BELEID ZIEKTE BIJ KINDEREN

advertisement
BELEID ZIEKTE BIJ KINDEREN
Inleiding
Voor preventie en voor de situatie, waarin een kind ziek is of ziek wordt tijdens de opvang hanteert ’T Skooltje
KINDEROPVANG en KIC-K BSO een helder ziektebeleid.
Dagelijks worden er meerdere kinderen opgevangen binnen onze opvang. Het komt regelmatig voor dat een kind
ziek wordt. Behalve dat het vervelend voor het kind is, lopen andere kinderen en leiding extra risico besmet te
worden als een ziek kind op de opvang verblijft. Onze opvang is niet ingericht om zieke kinderen op te kunnen
vangen met de extra aandacht en zorg die het kind naar onze mening op dat moment nodig heeft.
In het belang van het kind zelf (dat op het moment dat het ziek is, ook vatbaarder is voor andere ziekten), in het
belang van alle andere kinderen en leiding is dit ziektebeleid opgesteld.
Bij het tot standkomen van het ziektebeleid wordt het advies opgevolgd van de GGD. De richtlijnen van de GGD
staan vermeld in de GGD-wijzer, die op de locatie aanwezig is.
Ziekte bij kinderen
In de eerste levensjaren van een kind zal het kind regelmatig ziek zijn. Binnen een kinderopvang loopt een kind een
hoger risico besmet te worden dan een kind dat in huiselijke kring verblijft. Een “voordeel” echter is dat het kind
door het vroegtijdig doorlopen van een groot aantal van deze vormen van ziektes een weerstand opbouwt voor de
rest van zijn leven. Op het moment dat het kind een ziekte onder de leden heeft, is het echter van belang dat het
kind ook de rust en tijd krijgt om zijn ziekte geheel te overwinnen.
Als de groepsleiding opmerkt dat een kind niet lekker is ( bv warm/kil aanvoelt, veelvuldig huilt, klaagt over pijn,
extreem hangerig is - anders dan normaal) zullen we contact opnemen met de ouders.
Rijksvaccinatieprogramma
In Nederland wordt in het kader van het ‘Rijksvaccinatieprogramma’ aan alle kinderen gratis vaccinatie aangeboden
tegen een aantal infectieziekten die ernstig kunnen verlopen. Omdat er nog incidenteel gevallen of soms epidemieën
zijn van kinkhoest, mazelen en polio adviseren wij de ouders met klem gebruik te maken van dit
Rijksvaccinatieprogramma. Ouders die bewust kiezen de kinderen niet te laten inenten zijn zelf verantwoordelijk
voor eventuele risico’s.
Er wordt vanuit gegaan dat elk kind dat geplaatst wordt op de kinderopvang ingeënt is volgens het
Rijksvaccinatieprogramma. Voor meer informatie over het Rijksvaccinatieprogramma wordt verwezen naar de GGDwijzer.
Als een kind deze inentingen of een deel ervan niet heeft gehad (overeenkomstig inentingsschema) dan zijn de
ouders/ verzorgers verplicht dit te melden aan de groepsleiding van het kinderdagverblijf tijdens het intakegesprek.
Ouders ondertekenen dit ter bevestiging op het intakeformulier.
Indien er gevallen van kinkhoest, polio of mazelen bekend zijn vragen we advies aan de GGD met betrekking tot het
weren van niet gevaccineerde kinderen en volgen dit advies op.
Richtlijnen
De beslissing of een kind al dan niet in de groep kan blijven wordt in principe genomen door de groepsleiding
(eventueel in overleg met de leidinggevende). Het belang van het zieke kind staat hierbij voorop, maar er moet ook
rekening worden gehouden met het belang van de andere kinderen en de groepsleiding zelf.
Een kind dat zich ziek voelt en niet met het normale dagprogramma mee kan doen, kan beter niet op de
kinderopvang blijven. Er zijn binnen de kinderopvang nauwelijks mogelijkheden om aan een ziek kind de
noodzakelijke extra aandacht te geven. Ook de belasting voor de groepsleiding kan een reden zijn om het kind te
laten ophalen.
