Praktijkplan - huisarts

advertisement
Kwaliteitsverslag 2013 & Kwaliteitsjaarplan 2014
Code: Praktijkplan 1.1
Datum: 21 maart 2014
Geschreven door:
M.B. van Gelderen, apotheekhoudend huisarts
W. Kok, apothekersassistente en kwaliteitscoördinator
K. Berndsen, verpleegkundig specialist
Met medewerking van het gehele team
Praktijk van Gelderen, apotheekhoudend
Hoofdstraat 45 B003
7213 CR GORSSEL
Telefoon:
0575-494433
Fax:
0575-494449
Receptenlijn:
0575-494433
Spoednummer: 0575-490961
Collega-lijn:
0575-geheim
Bank:
NL46ABNA0512678391
NL21INGB 0009233654
KvK-nummer
08215432
BTW-nummer
NL81.27.82.653.B.01
Inhoud
Voorwoord ..................................................................................................................................- 1 Inleiding
-2-
Het jaar 2013 ...............................................................................................................................- 3 1
Onze praktijk .............................................................................................................- 4 1.1 Algemeen...............................................................................................................................- 4 1.2
Visie en missie van de praktijk ..................................................................................- 4 1.2.1 Visie - 4 1.2.2 Missie..................................................................................................................................- 5 2
Praktijk en organisatie ................................................................................................... 1
2.1
Een nieuw gebouw, een nieuwe praktijk ...................................................................... 1
2.2
Personeel ....................................................................................................................... 2
2.3 Spreekuurtijden ......................................................................................................................... 2
2.4 Bereikbaarheid .......................................................................................................................... 3
2.6 Intern overleg en evaluatie werknemers .................................................................................. 5
2.7 Opleiding en bijscholing ............................................................................................................ 5
2.8 Bezorging ................................................................................................................................... 5
2.9 Klachtenregeling ........................................................................................................................ 5
3
Ons zorgaanbod............................................................................................................. 6
3.1 Chronische zorg ......................................................................................................................... 6
3.2 Zorg voor patiënten met Diabetes Mellitus type II (DMII) ........................................................ 6
3.3 Zorg voor astma en COPD ......................................................................................................... 7
3.4 CVRM 7
3.5 Incontinentie ............................................................................................................................. 7
3.6 Stoppen met roken.................................................................................................................... 8
3.7 POH-GGZ.................................................................................................................................... 8
3.8 Depressie ................................................................................................................................... 8
3.9 Slaapproblemen ........................................................................................................................ 9
3.10 Reizigersadvisering in de huisartsenpraktijk ........................................................................... 9
3.11 Preventieve zorg...................................................................................................................... 9
3.12 Griepvaccinaties ...................................................................................................................... 9
3.13 Uitstrijkjes bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker ...................................................... 9
4 Jaarcijfers verrichtingen ............................................................................................................. 11
5 Apotheek .................................................................................................................................... 14
5.1 Medicijngebruik ....................................................................................................................... 14
5.2 Recalls/veiligheidsinformatie .................................................................................................. 14
5.3 Vervaldatumsysteem............................................................................................................... 15
5.4 Baxter: per week afleveren van medicatie ............................................................................. 15
5.5 Herhaalgemak: automatische herhaalservice ......................................................................... 15
6 Evaluatie verbeterplannen 2013 ................................................................................................ 17
6.1 Diane 35................................................................................................................................... 18
6.2 Milieu 18
7 Jaarplan 2014 ............................................................................................................................. 20
7.1 Certificeringstraject apotheek en huisartsenpraktijk ............................................................. 20
7.2 Nieuwe hardware .................................................................................................................... 20
7.3 Medicatiebeoordeling, polyfarmacie ...................................................................................... 20
7.4 Diabetescontroles bij de doktersassistente ............................................................................ 21
7.5 Longweek................................................................................................................................. 21
7.6 Herhaalmodule / pro actief herhalen van chronische medicatie ........................................... 21
7.7 Website ................................................................................................................................... 22
7.8 Up to date houden protocollen en werkafspraken ................................................................ 22
7.9 Opstart astma- en-COPD spreekuur ........................................................................................ 22
7.10 Verbeteren oproep cervix screening ..................................................................................... 22
7.11 Substitutie verhogen ............................................................................................................. 23
7.12 Metercontrole dag ................................................................................................................ 23
7.13 Psychofarmaca en slaapmedicatie begeleiding .................................................................... 23
7.14 Vitamine D ............................................................................................................................. 23
8 Slotwoord ................................................................................................................................... 24
Voorwoord
Met gepaste trots presenteren wij het tweede officiële jaarverslag van Apotheekhoudend
Huisartspraktijk van Gelderen.
Natuurlijk beseffen wij dat dit een “tweede jaargang” is en dat er elk jaar verbeteringen en
verfraaiingen mogelijk zijn.
Het was voor ons wederom leerzaam om op een hele andere manier naar de eigen praktijk te
kijken, om ons handelen te beschrijven, om cijfers te produceren die wij kunnen vergelijken
met collega praktijken in de regio. Benchmarken heet dat in goed Nederlands !
Hopelijk kunt u wijs uit dit alles en ervaart u het verslag als verhelderend.
Met name ook de kritische lezer zijn wij bij voorbaat dankbaar voor elk commentaar.
1
Inleiding
Voor u ligt het tweede jaarverslag van Apotheekhoudend huisarts van Gelderen.
Afgelopen jaar was voor ons een heel bijzonder jaar.
Absoluut hoogtepunt in 2013 was het behalen van de DEKRA-Praktijkaccreditatie. Na ruim een
jaar heel hard gewerkt te hebben om te voldoen aan de strenge kwaliteitseisen die nodig zijn
om dit keurmerk te behalen, prijkt nu het logo bij de ingang van de praktijk en op de voorkant
van dit verslag. Voor u een bewijs dat in onze praktijk continue gewerkt wordt aan kwaliteit.
Onderdeel van de DEKRA-Praktijkaccreditering is het maken van een jaarverslag. Dit is primair
bedoeld voor intern gebruik. Als een vinger aan de pols van de organisatie, ter verantwoording
van het uitgevoerde jaarplan van het verstreken jaar. En een instrument om onderwerpen te
selecteren voor het jaarplan van het nieuwe jaar.
Het jaarverslag en jaarplan vormen als zodanig een eenheid en zijn de expressie van ons
kwaliteitsbeleid.
Tevens is het een mogelijkheid om de door ons geleverde zorg te vergelijken met andere
praktijken om zo de zwakke en sterke punten van onze praktijk op het spoor te komen en
verbeteringen aan te brengen waar nodig.
Natuurlijk is dit jaarverslag ook geschreven voor onze patiënten, die "anoniem" het
onderwerp zijn van dit jaarverslag. Aan hen moeten wij verantwoording afleggen over ons
handelen. Daarom staat het jaarverslag altijd volledig ter inzage op de website van de praktijk
en ligt er een exemplaar in de wachtkamer.
In 2013 hebben wij veel energie gestoken in ons eerste jaarverslag over het jaar 2012. Het is
bijzonder leuk dat veel patiënten ons jaarverslag lezen en hun waardering uitspreken over het
beeld dat zij krijgen van onze organisatie en bedrijfsvoering.
We hebben in 2013 onze eerste verbeterplannen uitgevoerd, waardoor we de kwaliteit van
onze zorg verder konden optimaliseren. En we hebben weer nieuwe verbeterplannen
geformuleerd voor 2014.
Wij wensen u voor het komend jaar een goede gezondheid toe en veel plezier bij het lezen van
dit verslag.
2
Het jaar 2013
Dit jaar heeft zich gekenmerkt door enorme drukte zowel in de huisartspraktijk als in de
apotheek. De telefoon was (te!) vaak bezet en de spreekuren soms overvol. Daarbij nam helaas
ook het administratieve werk verder toe, zoals bijvoorbeeld contractonderhandelingen,
registraties van van alles en nog wat en het verwerken van de elektronische post
(specialistenbrieven, laboratorium uitslagen). Het aantal patiënten is opnieuw toegenomen tot
inmiddels 2850 .
In de apotheek waren er onder andere belemmeringen door nazendingen, slecht leverbare
medicatie en recalls. Over gerichte oplossingen leest u meer in verbeterplan.
Kleine opsomming van belangrijke gebeurtenissen:
- Mirjam Beijer is ons team komen versterken.
- In mei heeft Karin haar diploma voor dokters assistente behaald.
- Tijdens de zomervakantie kregen we van Ellen en Kirsten het blijde nieuws dat ze beide `
(alweer samen) in blijde verwachting zijn.
