Ziektebeleid - Zonnekinderen

advertisement
Ziektebeleid
Kinderopvang Zonnekinderen
Ziektebeleid
Inleiding
Aan de hand van dit “ziektebeleid” bepaalt de leiding van kinderopvang Zonnekinderen
wanneer uw (zieke) kind wel of niet naar de opvang kan komen ofwel wanneer uw kind moet
worden opgehaald.
Bij ziekte van een kind letten wij op:
A
de gezondheid en het welbevinden van het kind
B
de gezondheid van andere kinderen
Ad. A
Verzuim heeft pas echt zin als thuisblijven voor het kind beter is dan naar de opvang te gaan.
Wanneer uw kind meer dan 38,5 graden koorts heeft, wordt u gebeld om uw kind op te
halen. Deze grens wordt gesteld door de GGD. De grens is echter niet absoluut. Wanneer
uw kind gewoon speelt, de koorts geen extra belasting voor de begeleid(st)ers is en de
oorzaak bekend is (bv. na een BMR-inenting) wordt u door de begeleid(st)ers geïnformeerd,
maar niet verplicht uw kind te komen halen. Het tegenovergestelde kan ook aan de orde zijn,
wanneer uw kind minder dan 38,5 graden koorts heeft maar zich overduidelijk niet prettig
voelt in de opvangsituatie, wordt u gebeld om uw kind op te komen halen. Maar voor alles
geldt dat een ziek kind altijd beter gedijt in de vertrouwde thuissituatie waar het in rust kan
herstellen.
Kinderen die zich niet lekker voelen hebben vaak behoefte aan extra aandacht. Sommigen
willen graag de meest vertrouwde persoon, één van de ouders om zich heen hebben. Soms
kan inspanning voor het zieke kind te veel worden. In deze gevallen is het kind thuis beter op
zijn plaats.
Ad. B
Veel besmettelijke ziekten worden al overgedragen voordat het zieke kind verschijnselen
vertoont en de diagnose gesteld wordt. In deze situaties is het niet mogelijk om besmetting te
voorkomen. Wanneer het echt mogelijk is zal de groepsleiding de besmetting proberen te
voorkomen. Het is de verantwoordelijkheid van u als ouder(s) om kinderopvang
Zonnekinderen op de hoogte te brengen van een mogelijke besmettelijke ziekte van uw kind.
Het is de verantwoordelijkheid van kinderopvang Zonnekinderen om ouder(s) te informeren
over een op de opvang heersende besmettelijke ziekte.
Uw kind wordt geadviseerd alle vaccinaties van het Rijksvaccinatieprogramma te krijgen of
gehad te hebben. Tijdens het intakegesprek en de jaarlijkse kindgesprekken zal er verdere
overdracht plaatsvinden betreffende de vaccinaties van uw kind. Als u er bewust voor kiest
om uw kind niet in te laten vaccineren dient u dit aan ons door te geven.
Wat doet kinderopvang Zonnekinderen als uw kind ziek is?
Allereerst wordt er gekeken naar het algemene beeld, bv. heeft uw kind verhoging, voelt het
zich merkbaar ziek, drinkt uw kind nog voldoende etc. De groepsleiding zal als uw kind
tekenen van ziekte vertoont, u zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen van haar/zijn
toestand. Als een kind zich echt ziek voelt en zich ook zo gedraagt, dan zullen wij de
ouder(s) vragen het kind op te komen halen. De groepsleiding is door de grootte van de
groep en het dagprogramma beperkt in hun mogelijkheden tegemoet te komen aan de
behoefte en verzorging van een ziek kind.
Ziektebeleid
versie september 2013
Pagina 2 van 7
Kinderopvang Zonnekinderen
In principe is bij ziekte van het kind de ouder degene die de huisarts inschakelt.
Uitzonderingen zijn het optreden van:
 Plotselinge benauwdheid
 Bewusteloosheid of spontane apathie
 Plotselinge en sneloplopende hoge koorts
 Ongevallen
In deze uitzonderingsgevallen neemt de directie aanwezige leidinggevende eerst contact op
met u en direct daarna met de huisarts. Wij vragen altijd een telefoonnummer waarop u als
ouder(s) bereikbaar bent, zodat wij in dergelijke situaties te allen tijde contact met u op
kunnen nemen. Houdt u hier rekening mee wanneer u van telefoonnummer verandert.
