Basisovereenkomst Marginovereenkomst Opties

advertisement
Basisovereenkomst
Marginovereenkomst
Opties- en futuresovereenkomst
Uitgangspunten
en doelstellingen
Deel 1: Basisovereenkomst
Partijen
1.De ondergetekende(n) van “Openingsformulier LYNX
Vermogensbeheer”, hierna (indien van toepassing
gezamenlijk) te noemen: “Cliënt”; en
2.
LYNX
Vermogensbeheer
B.V.,
gevestigd
en
kantoorhoudende aan de Herengracht 527, 1017
BV, Amsterdam, bij de Autoriteit Financiële Markten
(www.afm.nl) geregistreerd als beleggingsonderneming,
hierna te noemen, “LYNX”,
Hierna gezamenlijk te noemen: “Partijen”;
Overwegende:
Dat Cliënt een beschikbaar gesteld vermogen (“Vermogen”)
door LYNX wenst te doen “beheren” en LYNX bereid is dat
beheer op zich te nemen (“Beheer”), een en ander met
inachtneming van het in deze overeenkomst bepaalde;
Komen overeen als volgt:
Artikel 1: Dienstverlening en communicatie
De dienstverlening van LYNX is beperkt tot het volgende:
(1) LYNX opent een rekening in naam van en voor rekening
en risico van Cliënt bij Interactive Brokers (U.K.) Limited
(hierna “IB”) (met zetel te Level 20 Heron Tower, 110
Bishopsgate, London EC2N 4AY, Verenigd Koninkrijk en
geregistreerd door de AFM als beleggingsonderneming in
de EER met een Europees Paspoort;
(2) LYNX kan, binnen de limieten van haar vergunning,
Cliënt, indien gewenst, bepaalde beleggingsdiensten
en aanvullende diensten verstrekken, zoals het beheren
van een individueel vermogen. Buiten het hierboven
vermelde verstrekt LYNX Cliënt geen bijkomende diensten
(behoudens afwijking); en
(3) beheren van een individueel vermogen.
Alle informatie en communicatie tussen Cliënt en LYNX
zal plaatsvinden in de Nederlandse taal. Cliënt accepteert
in afwijking van het voorgaande dat de documenten van
IB, waarnaar LYNX kan verwijzen, in de Engelse taal zijn
opgesteld. In geval van strijdigheid tussen de Nederlandse
vertaling en een oorspronkelijk Engelstalig document, zal
het Engelstalige document voorrang hebben. Cliënt kan met
LYNX communiceren via onderstaande contactgegevens.
Cliënt stemt ermee in dat informatie via de website (www.
lynx.nl/documenten) of per e-mail wordt verstrekt. Cliënt
is verantwoordelijk voor het continu actueel en accuraat
houden van alle aangeleverde informatie. Cliënt verklaart
tevens iedere verandering van de verstrekte gegevens /
informatie aan LYNX door te geven.
Artikel 2: Cliëntkwalificatie
Cliënt zal worden ingedeeld in de categorie van nietprofessionele belegger. Deze indeling zal gelden voor alle
door LYNX verleende beleggingsdiensten en ongeacht
het soort financiële instrumenten waarin Cliënt transacties
verricht. LYNX is niet verplicht medewerking te verlenen
aan een verzoek van Cliënt om als professionele belegger
gekwalificeerd te worden.
Artikel 3: Ondertekening van de IB cliëntovereenkomst en
volmacht
Door invulling en ondertekening van “Openingsformulier
LYNX Vermogensbeheer” geeft Cliënt de uitdrukkelijke
toestemming en volmacht aan LYNX om voor zijn
rekening en risico en in zijn naam een effectenrekening
bij IB te (doen) openen en derhalve de daartoe eventueel
benodigde overeenkomsten tussen IB enerzijds en Cliënt
anderzijds als gevolmachtigde van Cliënt te ondertekenen.
Door ondertekening van het “Openingsformulier LYNX
Vermogensbeheer” verklaart Cliënt in het bijzonder
akkoord te gaan met de contractuele voorwaarden
van IB met betrekking tot de dienstverlening die door
deze laatste wordt aangeboden aan Cliënt (de “IB
cliëntovereenkomst” zoals opgenomen op onze website:
www.lynx.nl/vermogensbeheer; Cliënt wordt aldaar
aangeduid met de term “Customer”).
