. Deze analyse vindt u in bijlage 1.
1
Het beleidsplan Transformatie van AWBZ naar Wmo deel 2 is door de gemeenteraden vastgesteld op 22 september 2014 (gemeente Cuijk), 23
september 2014 (gemeente Grave) en 25 september 2014 (gemeente Mill en Sint Hubert).
2
De regionale instelling Gecoördineerd Ouderenwerk Maasland (RIGOM) is de ouderenwelzijnsorganisatie die in de gemeente Grave (en regio
Maasland) werkzaam is. RIGOM participeert in uitsluitend in het sociaal kernteam van de gemeente Grave.
3
4
Volgens de Regionale visie op welzijn (2014) en positieve gezondheid (uitgaan van veerkracht en zelfredzaamheid van mensen).
De uitgangspunten zijn in de eerste helft van 2015 uitgewerkt in het Land van Cuijk; zie bijlage 2 en 3 bij deze notitie. Na juli 2015 zijn de sociale
kernteams verder uitgewerkt binnen Cuijk, Grave en Mill en Sint Hubert.
5
RIGOM en Pantein hebben de visie op de sociale wijkteams van RMC, Radius en MEE (2014) onderschreven. Het boekje is opgenomen in
bijlage 4.
Notitie sociale kernteams in de gemeenten Cuijk, Grave en Mill en Sint Hubert
3
Uitgangspunten
De sociale kernteams in de gemeenten Cuijk, Grave en Mill en Sint Hubert:

Zijn gericht op kwetsbare burgers

Zetten de sociale omgeving centraal: zij gaan uit van mogelijkheden

Versterken eigen kracht

Vormen één aanspreekpunt voor bewoners (eenduidige en herkenbare toegang)

Werken interdisciplinair en integraal

Werken nauw samen met het basisteam Jeugd en Gezin

Hebben als uitgangspunt: één huishouden, één plan, één regisseur

Dragen bij aan het verhogen van efficiency

Vermindert bureaucratie
Notitie sociale kernteams in de gemeenten Cuijk, Grave en Mill en Sint Hubert
4
Uitwerking sociale kernteams
De uitwerking voor de sociale kernteams is in de gemeenten Cuijk, Grave en Mill en Sint Hubert gelijk. Daar waar
lokale verschillen leiden tot verschillende accenten, bijvoorbeeld als het gaat om de samenstelling van de
kernteams, zal dit worden aangegeven.
Definitie sociaal kernteam
Een sociaal kernteam is een samenwerkingsverband van professionele partijen op het gebied van welzijn en
zorg, gericht op het integraal verhelderen van ondersteuningsvragen, het in de eigen kracht zetten van inwoners
en het ondersteunen bij het vinden van een oplossing. Het sociaal kernteam is gericht op het ontwikkelen en
behouden van de zelfredzaamheid, zelfstandigheid en het zelfstandig wonen van kwetsbare inwoners.
Doel sociaal kernteam

Aanspreken op en versterken van eigen kracht en het ‘zelf oplossend vermogen’ van inwoners

Aanspreken op en versterken van het zorgen voor elkaar

Voorkomen van probleemcumulatie en –escalatie; toewerken naar preventie

Terugdringen van specialistische, duurdere hulp uit de tweede lijn

Mensen kunnen (met de juiste ondersteuning) langer thuis blijven wonen
De sociale kernteams krijgen een duidelijke focus als opdracht mee:

Sturen op eigen kracht

Sturen op zorgen voor elkaar

Oplossingen vanuit eigen netwerk of collectieve- of algemene voorzieningen bewerkstelligen (maar niet
zelf creëren)
6
Taken sociaal kernteam
7

Signaleren

Vraag verhelderen

Oplossingen (de regie ligt bij de burger)

