Internet Dennen

advertisement
Onderedeel van Nationaal Park Duinen van Texel
Wandelen
Fietsen
Paardrijden
De Dennen
Staatsbosbeheer – Nationaal Park Duinen van Texel
Ruijslaan ,  AZ De Koog
T -
www.staatsbosbeheer.nl
De Dennen
De Dennen is het deel van het
Nationaal Park Duinen van Texel met
de meeste mogelijkheden om in de
natuur te recreëren. U kunt er volop
wandelen, fietsen, paardrijden en
picknicken. Er is zelfs een barbecueterrein en een terreinfietsroute.
De bosspeelplaatsen zijn erg
geschikt voor kinderspelletjes zoals
vlaggenroof en boompje verwisselen.
De natuurpaden De Mient en
Het Alloo laten u de natuur van het
bos ontdekken. Het Alloopad is ook
toegankelijk voor blinden, slechtzienden en mensen in een rolstoel.
Bosaanleg
Zoute zeewind
Het grootste deel van het Texelse bos is aangeplant in
Een ander probleem bij de bosaanleg was de
de periode -. Het was een pioniersbos in een
zeewind. Storm voert vanuit zee zoutdeeltjes aan,
gebied zonder (gematigd) bosklimaat. Het was ook
waardoor bladeren, naalden en knoppen uitdrogen.
een eenvormig bos: grote oppervlakten geplante
Het zout trekt water uit het blad. Vooral bomen die
bomen van dezelfde soort en leeftijd. De weersom-
aan de westelijke bosrand staan, hebben het zwaar
standigheden zijn extreem: veel (zee)wind en een
te verduren. Voor een veilig voortbestaan van de
arme bodem.
naaldbomen, plantte Staatsbosbeheer loofbomen
Het Texelse bos is aangelegd om de ’woeste gronden’
aan de westrand van de bossen. Loofbomen krijgen,
productief te maken. Deze woeste gronden waren
anders dan naaldbomen, ieder voorjaar nieuwe
vooral natte heidevelden, die in gebruik waren als
bladeren en twijgen. Hierdoor heeft zout minder
mientgronden. Mient komt van gemeenschappelijk.
negatieve invloed op loofbomen. De loofbomen
De Kooger Mient en Westermient werden gebruikt
vormen zo een buffer, waarachter de rest van het
door de gemeenschappen van De Koog en De
bos kan schuilen.
Westen. Van deze heidevelden zijn in De Dennen
Het effect van de wind op de beschutte bomen is
enkele snippertjes overgebleven.
duidelijk zichtbaar. Deze bomen groeien, naarmate
ze meer in de luwte staan, steeds hoger. Hierdoor
Te nat of te droog
loopt de westelijke bosrand op Texel schuin op
Bij de bosaanleg op de mientgronden stuitte
richting het oosten. Naaldbomen blijken onder deze
Staatsbosbeheer op een aantal problemen. Het eerste
omstandigheden ook langdurig in de bosrand te
obstakel was water. De grond was op veel plaatsen te
kunnen overleven. Ze moeten dan wel zoveel ruimte
nat. Door de aanleg van sloten kon het overtollige
hebben, dat ze hun buren niet kunnen raken. De
water via de polders naar zee wegstromen. Op andere
bomen houden dan levende takken tot onder aan de
plaatsen was het juist de droogte die voor moeilijk-
stam. Een bijkomend voordeel is dat in de open
heden zorgde. De vakkundige oplossing hiervoor was
ruimtes zaden kunnen ontkiemen en het bos zich
de Boodt-methode, genoemd naar de houtvester
kan verjongen.
Pieter Boodt (-). Stukken turf (gedroogd
veen) legde men een maand lang in het water. Was
Natuurlijker bos
de turf volgezogen, dan werden twee stukken in de
Het bosbeleid is in de loop der jaren veranderd. In
plantgaten bij de wortels van de jonge dennen
De Dennen streeft Staatsbosbeheer naar een zo
gelegd. Zo kon de jonge aanplant periodes van
natuurlijk mogelijk bos met veel ruimte voor
droogte beter doorstaan. Een deel van De Dennen
recreatie. Het doel is een bos dat zichzelf in stand
heet daarom ook het ’Turfveld’. Vaak werd de grond
houdt en waar bomen van alle leeftijden door elkaar
een halve meter diep omgespit of met behulp van
voorkomen. In een dergelijk bos groeien vooral
ossen omgeploegd en daarna verrijkt met compost.
soorten bomen, struiken en planten die van nature
in Nederland thuishoren en passen bij de
groeiplaats.
De uitheemse Corsicaanse en Oostenrijkse den zijn
soorten die zo’n belangrijke functie hebben langs de
kust, dat Staatsbosbeheer daar doet alsof ze
inheems zijn. Een natuurlijker bos biedt een grote
verscheidenheid aan voedsel en schuilplaatsen voor
allerlei soorten planten en dieren. Bovendien is een
dergelijk bos minder gevoelig voor aantastingen
door insecten.
In een natuurlijker bos is het belangrijk dat er
voldoende dood hout is. Liggend, maar vooral ook
staand dood hout biedt levensmogelijkheden aan
schimmels en insecten. Insecten zijn op hun beurt
voedsel voor vogels. Vogels, zoals spechten,
nestelen graag in dood hout. Bacteriën, schimmels
en insecten maken van dood hout voedingsstoffen,
die door levende planten worden opgenomen. Dood
hout is dan ook een onmisbare schakel in de
kringloop van een bos.
Duinrellen
Staatsbosbeheer geeft een deel van de sloten een
natuurlijker aanzien. De sloten, duinrellen genoemd,
worden gevoed door kwelwater uit de duinen. Dit
water is erg schoon en heeft het hele jaar dezelfde
temperatuur, een verschijnsel dat in Nederland
Legenda
Rondwandeling
Natuurpad
Ruiterpad
Ruiter/menpad
Sommeltjespad
Fietspad
Verharde weg
Wandelpad
Parkeerplaats
Picknickbank
Folderbakje
Uitkijkpunt



