Uploaded by ricardoooo

examenreglement-havo-vwo-marne-college-2020-2021

advertisement
Examenreglement
havo / vwo
Marne college
2020-2021
Definitief vastgesteld na instemming MR 9-9-2020
Examenreglement havo/vwo 2020-2021 1
INHOUDSOPGAVE
1.
ALGEMENE BEPALINGEN
3
2.
BEGRIPSBEPALINGEN
4
3.
HET EXAMEN: INHOUD EN ORGANISATIE
5
4.
SCHOOLEXAMEN
6
5
4.1 Algemeen
6
4.2 Tijden van het schoolexamen
7
4.3 Inhoud en normering
7
4.4 Gang van zaken tijdens de toetsen van het schoolexamen
8
4.5 Beoordeling
9
4.6 Mededelingen cijfers/beoordelingen
9
4.7 Beroep tegen cijfers/beoordelingen
10
4.8 Herkansing (zie voor de data het schema op blz.25)
11
4.9 Afsluiting schoolexamen
12
CENTRAAL EXAMEN
13
5.1 Algemeen
13
5.2 Gang van zaken tijdens het centraal examen
13
6
AFWIJKING WIJZE VAN EXAMINEREN (art 55 Eindexamenbesluit)
14
7
ABSENTIE
15
8
9
7.1 Tijdens SE:
15
7.2 Tijdens CE:
15
ONREGELMATIGHEDEN
16
8.1 Onregelmatigheden door de kandidaat
16
8.2
Onregelmatigheden door de school
17
8.3
Procedure n.a.v. geconstateerde onregelmatigheden
17
UITSLAG
18
9.1 Eindcijfer eindexamen
18
9.2
Vaststelling uitslag
18
9.3
Herkansing centraal examen
19
10
DIPLOMA EN CIJFERLJST
20
11
CERTIFICAAT EN CIJFERLIJST
20
12
GEHEIMHOUDING
20
13
SPREIDING VOLTOOIING EINDEXAMEN (art 59 eindexamenbesluit)
21
14
SLOTBEPALINGEN
21
15
SCHEMA HERKANSINGEN HAVO/VWO SCHOOLJAAR 2020-2021
22
Examenreglement havo/vwo 2020-2021 2
1. ALGEMENE BEPALINGEN
1.1
Het eindexamen is geregeld in het Eindexamenbesluit VO. In dit besluit worden de wettelijke
regelingen genoemd die gelden voor de wijze waarop het examen wordt afgenomen. Het gaat
daarbij bijvoorbeeld om het onderscheid tussen schoolexamen en centraal examen, om de
wijze waarop de cijfers uitgedrukt worden en om de gang van zaken als er onregelmatigheden
bij het afnemen van het examen worden geconstateerd. Het volledige examenbesluit ligt ter
inzage bij de administratie van de school en is ook te raadplegen via www.examenblad.nl.
1.2
Het examenreglement wordt vastgesteld door het bevoegd gezag (hs2).
1.3
Indien daartoe aanleiding is kan het bevoegd gezag het reglement tussentijds wijzigen.
Hiervan wordt een melding op de schoolwiki geplaatst en de inspectie wordt hiervan op de
hoogte gesteld..
1.4
Het bevoegd gezag is bevoegd om van dit examenreglement af te wijken voor zover
wetgeving toestaat.
Examenreglement havo/vwo 2020-2021 3
2. BEGRIPSBEPALINGEN
Bevoegd gezag:
Het bestuur van Christelijk Voortgezet Onderwijs (CVO) in ZuidWest Fryslân.
Centraal examen (CE)
Het examen dat plaatsvindt volgens door het College voor Toetsen
en Examens (CvTE) vastgestelde en landelijk genormeerde
voorschriften
Commissie van Beroep
Commissie waarbij een kandidaat in beroep kan gaan tegen een
beslissing van de examencommissie
Eindexamenbesluit
Het Eindexamenbesluit VO. Dit besluit bevat voorschriften voor de
profielexamens havo/vwo en de vmbo-leerwegen.
Examen
Het geheel van centraal examen en schoolexamen
Examencommissie
De commissie die zorgt voor de juiste afwikkeling van het examen.
Examendossier
Een dossier dat bestaat uit alle onderdelen van het schoolexamen,
zoals deze in de examenjaren wordt opgebouwd
Examinator
Degene die is belast met het afnemen van het examen en de
correctie/beoordeling van het gemaakte examenwerk
Examenjaren
De jaren waarin het examen wordt van afgenomen zijn voor de
havo leerjaar 4 en 5 en voor het vwo leerjaar 4, 5 en 6
Examensecretaris
Het personeelslid dat belast is door de rector met het toezicht op de
organisatie en de uitvoering van het examen – een uitgebreide
taakomschrijving is in de school aanwezig
Kandidaat
Een ieder die door het bevoegd gezag tot het eindexamen wordt
toegelaten.
Programma van Toetsing en
Afsluiting (PTA)
Het overzicht van de examenonderdelen die in het kader van het
schoolexamen worden afgenomen
Rector
De directeur en eindverantwoordelijke van de school
Schoolexamen (SE)
Elk examenonderdeel dat is opgenomen Programma van Toetsing
en Afsluiting
Schoolleiding
Rector en de afdelingsleiders
Afdelingsleider
Direct leidinggevende van een onderwijsafdeling, belast met o.a. de
dagelijkse leiding over een afdeling
Toetsen
Alle door de kandidaat af te leggen onderdelen van het examen
Wet
De Wet op het Voortgezet Onderwijs (WVO)
Examenreglement havo/vwo 2020-2021 4
3. HET EXAMEN: INHOUD EN ORGANISATIE
3.1
Het bevoegd gezag stelt de leerlingen van de school in de gelegenheid ter afsluiting van de
opleiding een examen af te leggen.
3.2
Het examen bestaat uit een schoolexamen en – voor zover dat in het examenprogramma
bepaald is - een centraal examen.
3.3
De examinatoren nemen onder verantwoordelijkheid van het bevoegd gezag het examen af.
3.4
De rector wijst personeelsleden aan als secretaris van het examen. Deze
examensecretarissen regelen in nauw overleg met de schoolleiding alle aangelegenheden die
het examen betreffen.
3.5
De rector stelt een examencommissie in die zorgt voor de juiste afwikkeling van het examen.
De commissie bestaat uit de secretaris van het examen en de afdelingsleiders van de
bovenbouw afdeling havo en vwo. De examencommissie neemt in voorkomende gevallen
beslissingen t.a.v. onregelmatigheden en klachten.
3.6
Het examenreglement met het bijbehorende programma van toetsing en afsluiting (PTA) voor
het betreffende leerjaar wordt vóór 1 oktober kenbaar gemaakt aan de leerlingen en ouders
door plaatsing op de schoolwiki. Afhankelijk van de situatie kan een schriftelijke PTA- toets
digitaal worden afgenomen.”
3.7
Een leerling kan examen doen in de vakken die door de wet bedoeld in de artikelen 11 tot en
met 13 van het Eindexamenbesluit VO, aangegeven worden als vakken in een
gemeenschappelijk, profiel en vrij deel. Een leerling kan in overleg met de afdelingsleider een
extra vak of vakken kiezen. Indien een leerling op de havo geen wiskunde kiest, moet het pta
rekenen worden gevolgd en voldaan worden.
3.8
Een leerling kan een vak eerder afronden. Er wordt voor de leerling een specifiek pta
opgesteld. Dit wordt besproken en gedeeld met betrokkenen. Dit pta wordt in het
leerlingdossier opgenomen. Hierbij worden ook de regels besproken zoals genoemd in artikel
37a van het examenbesluit VO.
