bijsluiter semaphore

advertisement
Bijsluiter
Lees de hele bijsluiter aandachtig door, omdat er voor u belangrijke informatie in staat.
Dit geneesmiddel is zonder voorschrift verkrijgbaar. Desalniettemin dient u Vicks VapoSyrup
Expectorant zorgvuldig te gebruiken om er de beste resultaten mee te bereiken.
• Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem nog een keer nodig.
• Raadpleeg uw apotheker, als u informatie of advies nodig hebt.
• Ga naar uw arts, als de verschijnselen verergeren of na 5 dagen niet verbeteren.
Inhoud van deze bijsluiter
1. Wat is Vicks VapoSyrup Expectorant en waarvoor wordt het gebruikt?
2. Wat u moet weten voordat u Vicks VapoSyrup Expectorant inneemt.
3. Hoe wordt Vicks VapoSyrup Expectorant ingenomen?
4. Mogelijke bijwerkingen
5. Hoe bewaart u Vicks VapoSyrup Expectorant?
6. Aanvullende informatie
Vicks VapoSyrup Expectorant, 13,33 mg/ml siroop
Guaifenesine
De werkzame stof is guaifenesine 13,33 mg/ml.
Andere bestanddelen zijn saccharose, propyleenglycol, ethanol 96% v/v, natriumcitraat,
natriumcarboxymethylcellulose, watervrij citroenzuur, polyoxyl 40 stearaat, aroma 6512, zwarte kers aroma,
natriumbenzoaat, polyethyleenoxide, natriumsaccharine, levomenthol, cochenille rood A (E124),
menthoxypropaandiol, gedemineraliseerd water.
Registratiehouder: Procter & Gamble Distribution Company Europe B.V.B.A., Temselaan 100, 1853 StrombeekBever, België
Fabrikant: Procter & Gamble GmbH & Co. Manufacturing OHG, H.S. Richardson Straße 1, D-64521 GroßGerau, Duitsland
Registratienummer : 968 IS 26 F 8
1. Wat is Vicks VapoSyrup Expectorant en waarvoor wordt het gebruikt?
•
•
•
Vicks VapoSyrup Expectorant wordt verkocht in een geelbruine glazen fles met kinderveilige sluiting van
120, 180 of 250 ml. De siroop in de fles is rood en gelachtig.
Vicks VapoSyrup Expectorant behoort tot de groep geneesmiddelen van de expectorantia.
Vicks VapoSyrup Expectorant wordt gebruikt bij symptomatische behandeling van recente
aandoeningen van de luchtwegen gepaard gaande met problemen bij opgeving van slijm.
2. Wat moet u weten voordat u Vicks VapoSyrup Expectorant inneemt?
Neem Vicks VapoSyrup Expectorant niet :
• Als u overgevoelig bent voor guaifenesine of voor één van de andere bestanddelen van Vicks
VapoSyrup Expectorant.
• Als uw kind jonger dan 2 jaar is.
• Als u aan porfyrie lijdt.
Pas goed of met Vicks VapoSyrup Expectorant :
• Als u diabetes heeft, moet u met het suikergehalte (5,55 g per 15 ml) voorzichtig zijn.
• U mag dit geneesmiddel niet meer dan 4 à 5 dagen innemen zonder een arts te raadplegen. Dit
geneesmiddel mag niet worden gebruikt in geval van blijvende of chronische hoest zoals die voorkomt
bij roken, astma, chronische ontsteking van de bronchi of longemfyseem (verlies van elasticiteit van het
longweefsel, gepaard gaande met kortademigheid).
• Als u nog andere geneesmiddelen neemt. Gelieve ook de rubriek “Gebruik van Vicks VapoSyrup
Expectorant in combinatie met andere geneesmiddelen.” te lezen.
Raadpleeg uw arts indien één van de bovenstaande waarschuwingen voor u toepassing is, of dat in het verleden
is geweest.
Gebruik van Vicks VapoSyrup Expectorant in combinatie met voedsel en drank :
Niet van toepassing
Vicks Vaposyrup Expectorant – PIL – 02N5161 - april 2004
1
Zwangerschap :
Gedurende de eerste drie maanden van een zwangerschap, mag u Vicks VapoSyrup Expectorant niet innemen.
Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt.