Wat kunt u doen als uw kind ziek is?
Als uw kind niet fit is maar zich wel goed voelt, kunt u uw kind brengen. Geef aan de
groepsleiding door dat uw kind niet fit is, zodat zij extra op uw kind kunnen letten. Geef ook
door waar u die dag bereikbaar bent, of een noodnummer. Als uw kind ziek is en thuis blijft,
wilt u dit dan doorgeven aan de groepsleiding en daarbij de aard van de ziekte noemen.
Breng uw zieke kind niet naar de opvang met een zetpil, paracetamol of iets dergelijks. De
medicijnen zorgen ervoor dat de koorts of pijn tijdelijk verdwijnt maar neemt niet de oorzaak
weg. Zodra het medicijn is uitgewerkt is de koorts of pijn terug en wordt u alsnog verzocht uw
kind op te halen.
Medicijngebruik
Medicatie mag alleen met schriftelijke toestemming van de ouder(s) worden toegediend. De
begeleid(st)ers zullen uw kind nooit op eigen gezag medicijnen of pijnstillers geven. U dient
hiervoor het daarvoor bestemde toestemmingsformulier in te vullen. Deze kunt u opvragen
bij de begeleid(st)ers.
Begeleid(st)ers in de kinderopvang mogen eenvoudig medische handelingen verrichten
zoals:
 Een schaafwond behandelen
 Een splinter verwijderen
 Insmeren van huidaandoeningen
 Toedienen van voorgeschreven medicatie
 Ogen druppelen
 Temperatuur opnemen
Preventie in het kindercentrum










Wij hangen bij heersende kinderziektes briefjes op de locatie, met gegevens over de
ziekte en eventuele verschijnselen;
Wij leren de kinderen om na het toiletgebruik de handen te wassen met water en
zeep;
Wij wassen de handen van de kinderen voor het eten en na het buitenspelen;
Wij leren de kinderen bij het hoesten hun hand voor de mond te houden;
Wij reinigen regelmatig het speelgoed;
Wij doen de handdoeken en washanden na gebruik in de was;
Wij maken de aankleedtafel regelmatig schoon met sop/alcohol;
Wij maken snotneuzen schoon met papieren tissues en gooien ze direct weg;
Wij laten de kinderen zo veel mogelijk in hun eigen bedje slapen met eigen
beddengoed;
Begeleid(st)ers wassen hun handen na elke verschoonbeurt.
Ziektebeleid
versie september 2013
Pagina 3 van 7
Kinderopvang Zonnekinderen
Veel voorkomende ziekten
Hoe om te gaan met de meest voorkomende kinderziektes?
Hieronder beschrijven we een aantal ziekten die veel voorkomen bij kinderen. Wanneer uw
kind iets mankeert dat u niet vertrouwt, raadpleeg dan altijd uw arts. U kunt beter een keer te
veel langs gaan dan een keer te weinig. Probeer zo adequaat mogelijk de aandoening te
omschrijven zonder veel emotie. De ervaring leert dat artsen of assistenten keuzes maken
aan de hand van uw omschrijving. Hoe beter u het ziektebeeld kunt benoemen, hoe groter
de kans is dat u een goede diagnose krijgt. Laat u vooral nooit afschepen met algemene
opmerkingen, zoals kinderen hebben altijd hogere koorts dan volwassenen!
Verkoudheid
Niezen, hoesten, waterige afscheiding uit de neus, gezicht rond de
neus of mond, maar ook soms keelpijn, hoofdpijn, soms koorts.
Advies aan ouder(s): Als het kind constant verkouden is, snurkt, uit de mond ruikt, slecht
hoort of hangerig blijft is het verstandig de huisarts te raadplegen.
Beleid:
Kinderen hoest- en niesdiscipline aanleren. Laat kinderen thuisblijven
als het merkbaar ziek is of koorts heeft.
Verschijnselen:
Diarree
Waterdunne ontlasting, kan samen gaan met koorts, misselijkheid en
braken, verschijnselen duren ongeveer 2 dagen.
