Grasland - Wikiwijs Maken

advertisement
Grasland
Doel van de les:
1. kennismaking met thema
grasland
2. beweidingssystemen
Grasland
-
Aan het einde van de les
weet je wat:
de kamelenbult is bij grasgroei
- En kun je 5 beweidingssystemen
benoemen.
grasland
 Inleiding
 Hoeveel
 Hoe
soorten gras zijn er op aarde?
groeit gras door het seizoen heen?
grasland
 Kamelenbult
grasgroei
grasland

-
-
Opdracht beweidingssystemen:
Beschrijf en teken 5 beweidingssystemen
(15 minuten)
benoem bij ieder systeem de:
- grasproductie
- verliezen
- smakelijkheid
- N-benutting
- arbeid
Bespreking in de klas
grasland
 Omweiden
grasland
 Standweiden
grasland
 Rantsoen
beweiden
grasland
 Stripgrazen
grasland
 Zomerstalvoeren
grasland
 Siësta
beweiding
grasland
 Summerfeeding
grasland
 Wat
betekent de kamelenbult bij
grasgroei?
 Welke
5 beweidingssystemen ken je?
Grasland h1
 Koe
is kuddedier
 Van nature snel veel grazen en dan ……?
 Welk
beweidingssysteem sluit hierbij het
beste aan?
Grasland
 Hoe
-
groeit gras?
Groeipunt laag bij
de grond
Via bladmassa (vegetatief)
Via zaadvorming (generatief)
grasland
 Vegetatieve
vermeerdering:
vooral via
……………..
 kan
via zijspruiten
 kan
via wortelstokken
grasland
 Gras
groeit uit ………….?
 Gras
kan energie opslaan in de ……….?
grasland
-
Bij hoeveel kg droge stof per ha bereikt
gras de maximale groeisnelheid?
grasland
 Voed
de cyclus
-vliegwiel in gang zetten
in de bodem, hoe?
Grasland Hoofdstuk 2
 Winterrust?
 Hoe
lang in cm mag het gras de winter in
gaan?
 Schapen hebben “gouden voetjes”. Wat
wordt hier mee bedoeld?
Grasland h2
 Mollen
 Ontwatering
 Drainage
Grasland h2
 nn
Grasland h2
 Bodemanalyse
 Organische
 NLV
 bemesting
stof
Grasland h3

Grasland ontwaakt
Bij welke bodemtemperatuur
start de grasgroei?
Soorten regenwormen:
Rode worm
Grauwe worm
pendelaar
Grasland h3
 Beoordelen
bodem
 Beoordelen plantenbestand
 Goede
grassen
 Matige grassen
 Slechte grassen
Grasland h3
 Goede
grassen
- Engels raaigras
- timotee
- beemdlangbloem
Grasland h3
 Matige
grassen
- ruwbeemdgras
- veldbeemdgras
- kweekgras
- gestreepte witbol ->
- fioringras
- kropaar
Grasland h3
 Slechte
grassen
- straatgras
- geknikte vossenstaart
- liesgras
- roodzwenkgras
- mannagras
Grasland h3
 Hoe
 Via
herken je diverse grassen:
google afbeeldingen
 www.wilde-planten.nl
Grasland h3
 Criteria
-
-
voor herinzaai
Waterhuishouding
% Engels raaigras
% kweek
% onkruid
Grasland h3
 Voorjaarswerk
-
-
grasland
Rollen
Slepen
Wiedeg
Beluchtingsmachine
Grasland h3
 Witte
en rode klaver
Verschillen?
- Stolonen
- Maaien/weiden
Grasland h3
 Onkruiden
Wat zijn bekende onkruiden?
Grasland h3
Voorbeelden:
Ridderzuring
Muur
Scherpe boterbloem
melde
Brandnetels
Stekels
Herderstasje
Hoefblad
Paardenbloem
weegbree
Grasland h3
 Bemesting:
 Minerale
 Dierlijke
mest
mest
Grasland h3
 Startsignalen
grasgroei
Welke?
T-som
bodemtemperatuur
witte wortelpuntjes
Hoofdstuk 4 Eerste snede in zicht
Door welke 4 variabelen varieert de
grasgroei ieder voorjaar?
Hoe meet je de grashoogte?
Grasland H4
 Waar
hangt de drogestof opbrengst van
af? (vier)
Grasland H4
 Hoogte
 Dichtheid
 Droge
stof gehalte
 Grasbestand
Grasland H4
 Beweidingssystemen
Grasland H4
 Hoeveel
gras eet een koe?
Grasland H4







