ik doe de selectie

advertisement
managen van de instroom
ik doe de selectie
Retailmanagement hoofdstuk 6, paragraaf 6.5
hulpmiddelen
persoonsomschrijving
sollicitatiebrief
sollicitatieformulier
curriculum vitae
selectie-interview
referenties (informatie van derden, waaronder de gezondheidsverklaring),
diploma’s en de getuigschriften
vakbekwaamheidsproef
justitieel antecedentenonderzoek
psychologisch onderzoek
voorselectie
Retailmanagement hoofdstuk 6, paragraaf 6.5
sollicitatieformulier
standaardformulier waarop de volgende groepen
van informatie ingevuld moeten worden:
personalia
loopbaanoverzicht, bestaande uit informatie
over het studie- of het opleidingsverleden en het
arbeidsverleden
persoonlijke gegevens (waaronder leefmilieu,
gezondheidstoestand)
inkomensgegevens
Retailmanagement hoofdstuk 6, paragraaf 6.5
Retailmanagement hoofdstuk 6, paragraaf 6.5
selectiecriteria
persoonlijkheidscriteria
motivationele criteria
sociale en
communicatieve criteria
leidinggevende criteria
opleidingscriteria
Retailmanagement hoofdstuk 6, paragraaf 6.5
resultaat voorselectie
geschikte kandidaten
(de voorkeur gaat uit naar vijf)
reserve kandidaten
ongeschikte kandidaten
Retailmanagement hoofdstuk 6, paragraaf 6.5
selectie-interview
een gesprek dat gevoerd wordt tussen twee of
meer personen in een gastvrije sfeer, met als doel
de meest geschikte kandidaat te “selecteren” voor
een vacature
Retailmanagement hoofdstuk 6, paragraaf 6.5
onderwerpen
uit brief/cv
wie de kandidaat is
wat kandidaat te bieden
heeft
motivatie om te solliciteren
zaken die kandidaat moet
toelichten
vragen die de interviewer
(gespreksleider) nog
beantwoord wil hebben
Retailmanagement hoofdstuk 6, paragraaf 6.5
andere zaken
gezinssituatie
studieduur
ervaringen uit
voorgaande betrekkingen
motief van de sollicitatie
vrijetijdsbesteding
fasen selectie-interview
informatiefase
interviewfase
afrondingsfase
Retailmanagement hoofdstuk 6, paragraaf 6.5
informatiefase
DOEL
vanuit werkgever
lijkt de kandidaat geschikt
vanuit sollicitant
lijkt onderneming/baan
me iets
Retailmanagement hoofdstuk 6, paragraaf 6.5
interviewfase
persoon
motivatie
(werk)verleden
vragen van sollicitant
Retailmanagement hoofdstuk 6, paragraaf 6.5
afrondingsfase
korte samenvatting
van gesprek
informeren over
verder verloop:
tijdstip van de keuze
manier van
communiceren
Retailmanagement hoofdstuk 6, paragraaf 6.5
vervolgstappen
referenties
bijna altijd
positief
belangrijk is of
ze echt een goed
oordeel kunnen
geven
Retailmanagement hoofdstuk 6, paragraaf 6.5
psychologisch onderzoek
assessment
psychologische test
capaciteitstest
persoonlijkheidstest
adaptieve test
stelopdracht
een schriftelijke of mondelinge
taak over een praktijksituatie,
die door de sollicitant
voorafgaande aan het tweede
gesprek moet worden opgelost
en ingeleverd
Retailmanagement hoofdstuk 6, paragraaf 6.5
e
2
gesprek
cao
werktijden
salaris
introductie
opleiding
proeftijd
Retailmanagement hoofdstuk 6, paragraaf 6.5
eigenlijke selectie
Op basis van:
eerste gesprek
tweede gesprek
stelopdracht
justitieel
antecedentenonderzoek
Retailmanagement hoofdstuk 6, paragraaf 6.5
eigenlijke selectie
Heeft de kandidaat:
de juiste opleiding?
de juiste werkervaring?
de juiste motivatie?
andere, dan in de persoonsomschrijving geëiste, sterke punten?
geen overdreven salariseisen?
de instelling die past bij de
organisatiecultuur?
Retailmanagement hoofdstuk 6, paragraaf 6.5
e
3
gesprek
kandidaat op de
hoogte brengen
uitnodigen voor 3e gesprek:
aanstellingsgesprek
Retailmanagement hoofdstuk 6, paragraaf 6.5
afgevallen kandidaten
• informeren
• in portefeuille houden
eisen interviewer
waarnemen
interviewen
luisteren
vraagsoorten
open vragen, gesloten vragen, keuzevragen,
suggestieve vragen, samenvattende vragen
Retailmanagement hoofdstuk 6, paragraaf 6.5
aandachtspunten goed gesprek
geen vage termen, ingewikkelde of lange zinnen
gebruiken; moeilijke woorden vermijden
niet alleen op antwoorden afgaan, maar ook
letten op de non-verbale signalen
niet discussiëren met de sollicitant
de sollicitant voldoende tijd gunnen om te
antwoorden
afgaan op het eerste spontane antwoord
daar waar mogelijk en zinvol zoveel mogelijk
hulpmiddelen gebruiken
(overzicht, schema, plaatje, enzovoort)
verbale en non-verbale communicatie met
elkaar laten sporen
tijdens het gesprek aantekeningen maken en
na afloop zo snel mogelijk een verslag maken
van de belangrijkste gegevens
Retailmanagement hoofdstuk 6, paragraaf 6.5
vage en onduidelijke
afwijzingen
onfatsoenlijke vragen
medische vragen
onduidelijke eisen
gerommel met tests
geen reiskostenvergoeding
verkeerde afhandeling
referenties
Retailmanagement hoofdstuk 6, paragraaf 6.6
positie sollicitant
sollicitatieklachten
eerlijke kans op aanstelling
informatie
privacy
vertrouwelijke behandeling
persoonlijke gegevens
doelmatige procedure
(selectiewijze)
klachtenbehandeling
Retailmanagement hoofdstuk 6, paragraaf 6.6
positie sollicitant
sollicitatiecode
leeftijd
geslacht
seksuele geaardheid
nationaliteit
burgerlijke staat
politieke overtuiging
levensovertuiging
godsdienst
Retailmanagement hoofdstuk 6, paragraaf 6.6
positie sollicitant
discriminatie
Download