uitreksel uit de notulen van het schepencollege

advertisement
UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD
• Vergadering gemeenteraad van 09/02/2009
• Aanwezig: Vos Mark, Burgemeester
Peumans Jan, Pauly Marina, Cilissen Bert, Stratermans Gerard, Kersten Guy, Schepenen
Cleuren Hubertus, Janssen Patrick, Monard Jeannine, Smets Marie-Elise, Eycken Mathieu,
Oosterbosch Ronny, Spits Norbert, Onclin Katja, Bamps Christian, Stevens Ludwig, Renkens
Davy, Kuypers Marie-Paule, Pauly Mark, Comhair Ferry, Beusen Anita, Gerards Sabine, Pauly
Elisabeth, Van Reeth Johan, Raadsleden
Vrijens Guido, Secretaris
Welzijn & Vrije Tijd - Dienst Sport
13
AANPASSEN
EN
WIJZIGEN
VAN
HET
REGLEMENT
SPORTMATERIAAL VAN 8 APRIL 1997:
UITLEEN/OVERNAMEREGLEMENT GEMEENTELIJK SPORTMATERIAAL
'UITLEENREGLEMENT
Overwegend dat het gemeentebestuur materiaal uitleent aan sportverenigingen aangesloten bij
gemeentelijke sportraad;
Overwegend dat het gemeentebestuur erkende sportverenigingen de mogelijkheid biedt om
sportmateriaal over te nemen mits volledige terugbetaling binnen de 10 jaar;
Gelet op het cultuurpact van 16.07.1973;
Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen dd. 29-01-2009
Gelet op de bepaling van het gemeentedecreet;
Dat de voorwaarden hiervoor dienen vastgelegd;
Gelet op het advies van de gemeentelijke sportraad dd. 26.01.2009;
BESLUIT: goedgekeurd met 24 stemmen voor, 0 stemmen tegen en 0 onthoudingen.
HOOFDSTUK I: OCCASIONELE OF PERMANENTE VERHURING
artikel 1:
Door het gemeentebestuur wordt sportmateriaal ter beschikking gesteld voor clubs, aangesloten bij een
gemeentelijke adviesraad. Het ter beschikking gestelde sportmateriaal, behorende tot de bestaande
gemeentelijke sportaccommodaties, wordt niet verhuurd, maar staat ter beschikking van de clubs die
gebruik maken van deze accommodaties.
artikel 2:
De uitleentijd is afhankelijk van occasionele of permanente verhuring.
a. Occasionele verhuring:
Deze uitlening wordt beperkt tot max. 3 dagen (werkdagen).
Het occasioneel uit te lenen sportmateriaal, beperkt zich tot klein sportmateriaal.
b. Permanente verhuring:
Deze uitlening wordt van jaar tot jaar verhuurd (of anders vermeld in het contract) en staat
onder controle van een door het college van burgemeester en schepenen aangeduide
ambtenaar. Het permanent uit te lenen sportmateriaal omvat sportmateriaal van een grotere
omvang. Bij een organisatie van de gemeentelijke sportdienst/sportraad kan het verhuurde
materiaal teruggevorderd worden.
artikel 3:
De aanvragen dienen schriftelijk gericht te worden aan de dienst Sport, St.-Jansstraat 8 b te 3770
Riemst (Herderen) en dit minstens 1 maand voor datum van uitlening.
Deze aanvraagformulieren zijn tevens verkrijgbaar op hoger vermeld adres.
artikel 4:
Voor het uitlenen van sportmateriaal wordt een bijdrage en/of een waarborgsom betaald, afhankelijk van
het verhuurde sportmateriaal en afhankelijk van een occasionele of een permanente verhuring. De
bijdragen/of waarborgsom voor het verhuren van sportmaterialen zijn de volgende:
a. Occasionele verhuring
De waarborgsom bedraagt 20% (per uitlening) van de aankoopprijs van het gehuurde
sportmateriaal.
b. Permanente verhuring
De waarborgsom bedraagt 10% van de aankoopprijs van het gehuurde sportmateriaal en wordt
gestort op een geblokkeerde rekening. De huurprijs bedraagt (per jaar) 1% van de aankoopprijs van
het gehuurde sportmateriaal. Voor permanente verhuring wordt er een contract van bruikleen
afgesloten tussen enerzijds de verhuurder (gemeente) en anderzijds de huurder (vereniging).
Zonder cheque als waarborg (occasionele) wordt er geen materiaal uitgeleend. De waarborgsom
wordt terugbetaald bij inlevering en op voorwaarde dat dit volledig en in onbeschadigde toestand
wordt bevonden. Er kan onmogelijk materiaal afgehaald worden op zaterdag, zondag en/of
feestdagen.
artikel 5:
De lener van de club tekent voor goede ontvangst van materialen. Eventuele beschadigingen, diefstal of
verlies van het geleende komt ten laste van de verantwoordelijke lener.
