Politieke berichtgeving week 43, 2008 Inhoud Vergaderschema

advertisement
Politieke berichtgeving week 43, 2008
Inhoud
Vergaderschema vaste commissie VWS, SZW, OCW, Jeugd en Gezin, VROM en WWI
Kamerstukken van 13 oktober t/m 20 oktober 2008
Berichtgeving VWS van 10 oktober t/m 16 oktober 2008 (brieven naar parlement;
speeches; persberichten)
Besluitenlijst van de procedurevergadering Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Recessen Tweede Kamer
Debatten in het kort
Vaste commissie voor VWS
onderwerp
Begroting VWS, Sport &
aanverwante zaken
Gesprek met de
Gezondheidsraad
Begrotingsonderzoek Jeugd
& Gezin
CAO’s
Uitwerking AWBZ pakket
maatregel
Begrotingsonderzoek VWS
Begrotingsbehandeling VWS
Begrotingsbehandeling
Jeugd & Gezin
Contracteerruimte AWBZ
2009 & positie zorgkantoren
datum
27-10
10:15 -16:30
28-10
16:00 -17:00
29-10
10:15 –12:15
29-10
14:00 –16:00
30-10
10:00 – 13:00
30-10
14:00 -16:00
4, 5 & 6 nov
11, 12 & 13
nov
13-11
13:00 -15:30
Ministerie
VWS
overleg
Wetgevingsoverleg
VWS
Openbaar
Jeugd & Gezin
AO
SZW
AO
VWS
AO
VWS
Agenda nog niet
bekend
Plenair
Plenair
VWS
Jeugd & Gezin
VWS
AO
1. Aanwijzing NZa
contracteerruimte
2009 26631-274 d.d.
26 september 2008
2. Stand van zaken
m.b.t. de nieuwe
concessieverlening
aan zorgkantoren
30597-31 d.d. 3
Briefing vernieuwing
forensische zorg
Begrotingsbehandeling
Sociale Zaken & Werkgelegenheid
Begrotingsbehandeling
OC&W
Kerstreces
Vergaderschema
Vergaderschema
Vergaderschema
Vergaderschema
Milieubeheer
Vergaderschema
13-11
Justitie
oktober 2008
Besloten
25,25 & 27
nov.
SZW
Plenair
9, 10, 11 dec.
OCW
Plenair
19-12 t/m 1201
Allen
-
vaste commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid
vaste commissie Onderwijs Cultuur en Wetenschappen
Algemene Commissie voor Jeugd en Gezin
vaste commissie voor Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en
algemene commissie voor Wonen, Wijken en Integratie
Terug naar inhoud
Berichtgeving VWS van 10 oktober t/m 16 oktober 2008
Eerste tussenrapportage evaluatie Wmo
Kamerstuk | 10 oktober 2008
Inzake de parlementaire behandeling van het Wetsvoorstel tegemoetkoming chronisch
zieken en gehandicapten (Wtcg)
Kamerstuk | 10 oktober 2008
Mogelijke mishandeling in zorginstelling Tragel
Kamerstuk | 10 oktober 2008
Zorgaanbieders moeten zorgplan met cliënt bespreken
Nieuwsbericht | 10 oktober 2008
Antwoorden op kamervragen van Van Gerven over onwerkbare DBC's
Kamerstuk | 13 oktober 2008
VWS licht zorgverleners voor over EPD
Nieuwsbericht | 14 oktober 2008
ZZP-support verlengd
Nieuwsbericht | 16 oktober 2008
Advies commissie nadeelcompensatie en kapitaallasten
Kamerstuk | 16 oktober 2008
Terug naar inhoud
Kamerstukken van 13 oktober t/m 20 oktober
ARBEID EN INKOMEN
13-10-2008, Kamerstuk 2008-2009, 31700 XV, nr. 5, Tweede Kamer
Vaststelling begroting Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het
jaar 2009; Brief minister over het najaarsoverleg gevoerd met centrale werkgevers- en
werknemersorganisaties
13-10-2008, Bijlage bij kamerstuk 31700 XV, nr. 5, Tweede Kamer
Samen doen wat mogelijk is Tripartiete Verklaring Najaarsoverleg 2008
13-10-2008, Bijlage bij kamerstuk 31700 XV, nr. 5, Tweede Kamer
Evaluatie afspraken Participatietop Behorend bij de Tripartiete Verklaring Najaarsoverleg
2008
14-10-2008, Kamerstuk 2008-2009, 31567, nr. 8, Tweede Kamer
Wet participatiebudget; Nota n.a.v. het verslag
20-10-2008, Bijlage bij kamerstuk 31706, nr. 10, Tweede Kamer
Illustratie ongelijke vergoeding van kosten in de BU en Presentatie en representativiteit
voorbeeldhuishoudens NIBUD
Pag. 4: CG-raad
AWBZ
13-10-2008, Kamervragen met antwoord 2008-2009, nr. 145, Tweede Kamer
Vragen van de leden Van Gerven, Leijten en Langkamp (allen SP) aan de staatssecretaris
van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de minister voor Jeugd en Gezin over de zorg
aan chronisch zieke kinderen in gespecialiseerd verpleegkundige kinderdagverblijven.
