I.8 de gesublimeerde ouder

advertisement
I.8
copyright©www.ottodejongbeelden.nl
de gesublimeerde ouder
over de sublimatie van de ontuchtige…
De primaire frustratie van de christen betreft de seksualiteit. Hij kan daar per se niet mee overweg. Hij mist de
seksuele identiteit van de menselijke persoon en dat raakt hem in het diepste van z’n wezen.
Ook de EO worstelt met dat cruciale probleem: de seksualiteit is voor de mens zelf, maar omdat de christen niet
zelf mag zijn, kan hij van de seksualiteit niet anders dan een onvrije toestand maken die hem niet in het minst
bevredigt. En vooral, hij kan niet hebben dat anderen ervan kunnen genieten!
Het blijkt dat de christen met het seksuele niet kan omgaan; hij kan zich niet seksueel gedragen en dát moet in
EO-programma’s worden goedgepraat door de ánder voor te houden hoe God de seksualiteit hebben wil. Bij die
omroepvereniging hebben ze zo’n negatief en ontuchtig beeld van de menselijke seksualiteit, dat ze de ander
daarover de les moeten lezen. En wanneer dan de ander in hun ogen aan de onmogelijke seksualiteit van de EO
niet voldoet en daarvan afwijkt, wordt díe mens als ‘de onreine mens’ neergezet!
Tijdens een tv-uitzending over ‘seksuele onreinheid’ verkondigt de EO dat de seksualiteit uitsluitend op ‘de
voortplanting’ is gericht, en dan komt het concreet neer op ‘de geslachtsgemeenschap van de man en de vrouw’,
bínnen ‘het huwelijk’, in ‘relatie met God’ en absoluut vríj van ‘seksuele fantasieën’!
‘Je bent seksueel onrein, wanneer je vooraf, tijdens en na de paring
fantaseert,’
beamen gereformeerde jongeren de dag erna in de klas.
Het is allemaal onwezenlijk, onvoorstelbaar en niet te geloven.
In ‘Man/Vrouw’ zegt een christenmoeder:
‘Ik doe het in de seksuele relatie zoals de Heer God dat van mij verlangt.’
Je vraagt je af, wat is het motief van lieden die dergelijke absurditeiten poneren en doen alsof zij die onzin zélf
geloven en in de praktijk waarmaken?
De opdracht van God ‘Plant U voort!’ zouden wij zonder fantasie niet ten uitvoer kunnen brengen. Er zouden
geen kinderen verwekt worden; de man krijgt geen erectie en dus geen zaadlozing! Kortom, het kán niet waar
zijn wat de christen ons daarover leert, en het is zeker dat hij zelf er zich niet aan houdt en ons over zíjn seksuele
gedrag staalhard voorliegt. Of steekt hij psychosomatisch anders in elkaar dan de door hem gehate nietchristenen? Is hij werkelijk ‘niet van deze wereld’?
Hoe moeten we ons ‘het vrijen op de EO-manier’ voorstellen? Iedereen fantaseert tijdens het vrijen, en het
bestaat niet dat iemand ‘netjes fantaseert’. Op de seksuele fantasie is netheid niet van toepassing. Het vrijen kan
niet zonder, fantaseren hoort erbij en dan ben je beslist niet ‘onrein’ bezig. ‘Vrijen in relatie met de Heer God’
bestaat niet!
Man en vrouw zijn seksueel pas voor elkaar, wanneer daarin voor beiden de ánder is, en door ‘het andere in hun
fantasie’ kunnen ze hun relatie nog mooier maken. Vrijen is ook een kunst en de fantasie heeft een wezenlijke
functie: zij kan de seksualiteit meer inhoud geven, meer menselijke inhoud. In de allerintiemste liefdesrelatie
gaat de fantasie naar de ander daarbuiten uit, als ware hij deelgenoot daaraan. De ander van de fantasie is dan
echter niet ‘de Heer God’ en evenmin een concreet bestaand individu. Het object van de fantasie is het andere
wezen en niet die man of die vrouw ‘met wie je in gedachten overspel pleegt’, zoals de christen het noemt. Je
creëert jezelf het beeld van de ideale erotische mens.
Enige tijd later discussiëren ‘jongeren van verschillende richtingen’ over ‘seks’ op de EO-televisie en vooral de
christenjongens kunnen het mooi zeggen.
‘Ik baseer seks uiteindelijk op de bijbel.’
‘Seks is zo mooi, dat ik dat voor het huwelijk bewaar.’
‘Seks is wat je heel graag wilt, maar het huwelijk is de veiligste plaats
daarvoor. Dan kan er niets fout gaan.’