’ T SKOOLTJE KINDEROPVANG en KIC-K BSO
DOCUMENTNUMMER
1803-ZIEK
VERSIE
1.0
DATUM
01-01-2014
Bijvoorbeeld als een kind met diarree zich verder wel goed lijkt te voelen maar elk uur verschoond moet worden
geeft dit de groepsleiding zoveel extra werk dat het normale programma voor andere kinderen in het gedrang komt.
Daarnaast geldt voor met name kinderen van 0-1 jaar, dat het risico bij diarree en/of overgeven op uitdroging groot
is. Ook dit kan een reden zijn dat de groepsleiding aangeeft dat een kind niet op de kinderopvang kan verblijven.
Samengevat geldt dan dat een kind niet naar de kinderopvang kan komen of kan blijven als:
 het kind te ziek is om aan het dagprogramma deel te nemen;
 de verzorging te intensief is voor de leidsters;
 het de gezondheid van andere kinderen in gevaar brengt.
Bij twijfel wordt advies ingewonnen bij de G.G.D. en wordt dit advies opgevolgd.
Ziekten, waarbij verblijf op opvang niet mogelijk is
Uitgangspunt is het opvolgen van de adviezen van de GGD-wijzer. Een paar ziekten worden hieronder nader
uitgewerkt.
Een kind mag niet naar het kinderdagverblijf komen als:
 het kind bloederige diarree heeft;
 het kind buiktyfus heeft;
 het kind difterie heeft;
 het kind dysterie heeft;
 het kind een hersenvliesontsteking heeft;
 het kind tuberculose (TBC) heeft;
 het kind paratyfus heeft;
 het kind polio heeft;
 er door de huisarts geadviseerd wordt om thuis te blijven.
Koorts of ondertemperatuur
Onze lichaamstemperatuur is normaal gesproken tussen de 36,5 en 37,5 graden Celsius. Bij ziekte kan de
temperatuur stijgen. Als deze boven de 38,5 graden Celsius is gestegen, spreken we van koorts. Het is een
afweerreactie van het lichaam omdat de afweer beter gaat werken bij een verhoging. Een kind met koorts is ziek en
heeft extra aandacht nodig die niet in voldoende mate gegeven kan worden op de kinderopvang. Een kind met
koorts boven de 38,5 graden Celsius kan daarom niet op de kinderopvang verblijven.
Een verlaagde temperatuur kan ook duiden op ziekte. Een kind met een verlaagde temperatuur onder de 36 graden
Celsius (gebleken uit minimaal twee temperatuurmetingen) kan ook niet op de kinderopvang verblijven.
Hoofdluis
Kinderen met hoofdluis hoeven niet geweerd te worden. Wel wordt er direct na constatering contact opgenomen
met de ouders zodat er thuis met adequate behandeling kan worden begonnen. Indien de hoofdluis op de
kinderopvang wordt ontdekt starten de pedagogisch medewerkers de behandeling d.m.v. kammen van het haar
met een fijne kam. Er wordt aan ouders verzocht om thuis de behandeling voort te zetten evt. in combinatie met een
anti hoofdluismiddel.
Waarschuwen bijzondere groepen
Bij optreden van bepaalde ziekten is het van belang dat bepaalde risicogroepen gewaarschuwd worden.
Risicokinderen
Onder risicokinderen wordt verstaan kinderen met ernstige aangeboren (long-of hart)afwijkingen en kinderen die
meer dan zes weken te vroeg geboren zijn.
’ T SKOOLTJE KINDEROPVANG en KIC-K BSO
DOCUMENTNUMMER
1803-ZIEK
VERSIE
1.0
DATUM
01-01-2014
Alle ouders worden via een email én een mededeling op de voordeur ervan op de hoogte gebracht als een kind van
de kinderopvang een van de volgende ziektes heeft:
- RSV (of RSvirus)
- Kinkhoest
Zwangeren
Alle ouders worden via een email én een mededeling op de voordeur ervan op de hoogte gebracht als een kind van
de kinderopvang rode hond heeft.
