SST spreekbuis voor de sector

advertisement
Algemene Vergadering SST
29 november 2005
SamenSTerk
Verloop van de dag
Informatief gedeelte
Lunch
10u – 12u
Evaluatierapport SW 13.30u – 16.15u
De rode draad…
HOE KUNNEN WE ONS ALS
SECTOR VERSTERKEN IN EEN
VERANDERENDE OMGEVING…
Uitbouwen van sterke economische
entiteiten
Sociale doelstellingen realiseren
 SST ondersteunend
Werkgeverschap
VIA akkoorden 2006-2010
Prioriteiten werkgevers gerealiseerd
Uitbreidingsbeleid
Koopkrachtverhoging
Managementsondersteuning
Uitbreidingsbeleid
200 plaatsen (tem 2011) VIA
Min. 200 extra plaatsen reguliere
begroting
Groeirecht van 5 % op
ondernemingsniveau vr bestaande
erkenningen
Standpunt minister
50 VE 2006
Toekennen in een organische groei
Nieuwe economische niches en een nieuw
groeipad
Specifiek doorstromingsbeleid
Vaststellingen…
Contingentering verhoogt de werkdruk: sociale
doelstelling in gevaar
50% andere WN (art. 60, AZ,…): omkaderingsnorm
eigen financiering: verhoogt de werkdruk
Aanwerving buiten contingent: zonder loonpremie,
omkaderingsnorm zelf betalen, verhoogt werkdruk
Tijdelijke contracten: duurzame contracten in
gevaar
Niet inspelen op de vraag: economische doelstelling
in gevaar
Verschuiving naar invoeg, B&N, DC,…: verdringing
van de zwakste doelgroep & sector verzwakt
Prioriteiten…
Vakbonden en werkgevers samen
Problematiek onder de aandacht
brengen bij de overheid
SW moeten meer in beeld komen
OPROEP!
Bevraging invullen: wensen vd sector
stofferen met cijfers
Koopkrachtverhoging
CAO Eindejaarspremie DGWN
CAO Eindejaarspremie omkadering
Vanaf 2006 - …
Managementsondersteuning
200 € per erkende VE DGWN en
omkadering, en WN Sociale Maribel
Vorming&opleiding, verloning, extra
personeel, computers,…
competentieontwikkeling DGWN
De middelen voor
koopkrachtverhoging en
managementsondersteuning zullen
gekoppeld worden aan de bestaande
financieringsmechanismen zoals
loonpremies, …
Gezonde bedrijven
Evaluatie SW
Economische analyse
Dubbel boekhouden
Verhouding subsidies/inkomsten rendement:
50%
Investeringen
Prijssetting kostendekkend
Schaalgrootte: samenwerking op activiteit,
op overhead, op werkvorm,…
Prioriteiten
Op basis vd economische analyse
Actieplan opstellen
SST moet ondersteunend werken
Bv: opleidingen dubbel boekhouden,
prijssetting, investeringsbeleid,…
Personeelsbeleid
Directe leidinggevenden spelen een
cruciale rol: zij motiveren WN
25% verloop van directe leidinggevenden
Prioriteiten
Professionalisering begeleiding WN
Competentiemanagement !!!
Uitgebreid aanbod op maat bij SST
Bestaansrecht van SW: profileren op
competentiemanagement
SST is lid van het Lerend Netwerk
‘Compleet’
Sterke DGWN zijn vaak
‘sterkhouders’ van SW
Prioriteiten:
Verloningssysteem DGWN
Specifiek doorstromingsbeleid
Supported Employment
Veranderende omgeving
Sociale Economie
Invoeg
Maatwerkbedrijven Lokale Diensteneconomie
Amfion vzw
Doelstelling
Maatwerkbedrijven inhoud geven (SW+BW+AZ)
Ticket voor de toekomst vd sector
2006 overgangsjaar
Voorbereidingstijd
Sector SW versterken: zie ‘prioriteiten’
Inhoud éénheidsdecreet concretiseren op basis van
visietekst (conclaaf en bespreking teksten in
SW&BW)
Kennismaking en uitwisseling tss SW&BW
Relatie tot andere SE initiatieven
Dienstenchequebedrijven
Standpunt vakbonden: geen uitbreiding
actviteiten, onmogelijke concurrentie vr SW
indien WN geen loonpremie krijgt, PC 327
Lokale diensteneconomie: lokale
diensten, lokale besturen realiseren
MVO: regie en/of actor
Invoeg: Jongere en Oudere werknemers
Arbeidszorg
Aanwerving stafmedewerker
Statuut en regelgeving AZ over sectoren
heen
Standpunt minister:
AZ vanuit tewerstellingsperspectief
en vanuit een zorgperspectief
Prioriteit
Invulling geven aan arbeidszorg vanuit
een niet categoriale benadering
Synthese
Prioriteiten aan het beleid
Evaluatierapport SW
Onderzoeksresultaten
Profiel WN
Tewerkstellingscijfers
Rotatie en doorstroming
Begeleiding
Financiële analyse
30’
Debat (2 groepen)
Algemene reflecties
Gerichte vragen
Conclusies
Beleidsaanbevelingen
Plenair verslag
30’
60’
SMAKELIJK !
12u – 13.30u
Download