3.9
Als een leerling een vak op een hoger niveau wil afronden, wordt dit aan het begin van het
schooljaar gemeld bij de afdelingsleider. Er wordt een specifiek pta voor dit vak opgesteld. Dit
wordt besproken en gedeeld met betrokkenen. Hierbij worden ook de regels besproken zoals
genoemd in artikel 51a van het examenbesluit VO.
Examenreglement havo/vwo 2020-2021 5
4. SCHOOLEXAMEN
4.1
4.1.1
Algemeen
Het schoolexamen wordt afgenomen overeenkomstig het voor ieder vak geldend programma
van toetsing en afsluiting dat te vinden is op de schoolwiki.
4.1.2
In het PTA staat een overzicht vermeld van de toetsen van het schoolexamen van dat
leerjaar, inclusief een omschrijving van de te toetsen leerstof
• het moment waarop of de periode waarin de toets plaatsvindt
• de wijze waarop getoetst wordt
• de herkansbaarheid
• de weging van het resultaat voor het eindcijfer van het schoolexamen
4.1.3
Het schoolexamen bestaat uit een of meer van de volgende examenonderdelen
a. mondelinge toetsen met gesloten en/of open vragen
b. schriftelijke toetsen met gesloten en/of open vragen
c. praktische opdrachten (PO)
d. projecten
e. handelingsdelen (HD)
f. profielwerkstuk
g. portfolio
4.1.4
Nadere toelichting bij de examenonderdelen
Mondelinge toetsen met gesloten en / of open vragen
Onder mondelinge toetsen met gesloten en/of open vragen verstaan we toetsen die door de
examinator bij leerlingen individueel of in een groepje mondeling worden afgenomen.
Schriftelijke toetsen met gesloten en / of open vragen
Onder schriftelijke toetsen met gesloten en/of open vragen verstaan we toetsen die door de
examinator bij alle leerlingen van een leerjaar schriftelijk worden afgenomen.
Kijk- en luistertoetsen worden beschouwd als schriftelijke toetsen met open en/of gesloten
vragen.
Projecten
Opdrachten die gedurende een periode worden uitgevoerd, die worden beoordeeld met O/V/G
in het PTA ‘projecten’.
Praktische Opdracht
Opdracht waarbij (algemene)vaardigheden en toepassing van kennis van een bepaald vak
worden getoetst en die wordt beoordeeld met een cijfer.
Handelingsdeel
Opdracht waarbij (algemene) vaardigheden van één of meer vakken in een min of meer
complexe situatie worden getoetst en die met ten minste een voldoende dient te worden
beoordeeld.
Profielwerkstuk (havo/vwo)
Een werkstuk, een presentatie daaronder begrepen, waarin kennis, inzicht en vaardigheden
aan de orde komen die van betekenis zijn in het betreffende profiel. Het profielwerkstuk in het
vwo en havo heeft betrekking op één of meer vakken van het eindexamen. Ten minste één
van deze vakken heeft een omvang van 400 uur of meer voor vwo en 320 uur of meer voor
havo. Het werkstuk wordt beoordeeld met een cijfer en maakt onderdeel uit van het
combinatiecijfer. Voor het profielwerkstuk is een PTA opgesteld. De schoolspecifieke eisen
worden tijdig door de school aan de kandidaten bekend gemaakt.
4.1.5
Deelname aan alle geplande toetsen, praktische opdrachten en handelingsdelen is verplicht
voor alle kandidaten.
Examenreglement havo/vwo 2020-2021 6
4.1.6
Hulpmiddelen
Een overzicht van hulpmiddelen waarvan het gebruik door de CvTE is toegestaan, zal tijdig
aan de leerlingen worden uitgereikt en is te vinden op www.examenblad.nl.
4.1.7
Ontheffingen
Een leerling kan een verzoek tot een ontheffing op grond van artikel 26e van het
inrichtingsbesluit WVO indienen bij de afdelingleider. De examencommissie zal een uitspraak
doen.
4.2
4.2.1
Tijden van het schoolexamen
4.2.2
Het moment van afname van examenonderdelen staat vermeld in het PTA, indien nodig
aangevuld met nadere informatie in een studieplanner of handleiding.
4.2.3
Voor leerlingen van havo en vwo bestaat het schooljaar uit 4 perioden. In het examenjaar is
de laatste periode korter dan de eerste 3 perioden. Ten aanzien van toetsperioden geldt:
- Havo 4, vwo 4 en vwo 5: toetsperiode aan het eind van iedere periode
- Havo 5 en vwo 6: toetsperiode aan het eind van periode 1, 2 en 3.
Het schoolexamen wordt zoveel mogelijk afgenomen in het laatste jaar van het
schoolexamenvak (de leerjaren 5 havo en 6 vwo).
Voor elke toetsperiode verschijnt een apart rooster. Dit wordt in het digitale rooster van de
leerling in Zermelo geplaatst. Aan eventuele misverstanden kan een kandidaat geen rechten
op inhaaltoetsen ontlenen. In de voorexamenjaren kan ook tussentijds/tijdens de les getoetst
worden. Deze toetsen zijn opgenomen in het PTA.
4.2.4
Het schoolexamen wordt tenminste 10 werkdagen voor de aanvang van eerste tijdvak van het
centraal examen afgesloten.
4.2.5
Indien een kandidaat het centraal examen zal afleggen in het tweede tijdvak, doordat hij niet in
staat geweest is het schoolexamen, om een geldige reden, tijdig vóór het eerste tijdvak van
het centraal examen af te ronden, dient het schoolexamen tenminste één week voor de
aanvang van tweede tijdvak van het centraal examen te worden afgesloten.
4.2.6
Indien een kandidaat om een geldige reden, dit ter beoordeling van de examencommissie, is
verhinderd het schoolexamen tijdig af te ronden zowel voor het eerste als voor het tweede
tijdvak en hij het schriftelijk examen zal afleggen ten overstaan van de
staatsexamencommissie, moet het schoolexamen tenminste 4 weken voor de aanvang van dit
staatsexamen zijn afgesloten.
4.3
4.3.1
Inhoud en normering
4.3.2
Alle toetsen worden afgenomen door de examinator.
4.3.3
Het cijfer wordt door de examinator vastgesteld.
4.3.4
Bij beoordeling van schriftelijke toetsen met gesloten en/of open vragen maakt de examinator
gebruik van een correctiemodel.
4.3.5
De criteria voor de beoordeling van overige toetsen worden voorafgaand aan de uitvoering
tijdens de lessen schriftelijk aan de kandidaat bekend gemaakt.
De inhoud van de toetsen en de daarbij behorende normen worden door de vakgroepen
vastgesteld.
Examenreglement havo/vwo 2020-2021 7
4.4
4.4.1
Gang van zaken tijdens de toetsen van het schoolexamen
4.4.2
Als leerling ziek is gemeld, maakt de leerling de toets op het vastgestelde herkansingsmoment
zonder recht op een herkansing. (Examenreglement 7.1.1 en 4.8.2)
4.4.3
Als een leerling ziek of onpasselijk wordt tijdens een toets, blijft het gemaakte werk geldig
totdat hij ongeldig wordt verklaard door de examencommissie
4.4.4
Wanneer een leerling te laat komt heeft hij/zij geen recht op meer tijd, de eindtijd blijft voor
eenieder hetzelfde.
4.4.5
Na vijftien minuten te laat zijn, is toegang tot het toetslokaal niet meer toegestaan. Deze toets
wordt gemaakt tijdens het herkansingsmoment.
