Uploaded by Anita Houterman-Berns

pb3202-fabeldieren

advertisement
Wereldoriëntatie • Geschiedenis
Groep 7-8
Fabeldieren
Kinderen kennen allerlei fabeldieren
Achtergrond
uit sprookjes, fantasyverhalen, films
Uit de wens om de onverklaarbare wereld te begrijpen, om vat te krijgen op het onbegrijpelijke
bestaan op aarde, ontstonden er in vrijwel alle
oude culturen scheppingsverhalen en een uitgebreide verzameling dierlijke of halfdierlijke fantasiewezens en godheden. De verzonnen dieren
zeggen veel over de verlangens en angsten van
de mensen. Vaak werd de afwijkende anatomie
van deze creaturen gezien als bron van kwaad, als
voorteken van rampspoed. Naarmate de zoölogische en antropologische kennis toenam, verdwenen zulke denkbeelden geleidelijk.
en computergames. Verhalen over
wonderwezens zijn zo oud als de mensheid
zelf. Veel wonderlijke, mythologische
fabelwezens leven voort in talloze verhalen.
Een interessant onderwerp om eens met de
kinderen over van gedachten te wisselen en
om ze ermee aan het werk te zetten.
Praxisbulletin jaargang 32 • nummer 2 • oktober 2014
Floor Koedam
Floor Koedam was
jarenlang werkzaam in
het basisonderwijs. Ook
maakte hij zestien jaar deel
uit van de redactie van
Praxisbulletin.
Als gastdocent geeft hij
nog steeds graag les.
5
Waterspuwers stellen vaak
duivels, monsters of roofvogels
voor. Deze spuwers hangen aan
de Sint Janskathedraal in Den
Bosch.
Fabeldieren zijn
van alle tijden,
plaatsen
en culturen
De Oudegyptische
beschaving kende vele
goden in menselijke
gedaante maar met
een dierenkop: Horus,
Anubis, Thot, Sobek,
Seth… of omgekeerd,
een dier met een
mensenhoofd: de sfinx.
In de Griekse oudheid
werden fabeldieren en
monsters opgenomen in allerlei heldenverhalen,
zoals bij Herakles, Perseus en Odysseus. In de
late middeleeuwen werden er zelfs vele nieuwe
wezens ‘ontdekt’. Deze al dan niet bestaande
levensvormen werden beschreven in bestiaria
of opgenomen in grote natuurencyclopedieën.
Der naturen bloeme (circa 1270) van Jacob van
Maerlant is hiervan het bekendste voorbeeld.
Toen was het ‘wetenschap’, maar tegenwoordig
kijken we daar anders tegenaan. Toch bestaat er
nog steeds zoiets als cryptozoölogie, de (pseudo)
wetenschap die zich bezighoudt met onbekende
levensvormen. Door de ongebreidelde menselijke
fantasie komen er trouwens nog steeds wonderwezens bij, maar dan hebben we het over fantasy
en science fiction.
Lessuggesties
Tip
Kijk voor de aanpak van een
goed filosofisch gesprek in
het thema-nummer Leren
doordenken. Filosoferen met
kinderen van Praxisbulletin,
nummer 6, jaargang 31
(februari 2014).
6
Fabeldieren, mythologische wezens, magische
monsters... rond dit thema zijn allerlei
activiteiten denkbaar. Hieronder volgt een aantal
mogelijkheden voor lessen die u klassikaal,
in groepjes of individueel met de kinderen
kunt doen. Op praxisbulletin.nl staan nog
meer suggesties. De beschreven activiteiten
spreken meerdere vakgebieden, werkvormen,
groeperingsvormen en ‘intelligenties’ aan. Een
deel van de opdrachten kunt u bijvoorbeeld op
opdrachtkaarten overnemen, zodat de (groepjes)
kinderen er meteen zelfstandig mee aan het werk
kunnen gaan. Bepaal of u een dagdeel aan het
onderwerp en de activiteiten wilt besteden, of
dat u het thema uitbreidt tot een project.