8
o
Versterken individueel netwerk
o
Versterken sociale netwerk
o
Versterken informele steunstructuren
o
Met andere organisaties arrangementen ontwerpen en uitvoering geven aan (deel)arrangementen
Ketencoördinatie/afstemmen/samenwerken.
Bij vraagverheldering hoort het geven van informatie en advies.
Schematisch richten de sociale kernteams zich op het volgende:
Sociale kernteams
Informatie, advies
en signalering
Signalen van
informele
netwerken
6
7
8
Professionals in de wijk
Vraagverheldering
Plan van aanpak
Zorg en ondersteuning/
maatwerkvoorzieningen/
hulpverlening
Signalen van
professionals
Deze taken zijn afkomstig uit de regionale visie op Welzijn, onderdeel van het beleidsplan Transformatie van AWBZ naar Wmo deel 1.
(Vroegtijdig) signaleren is van belang in het kader van preventie.
Tot de taak vragen verhelderen hoort ook het geven van informatie en advies.
Notitie sociale kernteams in de gemeenten Cuijk, Grave en Mill en Sint Hubert
5
Groeimodel
Deelname en inhoud
Bij het implementeren van de sociale kernteams kiezen we voor een groeimodel van 2 jaar (2016-2017). Als stip
op de horizon hebben we één integrale toegang voor het sociale domein voor ogen. Om daar te komen beginnen
we smal. De komende twee jaren zetten we in de gemeenten Cuijk, Grave en Mill en Sint Hubert in totaal 3
sociale kernteams op, die naast het basisteam Jeugd en Gezin opereren. Een integratie van beide is op dit
moment te vroeg. Wat voorop staat is dat de sociale kernteams en het basisteam Jeugd en Gezin nauw met
elkaar verbonden zijn en geen overlap met elkaar hebben. Er zullen daarom heldere werkafspraken worden
gemaakt tussen de twee teams. In de eerste helft van 2017 evalueren wij de sociale kernteams (tussentijds) en
ontwikkelen wij de teams door. Ook bekijken de gemeenten hoe de toegang in het gehele sociale domein zal
worden doorontwikkeld op lange termijn.
De inzet van de verschillende disciplines in de sociale kernteams gebeurt op basis van de best mogelijke
inschatting die gezamenlijk is gemaakt. Alle deelnemende partners leveren vanuit hun beschikbare capaciteit een
substantiële en werkbare bijdrage aan de sociale kernteams. En er wordt samen gewerkt aan de gewenste
uniforme werkwijze. Dit vergt van iedereen inzet en commitment. De deelnemende partners; afdeling Werk,
Inkomen en Zorg van werkorganisatie CGM, RMC Radius, Pantein, MEE en RIGOM staan achter de invulling van
de sociale kernteams in de drie gemeenten zoals deze in dit stuk wordt beschreven.
Op voorhand is niet te voorzien of eventuele aanscherping of bijsturing van inzet in uren en disciplines nodig is.
Dit zal gedurende de komende twee jaren worden gemonitord. Zo nodig wordt de inzet en expertise in de
kernteams tussentijds gewijzigd dan wel aangescherpt.
Naar één toegang in het sociaal domein
Op de lange termijn hebben de gemeenten voor ogen om één toegang voor het hele sociale domein te realiseren.
Op dit moment wordt ervoor gekozen om een sociaal kernteam te vormen naast het basisteam Jeugd en Gezin
en ook om de consulenten Werk & Inkomen nog niet onder te brengen in het sociaal team. Omdat de
verschillende transities ieder verschillende taken en wijzigingen met zich meebrengen, is er voor gekozen om het
in dit stadium niet nog complexer te maken. Bovendien zijn taken rondom de Wmo ook wezenlijk anders dan
bijvoorbeeld voor de uitvoering van de Jeugdwet. Zo is er bijvoorbeeld bij de Wmo geen rechterlijke macht van
toepassing (t.a.v. veiligheid van kinderen). Uiteraard moet er aandacht zijn voor een nauwe verbinding tussen de
drie domeinen. Zoveel als mogelijk is het uitgangspunt één huishouden, één plan, één regisseur. Ook zolang het
sociaal kernteam naast het basisteam Jeugd en Gezin fungeert blijft dit (waar mogelijk) het uitgangspunt. Door te
zorgen voor een “warme” overdracht over en weer en het maken van heldere afspraken over de regie in
overlappende casussen wordt dit uitgangspunt gewaarborgd.
Notitie sociale kernteams in de gemeenten Cuijk, Grave en Mill en Sint Hubert
6
Werkwijze
De sociale kernteams hanteren de volgende werkwijze:
Vraagverheldering
9
De leden van de sociale kernteams zijn generalisten met een outreachende werkwijze, ieder met hun eigen
expertise (zogenoemde T-shaped professionals). De sociale kernteams richten zich op vraagverheldering en
10
-verdieping bij individuele ondersteuningsvragen . Soms kan instant ondersteuning geboden worden, maar als
dat niet toereikend is zal een plan van aanpak worden gemaakt.
Wanneer een inwoner een vraag stelt aan het sociaal kernteam zal het sociaal kernteam deze vraag via een
uniforme werkwijze verhelderen en samen met de inwoner breed kijken naar mogelijke oplossingen. Deze
oplossingen zullen waar mogelijk bestaan uit informele hulp vanuit het eigen netwerk of vrijwilligers, of bestaan uit
algemene voorzieningen. Waar nodig bestaan zij uit professionele hulp in de vorm van bijvoorbeeld
maatwerkvoorzieningen of zorgarrangementen (evt. in combinatie). Ook een combinatie van formele
voorzieningen met informele (zowel individuele als collectieve) oplossingen is mogelijk.
De voorzieningen die door het sociaal kernteam samen met de inwoner in het plan van aanpak worden