4.4.6
De tas wordt bij de deur of voor in de klas neergezet. De telefoon wordt in de telefoontas
gedaan. Er mogen geen (smart) horloges gedragen worden. Ook mogen er geen draadloze
oortjes in gehouden worden.
4.4.7
Leerlingen met dezelfde toetsen gaan, als mogelijk, achter elkaar zitten.
4.4.8
Alleen de materialen die nodig zijn om de toets te maken, meenemen naar je tafel. Eventuele
hulpmiddelen worden door de surveillant aangegeven. Je mag maar 1 van de genoemde
hulpmiddelen op tafel hebben liggen.
4.4.9
Toetsen mogen niet met potlood geschreven worden. Gebruik geen Tipp-Ex
Een ziekmelding wordt voor iedere toets voor 8.00 uur door ouders via de Marne app bij het
Leerlingenbureau gemeld.
4.4.10 De docent vult de aanwezigheid in op de overzichtslijst.
4.4.11 Wanneer je nog een blaadje nodig hebt, steek je je vinger op. Nummer je blaadjes, bv 1 van 3,
2 van 3, 3 van 3
4.4.12 Het eerste half uur verlaat niemand het lokaal, daarna mag je, als je klaar bent vertrekken.
4.4.13 Bij het inleveren van de toets wordt op de protocollijst een paraaf geplaatst door de leerling,
ter bewijs van de leerling dat de toets ingeleverd is.
4.4.14 Na de toets blijven de leerlingen niet op de gang staan, zij vertrekken naar kantine of
stiltelokaal, om anderen niet te storen.
4.4.15 Voor leerlingen met dyslexie is een dyslexielokaal, aangevuld met leerlingen met extra tijd.
Dyslecten hebben recht op tijdverlenging en mogen na toestemming van examencommissie
een laptop met kurweil gebruiken. De leerlingen met extra tijd krijgen 10 minuten bij een 60
minutentoets en 20 minuten bij een 120 minuten toets.
4.4.16 Als een leerling toestemming heeft van de examencommissie om een laptop te gebruiken,
wordt de toets op een schoollaptop gemaakt. De gemaakt toets wordt opgeslagen in het
toetsaccount en uitgeprint bij de roostermaker, ondertekend en ingeleverd.
4.4.17 In het geval van fraude of andere onregelmatigheden zijn de bepalingen in het
examenreglement van toepassing.
Examenreglement havo/vwo 2020-2021 8
4.5
4.5.1
Beoordeling
4.5.2
Voor de beoordeling van praktische opdrachten gebruikt de examinator de cijfers 1 t/m 10 met
de daartussen liggende cijfers met één decimaal. Ditzelfde geldt voor de beoordeling van het
profielwerkstuk havo en vwo. Het cijfer van het profielwerkstuk maakt onderdeel uit van het
zogenaamde combinatiecijfer.
4.5.3
Naast de schriftelijke toetsen zijn er opdrachten die onderdeel uitmaken van het
examenprogramma, zoals een PO (boekverslag, practicumverslag) en/of profielwerkstuk.
Deze opdrachten worden opgegeven en toegelicht in de eerste les van de periode. Bij de
opdracht zelf, in het PTA van dat vak en/of in de studieplanner is de uiterste inleverdatum
duidelijk vermeld. Als een dergelijke opdracht waar een deadline aan is verbonden te laat
wordt ingeleverd, gaat dit ten koste van het cijfer. Elke kalenderweek dat het later wordt
ingeleverd, kost een punt. Dit wordt vastgelegd in het correctiemodel. Hierbij geldt ook regel
4.8.4. Zorg in bijzondere situaties dus altijd op tijd (dus voor de gestelde deadline) voor
overleg.
4.5.4
Handelingsdelen worden niet met een cijfer beoordeeld, maar met de beoordeling
‘onvoldoende’, ‘voldoende’ of ‘goed’ en moeten minimaal voldoende zijn afgerond.
4.5.5
Voor de beoordelingen van het schoolexamen havo en vwo van het vak Lichamelijke
Opvoeding (Sport) wordt gebruik gemaakt van de beoordeling ‘onvoldoende’, ‘voldoende’ of
‘goed’. Het schoolexamen WBS moet voldoende worden afgerond en telt niet mee als
compensatiecijfer.
4.5.6
Uit de beoordeling van alle toetsen in een vak leidt de examinator het eindcijfer voor het
schoolexamen af. Hiervoor worden de cijfers 1 t/m 10 en de daartussen liggende cijfers met
één decimaal gebruikt. Het eindcijfer voor het schoolexamen is het gewogen gemiddelde van
de beoordelingen, die voor de toetsen van het schoolexamen aan de kandidaat zijn gegeven.
Dit gemiddelde wordt afgerond op 1 decimaal. Indien het berekende eindcijfer niet een geheel
getal is, dan wordt het, indien het eerste cijfer achter de komma 4 of minder is, naar beneden
afgerond, en indien dit 5 of meer is, naar boven afgerond.
4.5.7
Indien een kandidaat in een (onderdeel van een) vak door twee of meer leraren is
geëxamineerd, bepalen deze leraren in onderling overleg het cijfer voor het schoolexamen.
4.5.8.
Bij havo en vwo wordt het zogenaamde combinatiecijfer gebruikt. Het combinatiecijfer is het
rekenkundige gemiddelde van de behaalde cijfers voor het profielwerkstuk én een aantal
vakken. Dit betreft voor havo en vwo de vakken:
- CKV
- Maatschappijleer
4.5.9.
Dit combinatiecijfer komt tot stand door van elk van de vakken een eindcijfer (geheel cijfer) te
berekenen. Het rekenkundig gemiddelde van de cijfers wordt afgerond naar een geheel cijfer.
Dit cijfer telt mee in de overgangsregeling en de slaag/zakregeling. Voorwaarde bij het
combinatiecijfer is dat geen van de afzonderlijke vakken een eindcijfer lager dan een 4 mag
hebben (deze voorwaarde geldt voor zowel overgang als voor slaag/zakregeling).
4.6
4.6.1
Mededelingen cijfers/beoordelingen
Voor de beoordeling van mondelinge toetsen en schriftelijke toetsen met gesloten en/of open
vragen gebruikt de examinator de cijfers 1 t/m 10 met de daartussen liggende cijfers met één
decimaal.
Het cijfer van iedere toets of beoordeling van opdrachten op havo en vwo wordt door de
examinator uiterlijk 5 werkdagen na afloop van een toetsweek aan de kandidaat bekend
gemaakt. De kandidaten hebben het recht het door hen gemaakte werk in te zien. De
examinator noteert de behaalde beoordelingen uiterlijk 5 werkdagen na afloop van een
toetsweek in het examendossier.
Examenreglement havo/vwo 2020-2021 9
4.6.2
Het examendossier wordt door de leraar/examinator beheerd; indien sprake is van een
portfolio, ligt het beheer in handen van de leerling.
4.6.3
Rapportering aan de kandidaten en hun ouders betreffende de beoordelingen van het
schoolexamen geschiedt periodiek na elke periode door middel van rapportage in Magister.
Ouders en leerlingen ontvangen bericht per mail wanneer de rapportage beschikbaar is. In de
laatste week voor de aanvang van het centraal examen worden de eindcijfers voor het
schoolexamen schriftelijk gerapporteerd.