Fabeldieren • Wereldoriëntatie • Geschiedenis
Bij dit artikel horen ook vier kopieerbladen, te
vinden op praxisbulletin.nl. Bij de introductie
van het onderwerp kunt u gebruikmaken van
het eerste kopieerblad, Op zoek naar fabeldieren.
Op dat blad staan twaalf van de bekendste
‘klassieke’ fabeldieren.
Van belang is in elk geval dat de kinderen te
weten komen dat veel van de fabelwezens al in
heel oude beschavingen voorkwamen en dat de
mensen eeuwen geleden voor zeker aannamen
dat ze ook echt bestonden.
Filosofisch gesprek
Fabeldieren zijn van alle tijden, van alle plaatsen
en culturen. Kennelijk hadden de mensen
eeuwen geleden er al behoefte aan om zulke
wezens te bedenken. Maar waarom? Zou dat
alleen voor het plezier geweest zijn of zat er
meer achter? Geloofden de oude Eyptenaren
echt in het bestaan van die vreemde goden
met dierenkoppen? Bestonden er in het oude
Griekenland inderdaad van die vreselijke
monsters? Had Odin (Wodan) werkelijk een
paard Sleipnir met acht benen? Wat zit er achter
het verhaal van de vuurvogel Feniks? Hoe zijn
goden- en fabeldierverhalen ontstaan?
Ga een gesprek aan met de kinderen en verken
de wereld van de fabels en fabeldieren. Door
met de kinderen wat dieper op deze materie in
te gaan, kunnen nieuwe bronnen van ‘weten’
worden aangeboord. Gebruik als start eventueel
opdracht 1 van het kopieerblad Gemeentewapens.
Memory
De kinderen stellen een memoryspel met
fabeldieren samen. Ze kiezen (per tweetal)
minstens twaalf verschillende fabeldieren.
Als basis kunnen ze de illustraties van het
kopieerblad Op zoek naar fabeldieren gebruiken.
Laat de afbeeldingen kopiëren, printen of zelf
(na)tekenen met pen en inkt of met een zwarte
fineliner. Voor elk fabeldier is een setje van twee
kartonnetjes nodig, formaat ongeveer 6 bij 8 cm.
Op het ene kaartje komt een afbeelding van het
fabeldier, op het andere de naam en een korte
omschrijving. Als de setjes klaar zijn, kan het
memoryspel gespeeld worden.
Collages
Fabeldieren zijn vaak hybride wezens: ze zijn
samengesteld uit delen van diverse bestaande
wezens. Laat de kinderen uit tijdschriften
met gekleurde foto’s onderdelen van dieren
uitknippen: koppen, oren, staarten, vleugels,
poten, enzovoort. Later voegen ze deze samen
met andere delen tot verrassende, nieuwe
wezens. Zorg ervoor dat de diverse onderdelen
zo naadloos mogelijk aan elkaar gevoegd worden.
De kinderen bedenken een naam voor hun
nieuwe fabeldier. Welke bijzondere kenmerken
heeft het? Welke krachten bezit het? Waar komt
het voor? Hoe leeft het? In welk landschap hoort
het thuis? Ze bedenken er een anekdote, een
sprookje of een fantasyverhaal bij. Ze schrijven
alle informatie bij de collage.
Praxisbulletin jaargang 32 • nummer 2 • oktober 2014
Ruimtelijke fabelwezens
Uit klei kunnen de kinderen prachtige ruimtelijke
fabeldieren boetseren. Het is ook goed mogelijk
om met gips te werken. Dan is wel een ijzerdraadconstructie als basis nodig, voor de stevigheid. Daarvoor zetten de kinderen het frame
eerst vast op een plankje, en daarna omwikkelen ze de draadfiguur met stroken verbandgaas
die in gips gedompeld zijn. Op die manier zijn
fragiele onderdelen zoals vleugels goed stevig te
maken.
Ook van kosteloos materiaal zijn prachtige wonderwezens samen te stellen. Vanzelfsprekend is
een ruim arsenaal aan divers materiaal hierbij
handig. Met lapjes, kralen, knopen, flesdoppen,
touw, raffia, enzovoort, kunnen de kinderen de
wonderwezens kleurrijk aankleden.