opgenomen, worden uitgevoerd door overige professionals.
Uniforme werkwijze
De kernteams werken volgens een uniforme werkwijze met betrekking tot het verhelderen van vragen en het
11
maken van plan van aanpak waarin de oplossingsrichtingen worden beschreven . In hun werkwijze maken zij
gebruik van de zelfredzaamheidsmatrix
12
13
en de sociale netwerk strategie .
Bij binnenkomst van een vraag wordt beoordeeld door welk lid van het team de vraag het beste kan worden
behandeld. Dit is afhankelijk van de aard van de ondersteuningsvraag. Een vraag die gaat over het aanpassen
14
van een woning zal bijvoorbeeld het beste door een Wmo-consulent of WWZ-coördinator
kunnen worden
opgepakt. Een ondersteuningsvraag die betrekking heeft op relationele problemen zal eerder door een
maatschappelijk werker kunnen worden opgepakt. De coördinator bepaalt (in grote lijnen) hoe de verdeling wordt
gemaakt.
De sociale kernteams zijn voor iedereen toegankelijk. Als er sprake is van meervoudige problematiek bij een
gezin zonder kinderen of een alleenstaande, dan zorgt het Sociaal Kernteam in samenspraak met de klant voor
een plan van aanpak waarin de resultaten en mogelijke oplossingen worden beschreven. De regie op het
9
Het gaat om een werkwijze waarbij professionals potentiële cliënten actief benaderen en deze in hun eigen omgeving opzoeken.
10
Onderdeel van de vraagverheldering en -verdieping is het bieden van lichte, kortdurende ondersteuning om op eigen kracht verder te kunnen.
Een precieze omschrijving van de afbakening van deze ondersteuning zal verder worden uitgewerkt.
11
12
13
Binnen de werkwijze zijn kanteling en welzijn nieuwe stijl belangrijke uitgangspunten.
Zelfredzaamheidsmatrix (ZRM) is een instrument waarmee de mate van zelfredzaamheid van cliënten worden beoordeeld.
De sociale netwerkstrategie is een werkwijze die zich richt op het activeren van het sociale netwerk van een (zorgafhankelijke) burger. Doel van
de werkwijze is dat de cliënt samen met zijn of haar sociaal netwerk oplossingen zoekt voor zijn of haar problemen.
14
WWZ-coördinator is een welzijnswerker die informatie, advies en ondersteuning biedt op het gebied van wonen, welzijn en zorg. De WWZ-
coördinator is werkzaam in de gemeenten Cuijk en Mill en Sint Hubert.
Notitie sociale kernteams in de gemeenten Cuijk, Grave en Mill en Sint Hubert
7
uitvoeren van de afspraken uit het plan van aanpak en het doorhakken van knopen bij inhoudelijke vraagstukken
ligt zoveel mogelijk bij de inwoner zelf of iemand uit diens omgeving. Indien nodig ligt de regie voor de
professional van het sociaal kernteam. Indien er sprake is van gezin gebonden problematiek wordt dit
kortgesloten met het basisteam Jeugd en Gezin en neemt het basisteam Jeugd en Gezin de regie over.
Privacy
Daar waar nodig wordt toestemming gevraagd aan de inwoner om zijn of haar gegevens uit te wisselen, conform
de privacy wetgeving. Het uitgangspunt bij het registreren van gegevens is datgene te registreren wat minimaal
nodig is om de inwoner goed te kunnen ondersteunen. Om binnen de kernteams benodigde gegevens te kunnen
uitwisselen wordt een protocol opgesteld en een overeenkomst afgesloten tussen de partners in de kernteams.
Uitwisselen van gegevens en waarborgen van privacy vormen ook onderwerp van overleg tijdens
teambesprekingen. Voor het verder uitwerken van de privacy wordt gebruik gemaakt van ervaringen elders.
Korte lijnen met overige professionals
e
De sociale kernteams onderhouden intensieve contacten met andere (signalerende) professionals in de 1 en
e
soms ook 2 lijn. Zij zullen daarin het vertrouwen moeten opbouwen richting de andere professionals en
werkafspraken met hen maken (door een coördinator) over hoe de communicatie en samenwerking verloopt. Dit
geldt bijvoorbeeld voor het basisteam Jeugd en Gezin, de consulenten werk & inkomen, politie, de huisartsen en
praktijkondersteuners GGZ, Mooiland, steunpunt Mantelzorg, Veilig Thuis, thuiszorg, etc. etc.
Korte lijnen met informele netwerken
Ook met informele netwerken houden de sociale kernteams nauwe contacten. Onder informele netwerken
verstaan wij netwerken van vrijwilligers die een rol (willen) spelen in het zorgen voor elkaar en het signaleren van
problemen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de verschillende zorgverenigingen en -coöperaties (in oprichting) in de
drie gemeenten of aan vrijwillige ouderenadviseurs. Deze netwerken zijn zeer belangrijk als voorportaal voor de
sociale kernteams.
De netwerken spelen een rol in het informeren van inwoners en het (vroegtijdig) signaleren van problemen. De
sociale kernteams zullen vertrouwen moeten opbouwen richting de informele netwerken en goede afspraken
moeten maken over hoe de communicatie en samenwerking verloopt. Hierbij zal aandacht zijn voor een duidelijke
taakomschrijving voor de informele netwerken.
Notitie sociale kernteams in de gemeenten Cuijk, Grave en Mill en Sint Hubert
8
Omvang en samenstelling
Eén sociaal team in iedere gemeente
De reden om te kiezen voor sociale kernteams zijn de uitgangspunten die staan beschreven in de inleiding en
bijlagen 2 en 3 van deze notitie. De sociale kernteams zijn (samengevat) een instrument om:

Laagdrempelig de toegang tot ondersteuning en zorg dichtbij de inwoners te organiseren;

Kwaliteitswinst te behalen door een goede samenwerking tussen professionals en vrijwilligers, het tijdig
oppikken van signalen (door meer er op af te gaan), en één huishouden, één plan, één regisseur.

(Op termijn) efficiency te behalen door eigen kracht en mogelijkheden vanuit de eigen sociale omgeving
van inwoners te versterken, bureaucratie te verminderen, interdisciplinair en integraal te werken en
preventief te werken.
Uit ervaring van sociale teams in andere gemeenten blijkt dat de schaal van de gemeente Cuijk een geschikte
schaal is voor het vormen van een sociaal team. De gemeenten Grave en Mill en Sint Hubert zijn wat betreft
schaalgrootte kleiner dan gemeente Cuijk. Toch kiezen we voor een invulling van de sociale kernteams per
gemeente. De reden is dat er andere professionals in de gemeenten werkzaam zijn en de gemeentegrenzen een
logische afbakening vormen als werkgebied.
Bij het samenstellen van de omvang van de sociale kernteams hebben de volgende factoren meegespeeld:

Het aantal inwoners en aard en omvang van de problematiek;

De aanwezigheid van een basisteam Jeugd en Gezin, die zich richt op (ouders van) jeugdigen tot 18 jaar
(met uitloop naar 23 jaar);

De afbakening in taken van de sociale kernteams; de kernteams richten zich op vraagverheldering maar
beiden zelf geen ondersteuning.
Er is geen eenduidige landelijke norm voor het bepalen van het aantal fte’s in het sociaal kernteam. Op basis van
ervaringsgegevens en in overleg met de deelnemende partners is de formatie van de teams bepaald. Hierbij dient
in ogenschouw te worden genomen:

De formatie kan op basis van de opgedane ervaringen en ontwikkelingen gaandeweg worden
aangepast;

Het is onzeker of in 2017 de sociaal wijkverpleegkundigen in de huidige vorm nog bestaan.