- Na de zomervakantie is een mailing naar elk woonverband gestuurd met een nieuwsbrief en
een toestemmingsformulier voor de zogenaamde “Opt-in” (elektronisch raadpleegbaar te
maken van patiëntendossiers).
- In oktober was de jaarlijkse griepvaccinatie gehad, altijd een drukke en gezellige middag.
- Op 19 september 2013 hebben we onze DEKRA certificaten voor de huisartsenpraktijk en
apotheek behaald. Met dit certificaat laten wij zien dat onze praktijk voldoet aan de
gestelde kwaliteitseisen van de DEKRA en dat wij verantwoorde zorg leveren.
We zijn daar erg trots op. Ons team heeft een prestatie van formaat afgeleverd en veel tijd
gestoken in het verbeteren. Op de meeste punten scoort onze praktijk boven het landelijke
gemiddelde en daar zijn wij vanzelfsprekend blij mee.
- Medio oktober is Esther op 2 dagdelen haar assistentenspreekuur gestart.
Foto: dhr. de Blieck
3
1 Onze praktijk
1.1 Algemeen
Apotheekhoudend Huisartsenpraktijk van Gelderen is sinds 1 mei 1998 gevestigd in het mooie
dorp Gorssel. Wij zijn gehuisvest in het geheel nieuwe en moderne doch karakteristieke pand
“Den Oldenhof” aan het park midden in het centrum. De praktijk is overgenomen van Wouter
Dekker, die helaas nog in datzelfde jaar overleed. Zijn naam wordt nog dagelijks genoemd en
dat geldt soms ook nog voor zijn voorganger Goedhart.
De praktijkpopulatie woont grotendeels in Gorssel en Eefde, maar ook Epse , Joppe, Harfsen en
zelfs Kring van Dorth en Almen zijn goed vertegenwoordigd.
De bevolking is gemiddeld ouder dan in Nederland waardoor de behoefte aan zorg ook hoger
ligt dan gemiddeld. In het praktijkgebied wonen ongeveer 12.000 inwoners met totaal 5
huisartspraktijken.
De Huisartsenposten in Deventer en Zutphen voorzien ook in een dienstapotheek, onze
praktijk is aangesloten bij Deventer.
Het team van de praktijk bestaat op dit moment uit de huisartsen Maurice van Gelderen
Jolien Plantinga, verpleegkundig specialist Kirsten Berndsen en de assistentes Karin Jentink,
Ellen Vegterlo, Esther Brinkman, Willy Kok en Mirjam Beijer. Tevens werken in de praktijk
Ariane van Gelderen, bedrijfsarts en Jeroen Hamel, Praktijkondersteuner GGZ.
De apotheek is geopend op werkdagen tussen 08.00 uur en 17.00 uur. Op verzoek
worden geneesmiddelen bij de patiënten thuisbezorgd.
De praktijk kent diverse lidmaatschappen zoals de HAGRO ( = Huisartsengroep, regionaal
overleg met praktijken in Gorssel, Epse, Wilp, Voorst en Klarenbeek) de Zorggroep Deventer
(Ketenzorg diabetes) , de LHV (Landelijke Huisartsvereniging – belangenbehartiging) , het NHG
(Nederlands Huisartsen Genootschap - de wetenschappelijke vereniging) en de AHC
(Apotheekhoudende Huisarts Coöperatie , met name voor contractonderhandelingen)
1.2 Visie en missie van de praktijk
1.2.1 Visie
Apotheekhoudende Huisartsenpraktijk van Gelderen wil een patiëntgerichte praktijk zijn, die de
het huisartsen- en farmaceutische zorg zo goed wil combineren, dat veel ook daadwerkelijk in
de eerstelijn, in de buurt en dus dicht bij de patiënt georganiseerd kan worden en verwijzingen
naar de tweede lijn zo beperkt mogelijk kunnen blijven. De artsen en de assistenten streven er
naar de patiënten zo goed mogelijk te begeleiden om een hoge kwaliteit van leven te
handhaven.
Voor de inwoners van Gorssel en omgeving is de farmaceutische zorg altijd zeer toegankelijk en
dichtbij geweest, niemand staat daar feitelijk nog bij stil. Wij zullen ook in de toekomst alles in
het werk stellen deze service te handhaven en waar mogelijk te verbeteren. Aanbieders van
internet farmacie zien wij als een bedreiging voor zowel medicatie veiligheid als voor
continuïteit.
Goed opgeleide dokters- en apothekersassistentes werken vanuit een goed geoutilleerde en
toegankelijke praktijk intensief samen met o.a. thuiszorg, ouderen-loket, maatschappelijk werk,
Gemeente Lochem en met diverse paramedici , veelal gevestigd in Den Oldenhof.
Een goed overleg tussen collegae en apothekers wordt gerealiseerd middels een maandelijks
FTO. De praktijk wil een prettige werkomgeving voor alle medewerkers bieden.
4
1.2.2 Missie
Huisartsenpraktijk van Gelderen is als een schakel in de totale zorgketen gericht op het
verlenen van eerstelijns medische- en farmaceutische zorg in samenwerking met andere
zorgverleners.
De huisartsen zetten zich in om goed bereikbare en kwalitatief hoogstaande zorg te bieden
volgens de richtlijnen van hun wetenschappelijke vereniging (NHG).
De apotheek ziet het als een belangrijke zorgtaak om, naast correcte verstrekkingen, de cliënt
te begeleiden in een zo goed mogelijk gebruik van medicatie en zelfzorgartikelen, met inbegrip
van het bewaken van ongewenste neveneffecten.
De medewerkers van de praktijk kunnen op een prettige, hygiënische en veilige manier
samenwerken.
Als team willen wij kwalitatief goede zorg leveren op het moment, dat de patiënt het nodig
heeft. Wij willen laagdrempelig benaderbaar zijn en wij streven persoonlijke directe zorg dicht
bij huis na. Dit vergt goed timemanagement en samenwerking. Wij streven ernaar zo veel
mogelijk rekening te houden met de wensen van de patiënten, maar doen dit binnen de
grenzen van onze organisatie en huisvesting. Het is nodig voor de teamleden voldoende tijd en
rust te hebben om administratieve en apotheek gerelateerde taken uit te voeren. Voor
spoedgevallen zijn wij altijd bereikbaar en proberen de spoedlijn binnen drie keer te
beantwoorden.
Medische spoedgevallen zullen altijd voorrang krijgen op de geplande dagindeling. Door triage
en verheldering van de hulpvraag zal de planning efficiënter verlopen. Uiteraard houden wij
hierbij rekening met de privacy van de patiënt.
Voor hygiëne, controle en medicatiebewaking voelen wij ons verantwoordelijk
Hiertoe zijn protocollen en afspraken gemaakt, waarbij ook de medewerking van patiënten
noodzakelijk kan zijn.
Wij streven als team een open verstandhouding na, zodat teamleden zich veilig voelen en
voldoening en inspiratie in het werk vinden. Daarvoor is het belangrijk dat wij elkaar ook op
fouten aanspreken, die op hun beurt weer tot verbetering kunnen leiden (“fout=goud”).
Klachten van patiënten nemen wij serieus en worden zo snel mogelijk behandeld.
Wij hebben regelmatig overleg en volgen relevante nascholingen. Jaarlijkse evaluatie vindt
plaats tijdens de jaargesprekken. Wij participeren in opleiding.
5
2
Praktijk en organisatie
2.1 Een nieuw gebouw, een nieuwe praktijk
Op 19 augustus 2012 hebben wij de praktijk in gebruik genomen
Het gebouw is goed toegankelijk voor minder validen. Er zijn twee aparte balies, één voor de
apotheek en de andere voor de huisartspraktijk. De wachtkamer kan makkelijk omgebouwd
worden tot ruimte voor overleg of scholing. Audiovisuele hulpmiddelen worden later
aangebracht (onder andere een wachtkamer scherm).
Verder zijn er vier spreek/behandelkamers, een laboratorium en een lunchruimte.
Eén en ander is tot stand gekomen na een ontwerp door LHV-architecte Marjolijn van Dijl.
Goed overleg tussen haar, de eigenaar IJsseldal Wonen en de aannemer van Wijnen was
hiervoor essentieel en verliep tijdens de voorbereidingsfase bijzonder goed.
Het interieur is zeer zorgvuldig en professioneel verzorgd door de firma Idos uit Almelo.
1
2.2 Personeel
In het jaar 2013 is ons team uitgebreid naar totaal 10 mensen. Dit is deels het gevolg van
uitbreiding van taken door de certificering, maar ook door toenemende werkdruk.
