inschrijfformulier

advertisement
TENNISLESSEN NDO BIJ TC ‘T EERSTE WITTIEN
9 januari tot en met 31 december 2017
Om tennisles te volgen dien je lid te zijn van TC ‘t Eerste Wittien. De lessen worden gegeven gedurende het gehele jaar. Er is
les gedurende de weken dat de kinderen naar de basisschool gaan. Er is geen les in de geadviseerde vakanties volgens het
Ministerie van Onderwijs, tenzij in overleg met NDO anders wordt besloten. In de meivakantie is er één week wel les.
Voor junioren geldt dat er jaartraining wordt gegeven. Betaling daarvoor is verplicht indien jij groepslessen volgt. Er kan op
elk moment ingestroomd worden indien er ruimte is. De groepslessen worden deels door de club gesubsidieerd, maar hier
staat wel een tegenprestatie tegenover. Om in aanmerking te komen voor subsidie moet je minimaal 90% van de lessen
volgen en aan minimaal 2 toernooien deelnemen, in elk geval de clubkampioenschappen enkelspel en het dubbelspel van
het Zwartewaterland toernooi.
Junioren
Ben jij nieuw bij de tennisvereniging en heb jij nog niet eerder les gehad? Schrijf je dan in voor de starterslessen (je hoeft
hiervoor nog geen lid te zijn van de club)
o Maak Kennis met Tennis voor junioren, 5 lessen voor € 25,00 p.p.. Betaling geschiedt contant bij de eerste les. Door
nog geen lid te zijn van T.C. ’t Eerste Wittien volg je 5 tennislessen met een racket in bruikleen gedurende deze lessen.
Het racket wordt jouw eigendom als je lid wordt van T.C. ’t Eerste Wittien en na een jaar nog op tennistraining zit.
Ben jij al lid van de tennisvereniging en nog junior?
o Junior schrijft zich in voor jaartraining in een grotere groep en zal 1 maal in de week training volgen.
Kosten voor 10 lessen zijn € 50,00 p.p. Betaling voor een heel seizoen is verplicht.
Studenten
Schrijven zich in voor:
o Studerende seniorleden van 17 t/m 24 jaar die een voltijdsopleiding volgen, kunnen voor dezelfde prijs als een jeugdlid
lessen op vertoning van de ov-jaarkaart, studentenpas of inschrijving van de school. Let op: dit is in grotere groepen.
Senioren
Schrijven zich in voor:
o Volwassene schrijft zich in voor jaartraining en wordt ingedeeld in een groep van 4-5 personen voor een lesuur. Voor
elke 10 lessen zal het lesgeld € 100,00 p.p. bedragen.
o Volwassene schrijft zich in voor 10 lessen en wordt ingedeeld in een groep van 2 voor een half lesuur. Voor elke 10
lessen zal het lesgeld € 100,00 p.p. bedragen.
o Volwassene schrijft zich in voor 10 lessen en wordt ingedeeld in een groep van 2 voor een lesuur. Voor elke 10 lessen
zal het lesgeld € 200,00 p.p. bedragen.
o Privéles. Kosten hiervan bedragen € 40,00 voor een lesuur.
o Half uur privéles is ook mogelijk. Kosten hiervan bedragen € 20,00 per half lesuur.
(Eventueel kan er ook in kleinere groepen gelest worden. Vragen hierover kunt u per mail stellen via [email protected])
Gegevens lesnemer:






Voor– en achternaam
Straat & huisnummer
Postcode & woonplaats
Telefoonnummer
Geboortedatum
E-mailadres



Beschikbare lestijden:
Dinsdag:
Woensdag:
Donderdag
:
:
:
:
:
:
van
van
van
U kunt zich per mail inschrijven via [email protected]
mobiel
:
uur
uur
uur
tot
tot
tot
uur
uur
uur
Ondergetekende gaat akkoord met het lesreglement
Datum
: …………………………………
Handtekening (ouder/verzorger)
: …………………………………
Tennislesreglement
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
De leerling is verplicht het gehele bedrag dat voortvloeit uit de tennislescyclus te voldoen; Betaling geschiedt
vooraf.
De lessen worden gegeven op een door de leraar in overleg met de leerling vast te stellen tijdstip.
De lestijden worden aan u doorgegeven (normaal gesproken per mail).
Een lesuur duurt 50 minuten; een half uur les duurt 25 minuten.
Men kan individueel en in groepsverband trainen. Bij groepslessen van senioren wordt er na een cyclus van
10 lessen direct een nieuw cyclus gestart, mocht deze niet opgezegd zijn door u.
Het volgen van een les is voor eigen risico; de leraar kan niet aansprakelijk worden gesteld voor blessures.
De leerling heeft zich gedurende de les te houden aan de zgn. gedragscodes die de leraar en TC ‘t Eerste
Wittien hem oplegt (denk bijv. aan het in het wilde weg slaan van ballen, gooien met rackets en
ongeoorloofd taalgebruik). Indien de leerling dit nalaat is de leerling verantwoordelijk voor de gevolgen
hiervan (bijv. uitsluiting van de les en van het lidmaatschap van TC ‘t Eerste Wittien en aansprakelijkheid voor
de gevolgschade).
Bij verhindering bij privéles dient de leerling zich voortijdig af te melden, te weten op zijn laatst 24 uur van te
voren, anders is hij verplicht het lesgeld te voldoen. Volgt men klassikaal les dan is men bij verhindering in
ieder geval verplicht het lesgeld te voldoen.
Gemiste lessen kunnen niet ingehaald worden (zie ook punten 10 en 13 hieronder).
Indien de lessen niet door kunnen gaan vanwege slechte weersomstandigheden of andere onverwachte
gebeurtenissen, worden de leerlingen door NDO geïnformeerd. Dit kan via mail, sms, Whatsapp, telefoon,
Twitter of via de websites van NDO en TC ‘t Eerste Wittien;
Een proefles kan gegeven worden in overleg met NDO. Besluit men na de proefles op les te gaan dan wordt
de proefles in rekening gebracht met terugwerkende kracht, anders is de proefles voor rekening van NDO. Bij
een individuele proefles is de leerling betaling van de proefles verschuldigd.
Een leerling heeft zich te houden aan de door TC ‘t Eerste Wittien verplicht gestelde tenniskleding en
tennisschoeisel.
Indien lessen uitvallen door weersomstandigheden wordt de 1e les niet ingehaald, de 2e les wel, de 3e les
niet, enz.. De leraar kan bij jeugdlessen beslissen theorie lessen te geven.
De tennislessen staan op naam en zijn niet overdraagbaar aan derden.
Indien de betaling niet binnen de door de leraar vastgestelde termijn is voldaan, volgt er een aanmaning, u
heeft 14 dagen de tijd om alsnog tot betaling over te gaan. Bij het verder uitblijven van betaling, volgt een
verhoging van 15% van het verschuldigde bedrag i.v.m. Incassokosten.
De trainer behoudt zich te allen tijde het recht voor de les te stoppen indien de omstandigheden hem
daartoe dwingen.
In alle overige gevallen beslist de leraar in overleg met de leerling.
Bij inschrijving van lessen verbindt men zich tot ondertekening van het lesreglement
Voor vragen, stuur een mail naar Niels den Ouden: [email protected]
Download