Het kan voor komen dat een lid van het sociaal kernteam, buiten de rol in het kernteam, andere reguliere
taken vervult (zoals het bieden van ondersteuning).
Samenstelling
De formatie in de sociale kernteams wordt geleverd vanuit de bestaande formatie van de deelnemende partners.
Er is gekozen voor een brede samenstelling van disciplines, waarbij zorg en welzijn met elkaar zijn verbonden.
e
e
De nadruk in de samenstelling ligt op welzijn, om waar mogelijk oplossingen in de 0 en 1 lijn te kunnen
realiseren. Het gaat om de Wmo-consulent, de wijkverpleegkundige, de WWZ-coördinator (in Grave de
professionele ouderenadviseur), sociaal werker, maatschappelijk werker en MEE-consulent. Door voor deze
brede samenstelling te kiezen kan breed naar hulpvragen worden gekeken.
Notitie sociale kernteams in de gemeenten Cuijk, Grave en Mill en Sint Hubert
9
Per gemeente ziet het sociaal kernteam er bij de implementatie (januari 2016) als volgt uit:
Sociaal kernteam Cuijk
Sociaal kernteam gemeente Cuijk
Wmo-consulent (1,2 fte)
Sociaal wijkverpleegkundige
(1,4 fte)
WWZ-coördinator /
maatschappelijk werker /
opbouwwerker
(1,2 fte)
MEE-consulent (0,7 fte)
Sociaal kernteam Grave
Sociaal kernteam gemeente Grave
Wmo-consulent (0,5 fte)
Sociaal wijkverpleegkundige
(0,4 fte)
Professionele ouderenadviseur
(0,25 fte)
Maatschappelijk werker/
opbouwwerker
(0,5 fte)
MEE-consulent (0,3 fte)
Sociaal kernteam Mill
Sociaal kernteam gemeente Mill en Sint Hubert
Wmo-consulent (0,5 fte)
Sociaal wijkverpleegkundige
(1,0 fte)
WWZ-coördinator /
maatschappelijk werker /
opbouwwerker
(0,5fte)
MEE-consulent (0,4 fte)
Notitie sociale kernteams in de gemeenten Cuijk, Grave en Mill en Sint Hubert
10
Randvoorwaarden
De samenstelling en formatie zoals op de vorige pagina’s is getoond geeft weer hoe de formatie is bij de
implementatie van de sociale kernteams. Zoals eerder aangegeven wordt de inzet vanuit de bestaande formatie
geleverd. Waarop we extra inzetten is coördinatie en deskundigheidsbevordering van de kernteams. Ook
investeren wij in een goede monitor, zowel op inhoud als bedrijfsmatig.
Coördinatie
In de notitie sociale wijknetwerken Land van Cuijk is aangegeven dat de gemeenten de coördinatie willen voeren
over de sociale kernteams (bijlage 3). Er wordt tijdelijk een coördinator (minimaal 24 uur) worden aangesteld die
de coördinatie over de drie kernteams van de gemeente Cuijk, Grave en Mill en Sint Hubert op zich gaat nemen.
Werkorganisatie CGM zal namens de gemeenten als formeel opdrachtgever van de coördinator fungeren. De
concrete inpassing van de coördinator in de lijn wordt nog verder uitgewerkt.
De taken van de coördinator zijn divers. Enerzijds heeft de coördinator een rol in het inhoudelijk aansturen van de
leden van de kernteams. Ook heeft de coördinator een rol in het inbedden van de teams en de facilitaire kanten
die dit met zich meebrengt. Een belangrijke taken zijn; het zorgen dat alle neuzen dezelfde kant opstaan, zorgen
dat de kernteams de werkwijze voldoende machtig zijn, toezien op het waarborgen van privacy binnen de teams
en het maken van werkafspraken met samenwerkingspartners (Basisteam Jeugd en Gezin, team Werk &
Inkomen, etc.). De coördinator heeft niet de werkgeversrol ten aanzien van de leden van de kernteams, maar