Wapenschilden
Soms komen fabeldieren voor in een gemeentewapen, provinciewapen of familiewapen. We
spreken hierbij van heraldische wapens of heraldiek. Soms staan de dieren op het wapenschild
zelf, soms staan ze er als schilddrager naast
of achter. Bij de wapens van Beesel (draak) en
Grijpskerk (de vogel Grijp is een griffioen) staan
de dieren op het wapenschild, bij de wapens van
Hoorn (eenhoorn), Dordrecht (griffioenen), Muiden (zeemeerman en zeemeermin), Almere (zeepaarden) en Lelystad (zeeleeuwen) zijn de dieren
afgebeeld als schilddrager.
Een griffioen prijkt op het
wapenschild van het dorp
Grijpskerk.
Links: The Fish-eye uit De Bestiarum
Naturis e altri disegni, van Andrea
Pedrazzini (zie ook de omslag
La Fiera Campionaria en pagina 5,
Il Baldusiano da volo)
(debestiarumnaturisn.wordpress.com)
7
Laat de kinderen van het kopieerblad Gemeentewapens de opdrachten 2 en 3 uitvoeren. Breid de
opdrachten eventueel uit door de kinderen op
internet te laten zoeken naar informatie over een
paar van de wapenschilden met fabelwezens. Zit
er een legende achter en zo ja, welke? Laat ze er
wat over vertellen.
De gouden draak in Den Bosch
Mythen, sprookjes en volksverhalen
Laat de kinderen informatie zoeken (via internet)
over fabeldieren uit bekende en minder bekende
verhalen en laat ze er een verhaal over schrijven,
navertellen, tekenen, knutselen, schilderen,
uitbeelden, enzovoort. De Griekse mythologie
zit vol monsterlijke, wraakzuchtige wezens. De
kinderen kunnen zo’n mythologisch verhaal
bijvoorbeeld navertellen (creatief schrijven) of
uitvoeren als stripverhaal. De volgende boeken
kunnen hierbij inspiratie bieden:
• Griekse Mythen. Stripverhalen uit
de Oudheid, Marcia Williams, J.H.
Gottmer 1992.
• Het oneindige verhaal, Michael
Ende, Sijthoff 1982. (Die
unendliche Geschichte, 1979)
Dit boek is in 1984 verfilmd als
The Neverending Story. Het is
een modern verhaal met oude
mythologische wezens. Het
vormt een mooie tegenhanger
voor de Harry Potter-reeks, die
voor dit onderwerp natuurlijk
heel geijkt is.
De kinderen kunnen ook verhalen
gebruiken die zich wat dichter
bij huis afspelen. Zo is er
bijvoorbeeld een oud Nederlands
volksverhaal dat De Basilisk van
Illustratie uit Bestiarium Ignotum,
getekend door de zestiendeeeuwse italiaanse naturalist
Ulisse Aldrovandi.
8
Utrecht heet. Maar er zijn ook verhalen bekend
over meerminnen: de meermin van Edam en van
Haarlem, de meerman van Westerschouwen. Ook
drakenverhalen spreken tot de verbeelding. Het
bekendste is waarschijnlijk Sint Joris en de draak.
Bordspel
Laat de kinderen in kleine groepjes een bordspel
ontwerpen, waarbij diverse fabeldieren optreden,
elk met een kenmerkende eigenschap. Laat de
spelregels goed beschrijven (zakelijk stellen).
Een bordspel is (vaak) een tocht van A naar B,
met een bepaald doel (een schat, het verslaan
van een draak, enzovoort). De opdrachten,
met stappen vooruit of juist achteruit op het
spelbord, met hindernissen en valkuilen, moeten
eenduidig en helder worden omschreven.
Natuurlijk ontwerpen de kinderen ook een
bijpassend spelbord. Laat andere groepjes
de bordspellen spelen. Klopt het spel, is het
spannend?
