Financiering van projecten

advertisement
GELD!!!
Presentatie Fondsenwerving
2 oktober 2009
Camara van der Spoel
Senior regioadviseur VSBfonds
Fondsenwerving
•
U wilt een project
organiseren
•
U heeft voor dit project
geld van fondsen nodig
•
Wat is een goede
aanpak?
Fondsen: privaat en publiek
Publieke fondsen (‘overheids’ fondsen)
Voorbeelden:
Ned. Fonds voor Podiumkunsten+
Fonds voor de Cultuurparticipatie
Mondriaan Stichting
Nederlands Fonds voor de Film
Private fondsen
Private fondsen zijn onder te verdelen in:
•
vermogensfondsen (er is reeds een vermogen dat
professioneel beheerd wordt)
•
vermogensverwervende fondsen (het vermogen komt
voort uit fondsenwerving zoals collectes, acties e.d.)
•
een combinatie van beide
Private fondsen
Jaarlijks donatievolume
(het bedrag dat jaarlijks aan projecten gedoneerd wordt) :



jaarlijkse donatievolume is afhankelijk van aanwezige
vermogen
het donatievolume bepaalt het gemiddelde bedrag dat
gedoneerd wordt, dit kan per fonds behoorlijk
verschillen!
Houdt hiermee rekening in de aanvraag, stel je op de
hoogte welk bedrag realistisch is om aan te vragen.
Fondsenwerving algemeen
•
Maak anderen enthousiast voor jouw project: ‘vraag
geen geld, maar verkoop je project!’
•
Zorg voor een helder en goed onderbouwd concept
(projectplan). Maak de fondsenwerving onderdeel van
het projectplan.
Fondsenwerving algemeen
•
Een goede voorbereiding is belangrijk!
•
Inventariseer welke mogelijkheden er zijn om geld te
verwerven (eigen netwerk bijvoorbeeld), wat kunt u
uit het eigen vermogen bijdragen?
•
Inventariseer welke subsidiemogelijkheden er zijn
•
Inventariseer welke fondsen en sponsoren ‘passen’
bij het project
Fondsenwerving algemeen
•
Maak een plan van aanpak met een tijdsplanning
•
Startmoment fondsenwerving is afhankelijk van tijdstip
waarop het project een go / no go krijgt
•
Naar mate u een groter bedrag nodig heeft, moet u
eerder starten met de fondsenwerving
•
Houdt rekening met doorlooptermijn, deadlines voor
aanvragers en vergaderdata van fondsen
•
De meeste fondsen nemen reeds gestarte projecten niet
in behandeling!
Fondsenwerving algemeen
•
•
•
hoe is de aanvraagprocedure (termijnen)
welke documentatie moet meegestuurd worden
welke criteria hanteert men (bijvoorbeeld aanvrager dient
een rechtspersoon te zijn, ingeschreven bij KvK)
•
zoek tijdig contact met de subsidiegevers dan wel
geldverstrekkers en leg het project voor aan de persoon
die de aanvraag zal behandelen (bijv. per email)
Fondsenwerving algemeen
•
Maak een realistische projectbegroting en
dekkingsplan
•
Zorg voor een breed financieel draagvlak in het
dekkingsplan:
•
•
•
•
•
Eigen bijdrage naar vermogen (evt. zelfwerkzaamheid)
Bijdrage overheid
Fondsen
Sponsoren
Eigen inkomsten (bijv. entreegelden, acties, verkoop
programma, advertenties, standverhuur)
Fondsenwerving algemeen
•
Voor uitbetaling moet de aanvrager aan een aantal
voorwaarden hebben voldaan (bijv. financiële
verslaglegging, overleggen facturen,
evaluatieverslag)
•
Houdt het fonds op de hoogte van wijzigingen in het
project
•
Fonds kan de donatie (naar beneden) bijstellen
indien bijv. van uiteindelijk project weinig overblijft
•
Fondsen kennen geen bezwaarprocedures
•
Overzichten van fondsen in Fondsenboek of
www.vermogensfondsen.startpagina.nl
VSBfonds
•
Ontstaan uit de spaarbanken (gedachtengoed
Maatschappij tot Nut van ‘t Algemeen)
•
Groot vermogensfonds (vermogen ca. 900 miljoen)
•
Donatievolume jaarlijks 26 miljoen
•
VSBfonds ondersteunt maatschappelijke initiatieven
op het gebied van Mens & Maatschappij en Kunst &
Cultuur
VSBfonds beleid
•
•
•
VSBfonds draagt bij aan de kwaliteit van de Nederlandse
samenleving door projecten te ondersteunen met geld,
kennis en netwerken.