15
zorgt wel voor inhoudelijke aansturing . Dit kan in sommige situaties botsen met de aansturing door de
moederorganisaties van de leden. Er worden daarom ook werkafspraken gemaakt tussen de coördinator en de
moederorganisaties over aansturing door de coördinator en leidinggevenden.
Deskundigheidsbevordering
Het werken volgens de uitgangspunten en werkwijze van de sociale kernteams vraagt extra aandacht van de
leden van de kernteams. Naast casuïstiekbesprekingen zal er maandelijks aandacht zijn voor intervisie.
Ook wordt ingezet op het bevorderen van deskundigheid ten aanzien van de te hanteren uniforme werkwijze.
Het gaat bijvoorbeeld om training ten aanzien van de inzet van de zelfredzaamheidsmatrix en de sociale
netwerkstrategie.
Het bevorderen van de vakinhoudelijke deskundigheid of andere deskundigheid ten aanzien van de eigen functie
van de leden, wordt uitgevoerd door de moederorganisaties.
Bereikbaarheid
Fysiek
In de praktijk zijn de sociale kernteams veel in hun werkgebied te vinden. Zij gaan op huisbezoek, maar sluiten
ook aan bij natuurlijke vindplaatsen (zoals gemeenschapsaccommodaties). In de sociale kernteams worden
afspraken gemaakt over waar de leden in de teams overleg hebben met elkaar.
De meeste professionals uit de sociale kernteams hebben momenteel een werkplek in het Dienstencentrum in
Cuijk. Hieraan verandert niets. De coördinator van de sociale kernteams wordt gehuisvest in het dienstencentrum.
Dit wordt de uitvalsbasis voor de sociale kernteams.
15
Er wordt op dit moment nog geen voorschot genomen op de uiteindelijke inbedding van de sociale kernteams, zowel organisatorisch als
institutioneel. Hiervoor is het nog te vroeg.
Notitie sociale kernteams in de gemeenten Cuijk, Grave en Mill en Sint Hubert
11
Telefonisch
De kernteams hebben geen spoedeisende functie. Daarvoor zijn al andere vangnetten georganiseerd (sociale
alarmering, 112-hulpdiensten, veilig thuis, crisisdienst GGZ, huisartsenpost, etc.). De kernteams zullen daarom
uitsluitend overdag tijdens werkdagen bereikbaar zijn.
De telefonische bereikbaarheid moet nog verder worden uitgewerkt. Het uitgangspunt is om de bereikbaarheid te
laten aansluiten bij de telefonische bereikbaarheid van het Wmo-loket. De sociale kernteams zullen via één
telefoonnummer minimaal tussen 9.00 en 12.00 uur bereikbaar zijn.
Digitaal
Op de websites van de gemeenten Cuijk, Grave en Mill en Sint Hubert zal een pagina worden opgenomen waarin
de contactgegevens en relevante informatie over het sociaal kernteam van de betreffende gemeente staan
genoemd. Deelnemende partners worden gevraagd op hun eigen website een link te plaatsen naar de
betreffende pagina. Daarnaast wordt gezorgd voor een e-mailadres voor de sociale kernteams waarop vragen
vanuit inwoners en vanuit professionals binnen kunnen komen. Dit e-mailadres wordt doorgelinkt naar de
betreffende leden van het de sociale kernteams.
Communicatie
De sociale kernteams zijn het visitekaartje van de gemeenten en de deelnemende partners. De bekendheid en
herkenbaarheid van de sociale kernteams is een randvoorwaarde voor het slagen van het concept. Dit vraagt om
een gedegen communicatieplan, waarbij aandacht is voor:

PR campagne: start van de sociale kernteams onder de aandacht brengen bij inwoners, vrijwilligers en
professionals.

Structurele communicatie: informatie op website richting inwoners en communicatie met vrijwilligers en
professionals.
Monitoring/evaluatie
De wens is om de resultaten van de sociale kernteams zichtbaar te maken en er op te sturen. Hierbij willen de
gemeenten niet meer op output (producten en diensten) monitoren, maar op outcome (maatschappelijke
effecten). De monitoring en registratie van de sociale kernteams zal verder worden uitgewerkt.
De dorps- en wijkanalyse, welke is opgenomen in bijlage 1, zal in samenwerking met onze partnerorganisaties
worden uitgebreid tot een completer overzicht dat door de sociale kernteams zal worden gebruikt om inzicht te
verschaffen in de problematiek in de dorpen en wijken. De dorps- en wijkanalyse biedt eventueel grondslag voor
een 0-meting.
Momenteel werken alle instellingen met een eigen registratiesysteem. Voor het werken in de sociale kernteams is
het niet gewenst om deze eigen registratiesystemen van de instellingen te blijven gebruiken. De wens is om op
termijn te werken met één registratiesysteem. De mogelijkheden voor één registratiesysteem zullen worden
onderzocht.
Uitgangspunt is dat de instellingen ieder hun eigen cliënten blijven registreren die zij ondersteunen. De
vraagverheldering wordt echter gemonitord door de sociale kernteams en wordt niet apart opgenomen in het
eigen registratiesysteem van de instellingen.
In de eerste helft van 2017 worden de sociale kernteams tussentijds geëvalueerd.
Notitie sociale kernteams in de gemeenten Cuijk, Grave en Mill en Sint Hubert
12
Implementatie
Met vaststelling van deze notitie is de basis voor de inrichting van de sociale kernteams gelegd. Om de
implementatie begin 2016 te realiseren wordt aan een aantal onderdelen verder gewerkt en gebouwd.
De implementatie zal worden uitgevoerd vanuit een projectstructuur die hierna wordt beschreven. De
implementatie wordt gezamenlijk getrokken door de gemeenten en de deelnemende instellingen. De instellingen
vertegenwoordigen elkaar waar mogelijk in de projectstructuur. De coördinator is verantwoordelijk voor de
uitvoering van de implementatie.
Stuurgroep
Een stuurgroep komt minimaal 2x per jaar bij elkaar om zich te informeren over de voortgang en het proces
rondom de sociale kernteams. Aan de stuurgroep nemen deel:

Coördinator sociale kernteams

Wethouders Wmo gemeenten Cuijk, Grave en Mill en Sint Hubert

Een vertegenwoordiging van de managers van de deelnemende maatschappelijke partners

Beleidsadviseur gemeenten Cuijk, Grave en Mill en Sint Hubert
Projectgroep
Een projectgroep komt regelmatig bij elkaar om op operationeel/organisatorisch niveau de implementatie van de
sociale kernteams te bespreken en te coördineren. Aan de projectgroep nemen deel:

Coördinator sociale kernteams

RMC Radius

MEE

Pantein

Team WIZ, CGM

Bewoner(s)
Op afroep kunnen andere medewerkers incidenteel bij de overleggen van de projectgroep aansluiten (bijv.
financiën, juridische zaken, communicatie).
De onderdelen die de projectgroep coördineert zijn:

Profielschets: advies over profielschets coördinator en leden van de sociale kernteams. Uitzondering op
de plaatsingsprocedure vormen de wijkverpleegkundigen. Deze zijn al bekend.

