Planning H4V4 tot de voorjaarsvakantie 2010

advertisement
Planning H4 tot de zomervakantie 2014 versie week 2-8
(160 SLU)
Overzicht onderwerpen H4
ONDERWERP
2013 TITEL
OLE’S
2014
BASIS SCHEIKUNDE
BASIS
36
BOEK
CHEMIE
ONLINE
H1 Basis uit
klas 3
H1 Basis uit
klas 3
Opmerkingen
Startweek
BASIS SCHEIKUNDE
37
BASIS
BASIS SCHEIKUNDE
38
BASIS
H1 Basis uit Alle vragen
klas 3
maken H1
D-TOETS+ METALEN
EN NIET-METALEN
39
§2.1
DE BOUW VAN HET
ATOOM + SOORTEN
STOF
40
SCHATKAMER: AARDE
13 SLU
SCHATKAM
ER: AARDE
ATOOMBINDING +
TOEPASSING
41
SCHATKAM
ER: AARDE
§2.4 + §2.5
ONDERZOEK, SAMENVATTING EN D.T.
CHEMIE ONLINE+BOEK
WAT IS BENZINE?
42
SCHATKAM
ER: AARDE
HERSTVAKANTIE
HOE MAAK JE
BENZINE?
HOE TOON JE
ALKENEN AAN?
43
44
1
BRANDSTOF
FEN (13 SLU)
Voorkennistoets online
D-Toets H1 +
7 proefjes
§2.2 + §2.3
Meer over
P.S. bij link
par.2.5
HFST. 2
Online
Voorkennis- diagnostische
toets online toets
§3.1 i.v.m
Benzine zeer
toetsweek
brandbaar
§3.2 (klik
op CC voor
ondertitelin
g)+§3.3
Practicum en
Demonstraties
Kennismaking
met scheikunde
7 proeven dl 1
Kennismaking
met scheikunde
7 proeven dl 2
Practicum 1 ??
Demo Stroomgeleiding-1
Practicum 2??
Demo Natrium
in water
Practicum 3??
Demo
stroomgeleiding
-2
Practicum 4??
Demo
stroomgeleiding
-3
Onderzoek met
Practicum
Houtvergassing
+ verslag en
internetonderzoek
Practicum 1
Explosiviteit
van gasdamp
(busproef)
Bouwdozen:
Practicum 2
Alkanen
Practicum 3
Isomeren
Practicum 4
Animatie
Destillatie van
aardolie
Practicum 5
Kraken van
paraffineolie
Practicum 6
Demo Broom
met hexaan en
hexeen
TOETSWEEK en in week
46
45
h4-sk-t01
11-11-2013
HOE MAAK JE
BIOBRANDSTOF?
t/m maandag toetsweek
VOOR-EN NADELEN
VAN BIOBRANDSTOF+
TOEPASSING
ONDERZOEK,
SAMENVATTING + D.T.
CHEMIE
ONLINE+BOEK.
WAT ZIT ER IN
ZEEZOUT EN IN
SCHELPEN? + HET
OPLOSSEN VAN
ZOUTEN
46
BRANDSTOF
FEN
47
BRANDSTOF
FEN
§3.5 + §3.6
48
BRANDSTOF
FEN
HFST.3
t01
bespreken
49
ZOUTEN UIT
ZEE
16SLU
§4.1 oefen
hiermee!
+ §4.2 zo
werkt het!
NEERSLAGREACTIES +
WELKE IONEN KOMEN
VOOR IN ZEEZOUT?
50
ZOUTEN UIT
ZEE
§4.3 + §4.4
TOEPASSING +
ONDERZOEK
51
ZOUTEN UIT
ZEE
§4.5
Uitleg in het
Nederlands
van zouten
deel 1 en 2
KERSTVAKANTIE
KERTSVAKANTIE
SAMENVATTING+ D.T.
CHEMIE ONLINE+BOEK
52
1
2
ZOUTEN UIT
ZEE
HFST.4
Diagnostische 7-1 Praktische
toets online.
toets hfst.4 (45
2
HFST1. +
HFST.2+7
proefjes
§3.4
donderdag
studiedag
1 blok op
dinsdag
Practicum 7
Demo ethanol
maken
Diagnostische
toets
Voorkennistoets online
Afronding
hfst. 4 met
praktische
PTA-toets!
Dinsdag 3-12
herkansingen
Onderzoek
Zelf bio-ethanol
maken
Practicum 1
Vlamkleur
zeezout en
keukenzout
Practicum 2
Demo
Stroomgeleiding
Practicum 3
Schelpen
onderzoeken
Practicum 4
Demo
Geleidend
vermogen van
zouten
Practicum 5
zoutoplossingen
bij elkaar
voegen
Practicum 6
Ionsoorten in
zeewater
aantonen
Onderzoek Hoe
snel diffunderen
ionen in
water?+
Inleiding
onderzoek
SIGNIFICANTIE+
MASSA VAN KLEINE
DEELTJES
3
CHEMISCH
REKENEN
15 SLU
§5.1 + §5.2
CHEMISCHE
HOEVEELHEID+REKEN
EN BIJ REACTIES
4
CHEMISCH
REKENEN
§5.3 + §5.4
TOETSWEEK-2 VANAF
22-01
TOETSWEEK-2
4-5
TOEPASSING
6
CHEMISCH
REKENEN
ONDERZOEK,
SAMENVATTING+ D.T.