‘Het is goed dat de bijbel regels stelt. Uit jezelf weet je niet wat je met seks
aanmoet.’
Het is praktisch om te trouwen. Dat biedt zekerheid. Dan ben je er wat seks
betreft uit.’
‘Het is ongezond om het alsmaar niet te laten komen. Dan ben je aan
trouwen toe.’
Ik geloof die jongeheren niet. Zij nemen heus geen genoegen met hun polluties waar ze geen plezier aan beleven.
Ze worden seksueel van andere jongeren afgehouden en ze moeten ‘het’ stiekem met zichzelf doen, niet wetend
dat de zogenoemde ‘zonde van Onan’ een verzinsel van de christenouder is.
De dominee zit apart aan een bureau. Hij is daar duidelijk ‘het geweten buiten de jongerengroep’. Bij
opmerkingen van EO-jongeren knikt hij instemmend ‘Ja’ en wanneer andere jongeren zich uiten, schudt het
wanhopige hoofd afkeurend ‘Nee’. Nauwgezet gaat hij na, of de discussie bijbels verloopt en hij gaat eraan
voorbij dat de aanwezige ‘niet-gelovige’ jongeren daar geen boodschap aan hebben. Hij is een nogal bizar en
theatraal figuur, een veertiger, opzichtig getoiletteerd en hij draagt een ladylook-kapsel, een griezel!
Wanneer een niet-bijbels meisje haar gevoelens onder woorden probeert te brengen en zegt dat seks niet een ééntweetje tussen man en vrouw is en dat het vrijen evenals elke menselijke relatie naar het andere openstaat, nagelt
hij haar meedogenloos aan het kruis.
‘Dát is exsacralisatie van de bovenste plank. Wat jij daar zegt, daar valt mijn
mond van open!’
Dat meisje vindt het huwelijk als instituut geen norm voor de seksuele relatie en de dominee is in een staat van
hevige opwinding.
‘Ik móet nu preken. Seks is gericht op de voortplanting. Lees in de bijbel over
Adam en Eva en bij Johannes over het Laatste Avondmaal. Verder zeg ik dit:
Het verdringen van sekszin is niet verkeerd. Dat is juist hartstikke gezond!’
Op de vraag van dat meisje, hoe het met de seks van de dominee gesteld is en of hij is getrouwd, volgt een knap
staaltje gespeelde verbijstering.
‘Nee, ik ben niet getrouwd. Maar ik kan de seksuele behoefte al 67(!) jaar
redelijk controleren.’
De dominee is een valsaard. Hij sublimeert z’n ouderlijke zin in seks -seks die niet op de ander is gericht- en hij
poneert buitengewone en onwerkelijke opvattingen over de seksualiteit, waarvan het meteen duidelijk is dat hij
daar zelf niet aan kan beantwoorden. Denkt de gereformeerde dominee nu heus dat wij het wat onze seksualiteit
aangaat van hem moeten hebben?
Wim Kan zei eens:
'Wie de sport niet bedrijft, moet zich ook niet met de spelregels bemoeien.'
Is het niet eerder dat de christen zelf zo ontuchtig is, dat hij de menselijke seksualiteit ontucht-igt, dat hij jouw
seksuele relatie ‘zonder meer ontuchtig’ verklaart en dat ‘de reine vrijer’ de sublimatie van de ontuchtige is?
Het is algemeen bekend: nergens anders schijnt zoveel en zo stiekem aan ‘verkeerde, door God verboden
praktijken’ gedaan te worden als in christenkringen. Razend populair was het spraakmakende tv-programma van
Veronica ‘Sex voor de Buch’ (seksuele wensen en fantasieën), vooral in de regio’s rond de bijbelse gemeenten
Ede en Veenendaal.
De krant vroeg:
‘Wonen in Ede en Veenendaal relatief meer seksbeesten, zielenpieten en
seksueel gefrustreerden dan in de rest van Nederland?’
Dat was dus vragen naar de bekende weg. Als ze al geen ontucht plegen, kijken principiële EO-aanhangers in
ieder geval stiekem -wat ‘gewone mensen’ per se niet hoeven doen- naar de zinnenprikkelende programma’s
van de commerciële tv, terwijl het ze door hun voormannen verboden is überhaupt op andere stations af te
stemmen.
Voor hun zielenheil en voor hun gewetensrust nemen ze de onzin die de EO verkoopt, voor lief en voldoen ze
pro forma aan de minimale eis van ‘het goede EO-lid’. Voor de rest -voor wat ze zint- is bij hun eigen omroep
niets te halen, terwijl die rest alles voor ze betekent. Wat henzelf betreft is ‘de televisie’ dáárvoor uitgevonden en
hebben ze daar de zweepslagen van de leider graag voor over.