Bereikbaarheid: het uitwerken en regelen van de bereikbaarheid van de sociale kernteams via een
telefoonnummer, e-mailadres en website.

Werkwijze: inhoudelijke afspraken over de uniforme werkwijze door de sociale kernteams.

Communicatie: ontwikkelen communicatieplan en uitvoering van het -plan.

Privacy: het ontwikkelen van een privacyprotocol en –overeenkomst.

ICT en monitoring: opzetten van een tijdelijk registratiesysteem of –methode voor de korte termijn. Voor
de lange termijn gaat het om het onderzoeken van de mogelijkheden voor een registratie- dan wel
klantvolgsysteem voor de sociale kernteams. Daarnaast valt de inhoudelijke uitwerking van de monitor
tot dit onderdeel.

Informele netwerken: In kaart brengen van de informele netwerken in de gemeenten Cuijk, Grave en Mill
en Sint Hubert (verder) in kaart en in grote lijnen zorgen voor de aansluiting tussen de sociale kernteams
en de informele netwerken. De uiteindelijke werkafspraken tussen de sociale kernteams en de informele
netwerken worden door de sociale kernteams en de informele netwerken gemaakt. De werkafspraken
zullen dan ook na implementatie van de sociale kernteams plaatsvinden.
Financiën
Begroting sociale kernteams Cuijk, Grave, Mill en Sint Hubert:
Notitie sociale kernteams in de gemeenten Cuijk, Grave en Mill en Sint Hubert
13
Coördinator
Bereikbaarheid (internet, telefoon, e-mail)
Netwerkbudget
Communicatie en PR
Deskundigheidsbevordering
ICT/monitoring
Totaal
2016
2017
Totaal
85.000
3.000
3.000
10.000
20.000
PM
121.000
85.000
3.000
2.000
5.000
12.500
PM
107.500
170.000
6.000
5.000
15.000
32.500
PM
228.500
De totale kosten worden naar rato van aantal inwoners gedeeld over de gemeenten. De bijdrage per gemeente is:
Cuijk
Grave
Mill en Sint Hubert
Totaal
2016
2017
Totaal
62.050
31.785
27.165
121.000
55.127
28.239
24.135
107.500
117.177
60.023
51.300
228.500
Notitie sociale kernteams in de gemeenten Cuijk, Grave en Mill en Sint Hubert
14
Planning
Tijdspad
Het bestuurlijke traject ziet er als volgt uit:
Besluitvorming
Collegebesluit
Commissievergadering
Cuijk
Mill en Sint
Grave
Hubert
10-nov
10-nov
10-nov
1-dec
7-dec
Stappenplan
Het stappenplan voor de implementatie is als volgt:
Acties
Afsluiten samenwerkingsconvenant en werkafspraken
met organisaties (t.b.v. facilitering)
Ontwikkeling privacy protocol
Werving coördinator
Screening medewerkers sociale kernteams
Regelen bereikbaarheid
Uniformering werkwijze
Opzet tijdelijke registratie
Onderzoek structurele registratie
Sociale kernteams operationeel
In kaart brengen en communicatie
met informele netwerken
Communicatie
Tijdspad
November 2015
November 2015
November - december 2015
December 2015
November - december 2015
November - december 2015
November - december 2015
December 2015 t/m april 2016
Januari - februari 2016
Januari t/m april 2016
Doorlopend
Notitie sociale kernteams in de gemeenten Cuijk, Grave en Mill en Sint Hubert
15
Download