Welkom Klankbordgroep Hoofdafdeling Ruimte io

advertisement
KOERS voor Delft
presentatie aan commissie Middelen en Economie
23 juni 2011
Doel presentatie
Informeren over:
•
Wat is KOERS?
–
Kernpunten
–
Proces en aanpak
–
Hoe gaat de ambtelijke organisatie eruit zien
•
Relatie met bezuinigingen en regievoering
•
Vervolgstappen
Aanleiding voor KOERS
“zo kunnen we niet doorgaan…”
• Beter inspelen op maatschappelijke ontwikkelingen,
wetgeving en eisen en wensen vanuit de burger
• Beter inspelen op politiek-bestuurlijke ambities
• Sturing op de organisatie versterken
• Punten uit Stadsvisie en Stadskrachtmeting
Coalitieakkoord, Bestuursprogramma oppakken:
–
–
–
–
–
–
Een kleinere, rolvaste en betrokken overheid
Goede dienstverlening, met tevreden burgers
Overzicht: in samenhang oplossen van vraagstukken
Stapeling: plannen ook tot uitvoering brengen
Meer regie, samen met partners en minder zelf doen
Strategische sturing: samenbrengen van strategische
beleidscapaciteit
KOERS voor Delft
Klantgericht (goed, snel en makkelijk)
Open (zeggen wat je doet en doen wat je zegt)
Extern gericht (samen bouwen aan de stad)
Resultaatgericht (afspraak = afspraak)
Samen (we benutten elkaars kwaliteiten)
Gaat over structuur, processen en cultuur (gedrag van mensen)
om de prestaties voor de stad te verbeteren.
Kernpunten Koers
• Eén Organisatie: bundeling strategische capaciteit
• Scheiding frontoffice/backoffice
• Burgerrollen: blijvende externe oriëntatie
• Processturing: integraal en zakelijk
• Samenhang en samenwerking
Architectuur vernieuwde organisatie
(intern)
Gemeentebrede
bedrijfsvoering
Programma’s
& Projecten
Besturing &
Controlling
Klant Contact
Centrum
GMT
B&W
Ruimte
Vastgoed ,
Economie
Internat. Beleid
Stadsmarketing
Strategisch beleid
Gemeentebrede bedrijfsvoering
Veiligheid
Samenleving
Processturing in Koers
Versterken
strategisch beleid
Plannen tot
uitvoer brengen
(“waarheen”)
(“hoe”)
Externe omgeving
Strategische
Beleidsvorming
Programmering
Effectief en
zakelijk sturen
(“wat, wie en wanneer”)
Uitvoering
Eén veranderproces; drie sporen
Tijdlijn:
• Koers voor Delft (2010/2011)
anders werken (zakelijker, professioneler);
we blijven investeren in de stad en onze mensen
condities creëren: uitvoeringsgemeente  regiegemeente
• Bezuinigingen (2011-2014)
we gaan minder uitgeven
• Regisserende gemeente (2011- circa 2017)
minder zelf doen en partnerschap in de stad en regio
Relatie Koers en regiegemeente
• KOERS schept voorwaarden voor regisserende
gemeente (programmering)
Voorbeelden uitvoeringstaken nú:
–
–
–
–
–
–
–
Stratenmakers
Belastingen
Milieutoezicht (RUD)
Parkeerketen
Samenwerking op bedrijfsvoering in de regio
VAK en Erfgoed
Nieuw Werkbedrijf
• Keuze regiegemeente heeft betekenis voor bestuur,
organisatie en partners
• KOERS legt relatie tussen regiegemeente en
decentralisatie rijkstaken!
Relatie Koers en omvang organisatie
Formatie en bezetting vanaf januari 2010
1280
1260
Formatie
1240
aantal fte's
1220
Bezettin
g
1200
1180
1160
Jan/10Feb/10
Mar/10Apr/10
May/10
Jun/10Jul/10Aug/10
Sep/10Oct/10
Nov/10
Dec/10
Jan/11Feb/11
Mar/11Apr/11
May/11
periode
Relatie Koers en bezuinigingen
• Koers is geen bezuinigingsoperatie!
• KOERS-organisatie is getoetst op betaalbaarheid
ten opzichte van budgetten en taakstellingen 2011
• Daarmee: financiële werkelijkheid gemeente en
Koers aan elkaar verbonden
Proces en aanpak
• Ontwikkelingsaanpak
• Met eigen mensen:
– GMT overall regie
– Kwartiermakers
– Medewerkers betrokken in werkgroepen
• Grote betrokkenheid OR
• Intensief overleg met vakbonden
Vervolg:
• Transitie
• Cultuur
• Competentieontwikkeling
Vragen
Download