Naam
Functie
Dienst
verband
Werkdage
n
BIGnummer
M.B. van
Gelderen
J. Plantinga
Apotheekhoudend arts
LCR Gecertificeerd (reisadvies)
Huisarts
nvt
Ma, Di, Vr
2 dagen
Wo, Do
K. Berndsen
3 dagen
Ma, Di, Vr
K. Jentink
Verpleegkundig specialist
LCR Gecertificeerd (reisadvies)
Apothekers- doktersassistente
4 dagen
59032886
401
69057571
101
09065802
830
-
E. Klunder
Apothekers- doktersassistente
3 dagen
Ma, Di,
Wo, Vr
Di, Wo, Do -
E. Brinkman
Doktersassistente
4 dagen
W. Kok
Apothekersassistente
kwaliteitscoördinator
3 dagen
J. Hamel
POH-GGZ
M. Beijer
Ma, Di,
Do, Vr
Ma, Di,
wisselend
-
1 dagdeel
Do
-
Apothekersassistente
Invalkracht
wisselend
-
F. Botter
Bezorger
1 dagdeel
Do
-
J. Jansen
Huisarts, zij zal Kirsten tijdens
haar verlof vervangen
POH-GGZ, zij zal J.Hamel
opvolgen in 2014
2,5 dag
Ma, Di,
Wo
Di en Vr
-
J. Dooijewaard
2.3 Spreekuurtijden
Dag
M.B. van Gelderen
Maandag
08.10 - 11.30 uur
14.30 – 16.00 uur
Dinsdag
08.10 - 11.30 uur
14.30 – 16.00 uur
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
2 middagen
J. Plantinga
K. Berndsen
08.00 – 11.30 uur
14.00 – 17.00 uur
08.00 – 11.30 uur
14.00 – 17.00 uur
08.10 - 11.30 uur
14.30 – 16.00 uur
08.10 - 11.30 uur
14.30 – 16.00 uur
08.10 - 11.30 uur
14.30 – 16.00 uur
08.00 – 11.30 uur
14.00 – 17.00 uur
2
-
Assistentes
Variërend tussen
08.00 – 16.00
Variërend tussen
08.00 – 16.00
Variërend tussen
08.00 – 16.00
Variërend tussen
08.00 – 16.00
Variërend tussen
08.00 – 16.00
Spreekuren
Regulier spreekuur
Telefonisch spreekuur
Huisbezoek of visite
E-consult
Op afspraak van 08.00 tot 11.30 uur en van 14.30 tot 16.00 uur
Naast het reguliere spreekuur werken wij met de mogelijkheid voor een
afspraak op het terugbelspreekuur
Als het niet mogelijk is om de praktijk te bezoeken dan kunt u een
huisbezoek aanvragen.
Op dit moment is het elektronisch consult nog niet mogelijk. Voor
e-Consulting hebben wij nog niet voldoende beveiliging. In de toekomst
zal dit (landelijk) zeker ingevoerd gaan worden
2.4 Bereikbaarheid
De praktijk is telefonisch bereikbaar op alle werkdagen van 08.00 tot 17.00 uur.
De personele bezetting is zodanig, dat de telefoon gedurende de volledige praktijkuren
altijd opgenomen kan worden door één van de assistentes. Bij grote drukte neemt de
bereikbaarheid soms af, maar er is altijd keuze voor spoed (kies 1 in het keuzemenu).
Tijdens ons werkoverleg tussen 09.30 uur en 09.50 uur wordt nu nog een bandje ingeschakeld
en zijn wij uiteraard wel voor spoedgevallen bereikbaar.
Lijn
Praktijklijn
Nummer
0574 – 49 44 33
Spoedlijn
0575 – 49 09 61
(directe spoedlijn)
of via praktijklijn
0575- 49 44 33
optie 1
0575 – 49 44 33
optie 2
Receptenlijn
Fax
Huisartsenpost
Deventer
Huisartsenpost
Zutphen
Collegalijn
0575 – 49 44 49
0570 - 501 777
0900 – 200 9000
Bereikbaarheid
Op werkdagen van 08.00 uur tot 17.00
Voor het maken van afspraken en het opvragen van
uitslagen vragen wij bij voorkeur tussen 08.00 uur en
11.00 uur te bellen.
Na 14.00 is de lijn uitsluitend bedoeld voor dringende
zaken die niet kunnen wachten tot de volgende dag.
Op werkdagen van 08.00 uur tot 17.00 uur
De receptenlijn is 24/7 bereikbaar. Bij voorkeur worden
de recepten ’s morgens genoteerd, zodat ze in de
middag verwerkt kunnen worden in de apotheek.
24/7
Op werkdagen van 17.00 uur tot de volgende morgen
08.00 uur en in het weekend / feestdagen
Op werkdagen van 17.00 uur tot de volgende morgen
08.00 uur en in het weekend / feestdagen
0575-geheim
3
Praktijkuitrusting
De afgelopen jaren is bijna de gehele praktijkuitrusting vernieuwd. In 2013 is er opnieuw fors
geïnvesteerd in hard- en software . Verder zijn er onder meer een nieuwe bloeddrukmeter, een
programma om recepten te scannen en een administratie/declaratie module aangeschaft.
Met regelmaat wordt het instrumentarium herzien en verbeterd. In 2013 zijn alle aanwezige
meters geijkt door de firma Medisch Service Nederland B.V. en het Deventer ziekenhuis.
De volgende tabel geeft een overzicht van de praktijkuitrusting:
Instrumentarium
Audiometer
Autoclaaf
Bloeddrukmeter (manueel)
Bloeddrukmeter (elektronisch)
Bloeddrukmeter (elektronisch, voor
enkel/armindex)
Bloeddrukmeter (24-uursmeter)
Urinestoof
Dermatoscoop
Doppler
Dymo labelprinter
ECG apparaat
Etikettenprinter
Glucosemeter
HB meter
Koelkast voor vaccins en medicatie
Kopieerapparaat / printer / fax
Microscoop
Onderzoeksbank (hoog/laag, electrisch)
Oor thermometer
Oftalmoscoop
Otoscoop
Papierversnipperaar
Printer (los model)
Saturatiemeter
Spirometer
Tympanometer
Urinetester
Weegschaal
Aantal
1
1
7
4
1
Merk / type
Star-key
Melag
o.a. Heine
o.a. Omron
Microlife Watch BP office
1
1
2
1
4
1
2
3
1
1
1
1
4
4
4
5
1
1
4
1
1
1
4
Mobil-o-Graph
Heine/Welch Allyn
Dopplex
Labelwriter 450
Welch Allyn
Star TSP 400
Accucheck Performa
Hemocue
Liebherr
Samsung
Bresser
Meerdere o.a. Huntleigh
Braun Welch Allyn
Heine
Heine
Rexel
Samsung
Meerdere
Spida Micro medical
Welch Allyn
Siemens clinitek status X
Seca
4
2.6 Intern overleg en evaluatie werknemers
Wij vergaderen 1x per 2 maanden met het team op roulerende dagen van de week,
zodat iedereen zo veel mogelijk aanwezig kan zijn. Vaak is er vooraf overleg tussen de
assistentes.
Elk voorjaar is er een jaargesprek tussen de huisarts en alle medewerkers. Hierin wordt het
afgelopen jaar op allerlei gebieden geëvalueerd en het huidige functioneren besproken.
In dit gesprek worden de sterke en zwakke punten besproken. Met elke medewerker worden
afspraken gemaakt over bijvoorbeeld scholing en persoonlijke ontwikkeling.
De afspraken zijn vastgelegd en zullen in het volgende functioneringsgesprek worden
geëvalueerd.
De functioneringsgesprekken van 2013 zijn eind april 2013 afgerond.
2.7 Opleiding en bijscholing
Om de deskundigheid van de apothekersassistentes en doktersassistentes te bevorderen
volgen
zij gedurende het jaar een aantal scholingen.
Dit geldt ook voor de huisartsen en de verpleegkundig specialist – zij zijn voor hun
herregistratie verplicht elke 5 jaar minimaal 200 accreditatiepunten te behalen in verschillende
competenties.
2.8 Bezorging
Sinds medio 2013 hebben wij een eigen bezorger in dienst. Hij bezorgt medicijnen op
donderdagmiddag tussen 12.30 en 17 uur. Wij bezorgen alleen bij patiënten voor wie het
niet mogelijk is de medicatie in onze praktijk op te halen.
