Artikel 8 Risico koper - Horse Coaching. Uw coach voor u en uw paard

advertisement
KOOPOVEREENKOMST
De ondergetekenden:
I.
<voorletters. naam>, wonende te <plaats>
Hierna te noemen ‘verkoper/verkoopster’ <doorhalen wat niet van toepassing is en aanpassen in
de rest van deze overeenkomst. Standaard is verkoper
gebruikt. Met de functie 'zoek en vervang' in het menu
‘bewerken’ kunt u desgewenst 'koper' vervangen door
'koopster, maar dan moet u wel de desbetreffende
voornaamwoorden in de tekst wijzigen>
en
II.
<voorletters. naam>, wonende te <plaats>
Hierna te noemen ‘koper/koopster’ <doorhalen wat niet van toepassing is, zie opmerking boven>
Verklaren te zijn overeengekomen als volgt:
1.1.
Artikel 1
Koopovereenkomst en omschrijving verkochte
Verkoper verkoopt aan koper, gelijk koper koopt van verkoper een paard:
Ras:
Naam:
Naam moeder:
Naam vader:
Geboren:
Geslacht:
Tatouagenr.
Chip barcode:
Identificatie:
Bijzondere kenmerken:
Hierna te noemen 'het paard'
1.2.
2.1
(eventueel doorhalen):
Deze overeenkomst is gesloten onder de voorwaarde dat het paard in <maand> <jaar> op kosten
van koper een volledig röntgenologisch onderzoek zal ondergaan teneinde eventuele veterinaire
bezwaren tegen goedkeuring van het rijpaard tijdig te onderkennen.
Artikel 2
Eigendom
Verkoper verklaart dat het paard hem in eigendom toebehoort, dat er geen eigendomsvoorbehoud of
beperkt recht van een derde op rust en dat het paard vrij is van beslag, huur en van andere
Pagina 1 van 7
beperkingen.
2.2
Koper erkent het eigendomsrecht van verkoper.
3.1.
Artikel 3
Betaling en levering
Verkoper verbindt zich het paard te leveren aan koper. Koper is hiervoor een koopsom van EURO
<bedrag> (inclusief B.T.W.) verschuldigd aan verkoper.
3.2.
4.1.
Koper voldoet heden bij wijze van voorschot een bedrag van EURO <bedrag> aan verkoper,
waarvoor verkoper bij deze kwijting aan koper verleent.
Artikel 4
Overdracht paard
De overdracht van het paard zal ten huize van verkoper plaatsvinden op <datum>, tegen gelijktijdige
betaling van de in artikel 3 lid 1 vermelde koopsom, verminderd met het in artikel 3 lid 2 genoemde
voorschot.
4.2.
Indien koper op de in het eerste lid afgesproken datum verzuimt het paard af te halen, vervalt het in
artikel 3 lid 2 bedoelde bedrag bij wijze van vooraf bepaalde schadevergoeding aan verkoper.
4.3.
Indien partijen in onderling overleg zijn afgeweken van het bepaalde in artikel 3 en levering heeft
plaatsgevonden, terwijl door koper niet aan zijn financiële verplichtingen, althans niet geheel is
voldaan, blijft het verkochte paard eigendom van verkoper totdat de gehele koopprijs is betaald. In dat
geval worden het stamboek en/of andere identiteitspapieren niet aan koper afgegeven, totdat volledig
aan de financiële verplichtingen is voldaan door koper. Koper is echter wel verplicht het paard
gedurende die periode verzekerd te houden op zijn kosten, tenminste zoals hieronder in artikel 11
omschreven, terwijl het paard overigens geheel voor zijn rekening en risico is. Mocht koper in
gebreke blijven aan zijn financiële verplichtingen te voldoen, dan is verkoper steeds gerechtigd het
paard terug te (doen) nemen en de nog verschuldigde (restant)koopprijs naar eigen inzicht te
verrekenen met de opbrengst van het paard na terugname bij verkoop aan derden, waartoe verkoper
uitdrukkelijk is gerechtigd, een en ander onder de verplichting om terzake van de afwikkeling aan
koper inlichtingen te verschaffen en het eventueel batig saldo, zo aanwezig, aan koper af te dragen,
echter steeds onder verrekening van de gemaakte kosten, waaronder de kosten van transport, stalling
en verzorging in de ruimste zin des woords, waarbij verkoper bevoegd is tenminste een bedrag ad
EURO 10,-- per dag in rekening te brengen voor stalling, voer en dergelijke kosten en exclusief
bijzondere kosten zoals kosten van veterinairen etc.
