Amendementen 14

advertisement
Europees Parlement
2014-2019
Commissie internationale handel
2016/0084(COD)
7.3.2017
AMENDEMENTEN
14 - 26
Ontwerpadvies
Jarosław Wałęsa
(PE589.228v01-00)
Vaststelling van voorschriften inzake het op de markt aanbieden van
bemestingsproducten met CE-markering
Voorstel voor een verordening
(COM(2016)0157 – C8-0123/2016 – 2016/0084(COD))
AM\1119210NL.docx
NL
PE601.055v01-00
In verscheidenheid verenigd
NL
AM_Com_LegOpinion
PE601.055v01-00
NL
2/10
AM\1119210NL.docx
Amendement 14
Eric Andrieu
Voorstel voor een verordening
Overweging 60 bis (nieuw)
Door de Commissie voorgestelde tekst
Amendement
(60 bis)
De gevolgen van deze
verordening voor de economieën in de
landen van het Europees
nabuurschapsgebied en
ontwikkelingslanden moeten worden
beoordeeld en in overweging worden
genomen. Om de mogelijke negatieve
economische en sociale gevolgen voor
landen die sterk afhankelijk zijn van de
uitvoer van natuurfosfaat en meststoffen
te beperken, moet de Commissie de
noodzakelijke maatregelen nemen ter
bevordering van recycling en
technologieën en processen voor de
verwijdering van cadmium op industriële
schaal in deze landen door de naleving
van de voorwaarden voor CE-markering
te faciliteren.
Or. en
Motivering
De Europese Unie moet beleidscoherentie garanderen ten aanzien van de landen van het
Europees nabuurschapsgebied en ontwikkelingslanden, wier begrotingsinkomsten sterk
afhankelijk zijn van natuurfosfaatmijnbouw. Deze landen moeten worden bijgestaan bij de
aanpassing en assimilatie van progressieve technieken voor recycling en de verwijdering van
cadmium.
Amendement 15
Eric Andrieu
Voorstel voor een verordening
Overweging 60 ter (nieuw)
Door de Commissie voorgestelde tekst
Amendement
(60 ter)
Aangezien de Unie sterk
afhankelijk is van de invoer van
natuurfosfaat, is het geclassificeerd als
AM\1119210NL.docx
3/10
PE601.055v01-00
NL
een kritieke grondstof. Derhalve moeten
de gevolgen van deze verordening voor de
toegang tot de levering van grondstoffen,
de beschikbaarheid van natuurfosfaat en
de prijzen worden gemonitord. Na
dergelijke beoordeling en in geval van
negatieve gevolgen moet de Commissie
alle maatregelen nemen die zij passend
acht om deze handelsverstoringen te
herstellen.
Or. en
Motivering
Natuurfosfaat werd als een kritieke grondstof geclassificeerd aangezien het economisch zeer
belangrijk is voor de EU en de toelevering ervan groot risico loopt. De Commissie moet de
gevolgen monitoren van deze verordening voor de toegang, beschikbaarheid en prijzen van
natuurfosfaat na de inwerkingtreding ervan. De Commissie moet eveneens maatregelen
kunnen nemen om de handelsverstoringen te herstellen.
Amendement 16
Marielle de Sarnez, Frédérique Ries
Voorstel voor een verordening
Overweging 61 bis (nieuw)
Door de Commissie voorgestelde tekst
Amendement
(61 bis)
De landen van het
Europees nabuurschapsgebied moeten
steun kunnen krijgen voor het invoeren
van methodes voor de verwijdering van
cadmium, meer bepaald via het
onderzoeksprogramma "Horizon 2020"
en de externe financieringsprojecten van
de EIB;
Or. fr
Motivering
Het invoeren van methodes voor de verwijdering van cadmium, waarbij cadmium wordt
gezuiverd van gesteente, is een haalbare oplossing voor de landen van het Europees
nabuurschapsgebied. De invoering van dergelijke methodes is echter duur en vereist veel
technische kennis. Daarom moeten Europese onderzoeks- en innovatieprogramma's, zoals
"Horizon 2020", en de externe financieringsprojecten van de EIB bijdragen aan de
financiering van deze methodes.