2.9 Klachtenregeling
Binnen de praktijk is er een interne registratie van verbeteringen, fouten en complimenten.
Deze worden verwerkt en digitaal geregistreerd in de DEKRA-module.
In de Praktijk van Gelderen doen wij ons uiterste best om zo goed mogelijke medische en
farmaceutische zorg te verlenen. Toch kan het gebeuren dat we een keer een steekje laten
vallen. Op onze website en in de praktijkfolder staat helder beschreven wat patiënten kunnen
doen in geval er iets mis gegaan is of wanneer zij een klacht hebben. Elke klacht zien wij als een
handreiking om te leren en een kans om onze zorg te verbeteren. Patiënten kunnen om een
klachtenformulier vragen bij de praktijkassistente, een gesprek aanvragen bij de huisarts of een
brief schrijven. Is er een klacht waarmee de patiënt niet bij ons terecht kan of wil, dan kan de
klacht rechtstreeks ingediend worden bij de Klachtencommissie Stedendriehoek .
Ook in 2013 heeft een klein aantal klachten de revue gepasseerd. Deze zijn uiteraard allemaal
met de betreffende patiënten besproken en afgehandeld.
Tevens hebben wij deelgenomen aan het LHV-project ‘’Wat ik nog kwijt wil’’ , een mogelijkheid
om goede en minder goede zaken aan de orde te brengen of om adviezen kenbaar te maken.
Gelukkig zat de bus grotendeels vol met complimenten, maar ook met waardevolle
commentaren.
5
3 Ons zorgaanbod
Wij onderschrijven het standpunt van onze beroepsvereniging, dat de huisarts in alle
levensfasen hét vertrouwde aanspreekpunt moet zijn voor de patiënt en samenhangende,
laagdrempelige zorg behoort te bieden.
Wij bieden reguliere huisartsenzorg volgens de principes en vastgestelde standaarden en
richtlijnen van het NHG (het Nederlands Huisartsengenootschap) en houden ons aan geldende
wetgeving.
De avond-, nacht- en weekenddiensten worden uitgevoerd door de Huisartsenposten van
Deventer en Zutphen.
Speerpunten van de praktijk zijn:
1. Goede spoedeisende zorg: onze kennis en uitrusting.
2. Gestructureerde zorg aan ouderen en patiënten met chronische aandoeningen. Er zijn goed
functionerende programma’s voor diabetes mellitus type 2, hart- en vaatziekten, osteoporose,
COPD en een programma voor ouderenzorg.
3. Begeleiding bij stoppen met roken. Wij hebben een goed functionerend geprotocolleerd
programma.
4. Goede psychosociale zorg: wij zijn toegankelijk voor patiënten met een ongedifferentieerde
zorgvraag. Wij bieden kortdurende steunende begeleiding of door de huisarts of door de POHGGZ. Wij hebben een goed netwerk van hulpverleners met specifieke kennis en interesses
5. Reizigersgeneeskunde: preventieadviezen en vaccinaties inclusief Gele koorts vaccinaties,
advies bij ziekte onderweg of bij terugkomst. De huisarts en de verpleegkundig specialist zijn
als reizigersgeneeskundig huisarts en verpleegkundige ingeschreven in het betreffende register
van het LCR. De praktijk is LCR-gecertificeerd en heeft erkenning als Gele koorts
vaccinatiecentrum.
6. Preventieve zorg
Een aantal van onze patiënten woont in een tehuis of instelling. In die gevallen onderhouden
wij het contact over de zorg voor deze patiënten met de begeleiding in de betreffende tehuizen
en instellingen. Er zijn protocollen gemaakt, waarmee de kwaliteit van de medicatie wordt
geregeld. Elk kwartaal worden de tehuizen bezocht om te bespreken hoe één en ander in de
praktijk verloopt. De meeste patiënten ontvangen hun medicatie via Baxterverpakkingen.
3.1 Chronische zorg
Het aantal mensen met een chronische aandoening is de laatste jaren sterk gestegen. Een
tendens die we ook dit jaar weer vaststellen. Dit komt deels door de vergrijzing maar ook door
steeds betere screening en diagnostiek.
Achtereenvolgens zullen wij enkele belangrijke punten uit de chronische zorg bespreken.
3.1.1 Zorg voor patiënten met Diabetes Mellitus type II (DMII)
De diabeteszorg is sinds 2007 onderdeel van de keten Diabetes Zorggroep Deventer. De
zorggroep bewaakt de kwaliteit in de deelnemende praktijken, organiseert nascholingen en
voert onderhandelingen met de ziektekostenverzekeraars.
Patiënten komen één keer per jaar voor een jaarlijkse uitgebreide controle en daarnaast drie
maal voor een korte kwartaalcontrole. Indien nodig vinden er ook tussentijdse controles plaats.
6
De jaarcontrole wordt uitgevoerd door de verpleegkundig specialist, net als de 2e en 3e
kwartaalcontrole. De 1e kwartaalcontrole vindt plaats bij de huisarts.
In 2012 is ook een protocol opgesteld voor het diabetesspreekuur voor de doktersassistentes,
zodat zij de goed gereguleerde diabeten kunnen begeleiden onder verantwoordelijkheid van de
VS en de huisarts. Dit zorgt voor betere spreiding van de consulten bij zowel huisarts als
verpleegkundig specialist. Vanaf oktober 2013 heeft Esther de zorg voor de goed gereguleerde
DM II patiënten op zich genomen.
In oktober 2012 zijn wij met de gehele diabeteszorggroep overgestapt op het KIS, het Keten
Informatie Systeem. Dit systeem is toegankelijk voor alle zorgverleners van de diabeten.
Hiervoor hebben de huisarts en verpleegkundig specialist in oktober 2012 een bijeenkomst
bijgewoond en het systeem leren kennen. In het KIS kan veel uitgebreider en nauwkeuriger
gerapporteerd en geregistreerd worden. In 2013 waren er zeker nog wat kinderziektes, in 2014
hopen wij op meer efficiëntie . In totaal kent de praktijk 130 diabetici.
3.1.2 Zorg voor astma en COPD
Momenteel behandelen en begeleiden zowel de huisarts als de verpleegkundig specialist de
patiënten met de longaandoeningen astma en COPD. Tot op heden gebeurt dit nog niet op
volledig gestructureerd wijze en is er reden voor verbetering.
Wij zijn in 2012 begonnen met het schrijven van protocollen. Dit alles ter voorbereiding van
allereerst het COPD spreekuur. In 2014 hopen wij deel te gaan nemen aan de Zorgketen COPD
van de Zorggroep en zal geregistreerd worden via hetzelfde KIS (Care Sharing)
In 2014 zal Esther samen met huisarts van Gelderen starten met de CASPIR cursus, zodat ook zij
kan participeren in het longspreekuur. De wens is ook dat uiteindelijk de opleiding POH zal gaan
volgen.
In 2014 hebben we het voornemen een longweek te organiseren.
Alle patiënten kunnen tijdens de Longweek bij onze praktijk terecht voor de risicotest van het
Long Fonds. Longpatiënten worden bovendien speciaal in deze Longweek uitgenodigd om bij de
apotheek een controlegesprek aan te gaan over hun medicatie. Daarbij worden het medicijn,
de hulpmiddelen en bijvoorbeeld inhalatietechniek tegen het licht gehouden.
In totaal kent de praktijk ongeveer 110 patiënten met astma en/of COPD.
3.1.3 CVRM
Het CVRM spreekuur vindt in 2013 inmiddels plaats en wordt uitgevoerd volgens eigen protocol
gebaseerd op de NHG standaard. In de toekomst zal de doktersassistente meer taken krijgen.
De controles van patiënten zijn strikter geworden door onder andere betere controles in de
apotheek. Dit heeft ook te maken met betere medicatiebewaking en controle op
herhaalrecepten. In 2014/5 verwachten ook hier deelname via de Zorggroep Deventer.
3.2 Incontinentie
Zorgverzekeraars en apotheken hebben afspraken gemaakt over incontinentiemateriaal. Deze
afspraak zorgt ervoor dat er goed materiaal geleverd wordt , dat is afgestemd op persoonlijke
situaties, maar dat verspilling en over-gebruik van incontinentiemateriaal voorkomen wordt.
De apotheek ontvangt van diverse zorgverzekeraars een dagprijs per verzekerde. Voor die prijs
7
moet de verzekerde voorzien worden van incontinentiemateriaal passend bij het
continentieprobleem.
De dagprijs is een prijsafspraak tussen de verzekering en de apotheek. Incontinentiemateriaal
wordt vergoed uit de basisverzekering en er zijn geen kosten die voor eigen rekening komen,
behalve die van het verplichte eigen risico.
