Uploaded by Seppe Verbeek

lesvoorbereiding engels

lOMoARcPSD|6641116
Lesvoorbereiding - The Weather
Engels Taal en Cutuur 2 (Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen)
StuDocu wordt niet gesponsord of ondersteund door een hogeschool of universiteit
Gedownload door Seppe Verbeek ([email protected])
lOMoARcPSD|6641116
Departement Onderwijs & Training
Campus Noord
Noorderplaats 2 – 2000 Antwerpen
LESVOORBEREIDING
Student: Cem Karaca
Secundair onderwijs
Opleidingsvak: Engels
SO
O
BBP 4
School/organisatie: ………………………………….Mentor:……………………………………….…
Datum: 21/03/2016
Vak: Engels
Lesblok: 1 lesuur van 50’
Lesonderwerp: Wallace and Gromit: What’s the weather like?
Beginsituatie
ASO
Jaar: 2 ASO
Klas:
Aantal lln. ………
Voorkennis en voorervaring
The pupils can form basic English sentences.
The pupils roughly know the geography of the UK: England – Wales – Scotland –
Northern Ireland
Belangstelling / motivatie
Andere (leerlingengegevens en klas- en situationele omstandigheden die van
invloed zijn op deze les en waar je ook rekening mee houdt)
Eigen leerpunt in de kijker
Use of “euhm”
Leerpunt gekozen uit
feedback mentor – feedback lector
Leerplandoelen/Procesdoelen met referentie 2010/001 GO!
LEERPLANDOELSTELLING 4: de leerlingen kunnen op beschrijvend niveau informatie selecteren uit
informatieve, prescriptieve en narratieve teksten
LEERPLANDOELSTELLING 35: De leerlingen kunnen bij het uitvoeren van hun taaltaken de vereiste
lexicale en grammaticale elementen functioneel inzetten
LEERPLANDOELSTELLING 10: de leerlingen kunnen op beschrijvend niveau de informatie selecteren
uit informatieve, prescriptieve en narratieve teksten.
LEERPLANDOELSTELLING 15: de leerlingen kunnen op beschrijvend niveau vooraf gekende
informatie uit informatieve en narratieve teksten meedelen
LEERPLANDOELSTELLING 31: de leerlingen kunnen op beschrijvend niveau een gebeurtenis, een
verhaal, iets of iemand beschrijven door middel van een opsomming in korte zinnen.
LEERPLANDOELSTELLING 40: de leerlingen stellen zich open voor de esthetische component van
teksten
Vakoverschrijdende eindtermen/Ontwikkelingsdoelen met referentie VOET@2010
De leerlingen:
1
brengen belangrijke elementen van communicatief handelen in praktijk;
1
hebben een positieve houding tegenover ICT en zijn bereid ICT te gebruiken om hen te
ondersteunen bij het leren.
10
Bij het oplossen van een probleem:
•
herformuleren de leerlingen het probleem;
•
bedenken zij onder begeleiding een oplossingsweg en lichten die toe;
•
passen zij de gevonden oplossingsweg toe.
Gedownload door Seppe Verbeek ([email protected])
Pagina 1 van 6
lOMoARcPSD|6641116
13
De leerlingen vergelijken de eigen werkwijze met die van anderen en geven vervolgens aan
waarom iets fout gegaan is en hoe fouten vermeden kunnen worden.
11
De leerlingen selecteren en ordenen het nodige materiaal en plannen onder begeleiding hun
werktijd.
Lesdoelen (noteren per lesdoel : kennis (k), vaardigheden (v), attitudes (a) ) (3-5)
evaluatievorm
1. The pupils must be able to find the main idea of a shown video
fragment and explain it. (a short summary)
2. The pupils must be able to recognize the weather from a shown
video and/or audio fragment.
3. The pupils must be able to describe the weather using the correct
vocabulary.
4. The pupils must be able to deduce correct and wrong information
from a given weather forecast.
