Overblijfreglement Overblijfwerkgroep Openbare Jenaplanschool

advertisement
Overblijfreglement
Overblijfwerkgroep Openbare Jenaplanschool De Kring
Zes R’s
Dit reglement gaat uit van de zes R’s.
De drie reeds bekende R’s zijn: Rust, Reinheid en Regelmaat. Deze gelden al sinds
jaar en dag.
In deze tijd hebben we echter ook te maken met drie nieuwe R’s namelijk: Recht,
Ruimte en Respect.
Daarnaast staat in dit reglement een stukje over de financiering.
Rust


De overblijftijd is er voor om de kinderen in een rustige sfeer te laten eten en
spelen, zodat ze na de pauze weer fris kunnen deelnemen aan de
schoolactiviteiten.
Het eten wordt door de kinderen zelf meegebracht. Hiervoor gelden echter
grotendeels dezelfde regels als bij de fruitkring:
- er mag geen snoep worden meegebracht; indien er snoep
meegebracht wordt dan zal dit in beslag genomen worden en er zal,
al dan niet met tussenkomst van de leerkracht, contact opgenomen
worden met de ouders;
- wel meegebracht mag worden: * boterhammen met beleg naar
keuze; * een ‘gezonde’ koek, d.w.z. liga, evergreen, sultana,
ontbijtkoek ed; * fruit en rauwkost; * gezond drinken, dus (karne)melk,
vruchtensap, yoghurtdrank, thee;
- de etenswaren die het kind meebrengt dienen in de overblijfruimte te
worden genuttigd, er mag niets mee naar buiten worden genomen;
- elk kind eet en drinkt zelf op wat hij/zij bij zich heeft, er wordt niet
geruild;
- nog enkele tips (voor met name de kleutergroep):
 geef je kind niet te veel eten mee, het is voor een kleuter zo fijn
een lege trommel over te houden;
Pagina 1



houd rekening met het weer. Bij zeer warm weer eet een kind
minder, terwijl extra drinken dan wel prettig is;
geef het drinken liever in twee bekers halfvol mee; voor een
kleuter is het vaak moeilijk om bij de fruitkring de beker half leeg
te drinken en de rest te bewaren voor het overblijven;
wat niet opgaat, geven wij mee terug naar huis, echter een half
leeggedronken pakje kan niet mee terug, je weet dan als ouder
niet of je kind alles op heeft.
Reinheid
 Naast het mee-eten met de kinderen en het opletten tijdens het spelen,
zorgen de overblijfkrachten ervoor dat de gebruikte ruimte na afloop
schoon achtergelaten worden. Dat houdt in dat zij de overblijfruimten
schoonmaken. Op de tafels liggen tijdens het eten placemats, een tafelzeil
of de tafels worden schoongemaakt.
Regelmaat
 De overblijfkrachten werken volgens een vast rooster. Daardoor zijn er voor
de, met name vaste, overblijfkinderen steeds dezelfde vertrouwde
gezichten.
 Aan de hand van het door de ouders ingevuld overblijfcontract krijgen we
een goed overzicht van de kinderen die per dag vast overblijven.
 Als u uw kind incidenteel wil laten overblijven, meldt u dit vooraf, liefst een
dag van te voren, middels invullen van de lijst in de EBC ruimte.
 Indien u uw (bovenbouw-)kind in staat acht zelf het incidenteel overblijven
te laten invullen en/of melden, bent u er zelf verantwoordelijk voor dat dit
ook gebeurt.
 Afwezigheid bij het overblijven op een dag waarop het kind normaliter vast
overblijft kan alleen per mail ([email protected]) of telefonisch
(073-5474938)doorgegeven worden tot 11.00 uur.
Recht
 Alle kinderen hebben recht op een pauze tussen de twee schooldagdelen,
waarin ze zoveel mogelijk kunnen doen waar ze zin in hebben.
 De kinderen kunnen naar believen buiten spelen, knutselen en lezen. Dit
alles wel binnen redelijke grenzen (zie ook de paragraaf Respect).
 De overblijfkrachten doen hun best om ieder kind als een persoonlijk individu
te benaderen.
Ruimte
Om 12.15 uur worden de kinderen van groep 1 t/m 4 opgevangen in de hal en
de kinderen van groep 5 t/m 8 in de speelzaal waar zij eten onder begeleiding
van de overblijfkracht(en). Na het eten gaan de kinderen buiten spelen onder
toezicht van de overblijfkracht(en). De andere overblijfkracht(en) ruimt op, zet
knutsel- en speelmateriaal klaar en houdt toezicht op de kinderen die binnen
spelen.
 + 12.45 is er voor alle kinderen de mogelijkheid om te spelen, te tekenen of
te knutselen in de hal.
 De buitenspeelruimte bestaat uit:
Pagina 2
- de speelleertuin van de school;
- de naastgelegen gemeentelijke speeltuin;
- het daarnaast gelegen grasveld.
Deze ruimten worden tevens gebruikt door de overblijfkinderen van
basisschool de Beemd.
 Bij langdurig slecht weer mogen de kinderen in een lokaal video/dvd kijken
of met de game-cube spelen.
Respect
 De kinderen worden geacht respect te hebben voor:
- de overblijfkrachten;
- hun eigen medeleerlingen;
- de leerlingen van de Beemdschool, die zich op hetzelfde terrein
bevinden.
 Tijdens het overblijven gelden dezelfde regels met betrekking tot normen en
waarden die tijdens schooltijd gelden. Binnen de groepen wordt regelmatig
gesproken over gedragsregels ed .
 Indien kinderen zich, na herhaaldelijke waarschuwingen, niet aan deze
regels kunnen houden zal er contact worden opgenomen, al dan niet met
tussenkomst van de leerkracht. Indien er ook dan geen oplossing komt, kan
het kind worden uitgesloten van het overblijven.
Financiering








De financiële administratie wordt verzorgt door de organisatie TSO Diensten
Nederland.
Het overblijven kost € 1,85 per keer. Een keer per maand wordt geteld hoe
vaak uw kind is overgebleven. Dit aantal wordt vermenigvuldigd met € 1,85
en in rekening gebracht op de maandelijkse factuur.
De factuur ontvangt u per mail, en deze wordt na twee weken middels
automatische incasso afgeschreven.
Bij storno (niet kunnen uitvoeren) van de automatische incasso worden de
kosten (€ 3,00) doorberekend.
Indien u de faktuur op rekening ontvangt (en het faktuurbedrag zelf
overmaakt) wordt € 3,00 administratiekosten in rekening gebracht.
Indien het voor u niet mogelijk is de factuur per mail te ontvangen of om
een automatische incasso af te geven verzoeken wij u contact op te
nemen met de pedagogisch coördinator Moniek van Kemenade (email:
[email protected] of telefoon: 073-5493670 / 06-50695047).
Wijzigingen en opzeggingen, behoudens bij schoolverlaters van groep 8,
dienen te worden opgegeven d.m.v. het invullen van een nieuw
overblijfcontract. Een nieuw overblijfcontract is te verkrijgen bij de
overblijfkrachten en te downloaden via de website van de school.
Het overblijven op EBC Oost valt onder de verantwoordelijkheid van SKS de
Plu.
Pagina 3
Download