Aan de hand van een intakegesprek krijgt de assistente een beeld over o.a. de mate van
incontinentie, het incontinentiepatroon over de dag, mate van zelfstandig functioneren. De
assistente stelt dan op basis van de klachten vast welk en hoeveel materiaal het meest geschikt
is. Mocht de patiënt aangeven meer incontinentiemateriaal nodig te hebben dan kan de
zorgverlener onderzoeken of het materiaal op de juiste wijze wordt gebruikt. Zo niet, dan
kunnen extra instructies wellicht bijdragen aan een juist gebruik, waardoor men met minder
materialen toe kan. Of is er een wijziging in indicatie en/of omstandigheden? Zo ja, dan bepaald
de zorgverlener in overleg met de patiënt of meer of andere materialen nodig zijn.
3.3 Stoppen met roken
Stoppen met roken is erg moeilijk. Het is bewezen dat stoppen met hulp(middelen) succesvoller
is dan individuele pogingen. Daarom is er een gestructureerd spreekuur bij de verpleegkundig
specialist, dat ook in 2013 voor een groot aantal succesvolle stoppers heeft gezorgd.
3.4 POH-GGZ
In de praktijk is sinds 2011 een praktijkondersteuner voor geestelijke gezondheidszorg (POHGGZ) werkzaam, de heer J. Hamel. Per januari 2014 zal hij worden opgevolgd door Joke
Dooijewaard. Zij is dan aanwezig op: dinsdagmiddag en vrijdagmiddag 12.30-17.00 uur.
Met de komst van de POH-GGZ is de toegankelijkheid voor patiënten met psychische
aandoeningen duidelijk laagdrempeliger en zodoende verbeterd.
Werkwijze: intake, analyse, begeleiding of verwijzing
De problematiek van deze patiënten ligt vooral op het gebied van:
overspannenheid en burn-out
depressieve klachten en angstklachten
partner-/relatieproblematiek
rouw en eenzaamheid
levensfaseproblemen
Ook biedt de POH-GGZ ondersteuning bij het stoppen en afbouwen van medicatie voor
psychische problemen en slaapmedicatie:
3.4.1 Depressie
Over het gebruik van antidepressiva blijft het maatschappelijke debat gaande. Werken de
middelen wel zo goed als wordt geclaimd? Is het wel veilig als de huisarts deze middelen
voorschrijft? Moeten we niet meer praten dan pillen voorschrijven? In onze praktijk zijn we
bezig de gebruikers van antidepressiva op te roepen voor een gesprek met de POH-GGZ.
Daarbij komen aan de orde
- de oorspronkelijke indicatie voor het middel,
- waarom de patiënt het middel nog steeds gebruikt,
8
- de vraag of de patiënt wel moet doorgaan en of dat hij niet kan minderen of stoppen,
- of er voldoende aandacht is (geweest) voor psychologische begeleiding en behandeling.
De verwachting is dat we daarmee een rationelere medicamenteuze behandeling zullen
bieden en dat de patiënt ten minste psychologische begeleiding krijgt aangeboden voor
de aandoening.
Vanaf medio januari 2014 zullen er meer mogelijkheden zijn voor gesprekken bij de POH-GGZ.
3.4.2 Slaapproblemen
Hiervoor geldt hetzelfde als bij depressie. Consultatie bij huisarts en POH-GGZ zullen wij met
name bij slaapmiddelen gebruik actief stimuleren.
3.5 Reizigersadvisering in de huisartsenpraktijk
Buitenlandse reizen kenmerken zich door vele risico’s , die deels voorkomen kunnen worden
met goede adviezen. Wij geven die en zijn daarvoor extra gecertificeerd door het LCR.
Zowel de huisarts als de verpleegkundig specialist hebben de opleiding reizigersadvisering
gevolgd bij het LCR en TravelAlert. Zij zijn beide bevoegd en bekwaam een volledig
reizigersadvies te geven. Zij mogen beide alle vaccins toedienen en tekenen (vaccinatiepaspoort). Voor Gele koorts is alleen de huisarts bevoegd te tekenen.
Patiënten vullen op een (reis-) intakeformulier de gegevens /medische informatie in die van
belang zijn voor het geven van een goed advies. Dit is verkrijgbaar in de praktijk of via de
website. Dit wordt daarna verwerkt tot een advies en later op het consult besproken – de
vaccins kunnen dan meteen toegediend worden.
3.6 Preventieve zorg
Het voorkomen van gezondheidsproblemen is één van onze speerpunten.
3.6.1 Griepvaccinaties
Elk jaar krijgt zo'n vijf tot tien procent van de bevolking griep. In 1997 is het Nationaal
Programma Grieppreventie(NPG) ingevoerd, met als doel ziekte en sterfte als gevolg van griep
te voorkómen
Wij nodigen kinderen en volwassenen met bepaalde chronische aandoeningen en/of
verminderde weerstand én alle 60-plussers uit een gratis griepprik te halen.
Zij ontvangen van ons een schriftelijke uitnodiging voor de jaarlijkse griepvaccinatie.
Een aantal risicopatiënten heeft aangegeven geen uitnodiging te willen ontvangen. Dit wordt
geregistreerd in het patiëntendossier, zij ontvangen dan ook geen uitnodiging meer.
In 2013 vond de jaarlijkse griepvaccinatie plaats in oktober. Voor patiënten die niet op die
datum konden komen, werd een andere afspraak gemaakt. Patiënten die fysiek niet in staat zijn
om naar de praktijk te komen, krijgen thuis een vaccinatie door de huisarts of verpleegkundig
specialist. In 2013 hebben 828 patiënten een griepvaccinatie gekregen.
3.6.2 Uitstrijkjes bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker
Per jaar wordt in Nederland bij 600 tot 700 vrouwen cervixcarcinoom gediagnosticeerd.
Jaarlijks overlijden tussen de 200 en 250 vrouwen aan deze aandoening. Sinds 1989 wordt het
Bevolkingsonderzoek Baarmoederhalskanker uitgevoerd. Door het maken van uitstrijkjes is het
9
mogelijk om veranderingen aan de baarmoederhals en voorstadia van baarmoederhalskanker
te ontdekken, die nog geen klachten geven. Wanneer in een vroeg stadium afwijkingen worden
geconstateerd, is vaak een minder ingrijpende behandeling mogelijk dan wanneer de
aandoening pas in een laat stadium wordt ontdekt. Met het huidige bevolkingsonderzoek op
cervixcarcinoom wordt vroege opsporing van (voorstadia van) cervixcarcinoom beoogd
(secundaire preventie).
Vrouwen in de leeftijd van 30 tot en met 60 jaar worden elke 5 jaar opgeroepen voor het
zogenaamde uitstrijkje . De vrouwen kunnen op basis van deze oproep een afspraak maken bij
de assistentes.
Voor 2013 zijn 104 patiënten opgeroepen, in datzelfde jaar vindt nog een herinneringsoproep
plaats. Voor 2014 is het streven om de opkomst verder op te voeren.
Landelijk neemt ruim 65% van de vrouwen deel aan het bevolkingsonderzoek - bij onze praktijk
is dat gelukkig meer , namelijk 73.6 % .
10
4 Jaarcijfers verrichtingen
e-mailconsult huisarts
1
AMBUL. COMPRESSIE THERAPIE
6
AUDIOMETRIE
17
preventief bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker (uitstrijkje)
CERVIX UITSTRIJK (HERH)
114
1
CERVIX UITSTRIJK BVO
68
CONSULT
7.900
CONSULT LANGER DAN 20 MIN.
1.371
CONSULT > 20 MIN. PASSANT
19
CONSULT POH-GGZ
3
CONSULT LANGER DAN 20 MIN. POH-GGZ
68
CYRIAX INJEKTIE
105
CONSULT PASSANT
113
CONSULT PASSANT > 20 MIN.