4.7
4.7.1
Beroep tegen cijfers/beoordelingen
4.7.2
Indien getwijfeld wordt aan de juistheid van de berekening van het eindcijfer van het
schoolexamen kan de kandidaat binnen 1 dag na het bekend worden van dit cijfer een
verzoek tot herziening van eindcijfer indienen. Dit verzoek dient mede ondertekend te zijn door
zijn ouders.
4.7.3
De in 4.7.1 en 4.7.2 genoemde verzoeken dienen schriftelijk ingediend te worden bij de
examencommissie.
4.7.4
De commissie stelt een onderzoek in. Binnen 10 dagen na ontvangst van een verzoek om
herziening van het cijfer beslist de examencommissie over het verzoek. In geval het een
verzoek betreft conform 4.7.1 treedt een collega-vakdocent op als adviseur van de commissie.
4.7.5
De kandidaat heeft het recht tegen een beslissing van de examencommissie in beroep te
gaan bij de commissie van beroep. De commissie van beroep is samengesteld uit een
vertegenwoordiger van de geledingen ouders, bestuur en personeel, elk één lid waarbij van de
geleding personeel de schoolleiding is uitgesloten. Het adres van de commissie is: Commissie
van Beroep van Examens
T.a.v. Mw. Mr. M.A. van Zadelhoff
p/a Molenstraat 109
9402 JL Assen
e-mail: [email protected]
4.7.6
Het beroep wordt binnen drie dagen nadat de beslissing van de examencommissie schriftelijk
ter kennis van de kandidaat is gebracht, schriftelijk bij de commissie van beroep ingesteld. De
commissie van beroep stelt een onderzoek in en beslist binnen twee weken over het beroep
tenzij zij de termijn met redenen omkleed heeft verlengd met ten hoogste twee weken. De
commissie stelt bij haar beslissing zo nodig vast op welke wijze de kandidaat alsnog in de
gelegenheid zal worden gesteld het betreffende onderdeel van het schoolexamen geheel of
gedeeltelijk af te leggen. De commissie deelt haar beslissing schriftelijk mede aan de
kandidaat, de examencommissie en de inspectie.
Indien getwijfeld wordt aan de juistheid van een beoordeling voor een onderdeel van het
schoolexamen, kan de kandidaat binnen 5 dagen na het bekend worden van de beoordeling
een verzoek tot herziening van het cijfer indienen. Dit verzoek dient mede ondertekend te zijn
door zijn ouders.
Examenreglement havo/vwo 2020-2021 10
4.8
4.8.1
Herkansing (zie voor de data het schema op blz.25)
Aantal herkansingen
havo 5 cohort 19-21, vwo 6 cohort 18-21, vwo 5 cohort 19-22
- De leerling heeft de mogelijkheid om een herkansbare toets uit periode 1,2 en 3 te
herkansen.
- In verband met Covid-19 in schooljaar 19/20 en aanpassingen in het PTA vanwege
Corona krijgen deze leerjaren de mogelijkheid om in de eerste periode van schooljaar
20/21 een toets te herkansen van periode 4 van schooljaar 19/20 (zie ook artikel 4.8.10)
Herkansingsregeling havo cohort 20-22, vwo 4 cohort 20-23
- De leerling heeft de mogelijkheid om een herkansbare toets uit periode 1 of 2 en één
herkansbare toets uit periode 3 of 4 te herkansen.
4.8.2
Als een leerling bij één of meerdere toets(en) afwezig is, zal de leerling deze toetsen alsnog
moeten maken en daarvoor het herkansingsmoment moeten inzetten. Dat betekent dat de
leerling geen herkansing kan inzetten voor de toetsen uit de desbetreffende periode.
4.8.3
Als een leerling afwezig is bij het herkansingsmoment, vervalt de mogelijkheid om te
herkansen.
4.8.4
De leerling kan zich opgeven voor de herkansing als de leerling, vijf werkdagen na de
toetsweek, aan alle opdrachten uit voorgaande periode heeft voldaan en er geen
ongeoorloofde absentie en te laat meldingen meer uit de voorgaande perioden zijn. De
opdracht(en) waaraan niet voldaan is worden op de laatste werkdag voor de toetsweek
kenbaar gemaakt in Magister door de beoordeling INH. De registratie van de ongeoorloofde
absentie en het ongeoorloofd te laat zijn, is zichtbaar in Magister. Het is de
verantwoordelijkheid van de ouders en leerlingen om Magister te raadplegen.
4.8.5
Opgave voor herkansing of inhaaltoets dient te gebeuren binnen de gestelde termijn via het
door de school gehanteerde systeem van opgave.
4.8.6
In geval van herkansing geldt het hoogst behaalde resultaat.
4.8.7
Indien een handelingsdeel naar het oordeel van de examinator niet met een ‘voldoende’ of
‘goed’ beoordeeld kan worden, wordt de kandidaat in de gelegenheid gesteld alsnog één van
deze beoordelingen te behalen.
4.8.8
Indien het schoolexamen van het vak lichamelijke Opvoeding naar het oordeel van de
examinator niet met een ‘goed’ of ‘voldoende’ beoordeeld kunnen worden, wordt de kandidaat
in de gelegenheid gesteld alsnog één van deze beoordelingen te behalen.
4.8.9
Kandidaten havo en vwo krijgen voor de vakken uit het combinatiecijfer, wiskunde D,
informatica en BSM op de havo (vakken waarvoor alleen een schoolexamen is) één keer de
gelegenheid om in het geval van een onvoldoende eindcijfer een herexamen af te leggen en
wel na afloop van de laatste herkansing. De inhoud van dit herexamen wordt na overleg door
de vakdocent vooraf vastgesteld. Er zijn daarbij twee mogelijkheden:
- de toets omvat de gehele examenstof. Het cijfer voor de toets vervangt het eindcijfer voor
het desbetreffende vak
- de toets bevat een onderdeel van de examenstof; het cijfer voor de toets vervangt een
eerder behaald toetscijfer
4.8.10 Extra herkansing ivm COVID-19
In schooljaar 1920 zijn er in de leerjaren 4havo/4vwo/5vwo aanpassingen gedaan in PTA’s
van vakken ivm COVID-19 en/of hebben leerlingen evt. achterstand opgelopen vanwege
onderwijs op afstand. Daarom wordt er een extra herkansingsmogelijkheid aangeboden voor
een herkansbare toets uit periode 4 van schooljaar 19/20. Deze wordt afgenomen in de
leerjaren 5havo/5vwo/6vwo in de eerste periode van schooljaar 2021.
Examenreglement havo/vwo 2020-2021 11
4.9
Afsluiting schoolexamen
4.9.1 In een aantal gevallen kan het resultaat voor het schoolexamen ertoe leiden dat een kandidaat
niet aan het eindexamen kan deelnemen. Zo gelden de volgende voorwaarden voor deelname
aan het centraal examen:
- de vakken die niet met een cijfer, maar met een beoordeling in woorden worden
afgesloten moeten een beoordeling ‘voldoende’ of ‘goed’ krijgen.
- een kandidaat moet alle onderdelen van het schoolexamen hebben afgesloten.
Voldoet een kandidaat niet aan één van deze voorwaarden, dan mag hij voor dat vak geen
eindexamen doen.
4.9.2 Het schoolexamen in zijn geheel wordt afgesloten na het herkansingsmoment dat volgt op de
laatste toetsperiode van het eindexamenjaar. Daarna zijn herkansingen en andere activiteiten
om aan voorwaarden voor toelating te voldoen niet meer toegestaan. De eindresultaten van
het schoolexamen worden dan vastgesteld en schriftelijk aan de kandidaat meegegeven ter
akkoordverklaring.