Artikel 5
Afgifte afstammingsbewijs
Verkoper is verplicht het paard met bijbehorend afstammingsbewijs op de in artikel 4 van deze
overeenkomst genoemde datum af te geven aan koper.
6.1.
6.2.
Artikel 6
Risico verkoper
Bovengenoemd paard is voor risico van verkoper in de periode tussen het sluiten van deze
overeenkomst en de datum van de levering.
Indien verkoper door het overlijden van het paard voor de in artikel 4 genoemde leveringsdatum in
het geheel niet aan zijn leveringsplicht tegenover koper kan voldoen, dan is deze overeenkomst
ontbonden, zonder dat enige rechterlijke tussenkomst is vereist en restitueert verkoper het ingevolge
artikel 3 lid 2 bepaalde bedrag als onverschuldigd betaald aan koper, zonder tot enige verdere
schadevergoeding gehouden te zijn.
Pagina 2 van 7
7.1.
7.2.
8.1.
Artikel 7
Bedoeling koper/verkoper <doorhalen wat niet van toepassing is>
Koper verklaart het paard te kopen met de volgende bedoeling: <bijv. springsport en fokkerij>.
Verkoper verklaart kennis te hebben genomen van de bedoeling van koper met betrekking tot de
aanschaf van het paard.
Artikel 8
Conformiteit
Verkoper staat er voor in dat het paard dat hij aflevert en afgeeft beantwoorden aan deze
overeenkomst en daarmee voldoen aan de wettelijke conformiteitseisen.
8.2.
Verkoper heeft op <datum> zorg gedragen voor het ontwormen van het paard met het middel <naam
middel>.
8.3.
Het paard is op <datum> door een daartoe bevoegde dierenarts gevaccineerd blijkens het
inentingsboekje c.q. het paardenpaspoort dat aan koper bij levering ter hand wordt gesteld.
8.4.
In opdracht en voor rekening van koper zal de dierenarts, <naam> te <plaats> op <datum> het paard
klinisch en/of röntgenologisch onderzoeken op de algemene gezondheidstoestand van het paard. Deze
dierenarts zal zijn bevindingen neerleggen in een bij dit contract te voegen, gedateerde en
ondertekende verklaring. De koop wordt onherroepelijk indien de dierenarts een positief
aankoopadvies geeft.
8.5
Indien tijdens het in artikel 4 genoemde onderzoek door een dierenarts wordt geconstateerd dat het
paard een ziekte of afwijking heeft, anders dan, indien en voor zover van toepassing, een in de
artikelen 8 en/of 9 reeds door koper en verkoper vastgestelde afwijking, die bedreigend is voor de
gezondheid of het welzijn van het dier, en waarvan het aannemelijk is, dat dit gebrek of deze ziekte
reeds aanwezig was op het moment van levering van het paard, dan verplicht verkoper zich op
verzoek van koper het paard terug te nemen en de volledige koopsom aan koper te vergoeden.
Verkoper is evenwel niet tot vergoeding van verdere schade, waaronder bijvoorbeeld stallings- en
trainingskosten, veterinaire kosten, gederfde winst, etc., gehouden. Koper ziet daar uitdrukkelijk van
af. Een schriftelijk verzoek (bij aangetekende brief of brief met ontvangstbevestiging) moet verkoper
bereikt hebben in elk geval binnen één week na de betreffende veterinaire keuring.
8.6.