PE601.055v01-00
NL
4/10
AM\1119210NL.docx
Amendement 17
Eric Andrieu
Voorstel voor een verordening
Artikel 40 bis (nieuw)
Door de Commissie voorgestelde tekst
Amendement
Artikel 40 bis
Monitoring van en bijstand aan derde
landen
De Commissie moet de gevolgen
beoordelen van deze verordening voor de
economieën in de landen van het
Europees nabuurschapsgebied en
ontwikkelingslanden die sterk afhankelijk
zijn van de uitvoer van natuurfosfaat en
meststoffen. Om mogelijke negatieve
gevolgen te beperken en de naleving van
de voorwaarden voor CE-markering te
faciliteren, neemt de Commissie alle
noodzakelijke maatregelen, zoals
technische en financiële bijstand, ter
bevordering van recycling en
technologieën en processen voor de
verwijdering van cadmium op industriële
schaal in deze landen.
Or. en
Motivering
De Europese Unie moet beleidscoherentie garanderen ten aanzien van de landen van het
Europees nabuurschapsgebied en ontwikkelingslanden, wier begrotingsinkomsten sterk
afhankelijk zijn van natuurfosfaatmijnbouw. Deze landen moeten worden bijgestaan bij de
aanpassing en assimilatie van progressieve technieken voor recycling en de verwijdering van
cadmium.
Amendement 18
Marielle de Sarnez, Frédérique Ries
Voorstel voor een verordening
Artikel 40 bis (nieuw)
Door de Commissie voorgestelde tekst
AM\1119210NL.docx
Amendement
5/10
PE601.055v01-00
NL
Artikel 40 bis
Jaarlijkse voortgangsverslagen
De Commissie stelt een jaarlijks
voortgangsverslag op over de
ontwikkeling van methodes voor de
verwijdering van cadmium in de landen
van het Europees nabuurschapsgebied en
over de evolutie van de invoer van fosfaat
uit deze landen;
Or. fr
Motivering
De vaststelling van een grenswaarde voor het cadmiumgehalte in met CE-markering in de
handel gebrachte fosfaatmeststoffen kan gevolgen hebben voor de invoer uit derde landen,
waarvan de fosfaaterts, van sedimentaire oorsprong, een hoger cadmiumgehalte heeft. De
meeste van deze landen zijn partners van de Unie in de zin van het Europees
nabuurschapsbeleid. Door de invoering van methodes voor de verwijdering van cadmium,
waarbij cadmium wordt gezuiverd van gesteente, wordt het cadmiumgehalte in meststoffen op
basis van fosfaaterts in deze landen verlaagd, waardoor de uitgevoerde producten kunnen
voldoen aan de door de Unie vastgestelde grenswaarden. Jaarlijks moet een
voortgangsverslag worden opgesteld over de ontwikkeling van methodes voor de verwijdering
van cadmium en de evolutie van de invoer uit de landen van het Europees
nabuurschapsgebied, voor zover fosfaat een van de voornaamste producten vormt die zij naar
de Unie uitvoeren en dus een belangrijke inkomstenbron.
Amendement 19
Sorin Moisă
Voorstel voor een verordening
Artikel 40 bis (nieuw)
Door de Commissie voorgestelde tekst
Amendement
Artikel 40 bis
Evaluatie
De Commissie legt uiterlijk
[Publicatiebureau, gelieve de datum in te
voegen: 4 jaar na de datum van
inwerkingtreding van deze verordening]
en daarna elke vijf jaar aan het Europees
Parlement en de Raad een verslag voor
over de toepassing van deze verordening.
In dit verslag worden de gevolgen van de
verordening voor het milieu, de
marktdeelnemers van de Unie, met name
PE601.055v01-00
NL
6/10
AM\1119210NL.docx
kmo's, mededinging in de interne markt
en de samenhang met de beginselen en
doelstellingen van het externe optreden
van de Unie, met name het handelsbeleid,
beoordeeld. Bij de beoordeling van de
gevolgen voor de marktdeelnemers van de
Unie, behandelt de Commissie de toegang
tot bestaande en toekomstige
financieringsmogelijkheden van de Unie
voor onderzoek en voor de aanpassing
van hun activiteiten aan de door deze
verordening opgelegde nieuwe vereisten.