Speelweide ’Vierkante stuk’
Barbecueterrein
Fonteinsnol, uitkijkpunt
Legenda
Rondwandeling
Natuurpad
Ruiterpad
Ruiter/menpad
Terreinfietspad
Wandelpad open
van / - /
Fietspad
Verharde weg
Wandelpad
Parkeerplaats
Toilet
Picknickbank
Speelveld
Folderbakje
Uitkijkpunt
Zandspeelplaats
Bosspeelplaats
Eenrichtingsverkeer
zeldzaam is. Hier komen bijzondere planten en
je immers ook genieten. Staatsbosbeheer heeft veel
dieren voor. Een deel van deze duinrellen krijgt een
voorzieningen aangelegd, zoals wandel-, fiets- en
kronkelende, beekachtige loop, zodat er meer
ruiterpaden. Op deze paden bent u van harte
dieren- en plantensoorten kunnen leven. Stukken
welkom. Uw hond mag met u mee op het pad. In
van de oevers krijgen een natuurlijker karakter. Op
het bos ten oosten van de Randweg en Natte
sommige plaatsen is bos gekapt, waardoor meer
Vlakweg, m.u.v. het begraasde gebied, mag dat ook
licht op de grond kan komen. De duinrel De
zonder dat die is aangelijnd.
Tureluur is in  al op deze manier veranderd.
Hier staat ook één van educatieve grondwatermeters waarop u kunt zien hoe diep het grondwater
zit en lezen wat het belang van grondwater is.
Informatie
Recreatie
Voor meer informatie over het Duinpark en
Na de Tweede Wereldoorlog kreeg het Texelse bos,
over het Nationaal Park Duinen van Texel
onder invloed van het toenemende aantal toeristen,
kunt u terecht in Ecomare /
een nieuwe functie: recreatiegebied. Van natuur kun
Bezoekerscentrum Duinen van Texel,
Ruijslaan ,  AZ De Koog,
T -, www.staatsbosbeheer.nl /
De Dennen vormen een aantrekkelijk wandelgebied voor iedereen.
www.ecomare.nl / www.npduinenvantexel.nl.
Dagelijks geopend van .-. uur. Voor
informatie en het boeken van excursies kunt
u ook terecht bij de Texel Informatie Punten,
de ’TIP-zuilen’.
Staatsbosbeheer participeert in
Nationaal Park Duinen van Texel.
NHTX – --
©  Staatsbosbeheer auteursrechten voorbehouden |
tekst: Staatsbosbeheer | Fotografie: Staatsbosbeheer |
Illustratie: E. van Mansvelt
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

Test

2 Cards oauth2_google_0682e24b-4e3a-44be-9bca-59ad7a2e66a4

kinderdagverblijf Wiekwijs

2 Cards oauth2_google_7b80f232-43ab-4a38-be6e-61287e4cdb0a

Create flashcards