Indien en voor zover de dierenarts in de in het vierde lid van dit artikel bedoelde verklaring heeft
geconstateerd dat het paard een gebrek c.q. een ziekte vertoont en de koper desalniettemin besluit tot
aankoop over te gaan, dan kan verkoper niet voor het bestaan van dit gebrek c.q. deze ziekte
aansprakelijk worden gesteld uit hoofde van non-conformiteit. Verkoper wordt geacht bekend te zijn
met bedoelde ziekte c.q. gebrek en het risico voor de gevolgen ervan te aanvaarden.
8.7.
De zorgplicht van de verkoper staat echter niet in de weg aan een beroep op overmacht zijnerzijds.
óf
8.1.
Artikel 8
Conformiteit
Verkoper staat er voor in dat het paard dat hij aflevert en afgeeft beantwoorden aan deze
overeenkomst en daarmee voldoen aan de wettelijke conformiteitseisen.
8.2.
Verkoper heeft op <datum> zorg gedragen voor het ontwormen van het paard met het middel <naam
middel>.
8.3.
Het paard is op <datum> door een daartoe bevoegde dierenarts gevaccineerd blijkens het
Pagina 3 van 7
inentingsboekje c.q. het paardenpaspoort dat aan koper bij levering ter hand wordt gesteld.
8.4.
Koper heeft geen veterinaire keuring laten verrichten vóór de aankoop. Koper is gerechtigd om
binnen een maand na levering van het paard deze bij een dierenarts te laten onderzoeken op ziekten
en/of gebreken.
8.5.
Indien gedurende de in het vierde lid genoemde termijn door een dierenarts wordt geconstateerd dat
het paard een ziekte of afwijking heeft, anders dan, indien en voor zover van toepassing, een in de
artikelen 8 en/of 9 reeds door koper en verkoper vastgestelde afwijking, die bedreigend is voor de
gezondheid of het welzijn van het dier, en waarvan het aannemelijk is, dat dit gebrek of deze ziekte
reeds aanwezig was op het moment van levering van het paard, dan verplicht verkoper zich op
verzoek van koper het paard terug te nemen en de volledige koopsom aan koper te vergoeden.
Verkoper is evenwel niet tot vergoeding van verdere schade, waaronder bijvoorbeeld stallings- en
trainingskosten, veterinaire kosten, gederfde winst, etc., gehouden. Koper ziet daar uitdrukkelijk van
af. Een schriftelijk verzoek (bij aangetekende brief of brief met ontvangstbevestiging) moet verkoper
bereikt hebben in elk geval binnen één week na de betreffende veterinaire keuring.
8.8.
Indien en voor zover de dierenarts in de in het vierde lid van dit artikel bedoelde verklaring heeft
geconstateerd dat het paard een gebrek c.q. een ziekte vertoont en de koper desalniettemin besluit tot
aankoop over te gaan, dan kan verkoper niet voor het bestaan van dit gebrek c.q. deze ziekte
aansprakelijk worden gesteld uit hoofde van non-conformiteit. Verkoper wordt geacht bekend te zijn
met bedoelde ziekte c.q. gebrek en het risico voor de gevolgen ervan te aanvaarden.
8.9
De zorgplicht van de verkoper staat echter niet in de weg aan een beroep op overmacht zijnerzijds.
óf
8.1.
Artikel 8
Risico koper
Verkoper staat er voor in dat het paard dat hij aflevert en afgeeft beantwoorden aan deze
overeenkomst en daarmee voldoen aan de wettelijke conformiteitseisen.
8.2.
Verkoper heeft op <datum> zorg gedragen voor het ontwormen van het paard met het middel <naam
middel>.
8.3.
Het paard is op <datum> door een daartoe bevoegde dierenarts gevaccineerd blijkens het
inentingsboekje c.q. het paardenpaspoort dat aan koper bij levering ter hand wordt gesteld.
8.4.
Aangezien koper een in zijn opdracht veterinair gekeurd paard heeft gekocht komt het risico van
eventuele onjuistheden voor rekening van koper. Koper doet afstand van ieder recht dat hij terzake
jegens verkoper eventueel zou kunnen doen gelden.
