Keuze projecten - classis

advertisement
Gran Chaco: Bolivia Argentinië Paraguay
Juridische steun en training van inheemse gemeenschappen
Land: Bolivia Programma: Werelddiaconaat Werkveld: Vrede, mensenrechten en lobby
Partner: CERDET Projectnummer: W 009188 Nodig voor dit werk: € 50.000
De organisatie CERDET, het Centro de Estudios Regionales para el Desarollo de Tarija (centrum voor
de regionale studie en ontwikkeling van Tarija) ondersteunt inheemse gemeenschappen in het
zuiden van Bolivia. De inheemse volken zijn afhankelijk van het land om hun voedsel te verbouwen of
te verzamelen. In de vorige eeuw is hen grond ontnomen.
Inheemse organisaties krijgen steun van CERDET om hun rechten te bepleiten en hun leefwijze te
verdedigen. In de afgelopen jaren kregen de inheemsen groepen, met name de Guaranis, steun bij de
onderhandelingen met de gas- en oliemaatschappijen over vergoedingen voor gebruik van hun grond
en herstel van hun leefgebied. Dat heeft in de afgelopen jaren (in het vorige afgeronde project) tot
resultaat gehad dat men aanzienlijke stukken grond terugkreeg.
Programma Gran Chaco
CERDET participeert in het Programma Gran Chaco. Zes partnerorganisaties van ICCO & Kerk in Actie
hebben besloten een gezamenlijk driejarig programma uit te voeren om op te komen voor de
rechten van inheemse volken in het Gran Chaco-gebied van Zuid Amerika. De zes partnerorganisaties
in dit programma zijn:
In West Paraguay: Tierraviva, Pro Comunidades Indígenas(PCI) en Iniciativa Amotocodie
In Zuidoost Bolivia: CERDET In Noord Argentinië: Asociana en JUM.
De partnerorganisaties zijn enkele van de weinige organisaties die de inheemsen (soms in coördinatie
met steun aan kleine niet-inheemse boerenfamilies) ondersteunen en begeleiden bij
organisatievorming, juridische hulp bij grondrechtprocessen, verbetering van de gezondheidszorg en
watervoorziening, landbouw en bijenteelt. De samenleving heeft veel vooroordelen over de
inheemsen en ziet en behandelt hen als tweede- of derderangs burgers. Met de komst van de eerste
inheemse president Evo Morales in Bolivia is daar de situatie wat sneller aan het veranderen.
In dit Gran Chaco-programma worden een aantal doelstellingen gerealiseerd die samenwerking
tussen de ondersteunende organisaties en de inheemsen vereisen. Het gaat dan bijvoorbeeld om het
opzetten van een observatorio (uitkijkpost voor informatieverzameling, signalering, lobby) van de
veelvuldig geschonden grondrechten van de inheemsen én het uitbrengen van een jaarverslag over
de schending van rechten van de inheemsen. Met vereende krachten kunnen zij hun rechten beter
opeisen. Verder wordt de uitwisseling van kennis en ervaring tussen de verschillende inheemse
groepen bevorderd op het gebied van ecologische en traditionele landbouwproductie en op het
gebied van man-vrouwverhoudingen, kunstnijverheidproductie en cultuuroverdracht.
Al naar gelang de aanwezige specialistische kennis worden de specifieke activiteiten “getrokken”
door verschillende partnerorganisaties. De algehele coördinatie van het Programma Gran Chaco ligt
bij de organisatie Tierraviva. Het belang van de steun van ICCO & Kerk in Actie aan dit programma ligt
1
in de vergrote samenwerking tussen partnerorganisaties en inheemse gemeenschappen, bredere
uitwisseling van kennis en ervaringen en versterking van de complementariteit, in antwoord op de
problematiek van de inheemse volken en gemeenschappen in de Gran Chaco, die ook steeds meer
op internationaal niveau is komen te liggen.
Colombia
Henk Vijver, werken aan verzoening
Land: Colombia Programma: Zending Werkveld: Vrede, mensenrechten en lobby Partner: IMCOL
Projectnummer: Z 001671 Nodig voor dit werk: € 32.750
‘Hoe kunnen mensen verder leven met een traumatisch verleden?’ Die vraag staat centraal in het
project ‘Verzoening’ van een aantal Colombiaanse kerken. Henk Vijver werkt enkele maanden per
jaar als uitgezonden medewerker van Kerk in Actie in Colombia. “Ondanks alles geloven Colombianen
in verzoening en vergeving, al is het maar als een klein begin. Ze willen vertellen over alles wat ze
hebben meegemaakt aan geweld en onrecht. Mijn eerste taak zal zijn naar die verhalen te luisteren.
Misschien komt er hier en daar een proces van verzoening op gang”. Henk werkt in Colombia nauw
samen met de theoloog/ethicus Edgar López van de katholieke Universidad Javeriana die in het kader
van dit project enkele weken per jaar in Nederland is om colleges aan de VU te geven.