2
REIZIGERSADVISERING
22
DIABETES BEGELEIDING (BUITEN KETENZORG)
4
DIAGNOSTIEK M.B.V. DOPPLER
32
TROMBOSEBEEN
2
KOSTEN MAKEN ECG
4
EUTHANESIE
1
GERICHT KLEIN ONDERZOEK
3
GRIEPVACCINATIES
828
BLOEDGLUCOSETEST DIABETICUS
310
ECG-DIAGNOSTIEK
76
LABORATORIUMKOSTEN. PATIENT OP NAAM
15
HOLTER-DIAGNOSTIEK
10
VERW. HECHTMATERIAAL PRAK
50
VERW. HECHTMATERIAAL,THUIS
11
SCHRIFTELIJKE INFORMATIE VERZEKERING
16
VERRICHTING TER VERVANGING SPECIALISTENBEZOEK
INBRENGEN IUD/IMPLANON
110
34
CHIRURGISCHE INGREEP
166
LABORATORIUMKOSTEN. PATIENT OP NAAM
589
SPIROMETRIE
69
MMSE/COGNITIEVE FUNCTIETEST
5
MRSA KWEEK
3
VLOEIB. STIKSTOF/HISTOFREEZ
361
OOGBORING
7
PESSARIUM AANMETEN/SCHOONM,
46
MEDISCH PASPOORT
27
BLOEDDRUKMETING, 24 UURS
35
TELEFONISCH CONSULT
3.544
TELEDERMATOLOGIE
13
TAPEN
6
TELEFONISCH CONSULT POH-GGZ
1
11
TOLKENTELEFOON
1
TELEFONISCH CONSULT PASSANT
39
TYMPANOMETRIE
64
VISITE
714
VISITE LANGER DAN 20 MIN.
386
VISITE > 20 MIN. PASSANT
9
VISITE LANGER DAN 20 MIN. POH-GGZ
1
VISITE ITZ > 20 MINUTEN
165
VISITE ITZ ANW < 20 MIN
2
VISITE INTENSIEVE THUISZORG TIJDENS ANW >20 MIN
15
VISITE INTENSIEVE THUISZORG <20 MIN
61
VISITE PASSANT
19
GESTRUCTUREERDE HUISARTSENZORG IN
VERZORGINGSHUIS
ZWANGERSCHAPSTEST
147
69
12
verrichtingen 2013
GESTRUCTUREERDE HUISARTSENZORG IN…
VISITE INTENSIEVE THUISZORG <20 MIN
VISITE ITZ ANW < 20 MIN
INTENSIEVE ZORG,ANW>20 MIN
VISITE
TELEFONISCH CONSULT PASSANT
TELEFONISCH CONSULT POH-GGZ
TELEFONISCH CONSULT
MEDISCH PASPOORT
VLOEIB. STIKSTOF/HISTOFREEZ
SPIROMETRIE
CHIRURGISCHE INGREEP
VERRICHTING TER VERVANGING SPECIALISTENBEZOEK
VERW. HECHTMATERIAAL,THUIS
atraumatisch hechtmateriaal, histo-acryllijm
BLOEDGLUCOSETEST DIABETICUS
EUTHANESIE
DIAGNOSTIEK M.B.V. DOPPLER
REIZIGERSADVISERING
CONSULT LANGER DAN 20 MINUTEN
CONSULT POH-GGZ
CONSULT
preventief bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker…
e-mailconsult huisarts
0
Series11
Series10
Series9
Series8
Series7
1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000
Series6
13
Series5
Series4
Series3
Series2
Series1
5 Apotheek
Ook dit jaar hebben we niet stilgezeten, het is enorm druk geweest in de apotheek. Ook is er
een aantal verbeteringen doorgevoerd, voor zowel patiënt als personeel.
5.1 Medicijngebruik
In de dagelijkse praktijk worden er heel veel recepten geschreven. Totaal aantal in 2013 was:
Dit is een enorm aantal en het illustreert hoe afhankelijk wij zijn geworden van automatisering.
Hieronder een aantal gegevens uit onze praktijk :
Geneesmiddel
Psycholeptica (m.n. rustgevende- en
slaapmiddelen)
Inhalatiesteroïden (astma/COPD)
Magnesiumcarbonaat (laxeren)
Bètablokkers (bloeddruk, hartritme)
Cholesterolverlagers
Analgetica (pijnstillers)
Antibiotica
Antitrombotica (bloedverdunning)
Diuretica (bloeddruk, hartfalen)
ATC
N05
Aantal recepten 2013
938
R03
A02
C07
C10
N02
J01
B01
C03
878
866
760
694
640
633
629
5.2 Recalls/veiligheidsinformatie
Ook dit jaar constateerden fabrikanten onvolkomenheden aan hun product of
productinformatie. Dit is 23 keer voorgekomen.
10 jan 2013
24 jan 2013
24 jan 2013
25 jan 2013
5 febr 2013
17 april 2013
29 april 2013
3 juni 2013
5 juni 2013
21 juni 2013
28 juni 2013
8 juli 2013
11 juli 2013
11 juli 2013
Amitriptyline HCI Apotex 25mg tabletten in flacon
Paroxetine HCI anhydraat 30 PCH TEVA
Triamcinolonzalf 1mg/g FNA Fagron
Tredaptive 1000/20 mg tabletten MGA MSD
Desloratadine ratiopharm 5mg tabletten
Amoxicilline Sandoz capsule 500
Temesta oplossing voor injectie 4 mg/ml
Questran® (colestyramine) poeder voor suspensie BMS
Questran® (colestyramine) poeder voor suspensie Fisher Pharma
Ventolin drank 2mg/5 ml GSK
Paradigm-insulinereservoirs Medtronics
BD Plastipak 50ml luer-lok steriele spuit
Lorazepam CF 1mg
GucoMen LX Sensor teststrips
23 aug 2013
Instanyl 50mcg neusspray opl. Takeda
18 sept 2013
Bydureon 2mg poeder en oplosmiddel voor injectie
14
27 okt 2013
31 okt 2013
31 okt 2013
1 nov 2013
12 nov 2013
22 nov 2013
4 dec 2013
Novomix 30 Flexpen novo nordisk
NovoMix 30 FlexPen (parallel) -
EU-Pharma
Imigran 6 s.c. oplossing voor injectie subcutaan
NovoMix 30 FlexPen en Penfill (Fisher Farma)
Jext adrenaline (tartaat) opl. voor injectie ALK
FreeStyle lite bloedglucosestrips
Natriumbicarbonaat ampullen/flesjes Braun
Bij een recall handelen we volgens protocol. De recalls voor Novomix pennen en ampullen en
de recall voor Jext hebben afgelopen jaar veel tijd gekost, omdat deze producten bij een grote
groep patienten moesten worden teruggehaald. Verder werd een aantal keren het betreffende
artikel vernietigd of retour gestuurd naar Mosadex.
5.3 Vervaldatumsysteem
Begin 2013 is het controle systeem aangepast. Medicatie, ampullen en steriel materiaal wordt
maandelijks gecontroleerd met de vervaldatumlijsten en afgetekend. Wij accepteren geen
overschrijding van de houdbaarheidsdatum. Onze praktijk wordt jaarlijks 2x geheel nagelopen
op vervaldatum en maandelijks naar aanleiding van de lijsten. De medicijnen in de visitetassen
wordt ook 2x per jaar gecontroleerd. De spoedkoffers worden gecontroleerd en aangevuld door
de HAP.
5.4 Baxter: per week afleveren van medicatie
Naast de al vertrouwde verstrekking van medicijnen door onze eigen apotheek kunnen bieden
wij ook weekafleveringen van uw medicijnen.
Alle patiënten die chronisch tenminste 3 verschillende medicijnen gebruiken komen in
aanmerking voor het wekelijks afleveren van hun medicatie. In eerste instantie was deze
service bedoeld voor mensen in verzorgings- of verpleeghuizen. Inmiddels is dat ook uitgebreid
naar thuiswonenden die hulp nodig hebben bij de medicatie verstrekkingen.
Voordelen:
1. Gebruikersgemak: de geneesmiddelen zijn handig per innametijdstip verpakt in
zakjes die eenvoudig kunnen worden opengescheurd;
2. Het risico van fouten bij het gebruik is bijna nul
3. Hygiëne
4. Minder verspilling
5. Betere controle
5.5 Herhaalgemak: automatische herhaalservice
Dit is een nieuwe service voor patiënten die chronische medicatie gebruiken. Volledig
geautomatiserd wordt medicatie herhaald en besteld. Op gezette tijden worden Emailberichten
verzonden als de medicatie klaar staat. Er zijn geen kosten aan verbonden
15
Voordelen: gemak; verhoging therapietrouw; veilig geneesmiddelengebruik; synchronisatie ;
minder bezoek aan de apotheek. Voor de apotheek: betere spreiding werkzaamheden en
tevens jaarlijkse medicatie review.