Kunstbeschouwing
In de Renaissance kwam er naast de interesse
voor de uitbeelding van de menselijke gestalte
ook veel aandacht voor het weergeven van
mythologische taferelen. Als je op internet
naar plaatjes van mythologische wezens zoekt,
kom je al gauw terecht bij afbeeldingen van
renaissanceschilderijen. Maar eerder al, in de
Gotiek, waren er aan de gotische kerkgebouwen
fantastische waterspuwers en luchtboogbeeldjes
te ontdekken, de zogenaamde gargouilles. Het
zijn monsters, fabeldieren, allerlei mythologische
figuren. Waarom juist zulke ‘duivelse’ figuren
aan christelijke kerkgebouwen (zie pagina 6,
linksboven)?
In de latere Barok en Romantiek was er opnieuw
veel aandacht voor het uitbeelden van
mythologische wezens. Tegenwoordig is er
in de fantasywereld ook weer veel aandacht
voor wonderwezens, mede dankzij films
en elektronische spelletjes. Vaak zijn ze
dan gekoppeld aan moderne technische
Fabeldieren • Wereldoriëntatie • Geschiedenis
Illustraties uit The History
of Four-Footed Beasts and
Serpents, gepubliceerd in
1658.
mogelijkheden, wezens uit de ruimte en hybride
levensvormen. Bekijk met de kinderen beelden
uit verschillende tijden, vergelijk ze en bespreek
ze. Wat zien de kinderen, wat valt ze op, hoe
heeft de kunstenaar het weergegeven?
Bestiarium
In de middeleeuwen ontstonden bestiaria:
boeken met de verzamelde kennis over alle
toenmaals bekende levende wezens. Daarbij
werd vaak veel uit de duim gezogen en werden
‘verhalen van horen zeggen’ steeds rijker
met fantastische details aangevuld. Laat de
kinderen eens googelen op (afbeeldingen van)
‘bestiarium’. Een zeer recent bestiarium is het
handige boekje Fabeldieren & Waar Ze Te Vinden
van Newt Scamander. De auteursnaam blijkt een
schuilnaam te zijn van J.K. Rowling, auteur van de
Harry Potter-reeks, waarin tientallen fabelwezens
voorkomen, zowel ‘bestaande’ als door de auteur
zelf bedachte wezens.
Cryptozoölogie
Een vreemd woord! Crypto betekent ‘geheim’,
zoölogie betekent ‘dierkunde’. Het gaat om de
pseudowetenschap van geheimzinnige dieren en
raadselachtige vondsten. Laat de kinderen eens
googelen op ‘cryptozoölogie’, zowel voor tekst
als afbeeldingen. Er zal een wonderlijke wereld
voor ze opengaan. In deze categorie vallen ook
de verhalen over het Monster van Loch Ness,
de Verschrikkelijke Sneeuwman (Yeti), Bigfoot,
enzovoort.
Profielen
Kinderen die zich nog wat meer willen verdiepen in de wereld van de fabeldieren, kunnen het
kopieerblad Op onderzoek invullen. Ze maken
daarop een soort profielen van de 24 mythologische ‘mengwezens’ uit de klassieke oudheid. Via
internet kunnen ze de ‘lijst van fabeldieren’ (Wikipedia) raadplegen en zo de nodige informatie
vinden. De schrijfwijze van sommige namen kan
iets verschillen met het kopieerblad.
Praxisbulletin jaargang 32 • nummer 2 • oktober 2014
Aquarel van Ulisse
Aldrovandi, zie
filosofia.unibo.it (Archivio
online / Tavole acquerellate
di Ulisse Aldrovandi)
Afsluiting
Bent u met uw groep in de vorm van een
project met het onderwerp bezig geweest, dan
is het uiteraard prachtig om ter afsluiting een
presentatie te laten houden. Dat kan op vele
manieren. De kinderen kunnen hun schriftelijke
of geknutselde producten tentoonstellen.
Maak bijvoorbeeld een Fabeldierenmuseum.
Ook heel mooi is het als de kinderen
PowerPointpresentaties maken, die ze dan ook
aan andere groepen en aan de ouders kunnen
presenteren.
Praxisbulletin.nl
Dit artikel heeft een uitbreiding
op praxisbulletin.nl.
Daar zijn opgenomen:
• Kopieerbladen (Op zoek naar
fabeldieren, Gemeentewapens,
Op onderzoek, Goden van het
oude Egypte)
• Aanvullende lessuggesties
• Boekentips en links
9
Download