CHEMIE ONLINE+BOEK
7
CHEMISCH
REKENEN
HFST.5
KROKUSVAKANTIE
DE
WATERKRINGLOOP+
BINDINGEN TUSSEN
MOLECULEN
OPLOSBAARHEID IN
WATER +
KRISTALWATER
8
9
WATER
15 SLU
Voorkennistoets online
§6.1 + §6.2
10
SCHOONMAKEN
§6.3 + §6.4
WATER EN ZEEP
11
SCHOONMAKEN
§6.5
3
H4-sk-t02
HFST.3+
HFST.4
§5.5
Voorkennistoets H5
online
min), 20% cijfer
Significantie
Dichtheid
Atoommassa
Massapercent
age
berekenen
Chemische
hoeveelheid
Concentratie
en molariteit
Rekenen aan
reacties
Rekenen met
molariteit
23-01-2014
10:30-12:00
domein 17
Toepassing:
laat zien dat
je nu vlot
kunt rekenen!
t02 bespreken
Bestudeer
filmpjes samen
met boek en
onlineopgaven
Bestudeer
filmpjes samen
met boek en
onlineopgaven
Onderzoek In
welke massaverhouding
reageren
magnesium en
zoutzuur met
elkaar?
Practicum 1
Bepaling van
verdampingstijd
Practicum 2 Mengen van
vloeistoffen
Practicum 3 Oplossen van vaste
stoffen in verschillende
vloeistoffen
Practicum 4 Water en ethanol
als oplosmiddel
Practicum 5
Kristalwater Practicum 6 ??
Demo beton
Practicum 7 Bepaling van het
percentage kristalwater in
kristalsoda
WOENSPracticum 8
DAG
Zeep
STUDIEPracticum 9
DAG
TOEPASSING +
ONDERZOEK
12
SCHOONMAKEN
§6.6
SAMENVATTING+ D.T.
CHEMIE ONLINE+BOEK
TOETSWEEK
13
SCHOONMAKEN
HFST.6
WAT IS
MAAGZUUR+BASEN
15
14
BRANDEND
MAAGZUUR
14 SLU
h4-sk-t03
HFST 5+
HFST.6
Voorkennistoets online
§7.1 + §7.2
Cijfer 20%
P.O.
ZOUTEN
Practicum 1 Maagsap
Practicum 2 Samenstelling van
maagsap
Practicum 3 Demo
samenstelling van maagsap
Practicum 4 Demo zuren en
stroom
Practicum 5
Werking van maagzuurtablet-ten
Practicum 6 Welk maagzuur
middel bindt de meeste H+
ionen?
Feedback
toets
V4,V5,H4
DINSDAG
HERKANSI
NGEN
PAASVIERI
NG
GOEDE
VRIJDAG
PAASMAAN
DAG
ZUUR-BASE REACTIES+ 16
pH
DEMONSTREREN
§7.3 + §7.4
TOEPASSING
17
DEMONSTREREN
§7.5
MEIVAKANTIE
MEIVAKANTIE
ONDERZOEK,
SAMENVATTING+ D.T.
CHEMIE ONLINE+BOEK
18
19
20
DEMONSTREREN
HFST.7
VEILIG ONDERZOEK +
BEPALINGEN
21
4
Wat is de
invloed van
afwasmiddel?
Practicum 10
Demo Drijft
koper
Onderzoek
Bepaling van de
hardheid van
water +
Magic sand
maken en
onderzoeken
Practicum 7
Demo zuur-base
reacties
Onderzoek
1.Cementsluier
2.Universeel
Indicator
ONDERZOEK Voorkennis- Practicum 1 Zetmeel aantonen
DOEN
toets online Practicum 2 Glucose aantonen
18 SLU
§8.1 + §8.2 Practicum 3 Koolstofdioxide
aantonen
KWANTITATIEF
ONDERZOEK
+COLORIMETRIE
22
ONDERZOEK §8.3 + §8.4
DOEN
ONDERZOEKEN+TOEPA 23
SSING
ONDERZOEK §8.5 + §8.6
DOEN
SAMENVATTING+ D.T.
CHEMIE ONLINE+BOEK
TOETSWEEK
ONDERZOEK HFST.8
DOEN
v4-sk-n04
HFST.7+
HFST.8
24
25
26
27
28
5
Practicum 4 Hard water
aantonen
Practicum 5
Fosforzuur in cola aantonen
Practicum 6
Papierchromatografie met
M&M’s
Practicum 7
Wel of geen voedingskleurstof???
DONDERPracticum 8
DAG
Oefentitratie
HEMELPracticum 9
VAARTSDA Bepaling
G
azijnzuurgehalte
in natuurazijn
VRIJDAG
Practicum 10
VRIJ
Bepaling van
ijzer in
cornflakes
Practicum 11
Het carbonaat-gehalte in een
Rennie tablet (1)
Practicum 12
Het carbonaat-gehalte in een
Rennie tablet (2)
PINKSTERMAANDAG
Feedback
toets
V4,V5,H4
DONDERDA
G
HERKANSI
NGEN
Download