Uploaded by Stijn Zutterman

les 2 fysische grootheden en kernbegrippen

advertisement
MATHIEU LOOSVELT
BIOMECHANICA 4
BASISBEGRIPPEN EN GROOTHEDEN MECHANICA
2
MECHANICA
• = tak van de fysica die de beweging en zijn oorzaken bestudeert
• Lichaam = complex system
vereenvoudiging noodzakelijk
 Rigid – body model: het lichaam is een stijf en onvervormbaar geheel
“rigid-body model”: lichaam als onvervormbaar / stijf
geheel
volledig lichaam
verzameling. Lichaamssegmenten
lichaam als 1 geheel
stijve lich.segmenten roteren rond
massa geconcentreerd in LZP
gewrichten met vaste draai-assen
innovatief
creatief
ondernemend
3
Indeling mechanica
STATICA
DYNAMICA
 Studie van het lichaam in rust
 Studie van lichamen die versnellen/vertragen
onder invloed van krachten
 Eenparige beweging
 v= constant
innovatief
creatief
ondernemend
V
constant
4
KINEMATICA
Dynamica
 Bewegingsbeschrijving
 Studie geometrische eigenschap (positie,
snelheid, versnelling)
 Beschrijving van de beweging
innovatief
creatief
ondernemend
KINETICA
 Nagaan en onderzoeken wat de oorzaken van
de beweging zijn
 Wat zijn hun inwerkende krachten?
 Beschrijving van de oorzaak van een beweging
5
Soorten bewegingen
LINEAIR/TRANSLATIE
ANGULAIR/ROTATIE
 Elk punt van het lichaam beschrijft een baan
evenwijdig met de bewegingsbaan van elk
ander willekeurig punt van het lichaam
 Elk punt van het lichaam beschrijft een
cirkelvormige baan rond een centraal punt
(rotatie-as)  2 dimensionaal
 Rectilineair (1D) / curvilineair (2D)
innovatief
creatief
ondernemend
6
SOORTEN BEWEGINGEN
 Bewegingsvlak: frontaal vlak
 Rotatie-assen: longitudinale as
 vb: rad, pirouette
innovatief
creatief
ondernemend
7
SOORTEN BEWEGINGEN
 Bewegingsvlak: sagitaal vlak
 Rotatie-assen: sagitale/ventro-dorsale as
 vb: wandelen en lopen, rad
innovatief
creatief
ondernemend
8
SOORTEN BEWEGINGEN
 Bewegingsvlak: frontaal vlak, sagitaal vlak, transversaal
 Transversale/latero-laterale as
 vb: discuswerpen, molendraai en salto
innovatief
creatief
ondernemend
9
FYSISCHE GROOTHEDEN
innovatief
creatief
ondernemend
10
LENGTE
TIJD
 Lengte is beschrijven van de ruimte waarin de
beweging plaatsvindt in functie van het bepalen
van positie, afstand en verplaatsing
 Beschrijven van de tijd waarbinnen de beweging
plaatsvindt
 Symbool: l (in m)
 In functie van bepalen positie, afstand en
verplaatsing
 Voorbeelden:
o Meten van prestatie: gesprongen afstand
o Antropometrische geg: lich lengte in BB, grootte
hand en voet ifv zwemmen
o Reglementering: afmetingen terrein, hoogte korf,
loopafstanden,…
innovatief
creatief
ondernemend
 Aanwezig in alle sporttakken
 Symbool: t (in s)
 In functie van bewegingsduur, snelheid,
versnelling
 Voorbeelden:
o Prestatie: kortste tijd start-finish = winnaar
o Reactietijd: keeper in voetbal, tennis,…
o Reglementering: duur wedstrijd, tijd om
sprong/worp aan te vatten,…
11
FYSISCHE GROOTHEDEN
• Ruimte en tijd worden frequent gebruikt om bewegingen te
beschrijven
innovatief
creatief
ondernemend
12
FYSISCHE GROOTHEDEN
• Massa
 uitdrukking voor de hoeveelheid materie
 Symbool: m (in kg)
 Voorbeelden
 Massa van een kogel, fiets,…
o Veranderen van richting van lichaam/object, stoppen van
lichaam in beweging is moeilijker als de massa groter is
o Opmerking: massa is niet gelijk aan gewicht!!!
o Massa heeft een invloed op effect van inwerkende krachten
innovatief
creatief
ondernemend
13
LICHAAMSZWAARTEPUNT
 Punt dat zich volgens de wetten van de fysica gedraagt alsof
alle massa in dat ene punt geconcentreerd is
 LZP is aangrijpingspunt van de zwaartekracht
 Geen vast anatomisch punt
innovatief
creatief
ondernemend
14
LICHAAMSZWAARTEPUNT
 Analytisch berekenen van positive LZP in 2D
 Principe:
 Lichaam in een orthogonal assenstelsel
plaatsen (X en Y)
 Coördinaten van deelzwaartepunten bepalen
 Coördinaten LZP = gemiddelde van de aandelen
van de coördinaten van deelzwaartepunten in
totale massa)
innovatief
creatief
ondernemend
15
LICHAAMSZWAARTEPUNT
 Analytisch berekenen van positie LZP in 2D
 Massaverdeling over de deelzwaartepunten:
deelzwaartepunt
innovatief
% massa
voet
1,5
onderbeen
4,3
bovenbeen
10,3
romp
50,7
hoofd
7,3
bovenarm
2,6
onderarm
1,6
hand
0,7
creatief
ondernemend
16
UITGEWERKTE OEFENING BEREKENING LZP
innovatief
creatief
ondernemend
17
OPDRACHT LEHO
 Ten laatste tegen volgende les
innovatief
creatief
ondernemend
18
EXTRA OEFENING 1
innovatief
creatief
ondernemend
19
EXTRA OEFENING 2
innovatief
creatief
ondernemend
20
EXTRA OEFENING 3
innovatief
creatief
ondernemend
21
EXTRA OEFENING 4
innovatief
creatief
ondernemend
22
EXTRA OEFENING 5
innovatief
creatief
ondernemend
Download