Advies aan ouder(s): Als het aanhoudt huisarts raadplegen.
Beleid:
Extra aandacht voor de hygiëne. Bij 3 of meer kinderen met ernstige
diarree meldt de opvang dit bij de GGD. Het kind mag komen/blijven
als de diarree in de luier blijft zitten of als het kind op tijd de wc haalt.
Loopt de diarree echter uit de luier dan dient het kind thuis te blijven of
te worden opgehaald.
Verschijnselen:
Hoofdluis
Hoofdluizen zijn kleine beestjes die dicht op de hoofdhuid zitten. Ze
leggen eitjes (neten) die grijs-wit van kleur zijn en op roos lijken. Ze
zitten vast aan het haar, de aanwezigheid van hoofdluis geeft vaak
hevige jeuk, vooral achter de oren en in de nek.
Advies aan ouder(s): Behandelen met speciale middelen, te verkrijgen bij de drogist of
apotheek en heel veel kammen met een luizenkam. ALTIJD MELDEN
AAN DE MEDEWERK(ST)ER, OOK ALS HET KIND BEHANDELD IS.
Beleid:
Het kind moet direct behandeld worden. De ouder(s) worden gebeld.
De ouder(s) dienen zelf de benodigde maatregelen te nemen. Op de
bso’s hangen luizenzakken.
Verschijnselen:
Schimmelinfecties – Ringworm
Huiduitslag begint met rode vlekken, waarop soms blaasjes ontstaan.
De huid gaat op deze plekken schilferen. De roodheid breidt zich uit
vanaf de rand van de rode vlek. De ringworm ontstaat wanneer in het
midden van deze plek de genezing begint. Deze schimmelinfectie kan
overal op het lichaam optreden.
Advies aan ouder(s): Huisarts raadplegen.
Beleid:
Een kind mag niet komen tijdens de besmettelijke periode. Het is
besmettelijk zolang de schilfering aanwezig is.
Verschijnselen:
Verschijnselen:
Ziektebeleid
Schimmelinfecties – Zwemmerseczeem
Schimmelsoort die zich bij voorkeur ontwikkelt tussen de tenen en
vingers, maar soms ook op de nagels, oksels en huidplooien. Het gaat
gepaard met jeuk en verweking van de huid.
versie september 2013
Pagina 4 van 7
Kinderopvang Zonnekinderen
Advies aan ouder(s): Droog natte voeten goed af, laat niet op blote voeten lopen.
Beleid:
Kind mag gewoon naar de opvang komen, extra aandacht voor
hygiëne.
Kinkhoest
In het begin een gewone verkoudheid met niezen, lichte koorts en
prikkelhoest, gaat over in hevige hoestbuien met gierend geluid.
Opgeven van taai slijm en braken kan voorkomen.
Advies aan ouder(s): Huisarts bezoeken om diagnose te stellen, eventuele behandeling met
antibiotica volgt.
Beleid:
Kinkhoest moet door de behandeld arts gemeld worden aan de GGD.
Als de diagnose kinkhoest wordt gesteld, is de besmettelijke periode
meestal grotendeels verstreken en heeft mogelijke bestemming al
plaats gevonden. Het is daarom niet zinvol kinderen van de opvang te
weren. Voor kinderen jonger dan 12 maanden, die geen of
onvoldoende vaccinaties tegen kinkhoest hebben gehad en zwangeren
die op het punt staan te bevallen, is het belangrijk na contact met een
kinkhoest patiënt contact op te nemen met de huisarts. Via het
mededelingenbord worden ouder(s) op de hoogte gesteld.
Verschijnselen:
Bof
Dikke wangen en hals, pijn in of achter het oor vooral bij kauwen en
slikken, droge mond, soms koorts, soms hoofdpijn.
Advies aan ouder(s): De ziekte is matig besmettelijk vanaf 6 dagen voor tot 9 dagen na het
begin van de zwelling.
Beleid:
De bof moet gemeld worden aan de GGD. Het kind mag niet komen
zolang de ziekte besmettelijk is en het kind algemene
ziekteverschijnselen vertoont.