Bij herhaalde beschadigingen kan de betrokken lener (club) worden uitgesloten. In geval van schade
dient de staat van het geleende onmiddellijk vastgesteld te worden.
artikel 6:
Onder lener wordt verstaan:
 ieder aangesloten lid van een club, aangesloten bij een gemeentelijke adviesraad
 18 jaar en ouder
 degene die zich ter lening aanbiedt en de uitleningsvoorwaarden ondertekent, hetzij in zijn
persoonlijke naam, hetzij in de naam van de sportclub met rechtspersoonlijkheid. (de zetel en
zijn hoedanigheid in het kader van de door hem vertegenwoordigde sportvereniging zal
aangeduid worden op het leenformulier).
artikel 7:
De lener dient de verantwoordelijke van de uitleenafdeling in kennis te stellen van de eventuele
tekortkomingen, die bij het gebruik aan de geleende toestellen worden vastgesteld, zelfs indien de lener
hiervoor niet verantwoordelijk zou zijn.
artikel 8:
Alle door de lener te huren sportmateriaal dient door de lener zelf gehaald en teruggebracht te worden:
 op eigen kosten
 op het overeengekomen adres
 binnen de overeengekomen termijn
artikel 9:
Indien het sportmateriaal niet op overeengekomen datum wordt teruggebracht, kan er een vergoeding
worden gevorderd. De vergoeding wordt vastgesteld op 2.50 € per dag. Tevens kan men tijdelijk of
definitief van lening worden uitgesloten.
artikel 10:
De lener verbindt zich ertoe het geleende materiaal in geen geval verder uit te lenen of te verhuren aan
derden. In geval van verdere uitlening wordt de waarborgsom ingehouden en de lener wordt uitgesloten
voor verdere verhuring.
artikel 11:
Het gemeentebestuur kan niet aansprakelijk worden gesteld voor ongevallen of eventuele and ere
schadelijke gevolgen, die zouden voortvloeien uit het gebruik van het gemeende materiaal.
artikel 12:
Eventuele betwistingen i.v.m. dit reglement en het uitgeleende materiaal dienen schriftelijk voorgelegd
aan het collega van burgemeester en schepenen.
artikel 13:
De lener verklaart onmiddellijk de bepalingen van dit reglement te aanvaarden en de stipte nalevering
ervan te waarborgen.
HOOFDSTUK II: VAN VERHURING TOT OVERNAME VAN HET SPORTMATERIAAL DOOR DE
CLUB
artikel 14:
Binnen de perken van de kredieten, daartoe goedgekeurd op de gemeentebegroting, worden door het
college van burgemeester en schepenen sportmaterialen aangekocht voor erkende sportclubs. Dit op
voorwaarde dat deze clubs een nieuw publiekelijk sportaanbod realiseren binnen de gemeente Riemst.
artikel 15:
De aankoop kan enkel het jaar na de aanvraag doorgaan en dit op voorwaarde dat de nodige kredieten
hiertoe werden goedgekeurd.
artikel 16:
De club betaalt elk jaar, gedurende een periode van 10 jaar, 10% van de aankoopprijs. Na de laat ste
betaling wordt de club eigenaar van het sportmateriaal. Indien de club niet meer voldoet aan de
betalingsvoorwaarden tijdens de 10 lopende jaren, eigent het gemeentebestuur zich het sportmateriaal
toe zonder enige vorm van vergoeding aan de sportvereniging. Indien de werking van de club wordt
stopgezet, kan de club er alsnog voor kiezen het restbedrag uit te betalen om het sportmateriaal in
eigendom te nemen.
artikel 17:
De erkende sportvereniging kan een aanvraag van verhuring tot overname van het sportmateriaal
slechts 1 maal aanvragen, ongeacht de kostprijs van het sportmateriaal.
artikel 18:
De maximale kostprijs van het sportmateriaal is begrensd tot 10.000,00 euro (incl. btw)
artikel 19:
De gebruiker van het sportmateriaal verklaart bij de aanvraag in te staan voor de keuring en onderhoud
van het materiaal tijdens de verhuring tot de overname. Eventuele slijtage en/of beschadiging zijn ten
laste van de club
artikel 20:
Het gemeentebestuur kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele ongevallen bij het gebruik
van het sportmateriaal.
artikel 21:
De erkende sportvereniging dient het ter beschikking gestelde materiaal tijdens deze 10 jaar te laten
verzekeren (brand, diefstal). De verzekeringspolissen dienen elk jaar voorgelegd te worden aan het
gemeentebestuur.
artikel 22:
Dit reglement treedt in voege op 01.01.2009
Namens de Raad
get. Vrijens Guido
Secretaris
Voor eensluidend afschrift
get. Vos Mark
Voorzitter
Guido Vrijens
gemeentesecretaris
Mark Vos
burgemeester
Download