De inhoud van deze “IB cliëntovereenkomst” is te allen
tijde bindend en maakt onverbrekelijk deel uit van het
“Openingsformulier LYNX Vermogensbeheer”. In geval
van enige strijdigheid tussen de bepalingen van de IB
cliëntovereenkomst en deze basisovereenkomst, zal de
strijdige clausule van de IB cliëntovereenkomst voorrang
hebben. Cliënt geeft aan LYNX een uitdrukkelijke volmacht
om alle handelingen te verrichten in het kader van haar
dienstverlening aan Cliënt, en al wat in het verlengde
daarvan noodzakelijk of nuttig is. Deze volmacht
kan slechts geldig worden herroepen indien dat op
uitdrukkelijke en schriftelijke wijze gebeurt en dat ook
als zodanig door LYNX wordt erkend. Cliënt geeft LYNX
hierbij tevens opdracht en verleent LYNX hierbij tevens de
volmacht om namens Cliënt en voor diens rekening en
risico het Beheer over het Vermogen uit te oefenen, welke
opdracht en volmacht LYNX hierbij aanvaardt. LYNX zal dit
Beheer conform deel 4 van dit document (Uitgangspunten
en doelstellingen) uitoefenen. LYNX doet dit alles met
uiterste zorgvuldigheid.
Artikel 4: Doelstellingen en beperkingen
Cliënt zal LYNX bij ondertekening van de overeenkomst
in “Openingsformulier LYNX Vermogensbeheer” een
schriftelijke opgave verstrekken waarin de uitgangspunten
en doelstell­ingen van Cliënt ter zake van het Beheer van
Vermogen zijn omschreven (Personaliadeel, vragenformulier
“Vaststellen beleggersprofiel”).
Artikel 5: Risico’s en aansprakelijkheid
Cliënt verklaart hierbij uitdrukkelijk zich bewust te zijn van
de risico’s die aan het beleggen in effecten en van de
consequenties die aan het Beheer van het Vermogen zijn
verbonden en deze te aanvaarden. Cliënt verklaart hierbij
dat hij zich ervan bewust is dat uit het beleggen in effecten
verliezen kunnen voortvloeien en de daaraan mogelijk
verbonden verliezen te kunnen dragen.
Cliënt verklaart hierbij dat hij kennis heeft genomen van
alle informatie, die LYNX heeft verstrekt, waaronder,
maar niet uitsluitend, die opgenomen in het document
“Basisovereenkomst, Marginovereenkomst, Opties- en
futuresovereenkomst, Uitgangspunten en doelstellingen”,
en waarin opgenomen de kenmerken van financiële
instrumenten waarop de diensten als bedoeld in de
onderhavige overeenkomst betrekking hebben, waaronder
de aan deze financiële instrumenten verbonden specifieke
beleggingsrisico’s. LYNX zal deze overeenkomst te goeder
trouw en naar beste kunnen uitvoeren. Ten aanzien van
alle handelingen met betrekking tot het Beheer handelt
LYNX voor rekening en risico van Cliënt. LYNX zal niet
aansprakelijk zijn voor eventueel negatief rendement,
waardevermindering en(of) door Cliënt geleden verliezen
en(of) gederfde winst, behalve indien en zover komt
vast te staan dat deze rechtstreeks het gevolg zijn van
opzet of grove nalatigheid van LYNX bij de uitvoering
van deze overeenkomst. Indien LYNX dan wel een door
haar ingeschakelde derde, lid is van, of aangesloten is
bij een beurs, een handelssysteem, een clearinginstelling
of een andere organisatie, is LYNX nimmer aansprakelijk
jegens Cliënt voor handelen of nalaten van daaraan
verbonden personen, noch voor storingen of
capaciteitstekortkomingen in computer, communicatie of
andere systemen, lijnen, apparatuur of programmatuur
waarvan een dergelijke beurs, handelssysteem, clearing
organisatie of andere organisatie zich bedient.
Artikel 6: Rapportering
LYNX zal dagelijks aan Cliënt een opgave (online of per
e-mail) verstrekken, welke een getrouw en volledig inzicht
geeft van de waarde en samenstelling van het Vermogen
per de datum van die opgave. De opgave bevat tenminste
de volgende gegevens:
– De naam van Cliënt;
– Een overzicht van de marktwaarde en de samenstelling
van het beheerde vermogen;
– Een specificatie van de effectentransacties en overige
mutaties in het beheerde vermogen;
– Een specificatie van Cliënt in rekening gebrachte
kosten van Beheer en overige kosten;
– Een vergelijking van de resultaten van de
handelssystemen met de tussen LYNX en Cliënt
overeengekomen evaluatie- of vergelijkingsmaatstaf.