5. The pupils must be able to write a short text, including weather
vocabulary, to describe the weather.
1. Vragen stellen
2. Taak
3. Observatie
4. Taak
5. Taak
Materiaal aan te vragen
Beamer, PC
Materiaal zelf te voorzien
Worksheets
PowerPoint
Weather Cards
Lesstructuur
1. PRESENTATION
PowerPoint and 1 fragment from ‘the wrong trousers’ introducing weather vocabulary. Further getting to
know different kinds of weather. (listening, speaking skills)
2. PRACTICE
Worksheets to practice weather vocabulary with the 4 skills. (4 exercises)
3. PRODUCTION
The pupils have to create their own weather forecast for the next week
Gedownload door Seppe Verbeek ([email protected])
Pagina 2 van 6
lOMoARcPSD|6641116
Lesdoel
nr.
1,2
Leerinhoud
Onderwijsleeractiviteiten
Leermiddelen/ klasorganisatie
Timing
(min.)
1. PRESENTATION
1. PRESENTATION
1. PRESENTATION
Rain
Thunder
Lightning
A collar
Trousers
The teacher explains who Wallace and
Gromit are.
 listening
1
He asks if any of the pupils recognize
the duo. If not, he shortly explains they
are the best of friends.
 listening, speaking
1
The teacher shows the fragment in
which Gromit leaves the house. In this
fragment, there is some weather
vocabulary present.
 listening
3
The teacher asks the pupils to identify
the three types of weather that are
shown.
 listening, speaking
- in class
1
The teacher shows a scheme in which
different kinds of weather are shown,
with a picture. The teacher briefly
explains what each weather type
exactly is. If the pupils already know
some of them, they can answer and
explain.
 Listening, speaking
7
 PowerPoint
 video fragments to make the
vocabulary visual.
Pagina 3 van 6
Gedownload door Seppe Verbeek ([email protected])
lOMoARcPSD|6641116
2,3,4
2.PRACTICE
2. PRACTICE
like
chance
degrees
temperature
but
best
The teacher hands out worksheets and
briefly explains the exercises.
There are 4 exercises the pupils have to
do.
Sun – sunny
Cloud – cloudy
Partly cloudy – partly sunny
Rain – rainy
Snow – snowy
Sleet – sleeting
Storm – stormy
Lightning
Thunder
Hail – hailing
Wind- windy
Fog – foggy
Ice- icy – frosty
Tornado – cyclone – typhoon – hurricane
Rainbow
Clear sky – dry
Hot
Warm
Cold – cool – chill
Freezing
Humid
Thermometer
2. PRACTICE
Exercise 1: The pupils look outside from
one of the windows. They say what the
weather is like at that moment. They
try to find as much information and as
many words as possible.
 speaking
- in class
1
Exercise 2: The exercise consists of
sentences with gaps. The pupils listen
to a weather forecast. The pupils have
to fill in the gaps in the sentences.
 Writing, listening
- individually
3
Exercise 3: The teacher divides the
class into 4 groups. Each group gets an
identical ‘weather card’. They find
pictures of different kinds of weather
on the card. They try to find as many
words as possible that relate to the
specific picture.
 Speaking, writing
- In groups
10
This is a game in which the 4 groups
play against each other. They try to
score as many points as possible. They
have 2 minutes to find these words.
Afterwards, they give their card to a
different group and they correct it. The
teacher shows the correction on the
smartboard.
Pagina 4 van 6
Gedownload door Seppe Verbeek ([email protected])
lOMoARcPSD|6641116
(snow)flake
(rain)drop
rain
temperature
Celsius
degrees
cloudy
thunderstorms
dry
clear up
sunny
stormy
Exercise 4: The exercise consist of a
weather forecast, and a set of
statements. The pupils look at the
forecast. They determine whether the
statements are true or false. If false,
they correct them.
 Reading, writing
- Individually
8
 Worksheets to practice
vocabulary.