Afro-Colombiaanse jongeren tegen geweld
Land: Colombia Programma: Kinderen in de Knel Werkveld: Kinderen en jongeren
Partner: Afrodes Projectnummer: K 009208 Nodig voor dit werk: € 25.000
Op de vlucht in eigen land
Tien procent van de Colombiaanse bevolking is op de vlucht in eigen land voor het geweld van de
linkse guerrilla, de rechtse paramilitairen en het leger. Eenderde van deze vluchtelingen bestaat uit
Afro-Colombianen met Afrikaanse voorouders. Ze belanden na hun vlucht van het platteland in de
sloppenwijken rond grote steden.
Jongeren sterker maken
Afrodes is een organisatie van meer dan 2300 Afro-Colombiaanse families die meer dan 11.000
personen vertegenwoordigen die van hun eigen land of uit hun dorp aan de Pacific of Caribische kust
hebben moeten vluchten naar stedelijke gebieden van bijvoorbeeld Bogota, Cartagena, Quibdo,
Buenaventura en Cali. Als organisatie bieden zij jongeren, die vaak werkeloos zijn, culturele,
educatieve en recreatieve activiteiten om de Afro-cultuur en hun waarden levend te houden. Op
deze manier kunnen zij zich te weer stellen tegenover politiek geweld, jeugdbendes en etnische
discriminatie. De jongeren maken deel uit van een groep en worden zo minder kwetsbaar voor de
bedreigingen van gewapende groepen en personen die hen ronselen voor het leger. Heel veel
ontheemde vluchtelingen gaan naar de hoofdstad Bogotá. Dit project van Afrodes steunt in 2012 in
Bogotá verschillende leiderschapscursussen (voor cultuurversterking, voor recreatie en voor
belangenbehartiging bij overheidsinstanties) voor in totaal 360 jongeren in Bogota en Soacha bij
Bogota.
2
Bouwen aan duurzame vrede in Colombia
Land: Colombia Programma: Werelddiaconaat Werkveld: Vrede, mensenrechten en lobby
Partner: PCS Projectnummer: W 005449 Nodig voor dit werk: € 25.000
Project Counselling Service (PCS) in Colombia is een organisatie die zich richt op het versterken van
andere organisaties die zich inzetten voor gedwongen ontheemden in Colombia. Men geeft deze
organisaties advies en training om individueel sterker te worden, maar men brengt deze organisaties
ook bij elkaar om samen sterker te staan.
PCS wil met haar werk bijdragen aan de opbouw van de vrede, de democratie en de rechtstaat van
Colombia. Dit doet men door middel van het bevorderen van de rechten van de ontheemde
bevolking, met nadruk op vrouwen en jongeren. PCS betrekt actief de protestantse kerken in haar
werk. Men wil de rol van de protestantse kerken versterken in het opkomen voor de gedwongen
ontheemden.
Bescherming mensenrechtenorganisaties
Land: Colombia Programma: Werelddiaconaat Werkveld: Vrede, mensenrechten en lobby
Partner: PBI Projectnummer: W 009263 Nodig voor dit werk: € 25.000
In Colombia heeft Peace Brigades International (PBI) een team van ongeveer veertig onafhankelijke,
niet-Colombiaanse waarnemers. Deze waarnemers bieden dagelijks begeleiding aan bedreigd
personeel van mensenrechtenorganisaties.
Ook verblijven zij in geïsoleerde dorpen die met aanvallen worden bedreigd of onder sociale druk
staan van leger, guerilla of paramilitaire groepen. Door hun aanwezigheid proberen zij aanvallen te
ontmoedigen of de druk te weerstaan. Hierdoor kunnen mensenrechtenorganisaties hun werk
blijven doen en kunnen de inwoners van bedreigde dorpen of teruggekeerde ontheemden
verdergaan met het opbouwen van hun sociaal-economische bestaan.
Opvang en begeleiding van ontheemden in Bogotá
Land: Colombia Programma: Werelddiaconaat Werkveld: Armoedebestrijding
Partner: Mencoldes Projectnummer: W 009204 Nodig voor dit werk: € 72.500
Ongeveer vier miljoen Colombianen zijn in eigen land op de vlucht voor geweld. Velen belanden in de
sloppenwijken van Bogotá. Mencoldes geeft materiële en psychosociale hulp aan ongeveer dertig tot
veertig nieuwe gezinnen per maand en helpt vluchtelingen om een bedrijfje te beginnen als naaister,
bouwvakker of monteur.
Ook behartigt Mencoldes de belangen van de ontheemden bij de overheid en zet zich in voor de
terugkeer van de ontheemden naar hun eigen land en woonplaats. Kerk in Actie lobbyt bij de
Nederlandse en Colombiaanse regering en internationale (vluchtelingen)organisaties voor meer
aandacht voor de ontheemden van Bogotá.
3
Download