Per kwartaal wordt per post een kwartaalbericht verstuurd,
met vermelding van de resultaten op de vermogens­
beheerrekening.
Artikel 7: Kosten
LYNX zal slechts de overeengekomen beheerskosten en
eventuele prestatievergoedingen in rekening brengen.
Daarnaast zijn aan de verrichte transacties ten behoeve
van het Beheren van het Vermogen kosten verbonden.
Zie www.lynx.nl/vermogensbeheer voor een nadere
specificatie van de kosten.
Artikel 8: Toezichtplicht vanwege LYNX
Cliënt verklaart zich ermee akkoord dat LYNX geen enkele
controle uitoefent op de handelingen die worden verricht
door IB of door enige derden waarop IB beroep zou
doen. LYNX heeft in dat opzicht geen aansprakelijkheid.
Tevens is LYNX niet verantwoordelijk voor mogelijke fouten
of vergissingen die gebeuren door IB of enige derden.
Cliënt is zich volledig bewust van het feit dat LYNX niet
nagaat of IB alle op haar toepasselijke wetten, richtlijnen of
gedragsregels respecteert.
Artikel 9: Inducements
LYNX stelt Cliënt in kennis van het bestaan van inducements.
LYNX maakt bij haar beleggingsdienstverlening gebruik
van externe partijen, zoals IB. Indien een externe partij
hiervoor een vergoeding of een provisie aan LYNX
verschaft, spreekt men van een inducement. LYNX mag
op grond van de toepasselijke wet- en regelgeving geen
inducements ontvangen.
Artikel 10: Belangenconflictenbeleid
Bij de uitvoering van de dienstverlening van LYNX kunnen
belangenconflicten ontstaan tussen LYNX en haar
cliënten of tussen haar cliënten onderling. LYNX heeft alle
redelijke maatregelen genomen om belangenconflicten
te voorkomen en, indien deze zich onverhoopt voordoen,
daarmee om te gaan. Op verzoek van de Cliënt verstuurt
LYNX de nadere bijzonderheden over het beleid inzake
belangenconflicten.
Artikel 11: Orderuitvoeringsbeleid
Orders
worden
met
inachtneming
van
het
orderuitvoeringsbeleid
van
IB
uitgevoerd.
Voor
de
meest
recente
versie
van
het
orderuitvoeringsbeleid
wordt
verwezen
naar
www.lynx.nl/vermogensbeheer/documenten. Cliënt stemt
in met het orderuitvoeringsbeleid van IB.
Een transactie wordt niet uitgevoerd wanneer onvoldoende
saldo op de rekening aanwezig is. Wanneer de transactie
desondanks wordt uitgevoerd (en geliquideerd), kan Cliënt
geen aanspraak maken op de eventuele winst. Cliënt is
tevens niet verantwoordelijk voor een mogelijk verlies.
Artikel 12: Voorwaarden LYNX, IB Cliëntovereenkomst
Door ondertekening van de overeenkomst in
“Openingsformulier
LYNX
Vermogensbeheer”
verklaart Cliënt de documenten “Basisovereenkomst,
Marginovereenkomst, Opties- en futuresovereenkomst,
Uitgangspunten
en
doelstellingen”,
“Algemene
Voorwaarden
LYNX
Vermogensbeheer”
en
“IB
Cliëntovereenkomst”,
zoals
gepubliceerd
op
www.lynx.nl/vermogensbeheer, te hebben ontvangen en/
of opgeslagen, gelezen en de inhoud daarvan te hebben
begrepen en aanvaard. Cliënt stemt er uitdrukkelijk
mee in dat gewijzigde “Algemene Voorwaarden LYNX
Vermogensbeheer” in de toekomst digitaal aan Cliënt ter
hand worden gesteld.
Artikel 13: Klachten
Indien Cliënt een klacht heeft over de dienstverlening
van LYNX, kan hij de klacht onder vermelding van zijn
rekeningnummer en een beschrijving van de klacht per
e-mail versturen aan [email protected] of per post aan
ondervermeld adres. LYNX streeft er naar de klacht binnen
een periode van twee weken af te handelen.