Verschijnselen:
Koortslip
Er vormen zich meestal blaasjes rond de mond die vocht bevatten. Na
enkele dagen springen ze open, waarna zich een korstje vormt. De
koortslip jeukt hevig. De klachten duren ongeveer een week, maar
kunnen telkens terugkeren.
Advies aan ouder(s): Het vocht uit de blaasjes is zeer besmettelijk. Besmetting vindt plaats
door aanraking van de blaasjes. De besmettelijkheid is voorbij als zich
een korstje heeft gevormd.
Beleid:
Kinderen mogen weer komen als de blaasjes zijn behandeld met een
virusremmende crème of zijn ingedroogd en er zich een korstje heeft
gevormd.
Verschijnselen:
Krentenbaard
Begint met een blaasje dat openbarst en waarop een honinggele korst
ontstaat. De infectie zit meestal rond de mond en neus maar kan zich
op andere plaatsen voordoen. Het lijkt alsof het kind een baard van
krenten heeft.
Advies aan ouder(s): Huisarts raadplegen. Het vocht uit de blaasjes is zeer besmettelijk tot
de blaasjes zijn ingedroogd.
Beleid:
Als het kind geen algemene ziekteverschijnselen heeft, mag het naar
de opvang komen.
Verschijnselen:
Hersenvliesontsteking
Plotselinge hoge koorts, hoofdpijn, sufheid, lichtschuwheid en stijve en
pijnlijke nek bij het optillen van het hoofd (nekkramp).
Advies aan ouder(s): Snelle diagnose door huisarts en behandeling met o.a. antibiotica.
Verschijnselen:
Ziektebeleid
versie september 2013
Pagina 5 van 7
Kinderopvang Zonnekinderen
Beleid:
Hersenvliesontsteking moet door de behandelend arts gemeld worden
bij de GGD. Als het kind geen algemene ziekteverschijnselen meer
vertoond mag het naar de opvang komen.
Ontstoken ogen
Roodheid, zwelling en pijn, meestal in beide ogen bij een virusinfectie.
Rode ogen, opgezette oogleden, gele of groene pus uit het oog bij een
bacteriële infectie.
Advies aan ouder(s): Huisarts raadplegen.
Beleid:
Als het kind geen algemene ziekteverschijnselen meer heeft, mag het
naar de opvang komen.
Verschijnselen:
Loopoor/middenoorontsteking
Het trommelvlies is kapot gegaan en er komt pus uit het oor, het ziet
eruit als snot en het ruikt niet prettig.
Advies aan ouder(s): Huisarts raadplegen. De pus is zeer besmettelijk.
Beleid:
Een kind met acute middenoorontsteking voelt zich veelal ziek en zal
niet op de opvang komen, of u zult verzocht worden het kind op te
halen.
Verschijnselen:
RS-virus
Verschijnselen:
Verstopte neus met afscheiding. Hoesten dat kan leiden tot overgeven.
Benauwdheid en belemmerde ademhaling, koorts.
Advies aan ouder(s): Huisarts raadplegen.
Beleid:
Kinderen hoest- en niesdiscipline aanleren.
Spruw
Verschijnselen:
Witte vlekjes in de mond die niet weg te poetsen zijn.
Advies aan ouder(s): Als het kind niet wil drinken huisarts inschakelen.
Beleid:
Kinderen met spruw mogen gebracht worden, mits er een
infectiedodend middel wordt toegediend.
Mazelen
Verschijnselen:
Hoge koorts, neusverkouden, harde droge hoest, rode ogen
(lichtschuw), vlekken aan de binnenkant van de wang rood omrande
witte stippen, vlekken vloeien in elkaar over.
Advies aan ouder(s): Het kind is besmettelijk vanaf 1 a 2 dagen voor het begin van de
uitslag tot 5 dagen na het verschijnen van de uitslag. De ziekte duurt
ongeveer 2 weken en gaat vanzelf over.
Beleid:
Mazelen moet door de behandeld arts gemeld worden aan de GGD.
Een kind mag niet komen tijdens de besmettelijke periode en zolang er
algemene verschijnselen zijn.
Rode hond
Kind is nauwelijks ziek (licht verkouden, opgezette lymfeklieren achter
oren en nek). Soms zijn keel en gehemelte rood. Na 24 uur verschijnen
de eerste rode vlekjes op het gezicht en verspreiden zich binnen een
paar uur over de romp en ledematen.