Verplichtingen ouders
Ouders zijn verplicht om:
 bereikbaar te zijn op de door hun opgegeven noodnummers;
 goede noodnummers door te geven (dus bijtijds eventuele wijzigingen doorgeven);
 hun kind af te melden bij de groepsleiding indien het door ziekte niet naar de kinderopvang zal komen;
afmelden vóór 9.00 uur ’s ochtends (kdv) en 14.00 in de middag op schooldagen bij BSO;
 hun kind binnen een uur op te (laten) halen indien hierom verzocht is in verband met opgetreden
ziekte van kind;
 besmettelijke ziekten van hun kind bij de groepsleiding te melden;
 te melden aan de groepsleiding wanneer ze hun kind paracetamol gegeven hebben vóór de komst
 naar de opvang (omdat na uitwerking van dit medicijn koorts weer kan gaan stijgen).
Toestemming ouders
De groepsleiding en/of leidinggevende overlegt zo nodig met de GGD als er twijfel is over het al dan niet weren van
een ziek kind. . De GGD wint alleen met toestemming van de ouders eventueel persoonlijke informatie in bij de
huisarts van het kind.
Toestemming van de ouders is niet nodig indien algemene informatie of advies wordt gevraagd aan de GGD.
Medicijnverklaring
Indien de ouders/verzorgers willen dat hun kind tijdens zijn/haar verblijf een medicijn/zorgmiddel (ook
homeopathisch) toegediend krijgt dan moeten zij hiervoor een “medicijnverklaring” ondertekenen. Om zorg te
kunnen dragen voor nauwkeurige toediening willen we dat de ouders op het formulier alle gegevens over het
medicijn en wijze van toediening noteren.
Ook voor het geven van paracetamol dient een medicijnverklaring ingevuld te worden. De groepsleiding zal nooit
zonder toestemming van de ouders paracetamol aan een kind geven.
Melding GGD
In kader van Wet publieke gezondheid heeft ’T Skooltje KINDEROPVANG en KIC-K BSO de plicht om een ongewoon
aantal zieken bij de kinderdagverblijven te melden bij de GGD Brabant Zuidoost.
- Wat dient gemeld te worden?
Het gaat om aandoeningen die (ook) door niet-medici kunnen worden geconstateerd: diarree, geelzucht,
huidaandoeningen of andere ernstige aandoeningen van vermoedelijk infectieuze aard in de desbetreffende
populatie of bij het verzorgend of begeleidend personeel (zie 605.6 Overzicht ziekten met meldingsplicht).
Daarnaast moeten ernstige ziekten worden gemeld, die vermoedelijk van infectieuze aard zijn.
- Bij wie moet gemeld worden?
Bij de GGD in het werkgebied waar de instelling is gelegen. Bij een melding zal de GGD Brabant Zuidoost onder
meer vragen naar het ziektebeeld, het aantal zieken, de ernst van de ziekte en de eerste ziektedag(en).
’ T SKOOLTJE KINDEROPVANG en KIC-K BSO
DOCUMENTNUMMER
1803-ZIEK
VERSIE
1.0
DATUM
01-01-2014
- Hoe moet gemeld worden?
De coördinator of directeur dient een ongewoon aantal zieken binnen één werkdag te melden aan de GGD
Brabant Zuidoost. Tijdens kantooruren kan gebeld worden naar 088 0031 333. Er kan ook gemaild worden naar
[email protected] .
Voorbehouden handelingen
De groepsleiding voert geen zogenaamde voorbehouden handelingen uit. Onder voorbehouden handelingen
behoren bijvoorbeeld het geven van injecties en het verrichten van catherisaties. Zij zijn conform de Wet BIG niet
handelingsbekwaam voor het uitvoeren van dergelijke verrichtingen.
’ T SKOOLTJE KINDEROPVANG en KIC-K BSO
DOCUMENTNUMMER
1803-ZIEK
VERSIE
1.0
DATUM
01-01-2014
Download