Or. en
Amendement 20
Eric Andrieu
Voorstel voor een verordening
Artikel 40 ter (nieuw)
Door de Commissie voorgestelde tekst
Amendement
Artikel 40 ter
Rapportagevereisten
De Commissie moet de gevolgen van deze
verordening voor de zekerheid van
levering van grondstoffen, de
beschikbaarheid van natuurfosfaat en de
prijzen monitoren. De Commissie legt de
resultaten van deze beoordeling uiterlijk
twee jaar na de datum van
inwerkingtreding van deze verordening
voor aan het Europees Parlement en de
Raad. De Commissie moet alle
maatregelen nemen die zij passend acht
om mogelijke negatieve gevolgen aan te
pakken.
Or. en
Motivering
Uiterlijk twee jaar na de datum van inwerkingtreding van deze verordening legt de
Commissie aan het Europees Parlement en de Raad een verslag voor over de gevolgen van
deze verordening voor de toegang tot, de beschikbaarheid en de prijzen van natuurfosfaat
alsook de maatregelen om negatieve gevolgen te herstellen.
AM\1119210NL.docx
7/10
PE601.055v01-00
NL
Amendement 21
Franck Proust
Voorstel voor een verordening
Bijlage I – Deel II – Titel 2 – Kopje 9 – lid 2 – letter a – punt 1
Door de Commissie voorgestelde tekst
Amendement
(1)
indien het bemestingsproduct met
CE-markering een totaal gehalte fosfor (P)
van minder dan 5 massaprocent
fosforpentoxide (P2O5)-equivalent heeft:
3 mg/kg vaste stof, of
(1)
indien het bemestingsproduct met
CE-markering een totaal gehalte fosfor (P)
van minder dan 5 massaprocent
fosforpentoxide (P2O5)-equivalent heeft:
4 mg/kg vaste stof, of
Or. fr
Amendement 22
Franck Proust
Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel II – titel 2 – kopje 9 – lid 2 – letter a – punt 2 – streepje 1
Door de Commissie voorgestelde tekst
Amendement
met ingang van [Publications
Office, please insert the date of
application of this Regulation]: 60 mg/kg
fosforpentoxide (P2O5),
met ingang van [Publicatiebureau,
gelieve de datum in te voegen: de datum
van inwerkingtreding van deze
verordening]: 70 mg/kg fosforpentoxide
(P2O5),
Or. fr
Amendement 23
Franck Proust
Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel II – titel 2 – kopje 9 – lid 2 – letter a – punt 2 – streepje 2
Door de Commissie voorgestelde tekst
Amendement
met ingang van [Publications
Office, please insert the date occurring
three years after the date of application of
this Regulation]: 40 mg/kg
fosforpentoxide (P2O5), en
met ingang van [Publicatiebureau,
gelieve de datum in te voegen: 3 jaar na
de datum van inwerkingtreding van deze
verordening]: 60 mg/kg fosforpentoxide
(P2O5),
PE601.055v01-00
NL
8/10
AM\1119210NL.docx
Or. fr
Amendement 24
Franck Proust
Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel II – titel 2 – kopje 9 – lid 2 – letter a – punt 2 – streepje 2 bis (nieuw)
Door de Commissie voorgestelde tekst
Amendement
met ingang van [Publicatiebureau,
gelieve de datum in te voegen: 12 jaar na
de datum van inwerkingtreding van deze
verordening]: 60 mg/kg fosforpentoxide
(P2O5);
Or. fr
Amendement 25
Franck Proust
Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel II – titel 2 – kopje 9 – lid 2 – letter a – punt 2 – streepje 3
Door de Commissie voorgestelde tekst
Amendement
met ingang van [Publications
Office, please insert the date occurring
twelve years after the date of application
of this Regulation]: 20 mg/kg
fosforpentoxide (P2O5),
Schrappen
Or. fr
Amendement 26
Franck Proust
Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel II – titel 2 – kopje 24 – lid 3 – inleidende formule
Door de Commissie voorgestelde tekst
Amendement
3.
Door het blenden mag de aard van
elk samenstellend bemestingsproduct niet
worden gewijzigd
AM\1119210NL.docx
3.
Door het blenden mag de functie
van elk samenstellend bemestingsproduct
niet worden gewijzigd:
9/10
PE601.055v01-00
NL
Or. fr
PE601.055v01-00
NL
10/10
AM\1119210NL.docx
Download