VSBfonds beoogt daarbij de individuele ontwikkeling van de
mens en het vergroten van diens betrokkenheid bij de
samenleving.
Bij het donatiebeleid wordt uitgegaan van vier pijlers onder
het beleid:
ONTMOETEN – PARTICIPEREN –
BEWUST ZIJN - INSPIREREN
het VSBfonds en kunst & cultuur:
De kunsten:
•
•
•
•
•
•
•
Zowel professionele kunst als amateurkunst
Alle kunstdisciplines
Vergroting cultuurbereik (nieuwe doelgroepen)
Verdieping cultuurparticipatie
De mens centraal: effect op het publiek is belangrijker dan
ontwikkeling van de maker
Bij amateurkunst wordt ook gekeken naar effect op de
beoefenaren
Pluspunten: aandacht aan diversiteit, ondernemerschap,
innovatie, voorbeeldfunctie, talentontwikkeling, maatschappelijk
engagement
het VSBfonds en kunst & cultuur:
Cultureel Erfgoed
•
•
•
•
Ontsluiten /toegankelijk maken van cultureel erfgoed
Museale presentaties of - herinrichting
Herbestemmen van monumenten / toegankelijkheid voor
breed publiek (aansluiting bij doelen VSBfonds)
Cultuurhistorische educatieve projecten
VSBfonds afwijzing / niet in behandeling:
•
•
Reguliere activiteit (concert, voorstelling, expositie e.d.)
Er wordt een bijdrage gevraagd in de exploitatielasten
(normale personeelslasten, vaste lasten organisatie)
• Politiek of religieus doel
• Individu vraagt donatie aan
• De aanvraag komt te laat binnen (kan niet meer besloten
worden voorafgaand aan de start van het project)
• Te grote belangenverstrengeling tussen toezichthouders
en uitvoerders project
• Het project heeft geen aansluiting bij ons beleid
• Er is geen financiële noodzaak
VSBfonds behandeling
•
•
•
•
•
•
•
Aanvraagformulier: www.vsbfonds/aanvraagformulier
Meesturen: KvK, kopie statuten, financiële jaarstukken,
projectbegroting. Eventueel projectplan.
Wij streven naar doorlooptermijn van drie maanden
Behandeling door Raad van Advies Groningen Drenthe
RvA vergadert zes keer per jaar
Donatie is overeenkomst van schenking onder
voorwaarden
Uitbetaling nadat aanvrager voldaan heeft aan
voorwaarden
Groninger Fondsenoverleg
•
•
•
•
•
Een keer per maand vergadering van Prins Bernhard
Cultuurfonds, Scholten- en Kammingafonds, Kunstraad
en VSBfonds in Fondsenhuis (Martinikerkhof 13 Gron.)
Aanvragers kunnen presentatie geven van hun project
Informele setting
15-30 minuten tijd per project
Aanvrager krijgt direct terugkoppeling op kansen op een
donatie of subsidie
Meer informatie?
Camara van der Spoel
Senior regioadviseur VSBfonds Noord
Bezoekadres: Martinikerkhof 13
Postadres: Postbus 610, 9700 AP Groningen
Tel. 050-8700100
[email protected]
www.vsbfonds.nl
Download
Random flashcards
Create flashcards