Borstvoeding :
Wanneer u borstvoeding geeft, mag u Vicks VapoSyrup Expectorant niet innemen.
Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt.
Rijvaardigheid en het gebruik van machines:
Vicks VapoSyrup Expectorant kan slaperigheid en duizeligheid bij u veroorzaken. Als u last heeft van
slaperigheid en duizeligheid bestuur dan geen voertuigen en/of bedien geen machines .
Belangrijke informatie over enkele bestanddelen van Vicks VapoSyrup Expectorant:
Cochenille rood A (E124) kan allergische reacties veroorzaken.
Gebruik van Vicks VapoSyrup Expectorant in combinatie met andere geneesmiddelen:
Niet van toepassing.
3. Hoe wordt Vicks VapoSyrup Expectorant ingenomen?
Volg deze instructies nauwgezet op tenzij uw arts u een ander advies heeft gegeven. Raadpleeg bij twijfel uw
arts of uw apotheker. Indien er geen beterschap na 5 dagen optreedt, raadpleeg dan uw arts opnieuw.
Vicks VapoSyrup Expectorant wordt via orale weg ingenomen. Goed schudden voor gebruik. Gebruik de
bijgevoegde doseerbeker.
De behandeling dient zo kort mogelijk gehouden te worden (maximaal 5 dagen).
Volwassenen en kinderen ouder dan 12 jaar:
Neem 15 ml 3 tot 4 maal per dag.
Neem niet meer dan 30 ml per inname en maximaal 120 ml per 24 uur.
Kinderen van 6 tot 12 jaar:
Neem 10 ml 3 tot 4 maal per dag.
Neem niet meer dan 15 ml per inname en maximaal 60 ml per 24 uur.
Kinderen van 2 tot 6 jaar:
het toedienen van dit geneesmiddel dient sterk beperkt te worden: 5 ml niet meer dan 3 maal per dag.
Neem niet meer dan 10 ml per inname en maximaal 30 ml per 24 uur.
Wat u moet doen wanneer u Vicks VapoSyrup Expectorant vergeet te gebruiken :
Niet van toepassing.
Wat u moet doen als u meer van Vicks VapoSyrup Expectorant heeft ingenomen dan u zou mogen :
Wanneer u te veel van Vicks VapoSyrup Expectorant heeft ingenomen, neem dan onmiddellijk contact op
met uw arts, apotheker of het Antigifcentrum ( 070/245.245).
Symptomen bij volwassenen : misselijkheid, braken. Bij herhaalde overdosering kunnen nierstenen
ontstaan.
Symptomen bij kinderen : misselijkheid, braken, een vertraagde hartslag, duizeligheid, een verlaagde
bloeddruk. Na overdosering met zeer hoge dosissen kan een verlamming van de ledenmaten ontstaan.
4. Mogelijke bijwerkingen
Zoals alle geneesmiddelen kan Vicks VapoSyrup Expectorant bijwerkingen hebben.
• Aandoeningen van het maagdarmstelsel: mogelijk braken, constipatie en misselijkheid
• Aandoeningen van het zenuwstelsel: lichte slaperigheid en duizeligheid
Indien er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld of die u als ernstig ervaart,
informeer dan uw arts of apotheker.
5. Hoe bewaart u Vicks VapoSyrup Expectorant ?
Vicks VapoSyrup Expectorant buiten bereik en zicht van kinderen houden.
Niet boven 25°C bewaren.
Bewaren in de oorspronkelijke verpakking.
Uiterste gebruiksdatum
Gebruik Vicks VapoSyrup Expectorant niet meer na de datum achter “Exp” op de buitenverpakking (eerste dag
van de opgegeven maand - jaar).
Vicks Vaposyrup Expectorant – PIL – 02N5161 - april 2004
2
6. Aanvullende informatie
Neem voor alle informatie met betrekking tot dit geneesmiddel contact op met de uw arts of apotheker, of neem
contact op met :
Procter & Gamble Distribution Company Europe B.V.B.A.
Temselaan 100
B-1853 Strombeek-Bever
Info:  0800/15174 (9 - 17 h)
Vrij verkrijgbaar in de apotheek.
Deze bijsluiter is voor het laatst herzien in april 2004.
De datum van de goedkeuring van deze bijsluiter is : augustus 2004
Vicks Vaposyrup Expectorant – PIL – 02N5161 - april 2004
3
Download