4.9.3 In het schoolexamen havo en vwo zit ook een aantal vakken dat niet centraal geëxamineerd
wordt. De cijfers voor het schoolexamen voor deze vakken zijn dus meteen eindcijfers. Dit
geldt voor informatica, wiskunde D, BSM op de havo en de examenonderdelen van het
combinatiecijfer.
4.9.4 De resultaten van het schoolexamen havo en vwo behaald in havo 4 en vwo 5 komen te
vervallen als de kandidaat niet wordt bevorderd naar een volgend leerjaar. Uitzondering hierop
vormen de vakken die volledig door middel van een schoolexamen met minimaal een zeven
zijn afgesloten. Het vak LO valt niet onder deze uitzondering.
4.9.5 De schoolexamenresultaten behaald in het laatste leerjaar, komen te vervallen, als de
kandidaat niet slaagt voor het examen. Uitzondering hierop vormen de vakken die volledig
door middel van een schoolexamen met minimaal een zeven zijn afgesloten. Het vak LO valt
niet onder deze uitzondering.
4.9.6 Voor de kandidaat die als instromer wordt toegelaten, nadat in dat leerjaar reeds toetsen zijn
gehouden, stelt de schoolleiding een regeling vast, na overleg met de examensecretaris en
betrokken docent(en). De kandidaat wordt hiervan schriftelijk op de hoogte gesteld.
4.9.7 Wanneer een kandidaat de overstap maakt van havo 5 naar vwo 5, zullen als eindcijfers vwo
4 de schoolexamencijfers behaald in havo 5 genoteerd worden. De afdelingsleider havo ziet
hierop toe en legt dit vast.
4.9.8 Kandidaten die de overstap hebben gemaakt van havo 5 naar vwo 5 kunnen gebruik maken
van de vrijstellingsregeling voor de vakken CKV en maatschappijleer. Dit wordt besproken met
de afdelingleider en vastgelegd.
4.9.9 Wanneer een kandidaat de overstap maakt van vwo 5 naar havo 5 dienen de docenten uit
vwo 5 en uit havo 5 het eindcijfer havo 4 vast te stellen. De afdelingsleider vwo ziet hierop toe
en legt dit vast.
Examenreglement havo/vwo 2020-2021 12
5
CENTRAAL EXAMEN
5.1 Algemeen
5.1.1 In het eindexamenjaar wordt de opleiding afgesloten met het Centraal Examen.
5.1.2
Ten minste 14 dagen voor de aanvang van het centraal examen ontvangen de kandidaten het
rooster van het centraal examen. In dit rooster staat in elk geval vermeld:
a. de plaats waar de toetsen van het centraal examen worden afgenomen
b. het tijdstip waarop de toetsen worden afgenomen
c. de duur van de toetsen.
5.2 Gang van zaken tijdens het centraal examen
5.2.1 De kandidaten maken het schriftelijk werk onder toezicht van door de schoolleiding
aangewezen surveillanten.
5.2.2
In elke ruimte waar een examen wordt afgenomen zijn minimaal twee toezichthouders
aanwezig.
5.2.3
Tijdens een toets van het centraal examen worden aan de kandidaten geen mededelingen
van welke aard ook aangaande de opgaven gedaan.
5.2.4
Een overzicht van hulpmiddelen waarvan het gebruik door de CvTE is toegestaan, zal tijdig
aan de leerlingen worden uitgereikt.
5.2.5
Tassen, jassen, telefoons, horloges e.d. mogen niet naar het examenlokaal worden
meegenomen.
5.2.6
Het werk wordt gemaakt op papier, gewaarmerkt en verstrekt door de school. Ook het
kladpapier wordt door de school gewaarmerkt en verstrekt. Kandidaten mogen geen papier
meenemen naar het examenlokaal.
5.2.7
De kandidaat vermeldt zijn examennummer, zijn naam, de naam van de betrokken examinator
en het aantal blaadjes.
5.2.8
Zonder toestemming van een toezichthouder mag een kandidaat zich gedurende een toets
van het examen niet verwijderen uit het examenlokaal.
5.2.9
Tijdens het uitdelen van de opgaven dient er volkomen rust in het lokaal te heersen.
5.2.10 Gedurende een uur volgende op het tijdstip van opening van de envelop is het een kandidaat
niet toegestaan te vertrekken.
5.2.11 De aan de kandidaten voorgelegde opgaven voor centraal examen blijven in het examenlokaal
tot het einde van die toets. Een kandidaat die eerder dan het sluitingstijdstip klaar is, levert
zowel het gemaakte werk, kladpapier als de opgaven in en mag na sluiting van de zitting het
klad en de opgaven ophalen.
5.2.12 Vanaf een kwartier voor het einde van een examen mogen de kandidaten het
examenlokaal niet verlaten.
5.2.13 Aan het einde van een zitting blijven de kandidaten zitten totdat een toezichthouder het sein
geeft om te vertrekken.
Examenreglement havo/vwo 2020-2021 13
6
AFWIJKING WIJZE VAN EXAMINEREN (art 55 Eindexamenbesluit)
6.1 De schoolleiding kan toestaan dat een lichamelijk of geestelijk gehandicapte kandidaat het
examen geheel of gedeeltelijk aflegt op een wijze die is aangepast aan de mogelijkheden van die
kandidaat. In dat geval bepaalt de schoolleiding de wijze waarop het examen zal worden
afgelegd. Hij doet hiervan zo spoedig mogelijk mededeling aan de inspectie
6.2 Tenzij sprake is van een objectief waarneembare lichamelijke handicap, geldt ten aanzien van de
in het eerste lid bedoelde aangepaste wijze van examineren dat:
a. er een deskundigenverklaring is die door een ter zake deskundige psycholoog of
orthopedagoog is opgesteld,
b. de aanpassing voor zover betrekking hebbend op het centraal examen in ieder geval kan
bestaan uit een verlenging van de duur van de desbetreffende toets van het centraal
examen met ten hoogste 30 minuten
c. een andere aanpassing slechts kan worden toegestaan voor zover daartoe in de onder a
genoemde deskundigenverklaring ten aanzien van betrokkene een voorstel wordt gedaan
dan wel indien de aanpassing aantoonbaar aansluit bij de begeleidingsadviezen, vermeld
in die deskundigenverklaring.
6.3 Voor dyslectische kandidaten gelden de regels zoals beschreven in 6.1 en 6.2.
6.4 Het bevoegd gezag kan in verband met onvoldoende beheersing van de Nederlandse taal
afwijken van de voorschriften gegeven bij of krachtens dit besluit, ten aanzien van een kandidaat
die met inbegrip van het schooljaar waarin hij eindexamen aflegt, ten hoogste zes jaren onderwijs
in Nederland heeft gevolgd en voor wie het Nederlands niet de moedertaal is. De in de eerste
volzin bedoelde afwijking kan betrekking hebben op:
a. het vak Nederlandse taal en literatuur;
b. het vak Nederlandse taal;
c. enig ander vak waarbij het gebruik van de Nederlandse taal van overwegende betekenis
is.
6.5 De in het 6.4 bedoelde afwijking bestaat voor zover betrekking hebbend op het centraal examen
slechts uit een verlenging van de duur van de desbetreffende toets van het centraal examen met
ten hoogste 30 minuten en het verlenen van toestemming tot het gebruik van een verklarend
woordenboek der Nederlandse taal.
6.6 Van elke afwijking op grond van 6.4 wordt mededeling gedaan aan de inspectie.
Examenreglement havo/vwo 2020-2021 14
7
ABSENTIE
7.1 Tijdens SE:
7.1.1 Een kandidaat die op de datum van een toets afwezig is, zal deze toets inhalen op het daartoe
geplande toetsmoment.