Artikel 14: Geldigheid
Deze overeenkomst van onbepaalde duur kan op elk
moment worden opgezegd. De opzegging gaat in bij de
ontvangst door LYNX van de opzegging. Een opzegging
zal geen onderbreking van de lopende zaken en/of
transacties met zich brengen.
Artikel 15: Geldend recht, juridische bevoegdheid en
bescherming van persoonsgebonden gegevens
Partijen komen overeen dat de vorming en de geldigheid
van de overeenkomst tussen Cliënt en LYNX uitsluitend
worden beheerst door Nederlands recht. Partijen komen
overeen dat geschillen tussen partijen, voortvloeiend
uit deze overeenkomst, uitsluitend zullen worden
voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.
Persoonsgebonden gegevens betreffende Cliënt zullen
worden behandeld door LYNX, verantwoordelijke voor
de verwerking, in het belang van de dienstverlening aan
Cliënt (o.a. de correspondentie met IB) en voor de naleving
van de daarmee verbonden wettelijke verplichtingen,
alsook voor doeleinden van direct marketing, van
risicobeheer, van analyse van markten en statistieken,
en van een globale visie van de klanten (zonder dat zulks
een verplichting inhoudt voor LYNX). Cliënt kan zich op
elk moment schriftelijk verzetten tegen het gebruik van
die gegevens voor doeleinden van direct marketing door
LYNX en/of door aan LYNX gelieerde vennootschappen
door tot LYNX een schrijven te richten op hieronder
vermeld adres. Cliënt kan evenzeer zijn recht op toegang
tot en tot verbetering van zijn gegevens op datzelfde adres
uitoefenen. Daarnaast is Cliënt zelf verantwoordelijk voor
bescherming en geheimhouding van zijn inloggegevens.
Deel 2: De IB / LYNX Marginovereenkomst
Algemeen
Deze overeenkomst dient om Cliënt te informeren
over de mogelijke risico’s van het handelen met een
marginrekening. Alvorens u LYNX een transactie laat doen
met uw margin rekening, dient u deze overeenkomst
grondig door te nemen en bij eventuele vragen contact op
te nemen met LYNX. Margin trading houdt onder andere
in dat u eventueel transacties laat doen waarbij aandelen
deels werden aangekocht door een marginlening verstrekt
door IB. De aandelen gelden als onderpand. Margin
trading houdt ook in dat u in futures of opties laat handelen
waarvoor een initiële margin vereiste nodig is zodat u
later aan uw verplichtingen kunt voldoen. Een wijziging
in uw posities kan aanleiding geven tot bijkomende
marginvereisten. Indien nodig kan IB zelf actie ondernemen
om bepaalde activa te verkopen zodat u opnieuw voldoet
aan uw marginvereiste. IB zal zelf nooit gelden storten, IB
zal Cliënt niet vooraf contacteren bij liquidatie, evenmin
zal de mogelijkheid worden geboden om op moment van
liquidatie de activa te kiezen die verkocht moeten worden.
Risico’s
Cliënt kan meer kapitaal verliezen dan wat hij of zij
oorspronkelijk heeft gestort. Een daling van de activa
in portefeuille kan aanleiding geven tot bijkomende
stortingen. IB kan bepaalde activa gedwongen verkopen
zonder Cliënt daarvan op de hoogte te stellen. Cliënt is
verantwoordelijk voor het eventuele tekort op de rekening
na dergelijke verkoop. Cliënt kan, op het moment van
gedwongen verkoop, niet zelf bepalen welke activa
moeten worden verkocht en in welke volgorde dit dient
te gebeuren. IB kan de marginvereiste verhogen op ieder
moment zonder voorafgaand schriftelijk bericht. Dergelijke
wijzigingen hebben onmiddellijk effect en kunnen
aanleiding geven tot gedwongen verkoop van bepaalde
activa.
Aanbevelingen
Margin trading kan eventueel ongeschikt zijn afhankelijk
van de financiële situatie. Margin trading (inclusief opties
en future trading) impliceert een hoge risicograad en
kan resulteren in een groter verlies van kapitaal dan wat
oorspronkelijk werd gestort. Cliënt moet zelf bepalen of hij
of zij geschikt is voor margin trading, rekening houdende
met de financiële situatie, de risicoaversie, het aantal
jaren voor het bereiken van de pensioengerechtigde
leeftijd en andere factoren. Het is aan te raden om zich
te laten adviseren door een financieel expert. Cliënt moet
nauwgezet de stand van zijn rekening nagaan en in geval
van eventuele tekorten zelf actie ondernemen hetzij door
een bijkomende storting, hetzij door zelf activa te verkopen.
