Regeling tussenschoolse opvang

advertisement
Regeling Tussenschoolse Opvang van de VCO MIDDEN- EN OOST-GRONINGEN.
Doel:
Op de scholen van de VCO MIDDEN- EN OOST-GRONINGEN kunnen kinderen in de
middagpauze overblijven op school. Deze regeling geldt voor alle schooldagen m.u.v. de
woensdag. De overblijfregeling moet een bijdrage leveren aan de missie van de VCO
MIDDEN- EN OOST-GRONINGEN:
De scholen van de VCO MIDDEN- EN OOST-GRONINGEN zijn echte en hechte
levensgemeenschappen van mensen waar alle kinderen en hun ouders van harte welkom
zijn! Scholen die voorbereiden op een samenleving die niet alleen een kwaliteitsopleiding
vraagt, maar boven alles kwaliteit in MENS-ZIJN!
Verantwoording:








Het bevoegd gezag (het algemeen bestuur) is verantwoordelijk voor het overblijven
op de scholen van de vereniging.
Deze verantwoordelijkheid heeft zij via de bovenschoolse directie gemandateerd naar
de locatiedirecteuren.
Zij zijn dus, zoals voor alle zaken op school, ook verantwoordelijk voor het
overblijven.
Deze wettelijke regeling is omschreven in art. 45 van de WPO.
Het bevoegd gezag zorgt voor een verzekering wettelijke aansprakelijkheid. Dit is
geregeld via de Besturenraad.
De ouders van de GMR hebben instemmingsrecht over de overblijfregeling volgens
art. 9 van de WMO.
De locatiedirecteur, in overleg met de schoolcommissie, is verantwoordelijk voor de
juiste uitvoering van de regeling.
De praktische uitvoering kan gedelegeerd worden aan de schoolcommissie, c.q.
ouderraad
Communicatie:
.
 Er wordt een overblijfcommissie gevormd bestaande uit een vertegenwoordiger van
het team, een vertegenwoordiger van de schoolcommissie en/of ouderraad en de
coördinerende overblijfkracht. Deze commissie regelt de praktische zaken.
 Er wordt jaarlijks een evaluatie opgesteld door de overblijfcommissie, die wordt
besproken met de schooldirectie, schoolcommissie en de bovenschoolse coördinator
tussen- en buitenschoolse opvang.
 Het eerste aanspreekpunt voor de ouders is de overblijfcoördinator.
Werving en scholing:

Nieuwe overblijfmedewerkers hebben eerst een gesprek met de overblijfcommissie
en directie van de school.



De overblijfcommissie adviseert m.b.t. aantrekken nieuwe overblijfmedewerkers, de
directie beslist.
Alle overblijfmedewerkers krijgen jaarlijks een bezinningsdag aangeboden.
Andere cursusactiviteiten kunnen een verplichte deelname kennen.
Financieel:








De kinderen betalen een overblijfbijdrage van € 1,25 per dag.
Er wordt voor maximaal 2 kinderen uit een gezin betaald
De overblijfmedewerkers ontvangen € 11,-- per overblijfmoment.
Overblijfmedewerkers in dienst van de VCO MIDDEN- EN OOST-GRONINGEN
ontvangen geen extra vergoeding voor hun overblijftaak.
De maximale vergoeding op jaarbasis bedraagt € 1500,-- en is omgerekend per uur
maximaal € 4,50
De overblijfcommissie regelt de betalingen aan de overblijfmedewerkers.
De overblijfcommissie draagt zorg voor een degelijke financiële administratie.
Een financiële verantwoording van inkomsten en uitgaven maakt deel uit van het
jaarlijkse evaluatieverslag.
Organisatie:






De groepsgrootte per overblijfmedewerker kent een maximum van 15 kinderen.
De gang van zaken bij afwezigheid van een overblijfmedewerker wordt door de
overblijfcommissie geregeld.
Er is op school altijd een teamlid aanwezig tijdens de middagpauze
De overblijfmedewerkers zijn op de hoogte van het ontruimingsplan en weten wie de
BHV-ers zijn op school.
De school stelt een schoolspecifiek reglement op waarin een aantal praktische
afspraken staan vermeld.
In de schoolgids staat de overblijfmogelijkheid vermeld.
Voorbeeldtekst voor In de schoolgids:
OVERBLIJVEN OP SCHOOL:
Iedere schooldag, behalve de woensdag bestaat de gelegenheid voor de kinderen om over
te blijven op school.
De regeling is dan als volgt:
Kinderen die op school overblijven betalen € 1,25 per keer. Er wordt per gezin voor
maximaal 2 kinderen betaald. Dit kan maandelijks bij de coördinator betaald worden.
(aanpassen aan de eigen schoolsituatie)
De kinderen nemen zelf hun eten en drinken mee.
Er is oppas vanaf het begin van de middagpauze tot een kwartier voor de aanvang van de
middagschooltijd.
De overblijfkracht heeft de beschikking over een telefoonnummer van één van de ouders of
iemand anders bij eventuele calamiteiten.
Er wordt gezamenlijk gegeten en na afloop is er gelegenheid om te spelen met het
beschikbare speelgoed.
Iedereen luistert naar de overblijfkracht en probeert er een gezellige maaltijd van te maken.
De coördinator voor onze school is:…………………………….. tel:………………………………
Download