Voorbeeld benodigde oppervlakte:
100 melkkoeien.
1 koe graast per dag 8,5 kg ds.
Inscharen bij 1.700 kg ds
Bijgroei 50 kg ds per dag.
4 dagen weiden.
20% verliezen.
 HOE
ZIJN:
GROOT DIENT DAN HET PERCEEL TE
Grasland h4
 8,5
kg ds x 100 koeien = 850 kg ds
 850 x 4 dagen x 120 % (20% verlies) =
 4.080 kg ds
 1700
kg ds+ 4 x 50 kg ds = 1.900 kg ds
 Benodigd
4.080/1.900 = 2.15 ha
Grasland h4
 Hoeveel
gras kan er per dag op een ha
groeien in kg ds?
Grasland h4
Grasland h4
 Voorbeeld
graslandplanning
Grasland h4
Waar denk je aan als je dit ziet?
Grasland h4
 Wanneer
 Hoeveel
 Hoeveel
maaien 1e snede?
kg ds per ha staat er dan?
% van de
jaaropbrengst is dit?
Grasland h4
 Gras
 Wat
plakt ‘s middags????????????
is het beste maaimoment?
 Waarom
kneuzen?
Grasland h4
 Bemesting
1e snede
 Waar hangt de benodigde hoeveelheid
van af?
 Hoeveel m3 drijfmest voor een
maaisnede?
 Hoeveel stikstof, fosfaat en kali zit er in 1
m3 drijfmest?
Grasland h5
 Na

de eerste snede
In Juni en juli structuurrijker gras
Grasland h5
 Ridderzuring
 Overblijvend
onkruid
 Wortelonkruid
 oliehoudend zaad
Grasland h5
 Grassen
 Italiaans
raaigras
 Timothee
Grote vossenstaart
Grasland h5
 Gras-klaver
mengsel
 Voordelen:
-
Stikstofbinding
Smakelijkheid
N-binding tot wel 200 kg N/ha
Meest gebruikt: witte klaver
Grasland h5
 Witte
klaver
- Weiden en maaien, vormt stolonen
(uitlopers)
 Rode
-
klaver
Maaien
Penwortel
Grasland h5
 Droogte
 Effect
en eiwit?
bemesting en mineralisatie
 Groeisnelheid
gras na half juni
Grasland h5
 Beregenen
grasland?
 Wat
zijn signalen om te gaan beregenen?
 Wat
vertelt de bodem?
Grasland h5
 Natuurland
- Plantensamenstelling
- Uitgestelde maaidatum
Grasland h6 nazomeren
 Kroonroest
 Hoe
in gras.
voorkomen?
 Welke
andere schade ken je in grasland?
Grasland h6
 De
kluit in 7 stappen (blz. 74)
 Aantal
wormen in een kluit?
Hoeveel % kruimels in bovenste 5 cm bij
goede structuur?
Grasland h6
 Wel/niet
inzaaien grasland
-
Toestand bodem
Grassamenstelling
-
mengselkeuze
-
Grasland h6
 Mengselkeuze
-
(blz. 77)
- alleen maaien
- beweiden/maaien
Grasland h6
 Signaalplanten
 Bepaalde
planten alleen aanwezig bij
droge of natte omstandigheden.
Grasland h6
 Beweiden
in de nazomer
 Gras/klaver
 Voederwaarde
 Maaien
nazomer
Grasland h6
N
voorziening (blz 84) van gebrek tot
overmaat.
 Najaarsbemesting, wel niet nodig?
 Onkruidbestrijding
nazomer)
(richting sapstroom
Grasland h7 najaar
 Bodemprikker
of ……………
 Nieuw
grasland, maaien voor
de winter?
 Weidesnede
najaar max …. dgn
Grasland h7
 Hoe
najaarsgras inpassen in het rantsoen?
Grasland h7
 Pure
graze
 Wat is dit?
 Wat zijn belangrijke kenmerken?
Grasland h7
 Najaarskuil
 Waarom
 Effect
lastiger te maken?
van drogen op gras(klaver)
Grasland h7
 Terugblik
op weideseizoen
 Hoe
doe je dit?
 Wat
heb je hierbij nodig?
Download