Deel 3: De IB / LYNX opties- en
futuresovereenkomst
Algemeen
Deze overeenkomst is opgenomen om Cliënt te informeren
over de mogelijke risico’s van het handelen met opties/
futures. Alvorens u een transactie laat doen in opties/
futures, dient u deze overeenkomst grondig door te nemen
en bij eventuele vragen contact op te nemen met LYNX.
Indien u een optie koopt, zal u het recht hebben om
een bepaalde onderliggende waarde tegen een vooraf
afgesproken prijs te kopen/verkopen en dit gedurende
of aan het eind van een bepaalde periode. Voor dit recht
zal een aankoopprijs betaald dienen te worden. Indien
u een optie schrijft bent u verplicht om een bepaalde
onderliggende waarde tegen een vooraf afgesproken prijs
te leveren of te kopen op het moment dat de tegenpartij de
optie uitoefent. Hiervoor ontvangt de schrijver van de optie
een premie. Om er zeker van te zijn dat de schrijver aan
zijn verplichtingen kan voldoen, zal een margin worden
gevraagd.
Indien u een future koopt/verkoopt bent u verplicht om
een vooraf bepaalde hoeveelheid van een bepaalde
onderliggende waarde te kopen/verkopen tegen een
vastgestelde prijs met levering op termijn. De koper is
verplicht om de levering te ontvangen en te betalen. De
verkoper is verplicht om de onderliggende waarde te
leveren. Bij het aangaan van het contract zal maar een
deel van de werkelijke waarde moeten worden gestort.
Ook hier zal een margin nodig zijn om te kunnen voldoen
aan de plichten.
Risico’s
Koper van een optie: De betaalde aankoopprijs kan
volledig verloren gaan. Opties hebben een hefboom­
werking: wijzigingen in de onderliggende waarde zullen
een procentueel grotere wijziging teweeg brengen in de
optie. Hoe meer de uitoefenprijs verschilt van de huidige
koers van de onderliggende waarde, hoe hoger het risico
dat u uw volledige aankoopprijs verliest.
Schrijver van een optie: De schrijver van een optie kan
onbeperkte verliezen leiden die de ontvangen prijs
ruimschoots overtreffen. U kunt namelijk verplicht worden
een onderliggende waarde te kopen voor een veel hogere
prijs dan de marktprijs of u kunt verplicht worden een
onderliggende waarde te leveren voor een veel lagere prijs
dan de marktprijs.
Koper/verkoper van een future: Doordat slechts een
deel van de werkelijke waarde moet worden gestort,
hebben futures ook een hefboomwerking: een
kleine koerswijziging kan tot grote winsten/verliezen
leiden. Het verlies op een futurecontract kan leiden
tot grotere verliezen dan de marginverplichting of de
oorspronkelijke inleg.
Aanbevelingen
Opties/futures kunnen eventueel ongeschikt zijn
afhankelijk van de financiële situatie. Opties en futures
trading impliceert een hoge risicograad en kan resulteren
in een groter verlies van kapitaal dan wat oorspronkelijk
werd gestort. De klant moet zelf bepalen of hij geschikt
is voor opties en futures trading, rekening houdende met
de financiële situatie, de risicoaversie, het aantal jaren
voor het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd
en andere factoren. Het is aan te raden om zich te laten
adviseren door een financieel expert.
Deel 4: Uitgangspunten en doelstellingen
Uitgangspunt van het vermogensbeheer
Het uitgangspunt van LYNX is het zoeken van de juiste
verhouding tussen risico en rendement. Risicobeheersing
speelt daarin een belangrijke rol. LYNX biedt Cliënt
verschillende handelssystemen aan. De definitie van
een handelssysteem kan als volgt worden samengevat:
“handelen via een systeem waarbij objectieve in- en
uitstapniveaus worden bepaald op basis van technische
en/of fundamentele parameters die zijn bepaald uit
historische testen op kwantitatieve data uit het verleden.”