16
6 Evaluatie verbeterplannen 2013
Doelstelling Het aantoonbaar voldoen aan de kwaliteitsnorm voor farmaceutische
zorgverlening door apotheekhoudende huisartspraktijken
Doelstelling is behaald
Doelstelling Bugs oplossen; dagrapport goed uitprinten; recepten inscannen
Doelstelling is behaald
Doelstelling
Het optimaliseren en mogelijk terugbrengen van het aantal gelijktijdig
gebruikte geneesmiddelen op basis van een analyse van medicatieprofielen
van patiënten met polyfarmacie. Komend jaar wil de huisarts in samenspraak
met de assistentes 40 patiënten beoordelen.
Doelstelling is behaald
Doelstelling
Taakdelegatie stabiele diabeten naar doktersassistentes. Meer tijd voor
andere patiënten bij arts en verpleegkundig specialist
Doelstelling is behaald
Doelstelling
Opstarten herhaalmodule, met een evaluatie na ongeveer een half jaar
Doelstelling is behaald
Doelstelling
up-to-date houden website
Doelstelling is behaald
Doelstelling
Pupillen van jeugdinstelling zoveel mogelijk clusteren en zien tijdens het
spreekuur op locatie
Doelstelling is behaald
Doelstelling
Medio juni/juli 2013 willen wij de protocollen zoals gebruikt in onze praktijk
op orde hebben
Doelstelling is behaald
Doelstelling
Behandeling en begeleiding van longpatiënten met als doel het optimaliseren
van de kwaliteit van leven van de patiënt, zowel op korte als op lange termijn.
En signaleren van overgebruik luchtwegverwijders en ondergebruik
luchtwegbeschermers. Daarnaast vindt continue aansturing van de medicatie
plaats en signalering van behandeling van bijwerkingen als gevolg van (co-)
medicatie. Door educatie en individuele begeleiding kan de therapietrouw
bevorderd worden en kunnen de complicaties op langere termijn uitgesteld
of voorkomen worden. Dit alles gebeurt in nauwe samenwerking met andere
zorgverleners rondom de longpatiënt.
Deze doelstelling is nog niet behaald maar vindt doorgang in 2014
17
Doelstelling Het aantal ‘no-show’ bij cervix screening terugdringen door herhaaldelijk
oproepen
Doelstelling is behaald
Hierboven ziet u een overzicht van doelen die wij in 2012 hadden aangegeven als
verbeterplannen voor 2013. Naast deze plannen hebben we natuurlijk nog veel meer kunnen
realiseren. Zo is er werkkleding uitgezocht, heeft een groot deel van onze patiënten zich
aangemeld bij het LSP, deden wij het ‘Diane 35 project’ en zetten wij ons extra in voor het
milieu.
6.1 Diane 35
Begin maart 2013 is er opnieuw media aandacht ontstaan over de Diane-35 pil. Het Lareb
maakte bekend dat 10 vrouwen zijn overleden mogelijk door gebruik van de Diane-35 pil. Ons
huisartsengenootschap adviseert om de Diane-35 niet meer voor te schrijven aan nieuwe
patiënten. Wij hebben ons daarbij aangesloten en al onze gebruiksters uitgenodigd om te
bespreken of voortzetting hiervan gewenst was.
De feiten op een rijtje:
Diane-35 pil: 4 maal verhoogde kans op trombose
Derde generatie anticonceptiepil: 2 maal verhoogde kans op trombose.
Anti acne werking diane-35 vergelijkbaar met een “gewone”anticonceptiepil.
Wij adviseren een pil die 150 microgram levonorgestrel met 30 microgram ethinylestradiol
bevat. Dit is een zogenaamde tweede generatie anticonceptiepil. Deze combinatiepil geeft het
minste risico op trombose. Andere combinatiepillen hebben geen voordelen wat betreft
betrouwbaarheid en bijwerkingen. Hoewel het relatieve risico op trombose verhoogd is, zijn de
absolute risico’s klein (minder dan 1 per 1.000 vrouwen per jaar).Omdat het risico op veneuze
trombose vooral in het eerste jaar van gebruik verhoogd is, wordt overstappen op een tweede
generatiepil in het eerste jaar aanbevolen. Overstappen van een derdegeneratiepil of een pil
met drospirenon of cyproteronacetaat naar een tweede generatiepil wordt niet aanbevolen als
deze pillen voor langere tijd naar tevredenheid zijn gebruikt. Als de vrouw zelf graag wil
overstappen, is dit uiteraard mogelijk
6.2 Milieu
Onze praktijk is zich bewust van de verantwoordelijkheid die zij heeft tegenover patiënten,
bezoekers, medewerkers en de omgeving als het gaat om het milieu. Door middel van de
volgende doelstellingen wil onze praktijk de zorg voor het milieu zoveel mogelijk in alle
aspecten en effecten van de bedrijfsvoering tot uiting laten komen:
• Het naleven van wettelijke voorschriften en richtlijnen;
• Het beperken van afval binnen de praktijk, en het scheiden hiervan:
- papier en karton
- plastic
- piepschuim
- cartridges
- injectiematerialen
- glas
18
- oude medicijnen
- batterijen
- chemisch afval
• Het beperken van energie- en waterverbruik. Ook maken wij gebruik van een systeem op
aardwarmte, het zorgt voor een constante temperatuur zowel voor koeling als verwarming
19
7 Jaarplan 2014
In het komende jaar wil de praktijk aan onderstaande onderwerpen extra aandacht besteden.
Door planmatig te werken wordt het mogelijk om ieder project uit te voeren.
Wij verwachten dat de meeste van de aangegeven doelen kunnen worden behaald.
In het jaarplan en- jaarverslag van volgend jaar zal aangegeven worden wat de stand van zaken
is met betrekking tot de plannen die zijn gemaakt. Indien wij achterlopen zullen wij de oorzaken
zoeken, keuzes moeten maken of andere/meer middelen moeten gaan inzetten. Kwaliteit van
de zorg op het platteland valt of staat met de bereidwilligheid van andere belanghebbenden
(overheid, verzekeraars, etc.) om mee te denken in termen van zorg.
7.1 Certificeringstraject apotheek en huisartsenpraktijk
Teneinde de kwaliteit van de apotheek te verbeteren en aan te kunnen tonen dat de kwaliteit
die wordt geleverd goed is, zijn wij in het najaar van 2012 gestart met een certificeringstraject.
Wij willen aantoonbaar inzetten voor “kwaliteitsnorm voor farmaceutische zorgverlening door
apotheekhoudende huisartsenpraktijken”.
Op 18 september 2012 heeft de kick-off bijeenkomst plaatsgevonden. De toetsing en
daadwerkelijke certificering is uitgevoerd op 19 september 2013 door DEKRA.
Onze praktijk heeft een mooie beoordeling gekregen, waar wij zeer trots op zijn.
Eind 2014 vindt wederom de jaarlijkse toetsing plaats. Het is een lopend proces waarin
verbeterplannen, controles, registraties etc. actueel blijven. We werken sinds september 2012
met het online kwaliteitssysteem van DEKRA: eQuse Indicatie.
Dit houdt grip op onze organisatie en waarborgt op eenvoudige en overzichtelijke wijze de
kwaliteit van onze producten en diensten. Verbeterprocessen worden simpelweg een natuurlijk
onderdeel van de dagelijkse gang van zaken. Onze gehele organisatie beschikt voortaan over
een flexibele, gedegen en bewezen ondersteunende tool om efficiënt en vol vertrouwen de
toekomst tegemoet te gaan.
Doelstelling
Het aantoonbaar voldoende aan de kwaliteitsnorm voor farmaceutische
zorgverlening door apotheekhoudende huisartspraktijken
Tijdsperiode doorlopend
Mensen
Artsen, dokters en apothekersassistentes en verpleegkundig specialist
Projectplan DEKRA
7.2 Nieuwe hardware
Doelstelling Bugs oplossen en optimaliseren van ICT
Tijdsperiode doorlopend
Mensen
Alle medewerkers
Kosten
Onbekend
Projectplan MIRA /EQUSE
7.3 Medicatiebeoordeling, polyfarmacie
Doelstelling Het optimaliseren en mogelijk terugbrengen van het aantal gelijktijdig
gebruikte geneesmiddelen op basis van een analyse van medicatieprofielen
van patiënten met polyfarmacie. Komend jaar wil de huisarts in samenspraak
met de assistentes 100 patiënten beoordelen.
Tijdsperiode doorlopend
20
Mensen
Kosten
Projectplan
Artsen, doktersassistentes en apothekersassistentes
Dit is nog moeilijk in te schatten, een intake gesprek bij de assistente duurt
gemiddeld 20 minuten, daarna wordt de medicatie ingevoerd in de
herhaalmodule door 2 assistentes. Daarna zal de arts de medicatie nogmaals
beoordelen aan de hand van patiëntbrieven en uitslagen. De hoeveelheid tijd
die hieraan besteed wordt is wisselend. Gemiddeld schatten wij de kosten
qua tijd nu in op 70 minuten per patiënt.