7.1.2
Wanneer een kandidaat een toets, inhaaltoets of herkansing, vroegtijdig verlaat, zonder
geldige reden, heeft deze geen recht op een extra herkansing. Bij een onderbreking van de
toets door ziekte of onpasselijkheid blijft het gemaakte werk geldig totdat de toets ongeldig
wordt verklaard door de rector.
7.1.3
Wanneer een kandidaat voor een toets of po doelbewust summier werk inlevert, dat met een
3,0 of lager beoordeeld wordt, verliest de kandidaat het recht om voor het betreffende vak een
herkansing aan te vragen.
7.1.4
Indien een kandidaat zonder geldige reden te laat bij een toets verschijnt, kan hij uiterlijk tot
een kwartier na het begintijdstip van de toets tot het examenlokaal worden toegelaten. Hij
levert zijn werk in op het tijdstip dat voor de andere kandidaten geldt.
7.1.5
Als een kandidaat door ziekte of door een andere vorm van overmacht niet in staat is een
toets bij te wonen, moet dit op de dag van de toets voor 8.00 uur gemeld worden bij het
Leerlingenbureau.
7.1.6
Indien een kandidaat op grond van niet reglementaire afwezigheid een toets niet heeft
afgelegd, neemt de rector maatregelen overeenkomstig het gestelde in artikel 8.
7.2 Tijdens CE:
7.2.1 Indien een kandidaat zonder geldige reden te laat bij een toets verschijnt, kan hij uiterlijk tot
een half uur na het begintijdstip van de toets tot het examenlokaal worden toegelaten. Hij
levert zijn werk in op het tijdstip dat voor de andere kandidaten geldt.
7.2.2
Als een kandidaat door ziekte of door een andere vorm van overmacht niet in staat is een
toets bij te wonen, moet dit voor 8.00 uur gemeld worden bij het Leerlingenbureau. De
kandidaat moet de ziekte schriftelijk kunnen verantwoorden. De rector besluit of de afmelding
reglementair is en neemt maatregelen. Bij een onderbreking van een examen door ziekte of
onpasselijkheid blijft het gemaakte werk geldig totdat de toets ongeldig wordt verklaard door
de rector.
7.2.3
Indien een toets van het centraal examen niet is afgelegd op grond van reglementaire
afwezigheid, wordt de kandidaat in het tweede tijdvak van het centraal examen de
gelegenheid gegeven het centraal examen op ten hoogste twee toetsen per dag te voltooien.
7.2.4
Indien een kandidaat in het tweede tijdvak evenzeer verhinderd is, of wanneer hij het centraal
examen in het tweede tijdvak niet kan voltooien, wordt hij in de gelegenheid gesteld in het
derde tijdvak ten overstaan van de staatsexamencommissie zijn eindexamen te voltooien.
7.2.5
De kandidaat meldt zich zo spoedig mogelijk door tussenkomst van de schoolleiding aan bij
de voorzitter van de desbetreffende staatsexamencommissie. In dat geval deelt de
schoolleiding aan de commissie mede welke cijfers de kandidaat voor het schoolexamen en
het eventueel reeds afgelegde gedeelte van het centraal examen heeft behaald, alsmede,
wanneer dat zich voordoet:
a. dat ten behoeve van de kandidaat op grond van artikel 6 toestemming is verleend dat met
betrekking tot het vak Nederlandse taal en letterkunde dan wel tot het vak Nederlandse taal of
tot enig vak, waarbij het gebruik van de Nederlandse taal van overwegende betekenis is,
wordt afgeweken van de voorschriften gegeven bij of krachtens dit besluit;
b. dat ten behoeve van de gehandicapte kandidaat op grond van artikel 6 toestemming is
verleend dat hij het centraal examen geheel of gedeeltelijk aflegt op een wijze die is
aangepast aan zijn mogelijkheden.
Examenreglement havo/vwo 2020-2021 15
7.2.6
8
Na afloop van het derde tijdvak deelt de staatscommissie het resultaat mede aan de
schoolleiding.
ONREGELMATIGHEDEN
8.1 Onregelmatigheden door de kandidaat
8.1.1 Indien een kandidaat zich ten aanzien van enig deel van het schoolexamen of het Centraal
Examen aan enige onregelmatigheid schuldig maakt of heeft gemaakt, kan de
examencommissie maatregelen nemen.
8.1.2
Onder onregelmatigheden wordt onder meer verstaan: - indien een kandidaat een praktische
opdracht niet inlevert op de uiterste inleverdatum; - indien een kandidaat ten behoeve van een
mondeling schoolexamen geen boekenlijst inlevert; - indien een kandidaat ten behoeve van
een mondeling schoolexamen een definitieve lijst inlevert, die niet aan de gestelde eisen
voldoet; - indien een kandidaat een handelingsdeel op de vastgestelde einddatum “niet naar
behoren” heeft afgerond. Het plegen van fraude valt onder een onregelmatigheid. Enkele
voorbeelden van fraude zijn: - (delen van) het examenwerk niet inleveren en beweren het wel
ingeleverd te hebben; - examenwerk van een ander inleveren; gebruik maken van
ongeoorloofde hulpmiddelen; - tijdens een (school)examen afkijken of overleggen met
anderen; - tijdens een (school)examen gelegenheid geven tot afkijken; - aanwijzingen
krijgen/geven bij toiletbezoek; - materialen van het vak in het zicht van de kandidaat hebben
liggen., waar de kandidaat tijdens het (school)examen gebruik van zou kunnen maken
(ongeacht of de kandidaat gebruik heeft gemaakt van de materialen); - telefoon of andere
apparaten die niet zijn toegestaan in de nabije omgeving hebben; - het niet tijdig aanmelden
voor een herkansing, kortom iedere afwijking van de in dit reglement of in de stofomschrijving
vastgestelde regels.
8.1.3
De maatregelen, bedoeld in 8.1.1, die afhankelijk van de aard van de onregelmatigheid ook in
combinatie met elkaar genomen kunnen worden, zijn:
- het toekennen van het cijfer 1 voor een toets van het schoolexamen of het centraal
examen,
-
het ontzeggen van de deelname of de verdere deelname aan een of meer toetsen van het
schoolexamen of het centraal examen,
-
het ongeldig verklaren van een of meer toetsen van het reeds afgelegde deel van het
schoolexamen, de rekentoets of het centraal examen,
-
het bepalen dat het diploma en de cijferlijst slechts kunnen worden uitgereikt na een
hernieuwd examen in door de rector aan te wijzen onderdelen.
Indien het hernieuwd examen bedoeld in de vorige volzin betrekking heeft op een of meer
onderdelen van het centraal examen legt de kandidaat dat examen af in een volgend
tijdvak van het centraal examen.
8.1.4
Het besluit waarbij een in 8.1.1 bedoelde maatregel wordt genomen, wordt tegelijkertijd in
afschrift toegezonden aan de inspectie en, indien de kandidaat minderjarig is, aan de
wettelijke vertegenwoordigers van de kandidaat.
8.1.5
De kandidaat kan tegen een beslissing van de examencommissie van een school voor
voortgezet onderwijs in beroep gaan bij de door het bevoegd gezag van de school in te stellen
commissie van beroep. Van de commissie van beroep mag de rector geen deel uitmaken.