Een systeem kan zowel long (speculeren op een opgaande
beweging) als short (speculeren op een neerwaartse
beweging) gaan. Dit heeft als groot voordeel dat de
resultaten van een systeem niet hoeven te correleren met
de prestaties van een bepaalde beurs. Een systeem kan
in principe zowel bij opgaande als bij neergaande markten
geld verdienen. Verder is het een voordeel dat aan- en
verkoopmomenten objectief worden bepaald en het inen uitstapniveau dus niet onder invloed van emotionele
beweegredenen (zoals angst, hebzucht en hoop) worden
beïnvloed. Wanneer Cliënt een deel van zijn vermogen
op bovengenoemde wijze belegt, kan dit tot verdere
risicobeheersing leiden van het totale vermogen van Cliënt.
Beschreven systeemhandel kan Cliënt als een welkome
aanvulling van zijn beleggingsmix zien.
Waaruit stelt LYNX uw portefeuille samen?
Handelen via een systeem is een bepaalde manier
van handelen waar objectieve in- en uitstapniveaus
worden bepaald op basis van vaststaande technische
of fundamentele parameters die zijn bepaald uit
historische testen op kwantitatieve data uit het verleden.
Systeemhandel gaat ervan uit dat koersbewegingen
zich herhalen in de tijd, zowel op korte termijn als op
lange termijn. LYNX heeft elk handelssysteem uitvoerig
getest alvorens het aan te bieden LYNX biedt zowel zelf
ontwikkelde als extern ontwikkelde handelssystemen aan.
LYNX presenteert op een apart, voor iedereen toegankelijk,
gedeelte van de website van LYNX alle mogelijke informatie
over de aangeboden systemen in tekstuele en grafische
vorm. Denk hierbij aan de historische transacties en
resultaten van de aangeboden systemen, de benodigde
margin, maximale drawdown, profit factor, percentage
winstgevende/verliesgevende transacties, etc. Door zo
transparant mogelijk te zijn en alle mogelijke cijfers en
statistieken van het systeem vrij te geven, kan iedere
geïnteresseerde belegger een duidelijke en weloverwogen
beslissing maken.
Cliënt ziet van elk systeem o.a. deze informatie:
Minimale inleg
De minimale inleg van Cliënt is, mede afhankelijk van
systeem en product, ten minste € 15.000. Als uw vermogen,
bestaande uit uw portefeuille en liquide middelen, door
bijvoorbeeld koersdalingen onder de grens van € 15.000
zakt, dan blijft LYNX uw vermogen beheren. Bij eventuele
grote dalingen van uw vermogen neemt LYNX contact met
u op. Als uw vermogen te ver gedaald is onder de € 15.000,
dan zou het er toe kunnen leiden dat LYNX uw vermogen
niet meer kan beheren. In geval van het wegstorten van
vermogen tot een vermogen onder € 15.000, zal LYNX
bevoegd zijn om het vermogensbeheer op de rekening te
beëindigen.
Bovenstaande informatie wordt dagelijks bijgehouden
door de software die de performance van de systemen
meet.
Hoe wordt uw vermogen beheerd?
LYNX wint informatie in over de financiële positie, kennis,
ervaring, doelstellingen en risicobereidheid van Cliënt.
LYNX draagt er zorg voor dat, voor zover redelijkerwijs
mogelijk, het Beheer mede is gebaseerd op deze
informatie. De benodigde inleg verschilt per systeem.
Elke future heeft namelijk een andere benodigde margin.
Daarnaast kunnen sommige systemen formules hebben
waarbij vereist is dat er ruimte is om meerdere futures
op een bepaalde markt aan te kopen. Cliënt moet
minimaal € 15.000 op zijn effectenrekening hebben om
te participeren met één of meerdere systemen. Er is geen
beperking aan het aantal systemen waar de belegger
eventueel aan mee kan doen. Een systeem kan echter
wel een beperkt aantal deelnemers hebben, omdat de
liquiditeit op een bepaalde markt te gering is. Bij een
te groot aantal deelnemers kan het resultaat negatief
beïnvloed worden, omdat er minder gunstige prijzen bij
de uitvoering verkregen worden. Op een apart gedeelte
van de website staat alle informatie van de aangeboden
systemen.
– Profiel van het systeem
– Omschrijving van het systeem, benodigde
–
–
–
–
–
margin /kapitaal
Resultaten in procenten en absolute getallen
(in maanden en jaren)
Performance in grafischevorm
De meest recente transacties met inen uitstapniveaus
Aantal transacties
Percentage winstgevende transacties
LYNX Vermogensbeheer B.V.
Herengracht 527
1017 BV AMSTERDAM
T +31 (0)20 320 81 48
F +31 (0)20 427 37 14
E [email protected]
W www.lynx.nl/vermogensbeheer
Download