8.5.
Koper heeft geen veterinaire keuring laten verrichten vóór de aankoop. Koper is gerechtigd om
binnen een maand na levering van het paard deze bij een dierenarts te laten onderzoeken op ziekten
en/of gebreken.
8.6.
Indien gedurende de in het vijfde lid genoemde termijn door een dierenarts wordt geconstateerd dat
het paard een ziekte of afwijking heeft, anders dan, indien en voor zover van toepassing, een in de
artikelen 8 en/of 9 reeds door koper en verkoper vastgestelde afwijking, die bedreigend is voor de
gezondheid of het welzijn van het dier, en waarvan het aannemelijk is, dat dit gebrek of deze ziekte
reeds aanwezig was op het moment van levering van het paard, dan verplicht verkoper zich op
verzoek van koper het paard terug te nemen en de volledige koopsom aan koper te vergoeden.
Pagina 4 van 7
Verkoper is evenwel niet tot vergoeding van verdere schade, waaronder bijvoorbeeld stallings- en
trainingskosten, veterinaire kosten, gederfde winst, etc., gehouden. Koper ziet daar uitdrukkelijk van
af. Een schriftelijk verzoek (bij aangetekende brief of brief met ontvangstbevestiging) moet verkoper
bereikt hebben in elk geval binnen één week na de betreffende veterinaire keuring.
8.7.
Indien en voor zover de dierenarts in de in het vijfde lid van dit artikel bedoelde verklaring heeft
geconstateerd dat het paard een gebrek c.q. een ziekte vertoont en de koper desalniettemin besluit tot
aankoop over te gaan, dan kan verkoper niet voor het bestaan van dit gebrek c.q. deze ziekte
aansprakelijk worden gesteld uit hoofde van non-conformiteit. Verkoper wordt geacht bekend te zijn
met bedoelde ziekte c.q. gebrek en het risico voor de gevolgen ervan te aanvaarden.
8.8
De zorgplicht van de verkoper staat echter niet in de weg aan een beroep op overmacht zijnerzijds.
8.9.
Na deze in artikel 8.5 genoemde termijn vervalt ieder recht van koper ontbinding van de koop of
schadevergoeding te vorderen.
Artikel 9
Uiterlijke staat van het gekochte
Koper en verkoper constateren dat het paard op het moment van ondertekening van deze
overeenkomst geen uiterlijke of duidelijk waarneembare gebreken of afwijkingen heeft.
óf
9.1.
9.2.
Artikel 9
Uiterlijke staat van het gekochte
Koper en verkoper constateren dat het paard op dit moment de volgende uiterlijke of duidelijk
waarneembare gebreken of afwijkingen heeft:
<opsomming gebreken of afwijkingen>
Koper verklaart bekend te zijn met het hierboven omschreven gebrek c.q. gebreken of afwijkingen en
de gevolgen en het risico ervan te aanvaarden.
Artikel 10
Stalgebreken
Daarenboven staat verkoper ervoor in dat het door hem verkochte paard niet lijdt aan stalgebreken
(luchtzuigen en systematisch weven) - tenzij deze hierboven in artikel 9 zijn genoemd - en wel
gedurende een periode van drie maal 24 uur na aflevering door verkoper en koper. Indien binnen deze
periode door een dierenarts een dergelijk stalgebrek wordt geconstateerd en deze daaromtrent een
schriftelijke verklaring heeft afgelegd, inhoudende dat dit stalgebrek naar zijn deskundig oordeel
bestond vóór de datum van de koopovereenkomst, heeft koper het recht ontbinding van deze
overeenkomst te vorderen. Een schriftelijk (bij aangetekende brief of brief met ontvangstbevestiging)
verzoek daartoe moet verkoper bereiken in elk geval binnen één week ná de datum van aflevering
door verkoper aan koper. Wordt aan de in dit artikel genoemde termijnen door koper niet voldaan,
dan zijn daarmede al zijn rechten terzake vervallen.