(Ingezonden 12 augustus 2008); Antwoord
17-10-2008, Kamervragen 2008-2009, vraagnr. 2080903000, Tweede Kamer
Vragen van de leden Langkamp en Leijten (beiden SP) aan de minister voor Jeugd en
Gezin en de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de gevolgen
van de bezuinigingen in de AWBZ voor jongeren en kinderen. (Ingezonden 16 oktober
2008)
20-10-2008, Kamerstuk 2008-2009, 30597, nr. 32, Tweede Kamer
Toekomst AWBZ; Brief staatssecretaris over invoering van een 'vermogenstoets in de
AWBZ'
BELEID
16-10-2008, Handelingen 2008-2009, nr. 8, Tweede Kamer, pag. 455-481
Algemene financiële beschouwingen n.a.v. Miljoenennota 2009 (31700)
Pag. 511: CG-Raad
16-10-2008, Handelingen 2008-2009, nr. 8, Tweede Kamer, pag. 483-512
Voorzetting algemene financiële beschouwingen n.a.v. Miljoenennota 2009 (31700)
Pag. 494 en 511: CG-Raad
16-10-2008, Handelingen 2008-2009, nr. 2, Eerste Kamer, pag. 46-65
Beleidsdebat over de toekomst van de AWBZ en het functioneren van de Wmo
16-10-2008, Handelingen 2008-2009, nr. 2, Eerste Kamer, pag. 77-93
Voortzetting van het beleidsdebat over de toekomst van de AWBZ en het functioneren
van de Wmo
16-10-2008, Handelingen 2008-2009, nr. 2, Eerste Kamer, pag. 111-118
Voortzetting van het beleidsdebat over de toekomst van de AWBZ en het functioneren
van de Wmo
17-10-2008, Kamerstuk 2008-2009, 31706, nr. 11, Tweede Kamer
Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten; Verslag
Pag. 4 en 17: CG-Raad
16-10-2008, Kamerstuk 2008-2009, 31706, nr. 10, Tweede Kamer
Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten; Brief minister en
staatssecretaris over de inkomenseffecten van de overgang van de BU naar de Wtcg
Pag. 2, 3, 4, 5, 11, en 13: CG-Raad
20-10-2008, Bijlage bij kamerstuk 31706, nr. 10, Tweede Kamer
Illustratie ongelijke vergoeding van kosten in de BU en Presentatie en representativiteit
voorbeeldhuishoudens NIBUD
DIVERSEN
13-10-2008, Bijlage bij kamerstuk 31001, nr. 54, Tweede Kamer
Jongeren 2006
Bevat o.a. informatie over reïntegratie en wajong
15-10-2008, Bijlage bij kamerstuk 29815, nr. 169, Tweede Kamer
Actieplan voor vermindering van ervaren regeldruk in de brede jeugdketen
15-10-2008, Kamerstuk 2008-2009, 29815, nr. 169, Tweede Kamer
Jeugdzorg 2005-2008; Brief minister bij aanbieding Actieplan voor vermindering van
ervaren regeldruk in de brede jeugdketen, alsmede nulmeting
(ook speciaal onderwijs)
16-10-2008, Niet-dossierstuk 2008-2009, 2008D09281, Tweede Kamer
Lijst van vragen over de begroting van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en
Sport
15-10-2008, Kamerstuk 2008-2009, 31704, nr. 7, Tweede Kamer
Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2009);
Verslag
16-10-2008, Bijlage bij kamerstuk 30234, nr. 21, Tweede Kamer
Beleidskader Sport, Bewegen en Onderwijs
Ook: gehandicaptensport en speciaal onderwijs
20-10-2008, Niet-dossierstuk 2008-2009, 2008D09494, Tweede Kamer
Lijst van vragen over het rapport 'Topsport in Nederland' van de Algemene Rekenkamer
20-10-2008, Niet-dossierstuk 2008-2009, 2008D09774, Tweede Kamer
Verslag houdende een lijst van vragen over de begroting van het ministerie van Sociale
Zaken en Werkgelegenheid
20-10-2008, Kamerstuk 2008-2009, 21501-31, nr. 158, Tweede Kamer
Raad voor de Werkgelegenheid, Sociaal Beleid, Volksgezondheid en Consumentenzaken;
Verslag algemeen overleg op 24 september 2008
O.a. over discriminatie
ETHIEK
15-10-2008, Kamerstuk 2008-2009, 31700 XVI, nr. 14, Tweede Kamer
Vaststelling begroting Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het
jaar 2009; Verslag algemeen overleg van 23 september 2008 over de brief van 9
september 2008 oer reanimatie in verpleeg- en verzorgingshuizen (31200 XVI, nr. 187)
16-10-2008, Handelingen 2008-2009, nr. 8, Tweede Kamer, pag. 521-525
Debat n.a.v. een algemeen overleg op 23 september 2008 over reanimatiebeleid
HULPMIDDELEN
16-10-2008, Kamervragen 2008-2009, vraagnr. 2080902810, Tweede Kamer
Vragen van het lid Agema (PVV) aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
over het schrappen van de sta-opstoel uit het basispakket. (Ingezonden 15 oktober
2008)
17-10-2008, Kamervragen 2008-2009, vraagnr. 2080903010, Tweede Kamer
Vragen van de leden Van Gerven en Gesthuizen (beiden SP) aan de minister en de
staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de minister van Economische
Zaken over de kwaliteit en vergoeding van personenalarmering bij digitale telefonie.
