1 vakman verkeer

advertisement
De gemeente Hamme werft aan :
1 VAKMAN VERKEER
niveau D1-3 – voltijds (38/38) – contractueel met een wervingsreserve van 18 maanden
Functie :
 Ondersteunt de algemene werking van de uitvoeringsdiensten en specifiek wat betreft het plaatsen van
verkeerssignalisatie voor festiviteiten en evenementen
Taken ploeg verkeer
- installeren van tijdelijke verkeerssignalisatie
- plaatsen, verplaatsen, onderhouden, vernieuwen of schilderen van wegmarkeringen en signalisatieborden
Aanwervingsvoorwaarden :
 U dient te slagen in een aanwervingsexamen hetgeen uit een schriftelijk, praktisch en een mondeling gedeelte
bestaat.
 Grondige kennis van het vakdomein (en liefst van meerdere vakdomeinen).
Hoe solliciteren?
Verzend uw kandidatuur SCHRIFTELIJK t.a.v. het College van burgemeester en schepenen, Marktplein 1, 9220 Hamme en dit
vóór 24 januari 2016 (de poststempel geldt als bewijs van uw kandidatuurstelling).
Uw kandidatuur dient te bestaan uit een motivatiebrief, een CV, een uittreksel uit de geboorteakte en een uittreksel uit het
strafregister niet ouder dan 3 maanden op datum van 24 januari 2016.
Enkel kandidaturen die via de post werden verzonden worden aanvaard!
Sollicitaties via e-mail of tegen ontvangstbewijs of te laat ingezonden sollicitaties worden NIET aanvaard.
Gelieve in de CV, indien voorhanden, een GSM-nummer en/of e-mailadres te vermelden.
Vermeld ook duidelijk voor welke functie u solliciteert.
Meer informatie en een gedetailleerde functiebeschrijving kan u op aanvraag verkrijgen bij de personeelsdienst 052/47.55.23
of op www.hamme.be (vacaturepagina) of via [email protected].
Functiebeschrijving
1. FUNCTIETITEL
Vakman Onderhoud gebouwen/feestelijkheden/verkeer
2. GLOBAAL DOEL VAN DE FUNCTIE
Ondersteunt de algemene werking van de uitvoeringsdiensten en specifiek wat betreft
 het onderhoud en beperkte herstellingswerken gemeentelijke gebouwen en hun technische installaties
 Het vervoer, leveren en plaatsen van feestmaterialen en het onderhouden ervan
 Het plaatsen van verkeerssignalisatie voor festiviteiten en evenementen
 Het vervoer en opstellen van allerlei materialen van verschillende diensten
3. PLAATS IN DE ORGANISATIE
Rapporteert rechtstreeks aan de coördinator onderhoud gebouwen, feestelijkheden en verkeer, maar kan ook opdrachten
krijgen van de andere coördinatoren of diensthoofd.
4. NIVEAU
D1-3
5. RESULTAATGEBIEDEN EN TAAKOMSCHRIJVING
De takenpakketten worden verdeeld worden onder de diverse vaklui. De vaklui kunnen polyvalent ingeschakeld worden in de
werking van de dienst.
Algemene taken:
- Onderhoud van sanitaire voorzieningen in alle gebouwen
- Onderhoud van materiaal en machines
- Uitvoeren van beperkt loodgieterijwerk, elektriciteitswerk, schilderwerk, bezettingswerk, glaswerk, onderhoudswerk en
andere kleine herstellingen
- opmaken van materiaallijsten
- installeren van tijdelijke verkeerssignalisatie
- inrichten van verkiezingsruimten met het nodige materiaal
- opdrachten als vrachtwagenbestuurder (mits rijbewijs C)
- controleren, preventief en periodiek onderhouden en herstellen van gemeentelijke lokalen, infrastructuur, accommodaties,
…
- plaatsen, verplaatsen, onderhouden, vernieuwen of schilderen van wegmarkeringen en signalisatieborden
- afgifte, terugname, opslag, onderhoud en administratie m.b.t. beheer en ontlening van gemeentelijk materiaal.