Artikel 11
Niet-Nakoming
Wanneer koper zijn verplichtingen niet nakomt, heeft verkoper het recht te zijner keuze en beslissing,
om danwel nakoming van die verplichtingen te eisen, danwel de koopovereenkomst, zonder dat
nadere ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst vereist is, als ontbonden te beschouwen, in
beide gevallen echter onder voorbehoud van alle rechten en aanspraken op een boete van EURO
<bedrag> en onder de verplichting van koper het paard terug te geven aan verkoper..
12.1.
Artikel 12
Beëindiging overeenkomst
De koopovereenkomst wordt beëindigd door iedere tekortkoming van de koper in de nakoming van
Pagina 5 van 7
deze overeenkomst, bijvoorbeeld door slechte verzorging, dit onverminderd het recht van de
verkoper om schadevergoeding te vorderen, alsmede een boete zoals omschreven in artikel 11.
12.2.
Verkoper heeft het recht deze koopovereenkomst, zonder dat ingebrekestelling of rechterlijke
tussenkomst zal zijn vereist, mits per aangetekende brief verzonden met bericht van ontvangst of
per deurwaardersexploit, op een in die brief of dat exploit kenbaar te maken termijn ontbonden te
verklaren of te ontbinden om zich vervolgens weer in het bezit van het paard te stellen, onder
andere in de volgende situaties:
 ingeval koper in staat van faillissement wordt verklaard, hij zijn eigen faillissement
aanvraagt, of indien hij surséance van betaling aanvraagt of de Wet Schuldsanering Natuurlijke
Personen op koper van toepassing wordt verklaard;
 ingeval koper overlijdt of onder curatele of bewind wordt gesteld;
 indien koper ondanks aanmaning, per aangetekende brief verzonden met berichtgeving van
ontvangst of per deurwaardersexploit, in verzuim blijft zijn verplichtingen na te komen binnen
de gestelde termijn;
 indien koper zijn handelingsbekwaamheid – om welke reden dan ook – verliest, dan wel op zijn
(on)roerende goederen of op het paard beslag is of wordt gelegd en dat niet binnen twee weken
wordt opgeheven;
 indien koper het Rijk in Europa metterwoon mocht verlaten.
12.3.
Een kennisgeving als bedoeld onder 12.2 geldt als kennisgeving van ontbinding en ontbonden
verklaring van alle tussen verkoper en koper gesloten overeenkomsten. In dat geval is koper de in
artikel 11 genoemde boete verschuldigd aan verkoper onverminderd het recht van verkoper om
schadevergoeding te vorderen en is koper verplicht het paard aan verkoper terug te geven.
Artikel 13
Kennisgeving
De koper verbindt zich de verkoper onverwijld kennis te geven van een eventuele beslaglegging op
kopers roerende of onroerende zaken of op de onderhavige aan hem verkochte paard, voorts van
zijn faillissement, zijn aanvrage om surseance van betaling en onder curatelestelling of onder
bewindstelling, indien de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen op hem van toepassing wordt
verklaard, of zijn voornemen het Rijk in Europa metterwoon te verlaten, alsmede om de
beslagleggende deurwaarder, de curator of bewindvoerder onverwijld inzage te geven van de
onderhavige overeenkomst.
14.1.
14.2.
Artikel 14
Toepasselijk recht en bevoegde rechter
Het Nederlands recht is op deze overeenkomst van toepassing.
Alle geschillen die tussen partijen uit deze overeenkomst voortvloeien of daarmee in rechtstreeks of
zijdelings verband staan, zullen in eerste instantie worden beslecht door de Arrondissementsrechtbank
te <plaats>, tenzij de Kantonrechter ex artikel 98a van het Wetboek van Rechtsvordering bevoegd is.
Aldus overeengekomen op <datum> en in tweevoud getekend te <plaats>.
<indien van toepassing
rechtspersoon verkoper>
<indien van toepassing
rechtspersoon koper>
<hier tekenen>
<hier tekenen>
<naam verkoper>
<naam koper>
Pagina 6 van 7
Pagina 7 van 7
Download