 These exercises train all 4 skills.
3,5
3. PRODUCTION
3. PRODUCTION
All vocabulary from previous exercises is applied
in this production exercise.
Mr. Hargreaves decided to pursue a
new career as weatherman. The pupils
have to help him out. They have to
write a weather forecast, in complete
sentences for the next week. Monday
until Sunday. They are free to write
what they want. It doesn’t need to be
logical. They have to use at least 2
weather items per day aside from the
temperature.
3. PRODUCTION
 writing
 individually
10
 Powerpoint, video fragments
 The pupils can now apply the
vocabulary they learned this
lesson.
Pagina 5 van 6
Gedownload door Seppe Verbeek ([email protected])
lOMoARcPSD|6641116
Bronnen (gebruikte handleiding, referentiewerken, websites, bibliografie…)
British Council. The weather. Retrieved on 19/03/2016,
van http://learnenglishteens.britishcouncil.org/skills/listening-skills-practice/weather-forecast
MovieClips (2015). The Day After Tomorrow (1/5) Movie CLIP - Tornadoes Destroy Hollywood (2004) HD. Retrieved on
19/03/2016, van https://www.youtube.com/watch?v=dkErNkX2HKM
Bijlagen (laat staan wat van toepassing is)
Worksheets
PowerPoint (Board scheme included)
Weather cards (corrected)
Observatiegegevens over de leerlingen
De leerlingen vertoonden in deze les gewenst gedrag tijdens…
omdat ik…
omdat zij…
De leerlingen vertoonden in deze les ongewenst gedrag tijdens…
omdat…
Pagina 6 van 6
Gedownload door Seppe Verbeek ([email protected])
lOMoARcPSD|6641116
1.
2. Listen to the weather forecast. Fill in the gaps.
_______________ today.
2. In the
of some rain, too.
3. The temperature is around 10 _______________ centigrade.
afternoon. The _______________ is a bit higher, at around 13 degrees.
5. In the west and middle of the country the weather is dry _______________ cloudy.
most of the time but sunny this afternoon.
3. Divide the class into 4 groups. Each group will get a weather card. On this
card, you will find pictures that depict different types of weather. You will try to
find as many words as you can that match the picture. Each word is worth 1
point. You get 2 minutes to find as many words as possible.
Gedownload door Seppe Verbeek ([email protected])
lOMoARcPSD|6641116
4. Look at the two weather forecasts below. Read the statements carefully. Are
they true or false? Correct where necessary.
1. There will be some rain in the Southwest in the afternoon.
T/F
2. The maximum temperature will be around 18 degrees Celsius.
T/F
3. It will rain all day in the Southwest.
T/F
4. There will be a lot of rain in Wales in the morning.
T/F
5. There will be thunderstorms in Wales in the morning.
T/F
6. It will stay dry in the Southeast the whole day.
T/F
7. The temperatures in the afternoon will be higher than in the morning.
T/F
8. The highest temperatures will be reached in Scotland.
T/F
9. It will clear up in Scotland in the afternoon.
T/F
10. The morning will be sunny in all parts of Britain.
T/F
Gedownload door Seppe Verbeek ([email protected])
lOMoARcPSD|6641116
Gedownload door Seppe Verbeek ([email protected])
lOMoARcPSD|6641116
Gedownload door Seppe Verbeek ([email protected])
lOMoARcPSD|6641116
Gedownload door Seppe Verbeek ([email protected])
lOMoARcPSD|6641116
Gedownload door Seppe Verbeek ([email protected])
lOMoARcPSD|6641116
Gedownload door Seppe Verbeek ([email protected])
lOMoARcPSD|6641116
Gedownload door Seppe Verbeek ([email protected])
lOMoARcPSD|6641116
Gedownload door Seppe Verbeek ([email protected])
lOMoARcPSD|6641116
Gedownload door Seppe Verbeek ([email protected])