8.1.6
In overeenstemming met artikel 30a van de wet op het voortgezet onderwijs wordt het beroep
binnen vijf dagen nadat de beslissing aan de kandidaat is bekendgemaakt, schriftelijk
ingesteld bij de commissie van beroep. De commissie stelt een onderzoek in en beslist binnen
twee weken na ontvangst van het beroepsschrift, tenzij zij deze termijn gemotiveerd heeft
verlengd met ten hoogste twee weken. De commissie stelt bij haar beslissing zo nodig vast op
welke wijze de kandidaat alsnog in de gelegenheid zal worden gesteld het eindexamen of
Examenreglement havo/vwo 2020-2021 16
deeleindexamen geheel of gedeeltelijk af te leggen onverminderd het bepaalde in de laatste
volzin van 8.1.3. De commissie deelt haar beslissing schriftelijk mede aan de kandidaat, aan
de ouders, voogden of verzorgers van de kandidaat indien deze minderjarig is, aan de rector
en aan de inspectie.
8.2
Onregelmatigheden door de school
8.2.1
Indien een kandidaat ten aanzien van enig deel van het schoolexamen dan wel van het
centraal examen van mening is dat inhoud en/of organisatie van (delen van) het examen of
het programma van toetsing en afsluiting niet overeenkomstig het bepaalde hieromtrent in het
examenreglement dan wel in het programma van toetsing en afsluiting is, maakt de kandidaat
zijn klacht kenbaar binnen 5 werkdagen na bekend making van de cijfers aan de
examencommissie.
8.3
Procedure n.a.v. geconstateerde onregelmatigheden
8.3.1
Alvorens een beslissing ingevolge 8.1.3 wordt genomen, hoort de schoolleiding de kandidaat.
De kandidaat kan zich door een door hem aan te wijzen meerderjarige laten bijstaan. De
schoolleiding deelt zijn beslissing mede aan de kandidaat, zo mogelijk mondeling en in ieder
geval schriftelijk. In de schriftelijke mededeling wordt tevens gewezen op de hierna te noemen
beroepsmogelijkheid.
8.3.2
De kandidaat kan tegen een beslissing van de schoolleiding in beroep gaan bij de door het
bevoegd gezag van de school in te stellen commissie van beroep.
8.3.3
De commissie van beroep is samengesteld uit een vertegenwoordiger van de geledingen
ouders, bestuur en personeel, elk één lid waarbij van de geleding personeel de schoolleiding
is uitgesloten. Commissie van Beroep van Examens
T.a.v. Mw. Mr. M.A. van Zadelhoff
p/a Molenstraat 109
9402 JL Assen
e-mail: [email protected]
8.3.4
Het beroep wordt binnen drie dagen nadat de beslissing van de schoolleiding schriftelijk ter
kennis van de kandidaat is gebracht, schriftelijk bij de commissie van beroep ingesteld. De
commissie stelt een onderzoek in en beslist binnen twee weken over het beroep tenzij zij de
termijn met redenen omkleed heeft verlengd met ten hoogste twee weken. De commissie stelt
bij haar beslissing zo nodig vast op welke wijze de kandidaat alsnog in de gelegenheid zal
worden gesteld het eindexamen geheel of gedeeltelijk af te leggen onverminderd het bepaalde
in de laatste volzin van 8.1.3. De commissie deelt haar beslissing schriftelijk mede aan de
kandidaat, de schoolleiding en de inspectie.
8.4
In alle gevallen waarin het examenreglement van het Marne College niet voorziet beslist de
rector na afstemming met de voorzitter van de examencommissie van het Marne College.
Examenreglement havo/vwo 2020-2021 17
9
UITSLAG
9.1
Eindcijfer eindexamen
9.1.1
Voor havo en vwo geldt dat het eindcijfer van het examen in gelijke mate wordt bepaald door
het eindcijfer van het schoolexamen en het cijfer van het centraal examen. [(1 * SE + 1 *CE):
2].
9.1.2
Het eindcijfer voor alle vakken van het eindexamen wordt uitgedrukt in een geheel cijfer uit de
reeks 1 tot en met 10 met uitzondering van het vak LO.
9.1.3
Indien het volgens 9.1.1 berekende eindcijfer niet een geheel getal is, dan wordt het, indien
het eerste cijfer achter de komma 4 of minder is, naar beneden afgerond, en indien dit 5 of
meer is, naar boven afgerond.
9.2
Vaststelling uitslag
9.2.1
De schoolleiding en de secretaris van het eindexamen stellen de uitslag vast
9.2.2
De schoolleiding en de secretaris van het eindexamen stellen uit alle eindcijfers en
beoordelingen van de vakken waarin de kandidaat examen heeft afgelegd een lijst op,
zodanig dat de op deze lijst vermelde vakken een eindexamen vormen als bedoeld in de
artikelen 11 tot en met 13 van het Eindexamenbesluit VO.
9.2.3
Indien dat nodig is om de kandidaat te laten slagen, betrekken de schoolleiding en de
secretaris van het eindexamen een of meer eindcijfers van de vakken niet bij de bepaling van
de uitslag. Indien een “extra" vak buiten beschouwing moet worden gelaten om de kandidaat
te kunnen laten slagen, maakt deze, indien hij op meerdere manieren kan slagen, zelf een
keuze aan de hand van een voorstel van de schoolleiding.
9.2.4.1 Zak-slaagregeling 2020-2021 (artikel 50a eindexamenbesluit)
De kandidaat die eindexamen havo of vwo heeft afgelegd, is geslaagd indien:
a. het rekenkundig gemiddelde van zijn bij het centraal examen behaalde cijfers ten minste
5,5 is;
b. hij:voor een van de vakken Nederlandse taal en literatuur, Engelse taal en literatuur en voor
zover van toepassing wiskunde A, B of C als eindcijfer 5 of meer heeft behaald en hij voor het
andere vak dan wel andere hier genoemde vakken als eindcijfer 6 of meer heeft behaald
c. hij onverminderd onderdeel b:
1°. voor één van zijn vakken waarvoor een eindcijfer is vastgesteld, als eindcijfer 5 of
meer en voor de overige vakken waarvoor een eindcijfer is vastgesteld, als eindcijfer
6 of meer heeft behaald;
2°. voor één van zijn vakken waarvoor een eindcijfer is vastgesteld, als eindcijfer 4 en
voor de overige vakken waarvoor een eindcijfer is vastgesteld, als eindcijfer 6 of meer
heeft behaald, en het gemiddelde van de eindcijfers ten minste 6,0 bedraagt;
3°. voor twee van zijn vakken waarvoor een eindcijfer is vastgesteld, als eindcijfer 5
heeft behaald en voor de overige vakken waarvoor een eindcijfer is vastgesteld, als
eindcijfer 6 of meer heeft behaald, en het gemiddelde van de eindcijfers ten minste
6,0 bedraagt; of
4°. voor één van de vakken waarvoor een eindcijfer is vastgesteld als eindcijfer 4 en
voor één van deze vakken als eindcijfer 5 heeft behaald en voor de overige vakken
waarvoor een eindcijfer is vastgesteld, als eindcijfer 6 of meer heeft behaald, en het
gemiddelde van de eindcijfers ten minste 6,0 bedraagt;
d. hij voor geen van de volgende onderdelen; maatschappijleer, het profielwerkstuk en ckv,
lager dan het eindcijfer 4 heeft behaald; en
e. hij voor het vak lichamelijke opvoeding van het gemeenschappelijk deel van elk profiel, de
kwalificatie «voldoende» of «goed» heeft behaald.
Examenreglement havo/vwo 2020-2021 18
Bij de uitslagbepaling wordt het gemiddelde van de eindcijfers van maatschappijleer, het
profielwerkstuk en ckv aangemerkt als het eindcijfer van één vak (combinatiecijfer).