Er is een werkinstructie gemaakt, zodat op termijn alle assistentes de
intake kunnen doen. Voor de artsen is al een beoordelingsformulier gemaakt.
Er zijn FTO mappen polyfarmacie aangevraagd, en binnenkort hopen wij dat
er een cursusaanbieder is voor de cursus polyfarmacie.
7.4 Diabetescontroles bij de doktersassistente
Doelstelling Taakdelegatie stabiele diabeten naar doktersassistentes. Meer tijd voor
andere patiënten bij arts en verpleegkundig specialist
Tijdsperiode Oktober 2013- maart 2014
Mensen
Artsen, verpleegkundig specialist, doktersassistentes en
apothekersassistentes
Projectplan In 2014 neemt Esther het spreekuur voor de goed gereguleerde DM II
patiënten over van Kirsten.
7.5 Longweek
Doelstelling Mensen die een vermoeden hebben van Astma/COPD of anders informeren.
Tevens bestaande patiënten bewust maken van controlebezoeken
Tijdsperiode Medio 2014
Mensen
Artsen, verpleegkundig specialist, doktersassistentes en
apothekersassistentes
Projectplan
Willy gaat informatie opvragen bij het longfonds.
In de praktijk zullen patiënten op de hoogte worden gebracht van deze
activiteit. Voor het starten van de longweek zal het team goede afspraken
maken. Er zal voldoende voorlichtingsmateriaal aanwezig zijn.
7.6 Herhaalmodule / pro actief herhalen van chronische medicatie
Doelstelling Voortzetten herhaalmodule, met een evaluatie na ongeveer een jaar
Om de bereikbaarheid te vergroten zijn wij mei 2013 begonnen met het
automatisch herhalen van medicatie via de herhaalmodule, hiervoor krijgen
patiënten eerst een intake en wordt er gekeken naar de polyfarmacie. Als de
arts akkoord gaat met de lijst te herhalen medicatie bieden wij de patiënt aan
de medicatie automatisch klaar te maken. Zo behoeft de telefoonlijn niet
meer ingesproken te worden en zal de hoeveelheid herhalingen via de mail
afnemen.
Tijdsperiode doorlopend
Mensen
Arts, apothekersassistentes, doktersassistentes en verpleegkundig specialist
Kosten
Tijdskosten zijn gemiddeld 70 minuten per patiënt
21
Projectplan
7.7 Website
Doelstelling
Tijdsperiode
Mensen
Kosten
Projectplan
Momenteel zijn er 2 assistentes die de herhaalprocedure opstarten t.z.t. gaan
alle assistentes hier mee aan het werk.
up-to-date houden website
Doorlopend
Ellen en Esther
Onbekend
Nieuws en veranderingen z.s.m. doorvoeren; lay-out aanpassen; nieuwe
foto’s en formulieren om te downloaden invoegen
7.8 Up to date houden protocollen en werkafspraken
Doelstelling In 2012/2013 zijn de protocollen voor het overgrote deel geschreven en
herschreven. Alle protocollen zijn voorzien van een vervaldatum. In 2014
zullen we onze protocollen waar nodig aanpassen en up to date houden.
Tijdsperiode Doorlopend
Mensen
Artsen assistentes en verpleegkundig specialist
Projectplan Toevoegen en bijhouden van protocollen en werkafspraken zodat
werkzaamheden gestructureerd blijven en worden aangepast waar nodig.
7.9 Opstart astma- en-COPD spreekuur
Doelstelling behandeling en begeleiding van longpatiënten met als doel het optimaliseren
van de kwaliteit van leven van de patiënt, zowel op korte als op lange termijn.
Signaleren van overgebruik luchtwegverwijders en ondergebruik
luchtwegbeschermers. Daarnaast vindt continue aansturing van de medicatie
plaats en signalering van behandeling van bijwerkingen als gevolg van (co-)
medicatie. Door educatie en individuele begeleiding kan de therapietrouw
bevorderd worden en kunnen de complicaties op langere termijn uitgesteld
of voorkomen worden. Dit alles gebeurt in nauwe samenwerking met andere
zorgverleners rondom de longpatiënt.
Tijdsperiode 2014
Mensen
arts, assistentes en verpleegkundig specialist
Projectplan Momenteel wordt getracht patiënten minimaal 1 x per jaar voor een
longfunctietest laten komen, inhalatietechniek beoordelen, bij intake
herhaalmodule worden patiënten gezien en doorverwezen naar Kirsten en
medio 2014 naar Esther.
Alle patiënten zullen worden opgeroepen en in kaart worden gebracht, het
traject zal worden uitgestippeld.
Protocollen zijn inmiddels geschreven en goedgekeurd.
Begin 2014 zal Esther samen met huisarts van Gelderen starten met de
CASPIR cursus.
7.10 Verbeteren oproep cervix screening
Doelstelling Het aantal ‘no-show’ terugdringen door herhaaldelijk oproepen
Tijdsperiode 2013-2014
22
Mensen
Projectplan
Doktersassistente Esther
In 2013 is herinneringsbrief opgesteld. en 2 maal per jaar zullen alle
patiënten nagelopen worden en zonodig opnieuw worden opgeroepen.
Patiënten die niet meedoen, om welke reden dan ook, zal worden gevraagd
het formulier in te vullen en te ondertekenen.
7.11 Substitutie verhogen
Doelstelling Kostenbesparing realiseren door merkgeneesmiddelen te substitueren door
generieke en parallel geneesmiddelen.
Tijdsperiode 2014
Mensen
arts, assistentes en verpleegkundig specialist
Projectplan Het afgelopen jaar en komend jaar zijn er diverse merkgeneesmiddelen die
uit patent gelopen gesubstitueerd door generieke geneesmiddelen deze gaan
we zoveel mogelijk omzetten
7.12 Metercontrole dag
Doelstelling service aan diabetespatiënten verhogen door het even van een uitgebreid
diabetesconsult en controleren van de bloedglucosemeter.
Tijdsperiode Medio 2014
Mensen
arts, assistentes en verpleegkundig specialist
Projectplan Uitnodigen patiënten via spreekuur, info in wachtkamer en bij balie, extra
folders en gebruiksaanwijzingen klaarleggen. Zorgen dat er voldoende meters
op voorraad zijn en indien mogelijk een artsbezoeker uitnodigen voor extra
ondersteuning tijdens deze middag. Indien mogelijk voorgaande aan een
werkbespreking een cursus volgen van accu-check, zodat alle assistentes
weer up to date zijn.
7.13 Psychofarmaca en slaapmedicatie begeleiding
Doelstelling Betere begeleiding patiënten die psychofarmaca en slaapmedicatie gebruiken
en afbouw stimuleren
Tijdsperiode Januari 2014 – december 2014
Mensen
arts, assistentes en POH-GGZ
Projectplan Uitnodigen patiënten via spreekuur. Patiënten die bovengenoemde
geneesmiddelen gebruiken bij aanvraag herhaalmedicatie vertellen dat dit de
laatste herhaling. is en dat eerst een gesprek plaats vindt bij de POH-GGZ,
alvorens medicatie herhaald. mag worden.
7.14 Vitamine D
Doelstelling In de consulten bij arts en POH zal extra gelet worden op het ondergebruik
van vitamine D, indien nodig zal een lab formulier worden meegegeven of zal
de patiënt extra vitamine D krijgen voorgeschreven.
Tijdsperiode 2014
Mensen
arts, assistentes en verpleegkundig specialist
Projectplan Als boven beschreven
23
8 Slotwoord
Veel dank gaat uit naar alle praktijkmedewerkers, die dit jaar weer met veel betrokkenheid,
enthousiasme, inzet en deskundigheid bezig zijn geweest voor de patiënten, maar ook als
personeel voor elkaar. Vooral dank voor de inzet en de professionaliteit bij de certificering.
Het Team van Apotheekhoudende huisartspraktijk van Gelderen gaat het komende jaar weer
enthousiast verder met de door ons opgestelde doelen. Wij zullen volgend jaar in het
kwaliteitsjaarverslag vertellen hoe en wat de resultaten zijn, die wij dan bereikt hebben.
Wij wensen de lezer veel leesplezier en gaan er van uit dat wij u ook nieuwsgierig gemaakt
hebben naar de resultaten van onze doelstellingen.
24
Download