- regelen en afstellen van apparatuur en installaties die eigendom zijn van de gemeente
- Logistieke ondersteuning bij feestelijkheden, manifestaties en tentoonstellingen (installatie-, afbraak- en
opruimingswerkzaamheden)
- beheer van het magazijn
- signaleren van problemen vastgesteld tijdens het uitoefenen van de functie.
- juist gebruik aanleren van toestellen, materialen en producten
- Logistieke activiteiten en ondersteunen van de verschillende werkzaamheden
- Vragen of problemen van individuele burgers en/of beleidsmandatarissen doorgeven aan de coördinator
Taken schilders
- Uitvoeren van schilderwerken in alle gemeentelijke gebouwen en accommodaties
- Uitvoeren van kleine bezettingswerken
Taken elektriciens
- Uitvoeren van herstellingen elektriciteitsvoorzieningen
- Installatie van nieuwe elektriciteitsvoorzieningen
Taken onderhoudsman
- Onderhoud van sanitaire voorzieningen in alle gebouwen
- Uitvoeren van kleine herstellingen ivm o.a. elektriciteit, HVAC, …
Taken schrijnwerkers
- Uitvoeren kleine herstelling aan ramen en/of deuren in hout en/of pvc
- Plaatsen van gipswanden
- Vervaardigen gebruiksvoorwerpen in hout
- Herstellen materiaal uit hout/pvc
Taken ploeg feestelijkheden
- Logistieke ondersteuning bij feestelijkheden, manifestaties en tentoonstellingen (installatie-, afbraak- en
opruimingswerkzaamheden)
- opdrachten als vrachtwagenbestuurder
Taken ploeg verkeer
- installeren van tijdelijke verkeerssignalisatie
- plaatsen, verplaatsen, onderhouden, vernieuwen of schilderen van wegmarkeringen en signalisatieborden
Indien de werking en de dienstverlening dit vereisen, dienen bijkomende taken en verantwoordelijkheden opgenomen
worden.
6. COMPETENTIEPROFIEL
Kennis
- Grondige kennis van het vakdomein binnen takenpakket
- Bij voorkeur ook basiskennis van andere taken van de dienst
Attitudes
- Teamgeest
- Respect
- Loyaliteit
- Klantgerichtheid
- Verantwoordelijkheidsgevoel
- Zin voor initiatief
- Flexibiliteit
- Stiptheid
- Bereidheid tot werken buiten gewone werkuren (weekend, avond, …)
Vaardigheden
- Ordelijk werken
- Veilig werken volgens procedures met gebruik van PBM’s
- Kwaliteitsvol werken
- Zelfstandig kunnen werken
- Opdrachten nauwgezet en efficiënt organiseren (ter plaatse) en uitvoeren
- Bijsturen bij indien er fouten optreden
Vakman
Aanwervingsvoorwaarden
- slagen in een aanwervingsexamen
- grondige kennis van het vakdomein
Examenprogramma
1. Schriftelijk gedeelte (1 uur) 30 punten
a. bondig verslag over een werkaangelegenheid.
b. oppervlakteberekening en berekening van de hoeveelheid te gebruiken materialen.
2. Praktisch gedeelte (1 uur) 40 punten
de uitvoering van een taak volgens plan of opgave, waaruit de stielkennis van de kandidaat blijkt.
3. Mondeling gedeelte (+ 30 minuten) 30 punten
Evaluatie van de overeenstemming van het profiel van de kandidaat, met de specifieke vereisten van de functie.
Examencommissie
De examencommissie, nominatief samen te stellen door het College van Burgemeester en Schepenen, wordt als volgt
samengesteld :
- het afdelingshoofd gemeentewerken of afdelingshoofd vergunningen – stedenbouwkundig ambtenaar of zijn afgevaardigde
- een ploegbaas of werkleider
- twee deskundigen van een andere gemeente of een OCMW, die leiding geven aan deze functie
Download