9.3
Herkansing centraal examen
De kandidaat, geslaagd of gezakt, heeft het recht in het tweede tijdvak deel te nemen aan de
herkansing van het centraal examen in één vak of programma dat deel uitmaakt van het
centraal examen en bij de bepaling van de uitslag is betrokken. Het hoogste van de cijfers
behaald bij de herkansing en bij het eerder afgelegde centraal examen geldt als definitief cijfer
voor het centraal examen. De leerling geeft zich op voor het herexamen door middel van het
aanvinken van het vak op de voorlopige cijferlijst en de voorlopige cijferlijst ondertekend in te
leveren. Inzage in het eerder gemaakte werk is mogelijk door dit aan te vragen bij de
afdelingsleider en/of de examensecretaris
Examenreglement havo/vwo 2020-2021 19
10 DIPLOMA EN CIJFERLJST
10.1 De schoolleiding reikt op grond van de definitieve uitslag aan elke kandidaat die eindexamen
heeft afgelegd, een cijferlijst uit waarop voor zover van toepassing zijn vermeld:
-
de cijfers voor het schoolexamen en de cijfers voor het centraal examen,
-
het vak of de vakken en het onderwerp of de titel van het profielwerkstuk,
-
het vak lichamelijke opvoeding (Sport)
-
de eindcijfers voor de examenvakken en het combinatiecijfer
-
de uitslag van het eindexamen.
10.2 De rector reikt aan elke voor het eindexamen geslaagde kandidaat een diploma uit waarop het
profiel havo of vwo vermeld is dat bij de bepaling van de uitslag is betrokken. Duplicaten van
diploma's worden niet uitgereikt.
10.3 Indien een kandidaat examen heeft afgelegd in meer dan het voorgeschreven aantal vakken
worden de eindcijfers van de vakken die niet bij de bepaling van de uitslag zijn betrokken vermeld
op de cijferlijst, tenzij de kandidaat daartegen bezwaar heeft.
10.4 Indien een leerling op de havo het pta rekenen heeft moeten volgen (zie 3.7), wordt het eindcijfer
vermeldt op een bijlage van de cijferlijst
10.5 De rector en de secretaris van het eindexamen tekenen de diploma's en de cijferlijsten.
11 CERTIFICAAT EN CIJFERLIJST
11.1
De schoolleiding reikt aan de definitief voor het eindexamen afgewezen kandidaat die de
school verlaat en die voor een of meer vakken van dat eindexamen een eindcijfer 6 of meer
heeft behaald, een cijferlijst uit, waarop zijn vermeld, voor zover van toepassing:
a. het vak of de vakken waarvoor de kandidaat een SE en/of een CE heeft afgelegd.
b. de titel van het profielwerkstuk, voor zover beoordeeld met "goed" of "voldoende"
c. de soort van school waaraan het examen heeft plaatsgevonden.
d. de uitslag van het examen
12 GEHEIMHOUDING
Een ieder die betrokken is bij de uitvoering van dit besluit en daarbij de beschikking krijgt over
gegevens waarvan hij het vertrouwelijke karakter kent of redelijkerwijs moet vermoeden, en
voor wie niet reeds uit hoofde van ambt, beroep of wettelijk voorschrift ter zake van die
gegevens een geheimhoudingsplicht geldt, is verplicht tot geheimhouding daarvan,
behoudens voor zover enig wettelijk voorschrift hem tot bekendmaking verplicht of uit zijn taak
bij de uitvoering van dit besluit de noodzaak tot bekendmaking voortvloeit.
Examenreglement havo/vwo 2020-2021 20
13 SPREIDING VOLTOOIING EINDEXAMEN (art 59 eindexamenbesluit)
13.1 Het bevoegd gezag kan, de inspectie gehoord, toestaan dat een kandidaat die in het laatste
leerjaar langdurig ziek is, en een kandidaat die lange tijd ten gevolge van een bijzondere, van de
wil van de kandidaat onafhankelijke omstandigheid niet in staat is geweest het onderwijs in alle
betrokken eindexamenvakken gedurende het laatste leerjaar te volgen, het centraal examen en
in voorkomend geval het schoolexamen, voor een deel van de vakken in het ene schooljaar en
voor het andere deel in het daarop volgende schooljaar aflegt. In dat geval wordt het eindexamen
in een vak in het eerste of in het tweede van deze schooljaren afgesloten.
13.2 Het bevoegd gezag geeft zijn in 13.1 bedoelde toestemming uiterlijk voor de aanvang van het
eerste tijdvak van het centraal examen. In bijzondere gevallen kan het bevoegd gezag afwijken
van de eerste volzin ten behoeve van een kandidaat die nog niet in alle betrokken
eindexamenvakken centraal examen heeft afgelegd.
13.3 De kandidaat kan een herkansing maken in het eerste en in het tweede schooljaar van het
gespreid centraal examen, met dien verstande dat het recht op een een herkansing in het eerste
schooljaar ontstaat nadat de eindcijfers van de vakken waarvoor in het eerste schooljaar het
centraal examen is afgesloten, voor de eerste maal zijn vastgesteld.
13.4 Zo spoedig mogelijk na de vaststelling van de eindcijfers, behaald tot en met het eerste
schooljaar van het gespreid centraal examen, zendt het bevoegd gezag ter een opgave waarop
voor die kandidaat zijn vermeld de gegevens en behaalde resultaten,
13.5 De rector en de secretaris stellen op verzoek van de kandidaat de uitslag van het eindexamen
reeds vast aan het einde van het eerste schooljaar van het gespreid centraal examen of het
gespreid schoolexamen
14 SLOTBEPALINGEN
14.1 Het werk van het schoolexamen, centraal examen en de lijst met de definitieve uitslag zoals
bedoeld in art. 56 van het Eindexamenbesluit vo worden tot minimaal 7 maanden na de uitslag
dag van het examen op school bewaard. Daarna wordt het vernietigd.
14.2 In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de rector nadat de partijen zijn gehoord.
14.3 Waar in dit reglement gelezen wordt: de ouders, kan onder bepaalde omstandigheden ook
gelezen worden: de verzorgers of voogden.
14.4 Waar sprake is van (mede) ondertekening door de ouders van de kandidaat geldt dit voor
leerlingen, die de leeftijd van 18 jaar nog niet hebben bereikt. Meerderjarigen (18 jaar en ouder)
hebben in dezen zelf tekenbevoegdheid.
14.5 De schoolleiding behoudt zich het recht voor de ouders van meerderjarigen over alle
examenzaken inlichtingen te verschaffen, tenzij de meerderjarige schriftelijk kenbaar maakt dat
hij dit niet wenst.
Examenreglement havo/vwo 2020-2021 21
15 SCHEMA HERKANSINGEN HAVO/VWO SCHOOLJAAR 2020-2021
Leerjaar
Datum
Type herkansing
5havo/5vwo/6vwo
15 september 2020
Herkansing van periode 4
schooljaar 19/20 (ivm. Corona)
4havo/4vwo
12 februari 2021
28 juni 2021
1 vak uit periode 1 of 2 (keuze)
1 vak uit periode 3 of 4 (keuze)
5vwo
24 november 2020
12 februari 2021
29 april 2021
1 vak uit periode 1
1 vak uit periode 2
1 vak uit periode 3
5havo/6vwo
24 november 2020
12 februari 2021
30 maart 2021
1 vak uit periode 1
1 vak uit periode 2
1 vak uit periode 3
Examenreglement havo/vwo 2020-2021 22
Download