Advies aan ouder(s): Het kind is besmettelijk 5 dagen voor tot 5 dagen na het verschijnen
van de vlekjes.
Beleid:
Rode hond moet door de behandeld arts gemeld worden bij de GGD.
Een kind mag niet komen tijdens de besmettelijke periode en zolang er
algemene ziekteverschijnselen zijn. In verband met het risico voor
zwangere vrouwen is het raadzaam om de huisarts te laten vaststellen
of het om rode hond gaat of om een andere ziekte.
Verschijnselen:
Ziektebeleid
versie september 2013
Pagina 6 van 7
Kinderopvang Zonnekinderen
Roodvonk
Verschijnselen:
Hoge koorts, keelpijn, braken, op de tweede dag ontstaan kleine
puntvormige rode vlekjes, vooral in de nek, op de borst, onder de
oksels, bij de ellebogen, in de liezen en aan de binnenkant van de
dijbenen. De tong is eerst geheel beslagen, later geheel rood met
puntjes. Na 10 dagen verbleekt de huiduitslag en begint de huid te
vervellen.
Advies aan ouder(s): Huisarts bezoeken voor antibioticakuur.
Beleid:
24 uur na behandeling met antibiotica is de besmettelijke periode
voorbij. De GGD wordt door de opvang ingelicht wanneer zich binnen
10 dagen twee gevallen van roodvonk voordoen, of drie gevallen
binnen een maand.
Waterpokken
In het begin lichte koorts, hoesten, hoofdpijn na een paar dagen kleine
rode bultjes waarop blaasjes ontstaan, die erg kunnen jeuken.
Waterpokken is besmettelijk vanaf een dag voor het ontstaan van de
blaasjes tot alle blaasjes zijn ingedroogd. De kans dat er al andere
kinderen besmet zijn voordat je ziet dat een kind waterpokken heeft is
zeer groot.
Advies aan ouder(s): Het vocht in de blaasjes is besmettelijk, probeer krabben te
voorkomen.
Beleid:
Als het kind geen algemene ziekteverschijnselen heeft, mag het naar
de opvang komen.
Verschijnselen:
Wormpjes
Witte wormpjes in de ontlasting van ongeveer 1 cm lang. ’s Avonds en
’s nachts legt het wijfje eitjes rond de anus. Deze veroorzaken jeuk
en/of vage buikklachten en/of diarree.
Advies aan ouder(s): Bezoek aan huisarts voor een antibioticakuur.
Beleid:
Na behandeling mag een kind komen.
EXTRA AANDACHT VOOR HYGIËNE.
Verschijnselen:
Vijfde ziekte
Lichte koorts, grote en kleine rode vlekken, beginnen in het gezicht en
zich verspreidend over het gehele lichaam.
Advies aan ouder(s): Kind is nauwelijks ziek. De vlekken verdwijnen binnen 1 à 2 weken.
Beleid:
Als het kind geen algemene ziekteverschijnselen heeft, heeft weren
van de opvang geen zin, omdat de besmettelijke periode juist voor het
ontstaan van de uitslag ligt als de ziekte nog niet als zodanig
herkenbaar is. De GGD adviseert om zwangeren die in contact zijn
geweest met de vijfde ziekte contact met de huisarts op te nemen.
Verschijnselen:
Zesde ziekte
Plotseling hoog oplopende koorts die 3 tot 5 dagen aanhoudt. Kleine
vlekjes die zich vooral op romp en gezicht bevinden.
Advies aan ouder(s): Het is een onschuldige ziekte die spontaan geneest. De ziekte is
besmettelijk vanaf het moment dat de koorts opkomt, totdat de vlekken
zijn verdwenen.
Beleid:
Als het kind geen algemene ziekteverschijnselen heeft, mag het naar
de opvang komen..
Verschijnselen:
Wij sluiten van harte af met de wens dat uw kind voorspoedig en veilig zal opgroeien.
Kortom, in goede gezondheid. Kinderopvang Zonnekinderen draagt daar graag aan bij.
Ziektebeleid
versie september 2013
Pagina 7 van 7
Download