PowerPoint-presentatie

advertisement
Vereenvoudiging en
flexibilisering van het functiehuis
WGV Oost, 28 november 2013
FWG
Beoordeling
Recruitment
Beloning
Functieontwerp/beschrijven en
Functiewaardering
Leiderschap
en Talent
Ontwikkeling
Strategische
Personeels
Planning
Organisatie
Ontwerp
Trendonderzoek
Hoofdthema’s
▪ 1. Kostenbeheersing 2.0
▪ 2. Actief burgerschap
▪ 3. Naar een nieuwe zorgorganisatie
▪ 4. Zorg dicht bij huis
▪ 5. meten is weten?
▪ 6. De wendbare werkvloer
De wendbare werkvloer
▪ Tekorten en overschotten
▪ Flexibilisering
▪ Zorgorganisaties werken aan toekomstbestendig
personeelsbeleid (SPP), maar het blijft lastig
▪ Organisaties en professionals laveren tussen paradoxen
De wendbare werkvloer: uitersten
▪ Door de veranderende positie van de zorgorganisatie en de
toenemende ontschotting en samenwerking, moeten organisaties en
professionals omgaan met tegengestelde belangen, eisen en rollen.
▪ Het nieuwe zorglandschap vraagt om attituden die kunnen conflicteren
▪ We zien dat organisaties en professionals moeten zien te laveren
tussen uitersten.
▪ Sommige paradoxen zijn vooral voelbaar op functieniveau, andere op
organisatieniveau.
De paradoxen
▪ samenwerken én onderscheiden
▪ zorgen én ontzorgen
▪ bedrijfsmatig én idealistisch
▪ flexibiliteit én binding
▪ lager leggen van verantwoordelijkheid én kwaliteitsbeheersing
▪ generalist én expert
En meer
▪ Voorbeelden van andere paradoxen: macro- én microdenker, solist én
teamplayer, meedenken én tegenspreken, sturend én dienend.
▪ Om goed om te kunnen gaan met de beschreven paradoxen, moet een
werknemer nogal wat in huis hebben, zoals een groot reflectief
vermogen en voortdurende flexibiliteit.
▪ Door de toenemende complexiteit is er steeds meer behoefte aan
hoger opgeleid personeel.
Gedeeld ideaal
In de ideale situatie:
 is een zorgorganisatie financieel gezond;
 zorgt voor aanvullend zorgaanbod (in de wijk);
 heeft een duidelijke visie;
 positioneert zich sterk tegenover de gemeente/verzekeraars/andere
organisaties en partijen.
 Werkt samen in netwerken
 om te komen tot een integraal zorgaanbod voor de cliënt.
Het ideaal, deel 2
En:
▪ De organisatie heeft voldoende hoogopgeleide, flexibele, breed
inzetbare professionals,
▪ die loyaal zijn aan de organisatie;
▪ die expert zijn in hun vakgebied
▪ én in staat om over de muren van de eigen professie te kijken.
▪ Die bovendien kunnen schakelen tussen het belang van de
organisatie, het team en de cliënt.
Is uw organisatie voorbereid?
FFH: HR vooraan bij besluitvorming
over organisatieontwerp
Vorm geven aan personeelsbestand
Fte’s
Functies
Kwaliteit
Productiviteit
Kosten
Opbrengsten
Organisatievraagstukken en
beschikbare data
Macro-ontwikkelingen
FWG Functies
Herschikken (FFH)
Organisatievraagstukken
Over welke informatie
beschikt u al?
Informatie
in FWG 3.0
Functiebeschrijvingen
en normen
Opleidingsniveaus
Competenties
Verantwoordelijkheden
Zwaartegrenzen
Inconveniënten
FFH: HET CONCEPT
ARTS
VERPLEEGKUNDIG
VERPLEEGKUNDIGE
SPECIALIST
FUNCTIE
IS OPGEBOUWD UIT TAAKPAKKETJES
• MET VAARDIGHEDEN OP NIVEAU
• EN HOEVEELHEID TIJD
1. SELECTEER 2 OF MEER
FUNCTIES
DE GROOTTE VAN DE FUNCTIE REFLECTEERT VOORAL ZWAARTE
2. REDUCEER FUNCTIES
TOT DE KERN
3. KIES EEN
HERSCHIKKINGSGRONDSLAG
4. FWG FUNCTIES ZOEKT
OPLOSSINGEN
5. STEL HANDMATIG BIJ
ARTS '
VERPLEEGKUNDIG
SPECIALIST '
VERPLEEGKUNDIGE '
Initiële vragen waarbij FFH is ingezet
▪ berekening formatie bij een voorgenomen beddenreductie
▪ herinrichting van de leidinggevende structuur
▪ in kaart brengen van de uitwisselbaarheid van functies
▪ inrichting zelfsturende wijkteams
▪ vergelijking geboden zorg met zorgvraag vanuit ZZP’s
▪ verschuiven taken van hogere naar lagere functies
▪ Inventarisatie mogelijkheden functiedifferentiatie (juniorseniorvarianten)
UITBREIDINGEN
FWG FUNCTIES: UITBREIDINGSMOGELIJKHEDEN
ARTSEN
1. MEERDERE VAN
DEZELFDE FUNCTIE
2. VERSCHILLENDE FUNCTIES
3. TAKEN VERANDEREN
DOOR INNOVATIES
4. MATCH NAAR MENSEN
OP BASIS VAN
PERSOONLIJK PROFIEL
5. COMBINATIES VAN
MOGELIJKHEDEN
VERPLEEGKUNDIG
SPECIALISTEN
DOEL
VERPLEEGKUNDIGEN
DIFFERENTIATIE BINNEN
FUNCTIEGROEP
FUNCTIEVERSCHUIVING,
ANDERE AANTALLEN PER
FUNCTIE
EFFECT VAN INNOVATIES OP
FUNCTIES IN BEELD BRENGEN
OPTIMAAL GEBRUIK MAKEN
VAN KWALITEITEN VAN MENSEN
OPTIMAAL INZET VAN DE TOOL
VOOR ORGANISATIESTRATEGIE
Download