De Volkskrant schreef:
‘EO-leden ontsnappen zelf niet aan de postmoderne verwarring. Zij
ondersteunen evangelische televisie, maar kijken het liefst naar profane
programma’s. Uit eigen (EO-)onderzoek blijkt dat het modale lid het liefst
kijkt naar Goede Tijden Slechte Tijden, Onderweg naar Morgen en All You
Need Is Love. Pas op de vijfentwintigste plaats komt het eerste EOprogramma, Nederland Zingt.’
We nemen aan dat die ‘damesprogramma’s op de tv’ blijkbaar ook voor christenvróuwen aantrekkelijk zijn,
maar christenmánnen weten met de rest op de tv wel raad! Een loslippige en zeer verbaasde Jan van den Bosch
melde zelf al dat EO-leden vreemd gaan. Die pias wist niet dat christenmannen naar Veronica’s Pin-up-club
plegen te kijken. Hij moest eens weten wat voor veel ergere dingen bij het mannelijk deel van z’n achterban
gebeuren. Daar blijft het niet bij onkuise gedachten. Daar deinzen ze zelfs niet voor extreme ontucht terug! De
zucht van de EO om anderen te bekeren blijkt even groot als de seksobsessie van de eigen groep.
In kringen waarin de EO diep geworteld is, blijkt alles mogelijk, inclusief het laagste van het laagste. Incest rijst
er de pan uit!
Wie kunnen dat beter weten dan jongeren die het aan de lijve hebben ondervonden; die door ‘de voorbeeldige
christenvader’ seksueel mishandeld zijn? Ze noemen zich ‘insiders’ en ‘echte kenners’ op het gebied van ‘de
ontucht in christenkringen’ en zíj weten natuurlijk dat de christen die z'n ontuchtig-zijn sublimeert, 'in z'n hele
doen en laten' ontuchtig is en het niet kan laten.
'Mijn vader probeert zich in te houden. Mijn moeder wil niet meer dat
seksblaadjes rondslingeren. Maar mijn vader dwingt mijn moeder tot seks.
Daar kan ík niet tegen.'
‘De seksualiteit is op de voortplanting gericht’, zegt hij, maar omdat hij ook geleerd heeft dat de vrouw voor de
man onder moet doen, onderwerpt hij haar als een beest. Hij vrijt niet zelf. Hij doet aan gewelddadige seks. Hij
is geneigd zich op het bestiale af te gedragen.
Dan de christelijke elite! De schaamteloze deelname van hoog geplaatste christenheren -gezagsdragers,
burgemeesters en tv-evangelisten- aan seksorgieën waarbij vrouwen en meisjes het lustobject vormen, is een veel
voorkomend verschijnsel en al geen nieuws meer.
En geëxalteerde Jezusfiguren doen al helemaal geen moeite hun ontucht te verbergen, integendeel, zij verheffen
de ontucht tot hoogtepunt van de eredienst. TV-ploegen worden uitgenodigd. De nette heerschappen geilen op
de macht over vrouwen en daar zijn ze niet kinderachtig of terughoudend in. Als je ziet waartoe de uiterst
gesublimeerde ontuchtige in staat is! Kijk er niet vreemd van op dat hij z’n heil zoekt in geheime
genootschappen die zich ook weer tot ‘kerken’ verheffen, en waarin nu de ontucht zo gereguleerd is, dat de
kindermishandeling centraal staat; het slachtoffer ligt op het altaar tijdens de erediensten en de heilige
handelingen zijn daaromtrent. Het kán niet erger. Behalve dat ze dagelijks al niet deugen -gemaskerd zijn en
hun ware gezicht niet laten zien- is het gevaar bij geëxalteerden dat ze doorslaan en zich totaal niet meer in de
hand hebben.
Het komt regelmatig voor dat notoire gesublimeerden en prominenten op het gebied van de zedelijkheid ook lid
van zo’n bende zijn en in dat misdrijf het grootste aandeel hebben. Ze hebben de voordelen van de beide
ouderlijke bestaanswijzen: boven hebben ze het geestelijke overwicht over anderen en onder de grond vieren ze
daar de zinnelijke genoegens van. In hun zichtbare bestaan zijn ze bekende (tv-)dominees en beneden leiden ze
sekten.
De gesublimeerde gereformeerde ontucht gebeurt ter ere van God! We hebben al betrapten die dat zelf
bevestigen; die er dan op stáán dat wij dat weten. Ze plegen jonge meisjes in een kerk te verkrachten.
‘Ieder orgasme brengt ons dichter bij God.’
Download