12 oktober 2012 Advertentie Publiekrecht voor de vastgoedsector

advertisement
12 oktober 2012
Geachte HIP-abonnee,
Advertentie
Hierbij ontvangt u als abonnee op het tijdschrift Huurr
Publiekrecht voor de vastgoedsector editie 2012-2013 (6e druk)
HIP-nieuwsbrief.
In dit boek komt het deel van het publiekrecht aan bod dat in het bijzonder van belang is voor
de vastgoedsector. Naast het algemeen bestuursrecht gaat het dan met name om het
ruimtelijke-ordeningsrecht en het bouwrecht, daarnaast ook milieurecht en onteigeningsrecht
en voorts een groot aantal andere onderwerpen. Deze wetgeving is nogal eens aan verandering
onderhevig, waardoor ook dit jaar er voor is gekozen om een bijgewerkte versie uit te brengen.
Publiekrecht voor de vastgoedsector is ooit opgezet als studieboek voor de opleiding van het
vak publiekrecht voor het SVMNIVO-examen. Het is daarna uitgebreid met andere
onderwerpen, en er heeft een stevige verdieping plaatsgevonden met onder meer verwijzingen
naar uitspraken in de jurisprudentie en met een consequente verwijzing naar relevante
wetsartikelen. Het is daardoor uitgegroeid tot een studieboek en naslagwerk voor een brede
lezersgroep waarin diep wordt ingegaan op de materie, zonder daarbij te verzanden in details.
Daarbij is gedacht aan zowel volledigheid als overzichtelijkheid, waarbij de leesbaarheid en
logica van de opbouw steeds voorop hebben gestaan. De lezer raakt gaandeweg bekend met
het ‘juridische denken' en raakt vertrouwd met het omgaan met wetboeken en het zelf kunnen
vinden van artikelen daarin.
De nieuwsberichten zijn, evenals de in HIP verschenen
Inclusief Bouwbesluit 2012
Nieuwsberichten
Auteur
mr. drs. E. Alders
Klik op de afbeelding hieronder voor meer informatie
signaleringen, ook te raadplegen via www.hip-online
Met vriendelijke groet,
Lies Kromhout
Uitgever
Inhoudsopgave
• Boetebeding ROZ onduidelijk
• Sloop levert geen dringend eigen gebruik op
• Verstek?
Boetebeding ROZ onduidelijk
Rechtbank Amsterdam
26 september 2012, LJN BX8231
De verhuurder van bedrijfsruimte vordert in kort gedin
veroordeeld wordt tot (onder andere) betaling van de
vermeerderd met de boete. De boete is verschuldigd o
huurovereenkomst horende algemene bepalingen (naa
Raad voor de Onroerende Zaken). Die bepalingen bepa
‘telkens indien een uit hoofde van de huurovereenkom
verschuldigd bedrag niet prompt op de vervaldag is vo
huurder aan verhuurder van rechtswege per kalenderm
vervaldag van dat bedrag een direct opeisbare van 2%
verschuldigde per kalendermaand, waarbij elke ingetre
volle maand geldt, met een minimum van 300,00 per
voorzieningenrechter oordeelt dat de betreffende bepa
de toevoeging ‘met een minimum van 300,00 per maa
wijst slechts 2% boete over het verschuldigde toe.
(Bron: www.rechtspraak.nl)
Naar boven
Sloop levert geen dringend eigen geb
Rechtbank Almelo
28 augustus 2012, LJN BX8336
De verhuurder (een woningbouwvereniging) heeft de h
opgezegd op grond van dringend eigen gebruik en vor
het tijdstip bepaalt waarop de huurovereenkomst eind
het huizenblok waarvan het gehuurde deel uitmaakt sl
kan maken voor parkeerplaatsen of een groenvoorzien
een derde. De verhuurder heeft gesteld dat door het s
veiligheid en de leefbaarheid van de buurt wordt verbe
sector kanton, wijst de vordering af. De rechtbank ove
verwijzing naar HR 6 maart 1992, NJ 1993, 583) dat h
redelijk goede staat is. De rechtbank vervolgt dat slop
gebruik op kan leveren als daaraan ‘primair en grotend
beleidsmatige motieven ten grondslag liggen', maar di
volgens de rechtbank in het onderhavige geval niet vo
voetlicht gebracht. Ook van het bepaalde in artikel 7:2
geen sprake aangezien de gemeente ‘nog geen onherr
bestemmingsplan heeft verwezenlijkt dat meebrengt d
geen woonbestemming meer heeft maar erin voorziet
parkeergelegenheid of groenvoorziening kan komen'.
(Bron: www.rechtspraak.nl)
Naar boven
Verstek?
Rechtbank 's-Gravenhage
21 september 2012, LJN BX8024
Colofon HIP
Sdu Uitgevers
Postbus 20025,
2500 EA Den Haag
[email protected]
Redactie HIP
Mr. G.I. Beij
Mr. M.H.L.. van Dijkman
Mr. M.B.J. Thijssen
Mr. D. de Vries
Mr. M.H.P. de Wit
Mr. J.J.M. Norbart-ten Hoor
Uitgever
L. Kromhout
Redactiesecretaris
M. Dornseiffer
De verhuurder heeft in kort geding (onder andere) gev
huurder veroordeeld wordt tot ontruiming van de door
bedrijfsruimte. De verhuurder heeft de huurder daarto
verschijnen op de mondelinge behandeling op 23 augu
huurder is behoorlijk opgeroepen, maar niet verschene
tegen de huurder verstek verleend. De huurder heeft h
gezuiverd bij faxbrief van diezelfde dag. De mondeling
vervolgens aangehouden tot 19 september 2012. De h
niet verschenen. De voorzieningenrechter veroordeeld
vervolgens (onder andere) tot ontruiming. De voorzien
overweegt: ‘vooropgesteld wordt dat dit vonnis […] als
tegenspraak wordt beschouwd. Gedaagde heeft immer
23 augustus 2012 het eerder verleende verstek gezuiv
het geding verschenen. Gelet daarop kan in een later s
verstek tegen hem worden verleend […]'.
(Bron: www.rechtspraak.nl)
Naar boven
© Sdu Uitgevers, 2012
Disclaimer
Service abonnement
008420351
Download