(Ingezonden 16 oktober 2008)
ONDERWIJS
16-10-2008, Bijlage bij kamerstuk 31737, nr. 1, Tweede Kamer
Regeling vaststelling bedragen materiële instandhouding basisonderwijs, (v)so en
samenwerkingsverband 2009
SOCIALE VERZEKERINGEN
14-10-2008, Kamerstuk 2008-2009, 31707, nr. 6, Tweede Kamer
Wijziging o.m. Wet financiering sociale verzekeringen (invoering premiekorting in dienst
nemen uitkeringsgerechtigden van 50 jaar en ouder en in dienst houden werknemers van
62 jaar en ouder); Verslag
VERSTANDELIJK GEHANDICAPTEN
14-10-2008, Niet-dossierstuk 2008-2009, 2008D06675, Tweede Kamer
Verslag van een schriftelijk overleg inzake de verslavingszorg (24077, nr. 224)
15-10-2008, Kamerstuk 2008-2009, 31110, nr. 7, Tweede Kamer
Justitieel Verslavingsbeleid; Verslag algemeen overleg over de brief van 4 juni 2008 over
de aanpak van stelselmatige daders (ISD-maatregel) (31110, nr. 4)
16-10-2008, Handelingen 2008-2009, nr. 8, Tweede Kamer, pag. 525-555
Debat over het fixatie- en isolatiebeleid in zorginstellingen
VERVOER
15-10-2008, Handelingen 2008-2009, nr. 7, Tweede Kamer, pag. 403-403
Stemmingen over moties, ingediend bij het debat over de toegankelijkheid van het
openbaar vervoer (25847, nrs. 64 t/m 67)
14-10-2008, Kamerstuk 2008-2009, 23645, nr. 254, Tweede Kamer
Openbaar vervoer; Brief staatssecretaris over het overleg dat de staatssecretaris op 30
september heeft gevoerd met vertegenwoordigers van consumentenorganisaties over de
OV-chipkaart
14-10-2008, Kamerstuk 2008-2009, 23645, nr. 255, Tweede Kamer
Openbaar vervoer; Brief staatssecretaris met de bekendmaking van de overwegingen
van consumentenorganisaties ten aanzien van de OV-chipkaart
Pag. 1 en 2: CG-Raad
WMO
13-10-2008, Kamervragen met antwoord 2008-2009, nr. 152, Tweede Kamer
Vragen van het lid Wolbert (PvdA) aan de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn
en Sport over de verdeling van Wmo gelden waardoor 85 gemeenten gekort worden op
hun budget.(Ingezonden 29 augustus 2008); Antwoord
15-10-2008, Bijlage bij kamerstuk 29538, nr. 89, Tweede Kamer
De invoering van de Wmo: gemeentelijk beleid in 2007
Pag. 5: CG-Raad
16-10-2008, Kamerstuk 2008-2009, 29538, nr. 89, Tweede Kamer
Zorg en maatschappelijke ondersteuning; Brief staatssecretaris bij aanbieding van de
eerste tussenrapportage evaluatie Wmo
Terug naar inhoud
Recessen Tweede Kamer
Herfstreces 2008: vrijdag 10 oktober 2008 t/m maandag 20 oktober 2008
Kerstreces 2008: vrijdag 19 december 2008 t/m maandag 12 januari 2009
Terug naar inhoud
Besluitenlijst van procedurevergadering van de vaste commissie voor
VWS
Er zijn geen nieuwe besluitenlijsten
Terug naar inhoud
Debatten in het kort
er zijn geen verslagen van relevante debatten
Terug naar inhoud
Download